Čtvrtek 16. září 1993

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Do rozpravy se přihlásil pan kolega Svoboda. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Tomáš Svoboda: Pane místopředsedo, dámy a pánové, chtěl bych reagovat na svého předřečníka, pana kolegu Čapka. Za prvé bych ho chtěl upozornit na to, že žádný zákon nám neukládá, abychom vypracovávali svůj status. Proto je podle mě zcela bezpředmětné, jestli jsme status předložili za dva měsíce a nebo jestli ho máme vůbec předložit nebo nemáme předložit. To prostě není třeba.

Dále bych byl rád, kdybychom jednali o bodu programu, který byl na tuto schůzi schválen. Ten bod programu je Zpráva o dosavadní činnosti našeho orgánu, ne Bezpečnostní informační služba. To znamená, že nevidím důvod, proč by měl reagovat v tuto chvíli pan Stanislav Devátý. Samozřejmě zcela regulérní a správné by podle mě bylo, pokud má pan kolega Čapek a jeho parlamentní frakce zájem slyšet tyto informace, měl by navrhnout změnu tohoto bodu, případně zařazení nového bodu tzn. "Zpráva o činnosti Bezpečnostní a informační služby".

Dále bych se chtěl vrátit k tomu, proč jsou výsledky naší kontroly tak chabé. Opravdu je považuji za chabé, ale stejně tak za zcela přirozené, protože náš orgán začal pracovat 1 4. července. V té době byly parlamentní prázdniny. Dneska máme září. My se s danou problematikou seznamujeme a v této chvíli - nyní to cítím teprve tento týden - jsme plně organizační a technicky připraveni pro kontrolu. To znamená, budu velice rád, když budu moci předložit řekněme někdy za 4 - 5 měsíců opravdu podrobnou zprávu o podrobné kontrole, to znamená o naší práci. Ale cítím, že toho budeme schopni tak někdy v lednu - únoru příštího roku, a opravdu budeme moci být s naší kontrolou spokojeni. Zatím jsme ale teprve na začátku naší činnosti. Děkuji. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Dále se hlásí pan kolega Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, nejprve bych se vás chtěl jako předsedajícího schůze zeptat, jestli vnímáte stávající bod stejně, jak jej zde přednesl kolega Svoboda, a pokud tomu tak je, tak bych v duchu jeho návrhu zde přednesl formálně návrh na to, aby v tuto chvíli byl zařazen nový bod, který by se týkal zprávy o činnosti Bezpečnostní informační služby. Protože i já jsem se domníval, že v tuto chvíli bude možnost diskutovat nejen o zprávě kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny, ale i o některých konkrétních případech a činnosti BIS. Mám také některé otázky, které bych chtěl vznést dnes.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: S faktickou poznámkou kolega Čapek.

Poslanec Miroslav Čapek: Pane místopředsedo, dámy a pánové, nejsem si jist, zda to bude nutné, protože pokud vím, organizační výbor Poslanecké sněmovny schválil zařazení tohoto bodu s tím, že na jednání pléna bude přítomen prozatímní ředitel BIS pan Devátý, který se samozřejmě bude moci vyjádřit a kterému také bude možno položit otázky. Domnívám se, že je to možné i v rámci tohoto bodu. Děkuji.

Poslanec Václav Klučka: Pane předsedající, pane předsedo, chtěl bych pouze okomentovat vystoupení pana poslance Svobody, předsedy kontrolního orgánu. Myslím, že náš důvod, který jsme přednesli před jednáním Poslanecké sněmovny k účasti pana ředitele Devátého, tkvěl také v tom, že informace, které jsme měli téměř o činnosti kontrolního orgánu před jednáním sněmovny, byly nulové. Dostali jsme je včera v podobě zprávy, která zde byla komentována kolegou Čapkem. Z tohoto důvodu jsme měli zájem o přítomnost pana ředitele Devátého s tím, že mu položíme otázky, které nám nejsou v činnosti BIS jasné.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Paní kolegyně Röschová.

Poslankyně Anna Röschová: Vážení kolegové a kolegyně, domnívám se, že na program byla zařazena zpráva o činnosti kontrolního orgánu, podotýkám kontrolního orgánu, znovu opakuji Poslanecké sněmovny, pro kontrolu Bezpečnostní informační služby. To je téma, o kterém bychom podle mého názoru hovořit měli.

Dále jsme tady odhlasovali, že pan prozatímní ředitel BIS se může zúčastnit, nikoliv musí.

Jestliže pan prozatímní ředitel bude mít co říci k tomuto bodu, tj. ke zprávě o činnosti kontrolního orgánu, může - když uváží - odpovědět, nicméně nevím, proč by měl odpovídat na otázky o činnosti Bezpečnostní informační služby. Tento bod programu není zařazen.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kolega Honajzer.

Poslanec Jiří Honajzer: Pane předsedající, vážení kolegové, přihlásil jsem se zároveň s kolegyní Röschovou. Devadesát procent mého vystoupení mělo být totéž, ale mám jednu doplňující informaci. Pokud si dobře pamatuji z jednání politického grémia, které se sešlo z podnětu několika opozičních stran, v srpnu t.r., pan Devátý byl přítomen a konzultovaly se různé záležitosti. Tehdy řekl, že v průběhu podzimních měsíců t.r. tak, jak mu ukládá zákon o BIS, předloží zprávu do sněmovny, která projde příslušným parlamentním výborem. O této zprávě se bude diskutovat. Myslím, že ten čas teprve nastane na jednom z příštích plén.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Do rozpravy se hlásí poslanec Ortman.

Přičiním drobnou poznámku ke kolegovi Grossovi. Samozřejmě registruji váš procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat, jakmile skončíme projednávání tohoto bodu.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, domnívám se, že otázky, které byly položeny kolegou Čapkem a které jsou meritem sporu, souvisejí s bodem, který právě projednáváme, neboť zpráva na ně odpověď nedává.

Myslím, jestliže jsme schválili účast pana Stanislava Devátého, má možnost vystoupit a bezesporu jako prozatímní ředitel pověřený řízením BIS by reagovat měl. Jestliže se rozhodne, že vystupovat nebude a že bude mlčet, je to možné řešení.

Myslím ale, že čestnější forma je odpovědět na otázky, které položeny byly.

Byl jsem na jednání grémia a vím, že se pan Stanislav Devátý nebránil tomu, že by na některé aktuální otázky, které se týkaly činnosti BIS, odpověděl na této schůzi s tím, že komplexní zpráva, kterou nyní po něm nechceme, bude předložena na říjnovém plénu. Upřesňuji informaci od kolegy Honajzera.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano. Děkuji. Myslím, že není třeba upřesňovat si vzájemně informace. Mohu vám je přečíst, ale myslím si, že je to zbytečné. Je snad každému jasné, co projednáváme a pokud pan kolega Devátý chce vystoupit, ať vystoupí. Vždyť jsme mu to schválili.

Pan kolega Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Pane místopředsedo, omlouvám se, že zdržuji sněmovnu, ale přesto zkusím své vystoupení zopakovat, jak jsem jej měl připravené a v případě, že uznáte za vhodné, máte samozřejmě jednacím řádem možnost mě přerušit.

Chtěl bych se vrátit k tomu, o čem hovořil pan kolega Ortman, neboť pan kolega Devátý slíbil, že některé aktuální otázky je ochoten zde zodpovědět. Chtěl bych se zabývat tou nejaktuálnější událostí, tj. situací na ministerstvu spravedlnosti, kde bylo zjištěno odposlouchávací zařízení přímo v pracovně pana ministra.

Celá anabáze začíná tím, že pan ministr Novák má podezření, že ve své pracovně má odposlouchávací zařízení. Následná kontrola příslušníkem BIS toto potvrdí a odposlouchávací zařízení v jeho pracovně nachází. Po týdnu, kdy tuto událost vyšetřuje ministerstvo vnitra, se pan ministr Ruml k tomu vyjádří v tom smyslu, že tato operativní technika byla vyrobena již před rokem 1989 na bývalém Federálním ministerstvu vnitra a vyjádří svoji úvahu o tom, že toto zařízení patřilo 6. správě FMV, tedy Státní bezpečnosti.

V tuto chvíli je zřejmé, že toto odposlouchávací zařízení může mít oficiálně pouze Bezpečnostní informační služba nebo Ministerstvo vnitra České republiky nebo Slovenská informační služba nebo Ministerstvo obrany České republiky. Pan ministr Ruml k tomu přidává další svoji teorii, že toto zařízení může mít i některý z bývalých příslušníků Státní bezpečnosti.

Poté přichází podrobnější informace od pana ministra Nováka o tom, jak ke zjištění tohoto zařízení v jeho pracovně dochází. Hovoří o tom, že pojal podezření o úniku informací z jeho jednání.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane kolego, v tomto případě bych vás musel přerušit nebo se vás zeptám, jestli citujete novinové články nebo jste mluvil s těmito představiteli? Pak by to v tomto případě bylo vybočení z bodu programu.

Poslanec Stanislav Gross: Necituji novinové články, cituji fakta. Fakta jsou ta, kdo může dnes tuto operativní techniku vlastnit, fakta jsou ta, co jednotliví představitelé vlády prohlásili, jak ministr Novák, tak ministr Ruml.

Pan ministr Novák tedy prohlásí, že pojal podezření, že informace z jeho důvěrného jednání se dostala mimo okruh osob, s kterými o tomto jednal. Pokusím se to zkrátit a možná uvidíte, kterým směrem směřuji.

Nejdůležitější z této informace, kterou pan ministr Novák poskytl, bylo to, že tyto důvěrné informace se dozvěděl z okruhu lidí, v kterém se pohybuje. Na první schůzce dokonce specifikoval, z jakého okruhu lidí se tyto informace dozvěděl. Pan ministr Novák se vyjádřil v tom smyslu, že se jednalo o okruh lidí, v kterém se pohybuje pracovně, tzn., že se jedná o okruh vládních úředníků či vládních činitelů. Pokud ovšem tyto informace získal z těchto kruhů, pak zde vzniká jedna otázka nebo spíše konstatování, které spočívá v tom, že tito lidé, kteří tyto informace do těchto kruhů přinesli, se dopustili několikerého porušení zákona.

Pokud tomu tak není, je potom nutné předpokládat... (Potlesk.) Děkuji za aplaus. Pane předsedající, žádal bych vás, abyste před mým vystoupením nechal hlasovat o mém procedurálním návrhu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážený pane kolego, postup je přesně podle jednacího řádu. Já jsem vás upozornil na to, že jsem zaregistroval váš procedurální návrh, o němž mohu nechat hlasovat až po skončení projednávání tohoto bodu. Souhlasíte s tím?

Poslanec Stanislav Gross: Pane místopředsedo, nesouhlasím. Pokud se nepletu, hlasování o procedurálním návrhu přichází ihned.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano, pokud se týká změny programu, musí být až v jiném bodě. Souhlasíte s tím? Musel byste nejdříve žádat o přerušení projednávání tohoto bodu.

Poslanec Stanislav Gross: Pane místopředsedo, berte to tak, že v tuto chvíli žádám o přerušení tohoto bodu. Byl bych rád, kdyby bylo hlasováno o mém procedurálním návrhu. Nejprve tedy o přerušení bodu a poté o mém procedurálním návrhu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Budeme hlasovat. (č. 159)

Kdo souhlasí s tím, abychom projednávání tohoto bodu přerušili?

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Děkuji. Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 53 pro, 77 proti, 9 se zdrželo hlasování.

Ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Prosím, slovo má pan kolega Grulich.

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, kolegyně a kolegové, já budu stručný. Mám otázku na pana prozatímního ředitele pana Devátého.

Před dvěma nebo třemi měsíci se v tisku objevilo vyjádření pana Devátého, že si je jist, že je on sám odposloucháván. Ptám se pana Devátého, jestli toto sdělení tisku bylo pravdivé. Pokud bylo pravdivé, jestli je skutečně takový stav, že když si nemůže být jist prozatímní ředitel BIS, tzn., že si nemůže být jist potom žádný občan této republiky, že je proti němu zneužíváno těchto opatření. Bylo by dobré, kdyby pan prozatímní ředitel tuto záležitost Parlamentu vysvětlil.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. S technickou poznámkou se hlásí pan kolega Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, především pak vážený pane předsedající, velmi důtklivě prosím a žádám, abyste jako předsedající této schůze důsledně využíval ustanovení § 21 jednacího řádu každého poslance, který se odchyluje od projednávané věci, na to upozornil a, nezačne-li mluvit k věci, odejmul mu slovo.

Projednáváme zprávu o činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny, nikoliv zprávu o činnosti BIS. Až budeme projednávat zprávu BIS, nechť prozatímní ředitel pan Devátý odpovídá na otázky. To, že je přítomen, na tom nic nemění. Je přítomen proto, že organizační výbor, a předpokládám, že i sněmovna, považovaly za logické, že bude-li se projednávat zpráva kontrolního orgánu, že má být přítomen i šéf Bezpečnostní informační služby. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Není-li tomu tak, rozpravu končím a prosím kolegu Doubravu, aby se ujal slova.

Poslanec Vlastimil Doubrava: Vážená sněmovno, v rozpravě byly kromě navrženého usnesení, jak jsem jej přednesl, podány ještě dva návrhy doplňující toto usnesení. Domnívám se, že by o nich mělo být hlasováno odděleně. Přečtu celý návrh na usnesení. Původní návrh byl:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o dosavadní činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu Bezpečnostní informační služby České republiky."

Potom je zde další bod 2 navržený kolegou Čapkem:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu doporučuje vládě, aby v návrhu zákona o zpravodajských službách byla zvýšena úloha kontrolního orgánu Parlamentu nad činností všech budoucích zpravodajských služeb, mimo jiné i tím, že bude založena na principu poměrného zastoupení všech poslaneckých klubů v Parlamentu."

Bod číslo 3 doplněný kolegou Čapkem:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ukládá brannému a bezpečnostnímu výboru předložit Poslanecké sněmovně na říjnové schůzi Statut kontrolního orgánu pro kontrolu BIS včetně osnovy zprávy tohoto orgánu pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu. "

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Dovolte mi, abych se zeptal, kdo souhlasí s prvním pozměňujícím návrhem kolegy Čapka - ale hlásí se pan kolega Kužílek s technickou poznámkou.

Poslanec Oldřich Kužílek: Pane předsedající, dovolte, abych požádal o krátké přerušení tohoto bodu na schůzku poslaneckých klubů k projednání vznesených návrhů. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Vzhledem k tomu, že je zde návrh na přerušení projednávání tohoto bodu, ptám se, zda sněmovna souhlasí s tímto návrhem? (č. 160)

Kdo je pro?

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Projednávání tohoto bodu je přerušeno. Pro hlasovalo 105 poslanců, 11 bylo proti, 27 se zdrželo hlasování.

Využívám této situace k tomu, abych vyhlásil polední přestávku, s tím, že se sejdeme ve 14 hodin k pokračování nejen tohoto bodu.

(Jednání přerušeno ve 12.29 hodin.)

(Schůze po přestávce zahájena ve 14 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych zahájil odpolední část našeho přerušeného zasedání 12. schůze Poslanecké sněmovny. Připomínám, že projednáváme bod, který se nazývá "Zpráva o dosavadní činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečností informační služby České republiky".

Prosím všechny přítomné ve sněmovně, aby se přihlásili hlasovacím zařízením.

Při projednávání tohoto bodu byla ukončena rozprava. Budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Dávám slovo zástupci kontrolního orgánu BIS poslanci Vlastimilu Doubravovi. Myslím, že bude užitečné, aby

zopakoval návrhy, o kterých budeme hlasovat. Jedná se o pozměňovací návrhy. Domnívám se, že první jsou pozměňovací návrhy pana poslance Čapka.

Poslanec Vlastimil Doubrava: První pozměňovací návrh pana poslance Čapka zní:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu doporučuje vládě, aby v návrhu zákona o zpravodajských službách byla zvýšena úloha kontrolního orgánu Parlamentu nad činností všech budoucích zpravodajských služeb mino jiné i tím, že bude založena na principu poměrného zastoupení všech poslaneckých klubů Parlamentu. "

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Přistoupíme k hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. Jde o 161. hlasování.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku!

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat. Pro se vyslovilo 40 poslanců, proti 66 a 22 se zdrželo hlasování. Prosím o další návrh.

Poslanec Vlastimil Doubrava: Pozměňovací návrh č. 2.

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ukládá brannému a bezpečnostnímu výboru předložit Poslanecké sněmovně na říjnové schůzi Statut kontrolního orgánu pro kontrolu BIS včetně osnovy zprávy tohoto orgánu pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu. "

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu.

Kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať zvedne ruku!

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji výsledek 162. hlasování: 49 pro, 45 proti, 38 se zdrželo. Tento návrh nebyl přijat. To byl poslední pozměňovací návrh.

Budeme hlasovat o původním usnesení komise. Prosím, pane poslanče, abyste je ještě jednou přednesl.

Poslanec Vlastimil Doubrava: Původní návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o dosavadní činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu Bezpečnostní informační služby České republiky."

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení. (č. 163)

Kdo je pro tento návrh usnesení, ať zvedne ruku.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Pro bylo 80 poslanců, proti 39, 17 se hlasování zdrželo.

Konstatuji výsledek hlasování: Pro návrh hlasovalo 80 poslanců, proti 39, 17 se hlasování zdrželo. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

Děkuji panu poslanci Doubravovi a též Stanislavu Devátému za účast na naší schůzi a loučím se s ním. Končím tento bod.

Jako další bod budeme projednávat bod

XXVI.

Zpráva o bezpečnostní situaci v České republice

Pan ministr vnitra Jan Ruml reagoval na iniciativu politického gremia Poslanecké sněmovny svým dopisem, v němž považuje projednání zprávy o bezpečnostní situaci za velmi cenné. Požádal proto, aby organizační výbor zařadil tento bod na pořad 12. schůze Poslanecké sněmovny a tak mu umožnil příslušnou zprávu přednést. Prosím pana ministra Jana Rumla, aby nás se zprávou seznámil.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP