Čtvrtek 16. září 1993

V dubnu t.r. byla zpracována zpráva o početních stavech Policie ČR a analýza stavu Policie ČR. Obsahuje základní informace o současném kritickém stavu Policie České republiky, který je bezprostředně podmíněn snížením rozpočtu bezpečnostního úseku ministerstva vnitra pro rok 1993 a analyzuje ekonomickou situaci tohoto úseku ministerstva vnitra. V materiálu bylo požadováno posílení finančního rozpočtu bezpečnostního úseku o 2,5 mld. Kč. Z toho na navýšení početního stavu policistů o 2000 a dále finanční prostředky na zabezpečení základních potřeb policie. 950 miliónů korun bylo v tomto materiálu navrženo jako minimální navýšení rozpočtu, bez něhož mohly být splněny základní úkoly útvarů ministerstva vnitra a Policie ČR pouze s velkými obtížemi. Po projednání materiálu ve vládě, jemuž předcházela kontrola ministerstva financí, byl rozpočet ministerstva vnitra posílen o 500 miliónů Kč. Tato suma pokryla pouze zaplacení dlužné částky za zdravotní a sociální pojištění a poplatky za pronájem spojovacích linek.

Několik materiálů bylo věnováno řešení problematiky migrujících cizinců na území České republiky. Jedná se především o opatření k realizaci zásad migrační politiky vlády České republiky pro rok 1993. Tato opatření jsou cílena na vytváření účinných mechanizmů zmírňujících negativní jevy masové migrace a jejich důsledky, to jest vytvoření systému mezinárodních readmisních dohod, sladění vízové politiky v Evropě, vybudování fyzické ostrahy státní hranice mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, řešení problematiky uprchlíků a podobně.

Dále jde o návrh změn vízového režimu pro rok 1993. Materiál formuluje systém regulativních opatření vůči státům, ze kterých pochází ilegální migrace. Přijatá opatření ve vízové praxi, která jsou harmonizována se Slovenskou republikou, si kladou za cíl přiblížit se standardní situaci v zemích západní Evropy. Problematiku ilegální migrace už dnes nelze řešit pouze individuálními kroky jednotlivých států.

S těmito materiály úzce souvisí opakovaně ve vládě předkládaný návrh zajištění ochrany státní hranice mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. Tento materiál obsahuje vedle politických, materiálně technických, ekonomických a organizačních aspektů i varianty bezpečnostní ochrany státních hranic. Ačkoliv tento materiál nebyl dosud vládou přijat, bylo k ochraně hranic pro rok 1993 vyčleněno tisíc tabulkových míst policistů s tím, že bude postupně zajišťováno střežení státní hranice.

Dalším materiálem je koncepce a program protidrogové politiky vlády České republiky. Obsahuje zhodnocení drogové problematiky v České republice i v zahraničí a navrhuje zásady vládní politiky v oblasti drog, návrh a zdůvodnění programu na období 1993 - 1996.

Jeho cílem je především potlačování nezákonného trhu s drogami, kontrola zákonného trhu s drogami a prevence zneužívání drog.

Tvorba některých materiálů byla podmíněna aktuální potřebou řešit problémy některých skupin obyvatelstva. Sem patří i problematika romského etnika. Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 31 z 20. ledna 1993 návrh řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky. Součástí materiálu byla i informace o některých sociálních aspektech situace v severních oblastech České republiky a hodnocení problematiky z hlediska právního.

Na tento materiál navazovaly ještě dvě zprávy o situaci romské komunity, na jejichž zpracování participovalo ministerstvo vnitra, které byly během předcházejících měsíců předloženy vládě. Posledním takovým materiálem, který byl zpracován v gesci ministerstva vnitra, byla analýza situace romských dětí a mládeže přijatá vládou České republiky dne 8. 9. 1993.

Konkrétním vyústěním těchto materiálů je v gesci ministerstva vnitra zpracovaný Projekt prevence kriminality romského obyvatelstva na lokální úrovni. Projekt spočívá ve vytváření podpůrných aktivit k eliminaci negativních kriminogenních faktorů a ke snížení rasové nesnášenlivosti ve vytypované lokalitě v Praze 5.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, boj s trestnou činností není jen záležitostí orgánů v trestním řízení, to jest policie, prokuratury, soudů a vězeňství, ale celé společnosti včetně občanů samotných. V zemích západní Evropy se navzdory vysoké kriminalitě občané cítí bezpečněji oproti občanům bývalého socialistického bloku a tedy i České republiky, kde je obava z kriminality pociťována jako jeden z nejpalčivějších společenských problémů. Příčiny tohoto stavu leží v rovině psychologické i praktické. V rovině praktické v nedostatku nebo neznalosti preventivních instrumentů, které občanu umožňují trestné činnosti předcházet, nebo se jí na odpovídající úrovni bránit. Tím hlavním psychologickým momentem je šok z výbuchu trestné činnosti, ke kterému došlo v roce 1990. K tomu můžeme přičíst i vliv masmédií, které nezřídka problémy zkreslují či dokonce skandalizují.

Prudký nárůst trestné činnosti nastal v historii České republiky i po první a po druhé světové válce. Například po první světové válce až do roku 1923 bylo v českých zemích oproti roku 1913 zaznamenáno více než trojnásobné zvýšení počtu odsouzených osob za spáchání trestných činů. Díky důslednému zájmu politické reprezentace, legislativním a organizačním změnám a též finanční podpoře se vždy podařilo vzniklou situaci stabilizovat. Nikdy se ale nepodařilo vrátit úroveň trestné činnosti na původní předválečné hodnoty.

Závěrem lze shrnout, že kriminalita je závažný sociální jev, který zaznamenává vzrůstající tendenci nejen v České republice, ale i v celé Evropě. Ministerstvo vnitra Policie České republiky činí sérii razantních opatření v oblasti organizační, personální a legislativní, ke stabilizaci bezpečnostní situace v České republice. Z předchozí zprávy je ale patrné, že možnosti policie jsou omezené a že její další schopnost stabilizovat současnou nepříznivou situaci je přímo závislá na výši rozpočtu ministerstva vnitra.

Dámy a pánové, bezprostředně poté, co opustím toto stanoviště, vám bude zpráva o bezpečnostní situaci v České republice včetně tabulek a grafů rozdána do lavic. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu ministrovi vnitra. Zpráva již byla rozdána, já k přednesené zprávě otvírám rozpravu, do níž se doposud písemně přihlásili páni poslanci Šuman, Vorlíček a Čapek. Prosím tedy pana předsedu branného a bezpečnostního výboru, pana poslance Šumana, aby se ujal slova.

Poslanec Vladimír Šuman: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl procedurální návrh, spočívající v tom, aby jednání o této obsáhlé zprávě bylo přerušeno do příští schůze a zároveň, aby bylo uloženo příslušnému výboru, tedy brannému a bezpečnostnímu, aby tuto zprávu projednal a připravil na 13. schůzi naší sněmovny návrh usnesení. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Šumanovi. Dám tedy o tomto procedurálním návrhu hlasovat neprodleně. Než to však učiním, prosím vás všechny, abyste se znovu přihlásili.

S faktickou poznámkou pan poslanec Čapek.

Poslanec Miroslav Čapek: Pane místopředsedo, dámy a pánové, chtěl jsem si jenom ujasnit: znamená to tedy, že by rozprava k tomuto bodu probíhala na příští schůzi a usnesení výboru k tomuto bodu by následovalo také na příští schůzi? Dobře.

Ještě bych požádal o jednu věc: jestli bychom současně s informací, kterou jsme dostali na lavice, mohli také - všichni poslanci - dostat stenozáznam vystoupení pana ministra, protože říkal poněkud jiné věci než to, co jsme dostali na lavice. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji za faktickou poznámku. Budeme tedy hlasovat. Ještě poznámka pana poslance Wagnera.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dnes při projednávání jednoho bodu pořadu - zprávy pana ministra financí - jsem ve svém vystoupení upozornil na spojitost finanční situace a bezpečnost občana. Prosil bych proto, aby součástí usnesení Poslanecké sněmovny, které se nyní chystá učinit, bylo i pozvání pana ministra financí na projednávání tohoto bodu na příští schůzi Poslanecké sněmovny, neb nedostatek finančních prostředků - jak jsme slyšeli z úst ministra vnitra a jak jsme věděli už předtím, než to vyřkl - je jednou z hlavních příčin stavu, o kterém zde je řeč. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, dám hlasovat nejprve o procedurálním návrhu pana poslance Šumana:

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku!

Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo se zdržel hlasování?

Očekáváme výsledky 164. hlasování.

Tento procedurální návrh byl přijat poměrem hlasů 137 pro, nikdo nebyl proti a 4 se zdrželi hlasování.

Cítím se povinen nechat hlasovat i o procedurálním návrhu pana poslance Wagnera, aby na příští schůzi Poslanecké sněmovny při projednávání tohoto bodu byl pozván pan ministr financí.

Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne

ruku! Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji výsledek hlasování: 74 pro, 27 proti, 42 se zdrželo hlasování. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

Děkuji panu ministru Rumlovi a přerušuji tento bod do příští schůze.

Předseda Poslanecké sněmovny Milan Uhde mě požádal o vystoupení. Prosím, pane předsedo.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jen stručné sdělení. Ve 14.50 hodin jsem obdržel dopis, kterým pan generální prokurátor České republiky dr. Jiří Šetina oznamuje k 17. 9. svoji rezignaci. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, pane předsedo.

Otevírám další bod našeho programu, kterým je

XXVII.

Vládní návrh zákona o zvýšení důchodů v roce 1993 a v roce 1994

Návrh zákona jste obdrželi jako sněmovní tisk č. 481 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk č. 514. Z pověření vlády České republiky předložený návrh zákona odůvodní pan ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, šum ve sněmovně svědčí o tom, že skutečně ještě máme daleko do penze, ale přesto je druhá valorizace důchodů v letošním roce a úprava důchodů v roce 1994 velice důležitou a očekávanou událostí. Dovolte mi, abych několika slovy tuto novelu uvedl.

Předloženým návrhem zákona se navrhuje od splátky důchodů splatné po 31. říjnu 1993 zvýšit vyplácené důchody starobní, invalidní, za výsluhu let, vdovské, částečné invalidní a sirotčí. Ode dne přiznání budou zvýšeny též uvedené druhy důchodů, které budou přiznány po 31. říjnu 1993.

Od přijetí zákona č. 46/1991 o zvyšování důchodů se přitom ke zvyšování důchodů přistupuje na základě splnění podmínek, které uvedený zákon stanovuje pro jejich další zvýšení. Citovaný zákon 46 byl novelizován s účinností od 1. ledna letošního roku zákonem 37 Sb. a na základě uvedené novely se nyní přistupuje ke zvýšení důchodů tehdy, když růst životních nákladů činí od posledního zvýšení důchodů alespoň 10%, i když od posledního zvýšení důchodů v březnu letošního roku do současnosti nedošlo k takovému zvýšení životních nákladů. Došlo k nižšímu zvýšení nákladů 3,5%.

Důchody starobní, invalidní a za výsluhu let se navrhuje zvýšit o pevnou částku 300 korun. U ostatních druhů důchodů se výše zvýšení stejně jako výše důchodů odvozuje procentně od uvedené pevné částky.

Důchody vdovské budou zvýšeny o 180 korun, tj. o 60% z částky 300 korun, u důchodů částečných invalidních nebo sirotčích oboustranně osiřelých dětí o 150 korun, tj. 50% z 300 korun a u sirotčích důchodů jednostranně osiřelých dětí o 90 korun, tj. 30% z částky 300 korun.

Zákon upravuje též zvýšení důchodů přiznaných po nabytí účinnosti, a to odlišně u důchodů přiznaných před a po 1 . lednu 1994.

Důchody přiznané po 31. říjnu do konce letošního roku budou při přiznání zvýšeny podle zákona č. 547/1992 Sb., který upravuje zvýšení důchodů přiznávaných v roce 1993, a to o 22% jejich výše a dále k nim bude náležet též zvýšení o pevnou částku závisející na druhu důchodů podle tohoto zákona. Důchody přiznávané v roce 1994 se navrhuje zvýšit při přiznání o 30% měsíční výše důchodu, na kterou vznikl občanům nárok ke dni přiznání s tím, že k těmto důchodům již nebude náležet zvýšení o pevnou částku.

Odlišné zvýšení důchodů přiznávaných od 1. ledna 1994 vychází ze skutečnosti, že u těchto důchodů se projeví vyšší měrou zvýšení průměrných výdělků v předchozích letech včetně roku 1993.

Další navrhovanou úpravou je zvýšení vdoveckých důchodů, důchodové dávky vyplácené vdovci pečujícímu po smrti manželky alespoň o jedno nezaopatřené dítě. Výše vdoveckého důchodu je stanovena v pevné částce, která nyní činí 750 korun a navrhuje se zvýšit tuto dávku na 930 korun měsíčně. Souběžně se zvýšením vyplácených a přiznávaných důchodů se navrhuje zvýšit též hranice, na něž se při splnění zákonných podmínek zvyšují důchody, které jsou jediným zdrojem příjmů důchodce ze současných 1840 korun na 1940 korun měsíčně u jednotlivce a z 3050 na 3220 korun měsíčně v případech, kdy je na důchod odkázán též rodinný příslušník důchodce. Do stejných výší se navrhuje přiznat po 31. říjnu 1993 též sociální důchod, fakultativní důchodovou dávku přiznávanou osobám starším 65 let či invalidním, jejichž životní potřeby nejsou zabezpečeny, neboť nesplňují podmínky nároku na starobní či invalidní důchod.

Návrh zákona též zvyšuje o 300 korun maximální výměry stanovené pro souběh důchodů, popř. důchodů o zvýšení důchodů pro bezmocnost. Současné nejvyšší výměry jsou stanoveny ve výši 3800 korun, 3250 korun , 2900 korun nebo 2800 korun podle druhu vykonávaného zaměstnání. Uvedené částky mohou být překročeny, jestliže k souběhu došlo před zvýšením důchodů, avšak v případě, že k souběhu došlo až po zvýšení, např. bylo přiznáno zvýšení důchodu pro bezmocnost, nelze stanovené částky překročit. Zvýšením těchto částek o 300 korun dojde ke zmírnění neodůvodněného rozdílu v uvedených případech.

Zvýšit se navrhují též částky, do kterých může být přiznáno zvýšení důchodů včetně souběhu důchodů, kde vrchní hranice důchodu se mění ze 4200 korun na 4500 korun.

Návrh zákona byl projednán ve výboru rozpočtovém a ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Se společnou zprávou těchto výborů k návrhu zákona souhlasím a prosím, aby byl ve znění této společné zprávy tento zákon schválen. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu ministrovi a nyní prosím, aby se slova ujal společný zpravodaj výborů Poslanecké sněmovny poslanec Jindřich Němčík.

Poslanec Jindřich Němčík: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, máme před sebou poměrně jednoduchou předlohu návrhu zákona, který řeší zvýšení důchodů v souvislosti s růstem životních nákladů. Přesto lze předpokládat, že tak jako při všech předchozích zvýšení důchodů bude předmětem diskuse jak objem zvýšení, tak princip, podle kterého je prováděn.

Předchozí zvýšení realizovaná od roku 1990 sice postupně minimalizovala rozdíly mezi důchody přiznanými v různých obdobích při zachování reálné úrovně nižších důchodů i přiměřeném relativním růstu nadprůměrných důchodů, ale dopisy, ohlasy, které pravidelně následují po každém zvýšení důchodů, dokazují, že námitky, které se proti výši principu zvýšení důchodů objevují, pokrývají plynule celé spektrum důchodů a dokládají, že všechny změny, které byly provedeny, jsou relativně spravedlivé, nebo - chcete-li - nespravedlivé ve všech důchodových kategoriích a ve všech důchodových úrovních stejně. Tato relativní nespravedlnost je však zakomponována v samotném systému, který jsme zdědili z předchozího období, a je odstranitelná pouze v rámci nového systému důchodového pojištění, který - jak jistě víte - je plánován na rok 1995.

Lze tedy říci, že toto zvýšení důchodů - stejně jako zvýšení předchozí - řeší celou problematiku relativně nejlepším způsobem, který je v rámci daného systému možný, a proto této skutečnosti odpovídá i projednání předlohy zákona ve výborech, a to ve výboru garančním ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a ve výboru rozpočtovém, které projednaly předlohu na svých schůzích v září t. r. Oba výbory se shodly na společné zprávě, která je vám předkládána jako tisk 514. Oba výbory shodně doporučily Poslanecké sněmovně, aby návrh zákona schválila s těmito víceméně upravujícími nebo zpřesňujícími úpravami:

První úpravou je změna názvu zákona, která by měla jakýmsi způsobem zpřesnit a vyjádřit přesnou variantu nebo přesnou dikci toho, kterých důchodů se návrh týká. Tento nový návrh zákona zní: Zákon o druhém zvýšení důchodů v roce 1993 a o zvýšení důchodů přiznávaných v roce 1994.

Druhým, víceméně technickým doplněním je doplnění pod čarou k § 1 odst. 1 písm. e), kde za slova "pro souběh s jiným důchodem" je nutno připojit poznámku pod čarou č. 1, která zní: "§ 56 zák. č. 100/1988, o sociálním zabezpečení". Další poznámky pod čarou přečíslovat.

Tolik společná zpráva výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a výboru rozpočtového. Navrhuji sněmovně, abychom po rozpravě tento návrh přijali. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu společnému zpravodaji. Otevírám rozpravu, do níž se zatím písemně přihlásila paní poslankyně Lagová. Prosím, paní poslankyně, uděluji vám slovo. Žádám o písemné přihlášky do rozpravy.

Poslankyně Hana Lagová: Vážený pane předsedo, kolegové, kolegyně, smyslem mého vystoupení není zde licitovat kolem obsahu návrhu zákona. Chtěla bych jenom sněmovně přednést některé poznámky, jak se na věci dívá náš poslanecký klub.

Nepochybuji o tom, že navrhované plošné zvýšení není bezvýznamné a že většina důchodců jej přirozeně vítá. Vystupujeme k těmto otázkám a podáváme, jak známo, vlastní poslanecké návrhy. V poslední době jsme předložili takové dva. Nepředkládáme je z laciného populismu, jak je nám někdy podsouváno, ale protože většinu skupin důchodců považujeme jako občany sociálně potřebné. Statistika je neúprosná, i když ne vždy se v ní každý vyzná, ale skutečností je, že reálná hodnota důchodů se pohybuje v současné době kolem 70% hodnoty důchodů z roku 1989, a je zřejmé, že žádná další valorizace, která kdy do nového zavedení systému bude následovat, tento stav v zásadě nezlepší.

Na druhé straně také víme a nikdy jsme si nemysleli, že valorizace by musela plně kompenzovat zvýšené životní náklady, ale přesto ustavičně opakujeme, že právě tyto skupiny občanů si vyžadují, aby přístup k nim byl více spravedlivě sociálně přinejmenším přiměřený.

Za druhé chci říci, že víme, že náklady na okamžitou změnu systému by při zachování současných nároků, po kterých se volá, byly samozřejmě neúměrně vysoké. Čili zákon č. 46 z roku 1991 stále platí, avšak s úpravami, které se ukázaly příhodné, nikoliv s těmi, na které se po celou dobu také oprávněně poukazovalo. Tím opakovaně dochází k časově opožděnému reagování na reálnou situaci v životních nákladech a samozřejmě argumentuje se i oprávněně náklady na administrativní provádění každé valorizace.

Vzpomínám si, že z datově starších podkladů, které jsme měli k dispozici v době, kdy se koncipoval zákon 46, se můžeme dovědět, že ve své podstatě byl koncipován tak, aby byl schopný reagovat, jak na pomalý, tak i na rychlý růst stanovených ukazatelů. Tehdy se odhadovalo, že vzhledem ke způsobu rozhodování o důchodech i s ohledem na systém jejich výplaty není možné úpravy provádět častěji než 4x ročně. Porovnejte, jaká je skutečnost.

Současně to ale vyžaduje - a to není vždy dodržováno - aby prognózy vývoje cen a životních nákladů byly prováděny včas a na dostatečně dlouhé období. Dnes budeme tento návrh schvalovat, ale také už např. nyní lze kvalifikovaně odhadnout, jaké výdaje přijdou v oblasti bydlení za nedlouhou dobu, ví se, že dosavadní cena elektrické energie nevydrží apod.

Dále chci říci, že jde o to, aby se nespekulovalo se zákonnými nároky tím, že se použijí jen ty statistické údaje, které jsou pro tu chvíli vhodné ke srovnání. Např. i když byl ze zákona 46 vyčleněn ukazatel růstu průměrné mzdy, dál se argumentačně používané údaje o nominálních mzdách používají, ale ještě tyto údaje nevypovídají o skutečné reálné kupní síle a celkovém dopadu na životní úroveň.

Starší spoluobčané v této oblasti mají často i utajeny informace.

Ti občané, kteří se i na půdě Parlamentu zajímají o tyto otázky, mívají pocit, že nás jen obtěžují. Je obecně známo, že naše poslanecké návrhy - než se přenesou přes přirozené překážky, jako je neupuštění od zásad, nezkrácení zákonné lhůty - a pokud dojdou do sněmovny, jsou odmítány. Tyto naše poslanecké návrhy totiž zpravidla reagují na mezery v dosavadních zákonech, které si novelizaci vyžadují.

Buďme ale skromní, pokud tyto naše předlohy posloužily k urychlení legislativní práce příslušného resortu, pak byl účel splněn. Příkladem může být návrh, kterým jsme sledovali potřebu upravit hranice při souběhu důchodů a který jsme podali před několika měsíci. Nebylo upuštěno od zásad a tento problém je nyní řešen v právě projednávané vládní předloze, ale v podobě nepřímé novely zákona č. 100/88 Sb. Jde o onen zmíněný § 6. Konečně i poslanecký návrh, který jsme předkládali v 1. čtvrtletí t. r., je teprve nyní vládní předlohou realizován, a to bez nároků na mimořádné finanční prostředky, ale v rámci rozpočtové kapitoly 313. Jak si snad vzpomínáte, týkal se návrhu na 5%ní zvýšení dosavadních přiznaných důchodů, i nově přiznávaných.

Víme, že sociální sféra je největším stravitelem rozpočtových finančních prostředků. Občané jak známo dokáží vidět a chápat tyto otázky v patřičných souvislostech. Je jim vysvětlováno a argumentováno, na co jsou nebo nejsou prostředky ve státních rozpočtu. Lidé mnohé chápou, ale těžko se chápe, pokud se daří nejrůznějším podvodníkům (a nejen daňovým), aby jedna část státního rozpočtu nebyla naplňována.

Ne všechno je - jak známo - v penězích. Troufám si tvrdit, že by starší spoluobčané přivítali mnohá dílčí a snad i drobná opatření k ulehčení jejich života, ale i jako výraz úcty k této skupině občanů, když už letos OSN vyhlásila Rok starších lidí a solidarity generací.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji paní poslankyni Lagové. Ptám se, kdo se ještě dále hlásí do rozpravy? Nikdo. Rozpravu končím. Přejdeme k závěrečným slovům. Ptám se pana ministra, zda se chce ještě vyjádřit? (Ano.)

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Paní poslankyně Lagová nenavrhla žádný konkrétní pozměňovací návrh. Já bych chtěl jenom doplnit její vystoupení o to, že samozřejmě ne pouze poslanci Levého bloku jsou těmi poslanci, kterým by ležel na srdci život a osudy dvou a půl miliónů důchodců, kteří žijí v naší republice. V letošním roce dochází již ke druhému zvýšení důchodů. Toto zvýšení výrazně reaguje na vývoj cen bezprostředně po novém roce, kdy došlo ke změně daňového systému. Proto byla zvolena tato valorizace, tzn. o pevnou částku. Skutečně, rozpočet věnuje nemalé částky právě na udržení určitého životního standardu.

Pokud jde o drobné zlepšení života důchodců, já budu rád, pokud i ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví budeme o těchto drobných vylepšeních hovořit a určitě najdeme způsob, jak je okamžitě aplikovat. Nikdo z nás se tomu samozřejmě nebrání. Zde bych chtěl vyzvednout práci výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, kde v tomto konstruktivním duchu spolupracujeme.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal společný zpravodaj pan Jindřich Němčík.

Poslanec Jindřich Němčík: Pane místopředsedo, vzhledem k tomu, že nebyly v rozpravě navrženy žádné pozměňovací návrhy, doporučuji, abychom hlasovali o celém znění vládního návrhu zákona jako celku.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP