Čtvrtek 16. září 1993

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Budeme o tomto návrhu hlasovat. (č. 156)

Ptám se sněmovny, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku! Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Mohu konstatovat, že návrh usnesení byl přijat 145 hlasy pro, nikdo nebyl proti, 3 poslanci se zdrželi hlasování.

Tím končíme další bod. Děkuji panu guvernérovi za návštěvu ve sněmovně.

Děkuji i panu kolegovi Ježkovi.

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

XXIII.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 14. ledna 1993 v Praze

Návrh dohody jsme obdrželi jako sněmovní tisk 427.

Prosím pověřeného místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka o odůvodnění předloženého návrhu.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Pane předsedo, pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, sněmovně je předložena ke schválení Dohoda mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o ochraně a vzájemné podpoře investic, která jako jedna z prvních mezinárodních dohod uzavřených samostatnou Českou republikou byla podepsána - jak už bylo řečeno - 14. ledna v Praze. Cílem této dohody je vytvořit příznivé podnikatelské prostředí pro investory obou smluvních stran, zajistit ochranu jejich investic a současně potvrdit zájem obou smluvních stran na rozvíjení vzájemně výhodných forem hospodářských vztahů.

Dohoda zakotvuje obvyklé záruky poskytované investorům druhých smluvních stran v obdobných dohodách. Jde zejména o princip nejvyšších výhod, který zaručuje investorům zacházení ne horší než s investory z třetích zemí, princip tzv. národního režimu, který investorům zajišťuje zacházení ne horší než s investory domácími. Dále obsahuje záruky proti vyvlastnění, znárodnění nebo jinému podobnému jednostrannému dotčení investic a záruky převodu výnosů investic do země investora.

Česká republika je v současné době vázána 16 dohodami o ochraně investic, které byly vesměs uzavřeny ještě v podmínkách federace a byly potom sukcedovány do České republiky. Pro informaci uvádím, že v průběhu 1. pololetí letošního roku došlo k podpisu dohod o ochraně investic kromě Maďarska i s dalšími státy - Slovenskem, Slovinskem, Egyptem a Polskem. Tyto dohody vám budou v nejbližší době také předloženy k vyslovení souhlasu. Připravován je nový podpis dohody s Austrálií, jedná se o dalším osudu dohod s Thaiskem, Koreou, Tureckem a Itálií, do kterých v důsledku toho, že nebyly včas ratifikovány jednou či druhou smluvní stranou, nemohla Česká republika sukcedovat.

Závěrem bych chtěl konstatovat, že dohodu mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o ochraně a vzájemné podpoře investic považuji z hlediska české ekonomiky za významnou a velmi užitečnou a doporučuji Poslanecké sněmovně, aby s ní vyslovila souhlas.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu místopředsedovi a nyní prosím, aby se ujal slova společný zpravodaj výborů Poslanecké sněmovny pan poslanec Otakar Vychodil.

Poslanec Otakar Vychodil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jak zde pan předkladatel, místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník řekl, smlouva, která je vám předkládána, Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o vzájemné ochraně investic, je smlouva, která vytváří velice dobré prostředí mezi dvěma řekl bych - slušnými státy a mělo by být naším cílem těchto slušných partnerů mít co nejvíce.

Tuto smlouvu projednaly na svých zasedáních v minulém týdnu zahraniční a rozpočtový výbor. Oba tuto smlouvu doporučily, doporučily Poslanecké sněmovně vyslovit s ní souhlas.

Nemám dál, co bych k tomu řekl. Jedná se o smlouvu, která je standardního formátu, a myslím, že nic nebrání, aby se sněmovna k ní takto vyjádřila.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu, do níž se zatím nikdo nepřihlásil a také nikdo nehlásí, takže ji končím. Ptám se pana předkladatele a pana společného zpravodaje, zda se chtějí vyjádřit.

Poslanec Otakar Vychodil: Přednesl bych návrh usnesení, a to ve znění:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje souhlas s vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 14. ledna 1993 v Praze, jako sněmovní tisk 427."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Budeme hlasovat. (č. 57)

Kdo je pro tento návrh usnesení?

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh usnesení byl schválen: 108 poslanců hlasovalo pro, nikdo nebyl proti, 1 poslanec se zdržel hlasování.

Tím jsme splnili další bod.

Dalším bodem je

XXIV.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě, podepsaná dne 30. března 1993

Návrh smlouvy jsme obdrželi jako sněmovní tisk 487. Prosím, aby se slova ujal pověřený zástupce vlády - místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník a odůvodnil předložený návrh.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Pane předsedo, pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, výše uvedená smlouva byla podepsána v Praze 30. března 1993 s výhradou ratifikace. Protože jednou z klíčových věcí této smlouvy je skutečnost, že umožňuje na základě smluvního ujednávání, aby celní budovy byly provozovány i na území druhého státu v zájmu zlevnění nákladů na výstavbu těchto zařízení, což je trend, který chce vláda sledovat, trochu se celý proces ratifikace zpozdil. Já doporučuji Poslanecké sněmovně, aby tuto smlouvu schválila.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Opět poprosím pana kolegu Vychodila jako zpravodaje výborů, aby se ujal slova.

Poslanec Otakar Vychodil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou pro ulehčení odbavování na hranicích, která je nám předkládána jako sněmovní tisk 487, byla projednána tentokrát třemi výbory - zahraničním, hospodářským a rozpočtovým výborem. Mohu jen potvrdit to, co zde říkal pan předkladatel - že by bylo vhodné ratifikační proces alespoň z naší strany ukončit, protože došlo k jakémusi zdržení.

V zahraničním výboru byla tato dohoda podrobena podrobnému zkoumání, kdy byly všechny aspekty vysvětleny, a mohu s plným svědomím sněmovně doporučit, aby s touto dohodou vyslovila souhlas.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan kolega Exner. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, pane předsedající, pane místopředsedo vlády, dámy a pánové, pokud jde o vlastní obsah smlouvy, nemám k ní připomínky a budu hlasovat pro její ratifikaci.

Chtěl bych se však zmínit o jednom problému, se kterým se setkáváme v souvislosti s předloženými smlouvami častěji. V daném případě byla smlouva podepsána 30. března letošního roku, a to v jazyce českém a slovenském, nebyl tedy technický problém předložit zprávu k ratifikaci do Parlamentu. Zpráva však byla předložena tak, že jsme na začátku současné schůze Parlamentu dokonce byli nuceni zkrátit lhůtu pro projednání tohoto materiálu na 10 dní.

Neumíme si vysvětlit důvod, proč od data podpisu 30. března nebylo možno předložit tuto v českém jazyce podepsanou smlouvu k projednání v Parlamentu tak, aby do dnešního dne nebylo nutno zkracovat lhůtu.

V této souvislosti bych upozornil na stejný problém, který byl s dohodou týkající se celních úlev s našimi okolními sousedy, kterou jsme projednávali na minulé schůzi, a také na materiál, který byl předložen v předchozím bodu jednání, kde smlouva s Maďarskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic byla podepsána sice v anglickém jazyce, ale už 14. března a na pořad sněmovny se dostala v září.

Byl bych rád, kdyby si vláda uvědomila, že pokud je skutečný zájem na tom, aby tyto smlouvy ze stany České republiky byly plněny a vstoupily v platnost, není žádná rozumná překážka k tomu, aby nebyly do Parlamentu předkládány tak, aby mohly být projednány v přiměřených termínech.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Nikdo. Rozpravu končím. Ptám se, zda se chce vyjádřit pan ministr. Ano. Předávám mu slovo.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Pokud to přijmete, za pozdní předložení sněmovně se omlouvám, nicméně tady je obvyklý proces takový, že proces ratifikace je koordinován s druhou smluvní stranou. Nebývá to tak, aby to jeden parlament schválil rok předem a druhý později. Tady nedošlo k zavinění z naší strany. Slovensko ratifikační proces zahájilo později.

Pokud jde o repliku na Maďarsko, tady je zase obvyklý standardní postup takový, že nejprve vláda schválí návrh dohody, pověří v daném případě třeba mne podpisem dohody, já návrh podepíšu a začne takzvaný ratifikační proces, který neznamená, že smlouvu přineseme do Parlamentu. Celá smlouva je znovu podrobena, řekl bych tomu "cizelování" , prochází to znovu celým procesem a ještě jedním schvalováním ve vládě. Takový je postup, neumím posoudit, nakolik je zcela racionální nebo není racionální, ale prostě je takový.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal společný zpravodaj kolega Vychodil a ještě jednou nám přednesl návrh usnesení.

Poslanec Otakar Vychodil: V rozpravě vystoupil pouze kolega Exner v podstatě s technickou poznámkou. Já bych k tomu dodal jen to, že když se účastní dvě strany procesu, tak s nimi musíme koordinovat naši činnost. Jestli to je nebo není racionální, to neumím posoudit.

Jak mě vyzval pan předsedající, přednesu vám návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu vyslovuje souhlas s vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě, podepsaná 30. března 1993 tisk 487.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Než přistoupíme k hlasování, dovolte mi, abych vás všechny odhlásil a požádal, abyste se znovu přihlásili.

Zahajuji hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem usnesení?

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že při 158. hlasování, kdy jsme schválili usnesení tak jak bylo předloženo, 120 poslanců bylo pro, nikdo nebyl proti, jeden se zdržel hlasování. Děkuji panu místopředsedovi vlády, děkuji společnému zpravodaji.

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

XXV.

Zpráva o dosavadní činnosti kontrolního orgánu Poslanecká sněmovny Parlamentu pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

Předloženou zprávu uvede zástupce kontrolního orgánu poslanec pan Vlastimil Doubrava. Předpokládám, že také přednese návrh usnesení. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Vlastimil Doubrava: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, byl jsem pověřen kontrolním orgánem pro kontrolu Bezpečnostní informační služby České republiky, abych přednesl zprávu o dosavadní činnosti tohoto kontrolního orgánu zřízeného sněmovnou.

Dříve než ji přednesu, chtěl bych upozornit na to, že při přepisování došlo k technickému nedopatření. V materiálu, který jste dostali včera na lavice, jsou dva překlepy. V odst. 2 chybí slova "s představiteli" BIS a v odst. 7 má být slovo "informacemi" místo "informace".

Zprávu kontrolní orgán sněmovny projednal a schválil, je to znění autentické a platné:

1. Kontrolní orgán Poslanecké sněmovny pro kontrolu BIS České republiky (dále zkratka KO BIS) byl ustaven 8. 7. 1993 na 11. schůzi Poslanecké sněmovny.

2. K prvnímu jednání se KO BIS sešel 14. 7. 1993. Na tomto jednání byl zvolen předsedou Tomáš Svoboda, místopředsedou Vlastimil Doubrava, tajemníkem Jan Klas. Bylo projednáno technicko - organizační zajištění komise. Došlo také k prvnímu setkání s představiteli Bezpečnostní informační služby České republiky (dále BIS).

3. Od té doby se KO BIS sešel ke třem jednáním. V průběhu těchto jednání bylo řešeno organizačně technické zajištění činnosti, byl připraven návrh statutu KO BIS, členové se seznamovali se strukturou a vnitřními předpisy BIS.

4. Vzhledem k informacím, které proběhly ve sdělovacích prostředcích, KO BIS provedl kontrolu uzavřených svazků, které byly založeny v lednu 1992, včetně svazku založeného 22. 1. 1993. Tato kontrola nepotvrdila shromažďování informací o ústavních činitelích v těchto svazcích.

Z organizačně technického hlediska je kontrolní orgán BIS v současné době připraven plnit všechny úkoly dané zákonem. Sídlí v místnosti C 205, tel. linka 432. Jméno sekretářky - Zuzana Grygarová.

K dnešnímu dni KO BIS nezjistil porušení zákona ze strany BIS. KO BIS vyzývá všechny poslance, aby se na něj obraceli se svými informacemi a podněty ve věci činnosti BIS.

Na jednání kontrolního orgánu byl také projednán návrh usnesení Poslanecké sněmovny k této zprávě, tedy ke zprávě o činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu BIS České republiky. Tento návrh kontrolního orgánu zní:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o dosavadní činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu Bezpečnostní informační služby České republiky."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu kolegovi Doubravovi. Vyzývám Kancelář, aby byl splněn úkol daný Poslaneckou sněmovnou a na jednání se dostavil zastupující ředitel BIS Stanislav Devátý.

S technickou poznámkou se přihlásil pan kolega Svoboda.

Poslanec Tomáš Svoboda: Mám zprávu, že pan Devátý je na cestě, takže by tu měl být každou chvíli.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím, faktická poznámka kolega Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Navrhoval bych krátkou desetiminutovou přestávku.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím tedy, abychom se sešli po desetiminutové přestávce v 11.50 hodin. Děkuji.

(Schůze přerušena v 11.42 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 11.57 hod.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vítám mezi námi zastupujícího ředitele BIS Stanislava Devátého. Budeme pokračovat v projednávání bodu. Prosím o klid. Otvírám rozpravu. Jako první s technickou poznámkou pan kolega Doubrava.

Poslanec Vlastimil Doubrava: Ještě mám tuto technickou poznámku, že se jedná o politováníhodný omyl v překlepu. Já pro těsnopiseckou zprávu chci říci: v odst. 4 není správně 22. 1. 1993, ale správně je 22. 1. 1992.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. V rozpravě se první hlásí pan kolega Čapek, další přihlášené do rozpravy nemám.

Poslanec Miroslav Čapek: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte, abych se vyjádřil k předloženému materiálu "Zpráva o činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu BIS". Ještě před tím bych chtěl ale poukázat na formální vady. V materiálu, který jsme dostali na lavice, není patrné, kdo jej vlastně předkládá, kdo je pod tímto materiálem podepsán a chybí mu i číslo sněmovního tisku, jako je to například u zprávy o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny. To je pokud se týká formální stránky tohoto materiálu.

Pokud jde o zprávu samotnou, musím s politováním konstatovat, že obsahuje prakticky nulovou informační hodnotu. Je sice pěkné, že jsme se dověděli, kolikrát se komise sešla, ale mám za to, že takto nemůže zpráva o kontrole BIS vypadat. Vzhledem k tomu, že byl schválen návrh, aby statut komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby byl předložen na říjnovém zasedání Poslanecké sněmovny, omezím se v tomto směru pouze na konstatování a návrh, aby se jednak garanční výbor branný a bezpečnostní při projednání návrhu statutu především zabýval osnovou, jak má vypadat zpráva pro Poslaneckou sněmovnu, to znamená stanovit pevné body, které zpráva bude muset obsahovat.

K tomu ještě jednu poznámku. Je paradoxní, že komise teprve teď předkládá, resp. je připravován statut této komise, když tato už dva měsíce pracuje. O tom, že je třeba, aby statut komise předložil Poslanecké sněmovně branný a bezpečností výbor jako výbor garanční, nemůže být pochyb, protože už statut komise pro kontrolu používání operativní techniky byl rovněž tímto výborem projednáván a plénu ke schválení předkládán.

Pokud jde o samotnou činnost této komise, chci zdůraznit, že tuto kontrolu považuji za bezzubou. Vycházím z toho, že komise provádí kontroly pouze uzavřených svazků a nemá přístup ke svazkům, které jsou tzv. živé. Tímto způsobem může být jakýkoli případ veden neustále jako živý a tím pádem komise nemá šanci provést jakoukoli kontrolu. K tomu pak obecně poznámka ve vztahu k používání operativní techniky vůbec. Podle zákona musí být zničeny takové poznatky, získané při použití operativní techniky, jestliže se neprokáže žádná trestná činnost a podobně. Neexistuje prakticky žádná šance takovéto údaje zkontrolovat, přičemž může jít o informace a údaje, které třeba s trestnou činností vůbec nesouvisejí, ale mohou být velmi snadno zneužity. Případy a aféry z minulé doby o tom mluví velmi přesvědčivě. Navíc chci poukázat na to, že v současné chvíli se bavíme o kontrole BIS, ale zcela bez kontroly Parlamentu jsou ostatní zpravodajské služby, ať už vojenské či civilní. I to by měl řešit připravovaný návrh zákona o zpravodajských službách. S tímto souvisí zastoupení v takovémto kontrolním orgánu, resp. orgánech.

Podle stávající úpravy může být kontrolní orgán pro činnost BIS pouze sedmičlenný. Tím vznikají pochybnosti těch stran, které v tomto orgánu zastoupeny nejsou. Nemohu akceptovat, že v případě početnějšího kontrolního orgánu je ohroženo utajení získaných informací. Jestliže tajné informace může uchovat 7 poslanců, nejsou tito o nic lepší než další poslanci, kteří by byli členy takového orgánu na základě poměrného zastoupení všech poslaneckých klubů ve sněmovně.

Chci využít i přítomnosti pana prozatímního ředitele BIS, abych se jej zeptal, zda nedochází k provádění zákonných či nezákonných odposlechů ústavních činitelů, a to jak členů vlády, tak poslanců. Zda nedochází k použití takovéto techniky i vůči podnikatelským subjektům a investičním fondům. Tuto otázku je třeba podle mého názoru zodpovědět.

S tím souvisí i další žádost. Zda pan ředitel Devátý může Poslanecké sněmovně potvrdit, že nejsou založeny svazky na představitele politických stran zejména opozičních a zda nejsou shromažďovány či vedeny svazky na politické strany a hnutí, a to jak zastoupené v parlamentu, především pak opoziční, ale i strany a hnutí, které v parlamentu zastoupeny nejsou.

Dále bych chtěl vědět, do jaké míry se Bezpečnostní informační služba podílí především na svém hlavním úkolu, a to je činnost, respektive získávání informací a poznatků o teroristech, drogách apod. To by podle mého názoru měla být hlavní náplň činnosti BIS.

Pokud jde o odposlechy ústavních činitelů, myslím, že případ na ministerstvu spravedlnosti vlastně nepřímo potvrdil samotné vyjádření pana ředitele Devátého, který tuto možnost nevyloučil, byť je tisk nepřesně prezentoval.

S tím souvisí další otázka, a to je únik informací z Bezpečnostní informační služby. Jaká opatření byla učiněna? Šlo o opatření personální, technická, systémová a podobně? Informace o tom, že byla učiněna opatření zamezující únik informací z BIS, považuji za bezobsažnou, stejně tak jako takovéto ujištění pana ředitele Devátého v kontrolní komisi. Mám za to, že případ Wallis je dostatečně výmluvný.

Dámy a pánové, dovoluji si ve svém vystoupení navrhnout, aby sněmovna ke zprávě o činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu BIS přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna doporučuje vládě, aby v návrhu zákona o zpravodajských službách byla zvýšena úloha kontrolního orgánu Parlamentu nad činností všech budoucích zpravodajských služeb, mimo jiné i tím, že bude založena na principu poměrného zastoupení všech poslaneckých klubů v Parlamentu."

Dále navrhuji, aby Sněmovna uložila brannému a bezpečnostnímu výboru zapracovat do připravovaného statutu této komise osnovu, jak má vypadat zpráva této komise předkládaná Poslanecké sněmovně. Tím pádem navrhuji text tohoto usnesení:

"Poslanecká sněmovna ukládá brannému a bezpečnostnímu výboru předložit Poslanecké sněmovně na říjnové schůzi Statut kontrolního orgánu pro kontrolu BIS včetně osnovy zprávy tohoto orgánu pro Poslaneckou sněmovnu. "

Mám za to, že usnesení přijaté na návrh kolegy Ortmana tento úkol a zadání neobsahuje.

Dámy a pánové, mám za to, že je zájmem všech poslanců tohoto Parlamentu, aby nedocházelo k pochybnostem o zneužívání zpravodajských služeb k jiným cílům, než těm, které jsou pevně stanoveny a určeny zákonem. Každý takovýto orgán má a bude mít tendenci učinit svoji činnost neprůhlednou a pokud možno nekontrolovatelnou. To je fakt, se kterým je třeba počítat a který si musíme důsledně uvědomovat. Je třeba takovýmto snahám předejít a důsledně dbát o kontrolu takovýchto organizací Parlamentem, ale musí jít o kontrolu skutečnou, nikoliv kontrolu formální tak, aby veřejnost byla uklidněna. Za takovouto kontrolu zatím bohužel považuji i stávající orgán Parlamentu. Děkuji vám za pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP