Čtvrtek 16. září 1993

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, dovolte, abych vám přečetl zprávu o bezpečnostní situaci v České republice. Tato zpráva analyzuje bezpečnostní situaci v České republice a uvádí přijatá opatření Ministerstva vnitra, směřující k její stabilizaci.

V první části se soustřeďuje na kvantitativní vývoj trestné činnosti a kvalitativní změny v jejím obsahu. Druhá část je pak věnována opatřením, které vedení Ministerstva vnitra učinilo od začátku roku 1993 v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku.

Vývoj kriminality v České republice. Kvantitativní změny v trestní činnosti. Kriminalita zaznamenává celosvětově vzrůstající trend. Česká republika navzdory trojnásobnému zvýšení kriminality od r. 1968 patří stále k zemím s menší mírou trestné činnosti a s relativně dobrými výsledky při jejich objasňování.

Počet spáchaných trestných činů na .100 000 obyvatel je v Holandsku např. 8 000, v Rakousku 6 800 a v České republice 3 800. Objasněnost se v České republice pohybuje kolem 30%, ve Spolkové republice Německo kolem 40%, v Holandsku přibližně kolem 20%.

Ze statistických údajů vyplývá, že ačkoliv absolutní počet zjištěných trestných činů stoupá, objasněnost vyjadřovaná jako podíl objasněných a zjištěných trestných činů mírně klesá. Zatímco např. v 1. pol. 1991 bylo zjištěno 141 000 trestných činů a objasněno 50 000, v 1. pol. 1993 to bylo 200 000 trestných činů zjištěných a 62 000 objasněných. Tento fakt je způsoben především zvyšující se zatížeností policistů, která v 1. pol. r. 1993 zaznamenala průměrné zvýšení o 18% oproti srovnatelnému období r. 1992.

K nejmarkantnějšímu zvýšení došlo ve Východočeském kraji, o 42%, v Jihočeském kraji o 24%, v Praze o 24% a v Jihomoravském kraji o 23%. Problémem ovšem je, že tento zužující kvantitativní pohled v hodnocení práce Policie zcela opomíjí její kvalitativní obsah, vynaložené úsilí na vyšetření různě závažných a společensky nebezpečných trestných činů; např. objasnění vraždy se v tomto ukazateli promítne stejně jako objasnění krádeže jízdního kola.

Závažným momentem, který ovlivňuje především strukturu objasněné trestní činnosti, je fakt, že policisté jsou vystaveni permanentnímu tlaku vysokého nápadu trestné činnosti a soustřeďují své síly na vyšetřování především závažných trestných činů na úkor méně závažných případů.

Porovnáním běžně užívaného vyjádření úspěšnosti policistů, a tím je poměr objasněných trestných činů k celkovému počtu zjištěných trestných činů, a vyjádření, při němž je brán zřetel na závažnost trestných činů podle výše průměrných trestných sazeb, lze dospět k závěru, že již od 1. pol. 1992 je aktivita Policie nasměrována na přednostní realizaci nejzávažnějších trestných činů. Takže nejvyšší objasněnost je dokumentována u násilných, mravnostních a hospodářských trestných činů, zatímco u drobné majetkové kriminality je procento objasněnosti nejnižší.

Se zvyšující se kriminalitou souvisí enormní vzrůst zjištěných škod - od roku 1988 o 1 400%.

Tato skutečnost může být podmíněna vedle již zmíněného počtu trestných činů i skladbou odcizených předmětů a zvýšením jejich ceny - především zahraniční automobily, výpočetní technika apod. Přitom policejní odborníci uvádějí, že skutečná škoda je mnohonásobně vyšší, protože statistické údaje o výši způsobené škody vycházejí jen z prvního odhadu policistů. Pokud zůstane současný trend zachován, dosáhnou škody v období prvních 7 měsíců příštího roku výše 10 mld. Kč.

Z hlediska počtu spáchaných trestných činů je situace odlišná v jednotlivých krajích republiky. Již tradičně nejvíce skutků bylo spácháno v Praze, v Severomoravském a Severočeském kraji. Při rozboru příčin tohoto jevu lze vysledovat přímou závislost mezi nápadem trestné činnosti a vysokým výskytem společenských rizikových faktorů. Mezi hlavní patří především vysoká koncentrace obyvatelstva a s ní související anonymita prostředí, sociální nestabilita, migrace, turistický ruch, vysoký počet osob s nízkou kvalifikací a častý výskyt jedinců obtížně adaptabilních.

Ve všech krajích kriminalita roste, zatímco procento objasněnosti klesá, stagnuje, nebo se mírně zvyšuje. Celkem objasněno za 7 měsíců roku 1991 bylo 33%, v roce 1992 31%, v roce 1993 30% zjištěných trestných činů. V absolutním vyjádření však policisté objasnili za prvních 7 měsíců roku 1993 o 17% více skutků než ve srovnatelném období loňského roku. Je-li růst kriminality za srovnatelné období asi 20% a mírný pokles objasněnosti o 1%, z toho vyplývá, že jednotliví policisté pracují daleko intenzívněji a s větší úspěšností.

Mírně vzestupný trend počtu objasněných trestných činů ve vztahu k trvale prudce rostoucímu trendu trestných činů zjištěných vypovídá o limitovaných možnostech policisty jako lidského činitele. Při dalším růstu kriminality se dá předpokládat, že objasněnost bude klesat stále rychleji, pokud nedojde k zásadní změně v situaci Policie.

Porovnání statistických údajů o trestné činnosti v přepočtu na počet obyvatel potvrzuje vzrůst trestné činnosti i v krajích s tradičně nízkou mírou kriminality, například v kraji Jihočeském a Východočeském. To odpovídá celoevropskému a světovému trendu. Mezi okresy, v nichž došlo k nejmarkantnějšímu zvýšení zatížení policistů trestnou činností proti srovnatelnému období roku 1992, patří okres Pardubice - o 79%, Praha 7 - o 49%, Praha 2 - o 48%, Ústí nad Labem - o 42% a Olomouc o 30%. Ale například v okrese Most došlo ke snížení nápadu trestné činnosti o 30%.

Kvalitativní změny ve struktuře trestné činnosti. Policie ČR zaznamenává v posledních letech nejen kvantitativní, ale i kvalitativní změny ve struktuře trestné činnosti. V policejních statistikách je trestná činnost členěna na hospodářskou a obecnou trestnou činnost. Obecná kriminalita je dále členěna na násilnou, mravnostní, majetkovou a ostatní trestnou činnost. V posledních letech přibývá trestných činů v oblasti hospodářské kriminality společensky zvlášť nebezpečných a zvyšuje se počet případů, při nichž vzniká škoda nad 500 tis. korun. Jedná se především o zkrácení daně, podvody, zpronevěry a krádeže v podnicích. Například v současné době šetří kriminalisté případ trestné činnosti s výší škody více než 10 mld. korun.

Hospodářská kriminalita má výrazně progresívní trend. Oproti prvním sedmi měsícům loňského roku došlo ve stejném období roku letošního ke zvýšení o 67 % trestných činů. Ačkoliv se na celkové trestné činnosti hospodářská kriminalita podílí jen 4,6%, vzniklé škody představují 30% veškerých škod způsobených trestnou činností. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že hospodářská trestná činnost zůstává skryta v latentní rovině a její odhalování je přímo závislé na technickém vybavení a vysoké odbornosti policistů. Pokud se týká obecné kriminality, permanentně roste majetková trestná činnost, krádeže kapesní a krádeže prosté.

Jednou z kvalitativně nových oblastí majetkové kriminality, která velmi významně působí na podvědomí veřejnosti, jsou krádeže motorových vozidel. Jejich počet se v roce 1992 zvýšil proti roku 1991 o 92% a v letošním roce došlo oproti srovnatelnému období v roce 1992 ke zvýšení o 28%. Podle údajů České pojišťovny bylo z titulu krádeží vozidel, příslušenství, výbavy a zavazadel vyplaceno na úseku pojištění občanů za celý rok 1992 280,2 mil. korun. V roce 1993 do 30. 6. pak je to 254,5 mil. korun, což odpovídá meziročnímu přírůstku přibližně o 81%. Tento vzrůst souvisí jistě s vysokou poptávkou po automobilech ve všech postkomunistických státech a s působením organizovaných gangů na území České republiky, které se krádežemi automobilů a jejich transportem do okolních států zabývají.

Novým fenoménem je trestná činnost páchaná v organizovaných skupinách. Hlavním cílem společným pro všechny druhy organizovaného zločinu je dosahování vysokých zisků. Tyto zisky - tzv. špinavé peníze - je ovšem nutno vyprat a dále investovat do rozvoje legálního podnikání a nebo do dalších kriminálních aktivit. Zkušenosti zahraničních kriminalistů potvrzují, že nemalé částky bývají určeny k podplácení pracovníků státního aparátu popřípadě policistů, justičních úředníků nebo celníků. Například v České republice bylo v 1. pololetí 1993 inspekcí ministerstva vnitra vyšetřováno 8 případů podezření z trestného činu přijímání úplatků a 5 případů podezření z trestného činu podílnictví.

Další důležitou charakteristikou těchto skupin je jejich mezinárodní propojení, dokonalé technické zázemí a vysoký stupeň centralizované organizovanosti. Zločinecké organizace k dosahování svých cílů používají všech dostupných prostředků - uplácení, vydírání, zastrašování i brutálního násilí. Útvarem organizovaného zločinu a zpravodajství ústředny kriminální policie policejního prezidia Policie ČR bylo od počátku roku do začátku měsíce srpna 1993 na území České republiky rozloženo 9 zločineckých organizací. Všechny vykazovaly výrazný zahraniční prvek. V tomto období bylo zadrženo a vyšetřováno 286 osob. Bylo zjištěno 13 pachatelů, kteří se dopustili podvodů, v jejichž důsledku došlo k daňovým únikům se škodou ve výši 185 980 tis. korun. V souvislosti s mezinárodně organizovanými krádežemi luxusních automobilů bylo zadrženo 22 pachatelů a zajištěno 94 kradených automobilů.

Pokud jde o obchod se zbraněmi a výbušninami, bylo zadrženo 59 osob a zajištěno 220 kg semtexu, 186 kg perunitu, 1 500 kusů elektrických palníků, 500 rozbušek, 7 brokovnic, 34 pistolí a revolverů, 1 samopal, 5 kusů plynových pistolí, 5 útočných nožů, 10 kusů krátkovlnných vysílaček apod. 60 osob bylo zadrženo v souvislosti s nelegálním obchodem s drogami a přitom bylo zajištěno 8,7 kg kokainu, 12,5 kg heroinu, .1 kg kodeinu. Zjištěno a z provozu vyřazeno 7 laboratoří zařízených na výrobu a obchod s pervitinem. Kriminalisté dále zjistili 25 případů obchodování se ženami a zajistili 78 pachatelů zabývajících se organizováním prostituce.

V souvislosti s obchodem s padělanými bankovkami bylo odhaleno 14 případů padělaných platidel, z toho 236 kusů padělků stodolarových bankovek, 4 kusů padělků tisícimarkovek, 1163 kusů padělků stomarkovek, 390 kusů padělků dvěstěmarkovek, které spáchalo 29 osob.

Dále kriminalisté vyšetřují trestné činy, které souvisí s obchodem s kradenými kulturními předměty a památkami, pašováním velkého množství cigaret a alkoholu, pašováním jedovatých odpadů, obchodem s jadernými materiály, hazardními hrami, například skořápkami a plackami, organizováním nelegálního převádění osob přes hranice, paděláním cestovních dokladů a dokladů totožnosti a vydíráním podnikatelů - tzv. raketíringu výpalného či v podobě tzv. mimosoudního vymáhání objektivně existujících dluhů.

Například v Praze se v současné době vyskytují případy vydírání soukromých podnikatelů. Vyděrači si samozřejmě vybírají ty podnikatele, u nichž předpokládají vyšší a pravidelné zisky. Není pravidlem, že by se jednalo o osoby spojené s podsvětím.

V roce 1993 bylo v Praze vyšetřováno 100 případů vydírání a 56 jich bylo objasněno. Na území České republiky rozvíjí své aktivity různé mezinárodní zločinecké organizace. Do některých z nich se zapojují i čeští občané a pražské gangy. Pražská policie zaznamenává dlouhodobý a vytrvalý příliv různých odnoží mezinárodních zločineckých organizací mafiánského typu, které se specializují na různé typy trestné činnosti.

Například občané bývalého Sovětského svazu se v Praze specializují na prodej spotřebního zboží a suvenýrů a na prostituci v hotelích. Číňané zřizují stylové restaurace, obchodují s textilem a hrají v kasínech. Občané bývalé Jugoslávie se společně s Italy věnují prodeji pašovaného zboží, specializují se na prostituci v hotelích a jsou tichými společníky v kasínech.

V souvislosti s organizovaným zločinem je nutné zmínit se o problematice cizích státních příslušníků pohybujících se po území České republiky. Značné množství cizinců vstupuje na území České republiky s cílem pokusit se o nelegální přechod státní hranice České republiky, především do SRN. 99% těchto osob vstupuje do České republiky legálně. 87% z toho z území Slovenské republiky.

V 1. pololetí 1993 se o nelegální přechod státních hranic pokusilo 25 124 osob. Jsou mezi nimi především občané bývalé Jugoslávie. V červnu to činilo asi 63%, Bulharska a Rumunska.

V souvislosti s ilegálními přechody státní hranice roste i trestná činnost migrujících osob, trestná činnost páchaná na nich samotných a trestná činnost související s migrací. Například organizování převaděčské činnosti, padělání cestovních dokladů apod.

V České republice se nejvíce na trestné činnosti cizinců podílejí občané Polska, občané bývalé Jugoslávie, občané bývalého Sovětského svazu a Rumunska.

Lze předpokládat, že trestná činnost cizinců je výrazně vyšší, než zachycují statistické přehledy, a že zůstává skryta v neobjasněné trestné činnosti či v latentní rovině. Statistické údaje o počtech cizinců s povoleným trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území České republiky resp. ČSFR (vlastně ještě i ČSSR) za období 1982 až 1993 dokumentují stále se zvyšující zájem cizinců o usídlení. Zvláště markantně tyto tendence zaznamenáváme v roce 1993. Počet 105 659 cizinců v ČR přihlášených k trvalému event. dlouhodobému pobytu ke dni 8. září 1993 je o 155% vyšší, než koncem roku 1992. Podle služby cizinecké a pohraniční Policie, policie České republiky se do tohoto údaje nezahrnují slovenští občané.

Zajímavý je i údaj o počtu cizinců žádajících v České republice o přiznání statutu uprchlíka, který k 15. 9. 1993 zaznamenal oproti 1. 3. 1993 více než stoprocentní zvýšení. Zatímco 1. 3. 1993 to bylo 483 osob, 15. 9. 991 osob. Tento jev lze dát do přímé souvislosti s přijetím azylového zákona v SRN. Bližší informace k této problematice jsou uvedeny v analýze stavu v oblasti migrace a dlouhodobé koncepci legislativního řešení všech forem migrace, která byla na základě usnesení č. 61, 7. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, vládou České republiky předložena vaší sněmovně.

Zvláštní kategorií trestné činnosti je problematika dopravní nehodovosti, která také v posledních třech letech prudce stoupá. Počet nehod se v 1. pololetí 1993 zvýšil oproti srovnatelnému období roku 1992 o 29%. Počet usmrcených a těžce zraněných zůstává v podstatě zachován, zatímco hmotná škoda se zvýšila o 84,5%.

Podle informací České pojišťovny meziroční zvýšení vypláceného plnění pojišťovny z havarijního pojištění se pohybuje okolo 44%. V předchozích dvou letech to bylo 47%.

Alarmující je podíl trestné činnosti dětí a mládeže na objasněné trestné činnosti, který za prvních sedm měsíců roku 1993 činí 23%, oproti stejnému období roku 1992 došlo ke zvýšení počtu trestných činů u dětí o 11% a u mladistvých o 14%. Je ovšem opět nutné zdůraznit, že kriminalita dětí a mládeže existuje významně i v latentní rovině, především v majetkové a mravnostní trestné činnosti a v některých praktikách souvisejících s konzumací drog.

Trestná činnost dětí a mládeže je celosvětový problém a její prevence je záležitostí nejen orgánů státní správy a samosprávy, ale především rodiny a celé společnosti.

Česká společnost se ocitá s trestnou činností na rozcestí. Může se vydat cestou demokratických států, v nichž má policie dostatečnou psychologickou a finanční podporu, nebo, nebude-li reflektován současný stav, může se vydat cestou směřující do anarchie a zmatků.

Opatření ministerstva vnitra směřující ke stabilitě bezpečnostní situace v České republice. Garantem boje s trestnou činností je ministerstvo vnitra. Proto je mimořádně důležité, aby jeho organizační uspořádání opřené o odpovídající legislativu dávalo záruku racionálního a kompetentního řešení bezpečnostní problematiky.

Ministerstvo vnitra pro zvládnutí bezpečnostní situace v ČR učinilo celou řadu zásadních opatření, a to především v oblasti systémového řízení a organizace bezpečnostního úseku, v oblasti legislativní, kde připravilo a připravuje celou řadu zákonů a právních norem vyplývajících z kompetence ministerstva vnitra na úrovni bezpečnosti a veřejného pořádku a zpracovalo celou řadu zásadních vládních materiálů.

Reorganizace rezortu ministerstva vnitra probíhá od listopadu 1989. Tento proces akceleroval rozdělením ČSFR a převedením činnosti bývalého ministerstva vnitra na ministerstvo vnitra ČR. Po delimitaci činností z FMV, svým rozsahem unikátní, přistoupilo se k zásadním změnám v pojetí funkce ministerstva vnitra jako demokratického orgánu státní správy. S tím souvisí i rozhodnutí vyčlenit z ministerstva přímé řízení a výkon policejní služby.

Dne 20. ledna 1993 vláda svým usnesením č. 22 přijala koncepci ministerstva vnitra v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti a doktrínu Policie ČR. Tento dokument konkretizuje prohlášení vlády ČR v oblasti bezpečnostní politiky a formuluje úkoly ministerstva vnitra na úseku ochrany ústavního zřízení, zabezpečení vnitřního pořádku a efektivního potírání a předcházení zločinnosti.

Z tohoto materiálu vyplývá i úkol dokončit v letošním roce reorganizaci útvaru bezpečnostního úseku ministerstva vnitra.

Organizačním změnám v rámci bezpečnostního úseku ministerstva dominují dva aspekty. Nutnost zavedení úsporných finančních opatření v důsledku omezení rozpočtu ministerstva vnitra na rok 1993 a optimalizace struktury rezortu.

Byly vypracovány návrhy organizační výstavby včetně harmonogramu postupu. Dokončení nového organizačního řádu se předpokládá do konce roku 1993.

Změny v reorganizaci útvaru bezpečnostního úseku provázely i změny v personální politice. Od ledna 1993 bylo v rámci bezpečnostního úseku ministerstva vnitra zrušeno 562 tabulkových míst občanských zaměstnanců i policistů. K tomu je důležité uvést, že v této době došlo v úřadu ministerstva vnitra k razantnímu omezení přijímání nových pracovníků do služebního poměru.

V současné době se zpracovává koncepce personální politiky ministerstva vnitra. Cílem je vytvoření jednotného systému personální práce v rámci rezortu ministerstva vnitra. Obsahuje všechny oblasti péče o zaměstnance, např. motivační faktory včetně odměňování, sociální programy, dodržování zákonnosti v pracovně právních vztazích, poradenský servis pro vedoucí pracovníky v oblasti personální práce a mzdové politiky.

Vyjádřením demokratizace rezortu je probíhající proces zcivilňování.

K 31. 7. 1993 byly zaměstnány na bezpečnostním úseku ministerstva vnitra přibližně dvě třetiny policistů oproti jedné třetině civilních zaměstnanců.

V současné době byla jmenována pracovní skupina, jejímž úkolem je navrhnout způsob zcivilnění pracovníků, jejichž činnosti nesouvisejí bezprostředně s výkonem policejní služby.

Reorganizace bezpečnostního úseku ministerstva vnitra je mimořádně obtížná a vyvolává řadu reakcí ze strany těch, kterých se dotýká. Tyto reakce často zdánlivě bez souvislostí směřují k diskreditaci ministerstva vnitra a Policie České republiky i přijaté koncepce resortu. I na tomto místě je třeba zdůraznit, že vedení ministerstva vnitra v tomto komplikovaném období nutně potřebuje politickou podporu a důvěru veřejnosti.

Organizační opatření v rámci Policie ČR: Organizační změny se samozřejmě netýkají jen ministerstva vnitra, ale i Policie České republiky. Probíhající systémové změny v Policii České republiky především spočívají v zefektivnění řídící struktury zejména na vrcholném stupni řízení, na policejním prezidiu, ve vytvoření funkčního systému ekonomického zabezpečení a materiálně technického zajištění všech složek Policie ČR a v reorganizaci Kriminální služby i Úřadu pro vyšetřování v souvislosti s novelou trestního řádu, která - pokud ji vaše sněmovna schválí - by měla vstoupit v platnost od 1. 1. 1994.

Součástí systémových změn v organizaci práce Policie je nová koncepce základní odborné přípravy příslušníků Policie ČR zařazených do základních výkonných funkcí v pořádkové, dopravní, ochranné, imigrační a pohraniční Policií. Jde o pomaturitní kvalifikační studium zakončené maturitní zkouškou z odborných předmětů, které je součástí komplexního řešení resortní školské soustavy. Absolvováním základní odborné přípravy splní policista podmínku danou § 3 zákona ČNR 186/1 992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie ČR v platném znění. Na tomto místě je ovšem nutné konstatovat, že zájem o povolání policisty je stále velmi nízký.

Hledání nových cest efektivnějšího řízení Policie představuje i tzv. pražský experiment. V jeho rámci bylo převedeno na zkušební dobu 1 roku řízení kriminální služby na centrální úroveň s cílem zajistit racionálnější využívání sil a prostředků. Jednotné teritoriální území umožňuje lepší koordinaci činnosti kriminální služby a její operační schopnost. Experiment bude vyhodnocen koncem roku 1993.

Reorganizace Policie České republiky se týká velkého počtu lidí a činností. Probíhá v krajně nepříznivých podmínkách pod silným tlakem veřejného mínění a sdělovacích prostředků a nebývalým náporem míry trestné činnosti. Přitom je zřejmé, že výkonnost Policie je omezena určitými limity, které jsou dány počtem policistů ve výkonné službě, kvalitou jejich profesionální přípravy a materiálně technickými a ekonomickými podmínkami.

S organizačními aktivitami v rámci bezpečnostního úseku ministerstva vnitra a Policie České republiky úzce souvisejí aktivity legislativního charakteru. Byla provedena revize interních právních norem vzhledem k Ústavě a Listině základních práv a svobod. V důsledku této revize bude zrušeno 200 z dosud platných 470 vnitřních právních norem. V současné době se připravuje návrh nového zákona o Policii České republiky a vláda by měla příští týden projednat návrh zásad zákona o podmínkách provozování soukromých činností k ochraně osob a majetku, tj. zákon o soukromých bezpečnostních službách, a návrh zásad zákona o zbraních a střelivu.

Vedle návrhu legislativních norem ministerstvo vnitra zpracovalo celou řadu vládních materiálů a návrhů opatření, které se bezprostředně vztahují k řešení problematiky bezpečnosti a veřejného pořádku. Koncepci ministerstva vnitra v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti a doktrínu České republiky jsem zmínil. Dále je to harmonogram kroků a opatření k omezování kriminality projednaný vládou 16. 6. 1993, zpráva o početních stavech Policie ČR a analýza situace Policie ČR zpracovaná v dubnu 1993, opatření k realizaci zásad migrační politiky vlády ČR pro rok 1993 přijaté usnesením vlády z 10. 3. 1993, návrh změn vízového režimu pro rok 1993 přijatý usnesením vlády č. 336/1993, analýza stavu v oblasti migrace na území ČR a dlouhodobá koncepce legislativního řešení všech forem migrace - přijato usnesením vlády z 25. 8. 1993, koncepce a návrh protidrogové politiky - přijato usnesením vlády č. 446 ze srpna 1993, návrh řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky a zabezpečení ochrany státní hranice mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.

Pro bližší informaci je třeba charakterizovat nejvýznamnější materiály, které specifikují postup ministerstva vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti. Klíčovým materiálem, který dne 16. června 1993 projednala vláda, je harmonogram opatření k omezování kriminality. Tento materiál navazuje již na zmíněnou koncepci ministerstva vnitra a představuje souhrn konkrétních kroků, které směřují k omezování růstu kriminality v České republice. Specifikuje úkoly v oblasti organizace a řízení bezpečnostních služeb například tím, že stanoví funkční a řídící kompetence útvaru kriminální policie na všech úrovních a navrhuje zpracovat statut kriminální policie s termínem do konce roku 1993. Dále určuje, že v rámci kriminální policie se vytvoří speciální středisko, které bude posilovat a sledovat specializovaný tým na organizovaný zločin a nové druhy trestné činnosti, vlastně jakási analytika k tomuto druhu práce. Dále určuje působnost a stanovuje zásady součinnosti jednotlivých složek Policie České republiky při odhalování a objasňování kriminality. Dále se zabývá harmonogramem výstavby jednotného přenosu dat bezpečnostních složek ČR včetně rozvoje telekomunikačních prostředků.

V personální a vzdělávací politice zpracovává koncepci resortního odborného vzdělávání policistů ČR, experimentálně realizuje novou koncepci v základní všeobecné odborné přípravě policistů zařazených v základních výkonných funkcích služby pořádkové, dopravní, ochranné, cizinecké, imigrační a pohraniční policie.

V legislativních aktivitách navrhuje, aby se ministerstvo vnitra spolupodílelo na návrhu novely trestního řádu, což se skutečně stalo, a navrhlo zpracovat zásady úplně nového zákona o Policie České republiky, jejichž výhled by měl být až v roce 1994.

Co se týče materiálně-technického zabezpečení, tento harmonogram nařizuje zřídit záchytné objekty pro zadržované cizince, kteří mají být podle práva vyhoštěni a v souladu s obecně závaznou právní úpravou zpracovat pro účely odměňování policistů České republiky novou kategorizaci služební činnosti.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP