Čtvrtek 16. září 1993

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Do rozpravy se hlásí poslanec Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, vyslechli jsme v podstatě jen dvě zásadní stanoviska k projednávanému tématu, neboť stanovisko rozpočtového výboru bylo velmi, velmi stručné. Ale vyslechli jsme stanoviska, o kterých lze velmi stručně říci, že jsou projevem černobílého vidění světa na obou stranách. Ze strany vlády i ze strany jednoho opozičního klubu.

Jako sociální demokracie považujeme podmínky, za nichž tato vláda musí řídit ekonomiku této země, za velmi složité v období, v němž recese okolního světa tvrdě doléhá na českou ekonomiku. Nicméně nepovažujeme optimismus a chloubu, s níž už tradičně zde ministr financí vystupuje, za zodpovědný postoj, se kterým by měla přijít do sněmovny česká vláda. Máme za to, že stanoviska v těchto věcech nemohou být jen stanovisky k tomu, co je na první pohled a zřetelně vidět, to, co je obsahem čísel, která se předkládají. Naše pohledy při takovýchto jednáních musí být o kousek dál, v tomto případě o velký kus dál.

Z tohoto místa jsem už několikrát řekl, že vize, s níž zde vystupuje ministr financí, je naprosto stejnou vizí, s jakou z tohoto místa mohli hovořit a jistě hovořili komunističtí ministři financí, neboť se zde rovněž chlubili vynikajícím stavem československé ekonomiky, vynikajícím stavem rozpočtu a opomenuli dodat jedno, a to zde opakuji již podruhé, že dynamika této ekonomiky není dána tím, čím tato vláda této dynamice prospěla nebo tím, co by jí prospělo za 42 let komunistické vlády.

Ale je to dáno tím, jak naši dědové a pradědové vytvořili základy české ekonomiky. A lze jen s lítostí říci, že posledních 42 let - právě tak jako poslední 3 roky - v tomto trendu nepokračují, ale překážejí.

Jistě, období transformace muselo přijít a je jednostranným výkladem, když můj předřečník z tohoto místa řekl, že obyvatelstvo nese oběti. Ano, nese a věděli jsme to dopředu a k tomuto jsme se rozhodli. Oběti jsou nutně a jsou důsledkem 42 let politiky právě té strany, za kterou můj předřečník zde mluvil. To je rovněž neodmyslitelným faktem, ale interpretovat vývoj tak, aby jedna či druhá strana pouze obhájila svá stanoviska a své názory, neprospěje ani české ekonomice, ani této zemi.

Máme za to, že vyrovnanost rozpočtu nevychází jen z možností příjmu, ale především vychází z toho, jakým způsobem byla výdajová část rozpočtu znásilněna, jakým způsobem byly rozhodující položky ponižovány tak, až některým odvětvím, rezortům a některým činnostem dochází dech. Nechci zdržovat, ale bude ještě příležitost při jiném bodu pořadu dokázat, že problémy pocházejí právě z toho, že rezort nedostal dostatek rozpočtových prostředků a že tento nedostatek rozpočtových prostředků má důsledky, které doléhají na mnoho občanů této země.

Rád bych se též vyjádřil k tomu, jak pan ministr velmi kladně hodnotí zavedení daňové reformy. Ano, odhady byly slušné, až na odhady toho, co celá léta zde fungovalo, co se nedokázalo odhadnout a z čeho jsou ony přebytky, které vlastně jsou dodatečnými zdroji letošního rozpočtu, tedy přebytky vycházející z důsledků staré daňové soustavy.

Rád bych ovšem slyšel od pana ministra argumentaci k vývoji daňové soustavy dále. Už delší dobu probíhá veřejná diskuse o případném slučování sazeb v dani z přidané hodnoty a bylo by asi na místě, aby ministr financí při nějaké příležitosti v Parlamentě se k tomuto vývoji vyjádřil, neb otázka sbližování sazeb v dani z přidané hodnoty - bude-li zde předložena tím nádherným způsobem, jak je to obvykle zde zvykem, na poslední chvíli - pak dopadne velmi těžce právě na ty části obyvatel, o kterých zde mluvil můj předřečník jako o postižených. Z velmi jednoduché příčiny: Pokud by došlo k tomu, že budou dvě sazby zrušeny a vznikne jedna, pak to bude muset být nějak kompenzováno. Pokud je chce vláda jen sbližovat a moc o tom nemluví, znamená to, že to opět chce dělat na účet těch nejchudších. V tomto případě musím stanoviska svého předřečníka s naprostou jistotou potvrdit.

Rád bych se též vyjádřil k tomu, o čem pan ministr hovořil s velkou chloubou - o mzdové regulaci. Velmi stručně konstatuji, že výběrová mzdová regulace je porušením zákonů této země a že budeme jistě podporovat snahu podepsat příslušnou ústavní stížnost a připojit k ní své podpisy. Tolik z hlediska zákonnosti.

Z hlediska ekonomického používá vláda prostředků, které by spíše slušely jejím předchůdkyním - vládám do roku 1989. Je to typický prostředek direktivního řízení. Domnívám se, že chlubit se zásadovostí a potichu používat prostředků, které jsou v diametrálním rozporu s tržní ekonomikou, je naprosto nevhodné a - domnívám se - neúčelné. Vláda může, kdyby chtěla, předložit ne černobílý obraz svých úspěchů na pozadí neúspěchů jiných, ale kdyby chtěla předložit objektivní obraz, může se dovolávat podmínek, za nichž řídí českou ekonomiku, a dovolávat se toho, že dosáhla přiměřeného stavu za velmi obtížné situace. Ale je naprosto zbytečné vykládat věci tak, že vlastně dosáhla úspěchů, o kterých by se jinak nezdálo.

Mám za to, pane ministře, že i rozpor v datech mezi údaji vlády a údaji Národní banky není náhodný. Mám za to, pane ministře, že to, co jsme od vás obdrželi na svou vlastní žádost jako výčet státních aktiv a pasiv, není v tom rozsahu, v jakém jsme to obdržet chtěli, a nespokojuji se s vaším konstatováním, že situace je zde stabilizována. Očekával bych, že na důkaz tohoto tvrzení budou předloženy písemně patřičné důkazy. A mimo to poznámku na okraj ke způsobu financování některých operací, které nefinancuje státní rozpočet, a kde jsou používány prostředky fondů. To samozřejmě šetří prostředky státního rozpočtu.

Budeme-li hodnotit pak později celý rok a schvalovat státní závěrečný účet, to vše bude muset být součástí účtování. Zamlčování těchto údajů v průběhu roku je proto zbytečné. Bude potřeba položit na stůl vše, co je předmětem státního hospodaření.

Pokud budeme ještě dnes hovořit v některých bodech pořadu o zajišťování potřeb české společnosti, vrátím se v těch konkrétních bodech k důkazu, že právě rozpočet, nedostatek prostředků je příčinou obtíží, a z tohoto pohledu hodnotí Česká sociální demokracie fungování státního rozpočtu: jak zajišťuje nebo nezajišťuje fungování potřeb české společnosti. Jednou z nejdůležitějších potřeb je zajišťování bezpečnosti občanstva, druhou z nejdůležitějších potřeb je zajišťování rozvoje mladé generace české společnosti - o tom bude ještě příležitost zde mluvit při jiných bodech pořadu. Jen namátkou tyto dva příklady za všechny - rozpočtové prostředky nejsou v dostatečné míře k dispozici tam, kde je společnost potřebuje, výdajová část rozpočtu byla podceněna, proto nemůžeme stanovisko vlády a její uspokojení sdílet. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. S technickou poznámkou se hlásí kolega Koháček.

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dávám procedurální návrh, abychom se do ukončení této plenární schůze podle § 16 odst. 5 usnesli, že řečnická lhůta bude maximálně 15 minut.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Jedná se o procedurální návrh, o kterém se hlasuje bez rozpravy. Jde o hlasování č. 151.

Kdo souhlasí s tímto návrhem?

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že tento návrh byl přijat 97 hlasy, proti bylo 16 a hlasování se zdrželo 17 poslanců.

Dále je do rozpravy přihlášen poslanec Budinský.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážená Poslanecká sněmovno, dva předřečníci, kteří před chvílí vystoupili, byli z rozpočtového výboru, to znamená z výboru, který nám předkládá usnesení a který se jako jediný tímto bodem programu zabýval. Kladu si otázku, zdali předřečníci vystoupili se svými odbornými připomínkami na výboru, protože si myslím, že výbory Parlamentu jsou právě tím orgánem, kde na své odborné dotazy mohou poslanci dostávat zasvěcené a odborné odpovědi.

Já samozřejmě předpokládám - jak je tomu zvykem že předřečníci nevystoupili se svými připomínkami při diskuzi ve výboru, že si své připomínky nechali do Poslanecké sněmovny. Vnímám tedy jejich atak na ministra financí a na ekonomickou reformu, která je v rozpočtu jasně vyjádřena, jako útok ryze politický.

V tomto kontextu mě trochu překvapilo, s jakou monotónností a únavou řečníci své argumenty vznášejí. Vznášejí je tak mdle, že z toho vyplývá, že už jim ani sami nevěří. (Smích v sále. Potlesk.)

Vzhledem k tomu, co jsme před chvílí odhlasovali, nechci prodlužovat svůj řečnický příspěvek příliš dlouho. Chtěl bych jen poděkovat za to, že jsme právě v předvečer projednávání nového návrhu rozpočtu tento materiál dostali. Chtěl bych skutečně přivítat, že na rozdíl od uplynulých tří rozpočtů, které tato ve svobodných volbách zvolená Poslanecká sněmovna - dříve Česká národní rada - v této místnosti schvalovala, budeme mít skutečně dostatek času k tomu, abychom jednotlivě kapitoly a jednotlivé položky rozpočtu projednali. Chtěl bych vládě poděkovat za toto úsilí předložit rozpočet Parlamentu včas a pana poslance Wagnera bych chtěl na závěr poprosit, aby si někdy svá vystoupení ze záznamu přečetl. (Smích v sále. Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. S technickou poznámkou se hlásí kolega Kubiš.

Poslanec Josef Kubiš: Pane předsedající, chtěl bych vám oznámit, že mám náhradní kartu č. 4.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Do rozpravy se dále nikdo nehlásí, rozpravu končím. Slovo má pan místopředseda vlády.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, musím reagovat na některé výroky, které zde zazněly. Především představa, že ekonomický vývoj hodnotím bez faktorů, které jej silně ovlivnily, je pro mne nepochopitelná. Neumím si vůbec představit, co je to za úvahy, které neberou zřetel na podmínky a hodnotí číslo samo o sobě bez ohledu na to, co se děje ve světě, co se děje tam či jinde.

Druhá věc - máme Český statistický úřad. Nic nevím o tom, jestli Levý blok má svůj úřad, o kterém tvrdí, že má lepší data. Připadá mi velmi podivné uvádět tady ve sněmovně, že dvě procenta jsou přesnější číslo než to číslo, které uvádí statistický úřad. Je možno interpelovat předsedu statistického úřadu, je možné si to vysvětlit, ale vytáhnout z klobouku králíka vlastního statistického úřadu nevidím jako korektní pro seriózní debatu nad touto zprávou.

Chtěl bych říci ještě jednu věc, která je ryze odborná a možná o ní všichni nevědí. Ukazatel, na kterém tradičně staví své argumenty v oblasti outputu opozice, je ukazatel průmyslové výroby, což je v zásadě ukazatel hrubé výroby, který v sobě zahrnuje známé duplicity. Kdo studoval ekonomii, zná tento ukazatel velmi dobře. Tak jak dochází k transformaci ekonomiky, tyto duplicity a tyto zbytečné meziproduktové operace mizí, dochází k jisté racionalizaci a zefektivnění, tak samozřejmě musí docházet ke snížení té nafouknuté části, která tam vždy byla. Po konzultaci se statistickými odborníky je to jeden z faktorů (neříkám, že výlučný), který má - vedle toho, průmyslová výroba měla předimenzovaný podíl na struktuře hrubého domácího produktu u nás - svůj vliv a měli bychom k tomu přihlédnout.

K tomu, co říkal pan poslanec Wagner, bych chtěl říci, že nikdo výdajovou stránku rozpočtu neznásilňoval. Výdajová stránka rozpočtu je dána zákonem vaším, zákonem, který byl tady ve sněmovně schválen. Jestliže jste tím chtěl říci, že tento parlament znásilnil výdajovou stránku, nekomentoval bych to, nicméně výdajová stránka není znásilňována. Uvedl jsem pouze časovou regulaci a to, že byla opuštěna.

K výroku, že je to stejné jako to, čím se chlubili komunističtí poslanci, bych chtěl říci, že je tu jeden drobný rozdíl. To, co říkali komunističtí poslanci, platilo pouze v rámci této země. Výsledky, které uváděli, byly brány v rámci této země a svět měl zcela jiné hodnocení, než bylo hodnocení komunistických poslanců. Já bych chtěl panu poslanci Wagnerovi připomenout, že svět má nyní stejné hodnocení jako naše vláda. Jsou to renomované instituce, takže to je podstatný rozdíl. Připadá mi to tak, že argumentace odpovídá jednomu z Murphyho zákonů - "nesouhlasí-li fakta s teorií, tím hůře pro fakta". (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu místopředsedovi vlády a prosím, aby se ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru pan Libor Novák.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, v rozpravě vystoupili celkem tři poslanci, z nichž kolegové Budinský a Wagner nepřednesli žádný návrh. Pan poslanec Hájek na rozdíl od nich návrh přednesl a v něm se praví toto: Úvodní text návrhu usnesení, který jsem na závěr prvního vystoupení zde přednesl - navrhuje pan poslanec Hájek označit jako I, dále navrhuje zařadit odstavec II tohoto znění:

"Poslanecká sněmovna parlamentu žádá vládu:

1) aby zařadila do zprávy o plnění státního rozpočtu České republiky za třetí čtvrtletí roku 1993 část, která bude charakterizovat účinnost kontrolní činnosti v oblasti daňových úniků;

2) aby zařadila do návrhu zákona o státním rozpočtu republiky na rok 1994, kromě základních charakteristik hospodářského rozvoje, i charakteristiky rozvoje sociálního členění do hlavních sociálních skupin obyvatelstva. "

To je celý návrh.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, zda-li doporučujete hlasovat o jednotlivých návrzích zvlášť. (poslanec Hájek: Ano, doporučuji.) Pan kolega Hájek doporučuje hlasovat jednotlivě.

S faktickou poznámkou se hlásí pan místopředseda Kalvoda.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Pane místopředsedo, dovoluji si požádat o možnost prohlásit, že jako poslanec oznamuji půjčení karty číslo 5.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Budeme hlasovat o prvním návrhu, který předpokládám, že bude zařazen jako bod III k návrhu usnesení?

Poslanec Libor Novák (1958): Ne. Pane předsedající, máte-li na mysli úvodní návrh usnesení, který jsem přednesl, tak ten by byl zařazen jako bod 1.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Mohu poprosit o návrh rekapitulace usnesení rozpočtového výboru, aby každý věděl, o čem bude hlasovat?

Poslanec Libor Novák (1958): Rozpočtový výbor navrhl, aby se Poslanecká sněmovna usnesla takto:

"Poslanecké sněmovna Parlamentu bere na vědomí zprávu vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za první pololetí roku 1993 podle sněmovního tisku 497" to by byla 1.

Navrhuji tedy, abychom nyní hlasovali o textu I.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nejdříve však musíme hlasovat o pozměňujících návrzích, které přednesl pan kolega Hájek. Poprosil bych kolegu Hájka, aby souhlasil s tím, abychom tento bod zařadili jako bod III do tohoto usnesení.

Poslanec Libor Novák (1958): Dovoluji si do toho vnést jasno. Jak mám zde předložený návrh panem poslancem Hájkem, předpokládám že jeho rukou psaný, tak se v něm praví, že to, co navrhuje rozpočtový výbor sněmovně, aby se stalo odstavcem 1a zbytek tak, jak jsem přednesl.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vím, že to tak bylo předneseno, ale podle jednacího řádu mohu poprosit pana poslance o upřesnění.

Poslanec Josef Hájek: Potvrzuji to, co řekl můj kolega Libor Novák, i to, že je to psané mojí rukou.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Budeme hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu kolegy Hájka. (Hlas z pléna: z místa stenografů nebylo rozumět.)

Prosím tedy společného zpravodaje, aby zrekapituloval celé usnesení a dovolte mi, abych doporučil, abychom hlasovali o jednotlivých dílech tohoto návrhu usnesení, neboť tím zjednodušíme celou proceduru. Má někdo proti tomuto návrhu výhrady? (Nikdo se nehlásí.) Prosím pana kolegu Nováka, aby přečetl první bod, o kterém budeme hlasovat.

Poslanec Libor Novák (1958): První bod l:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí zprávu vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za první pololetí 1993 podle sněmovního tisku 497."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Budeme 152. hlasováním rozhodovat o tomto návrhu. Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

147 hlasů bylo pro.

1 hlas proti.

7 se zdrželo hlasování.

Konstatuji, že návrh byl přijat 147 hlasy, proti byl jeden hlas, 7 hlasů se zdrželo hlasování.

Dovolte mi, abych vás znovu požádal, abyste se znovu přihlásili k prezentaci.

Poslanec Libor Novák (1958): Nyní budeme hlasovat o tomto textu část II.

"Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá vládu, aby zařadila

1) do zprávy o plnění státního rozpočtu České republiky za třetí čtvrtletí 1993 část, která bude charakterizovat účinnost kontrolní činnosti v oblasti daňových úniků."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 153. hlasování této schůze. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Pro hlasovalo 68 poslanců.

Proti 45 poslanců. Zdrželo se 48.

Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat, neboť pro hlasovalo 68 poslanců, proti 45, zdrželo se 48.

Prosím o další návrh.

Poslanec Libor Novák (1958): Když jsme odhlasovali úvodní větu II, budeme hlasovat o textu druhé části odstavce II:

"2) Do návrhu zákona o státním rozpočtu republiky na rok 1994 kromě základních charakteristik hospodářského rozvoje i charakteristiky rozvoje sociálního členění do hlavních sociálních skupin obyvatelstva."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo ve .1 54. hlasování této schůze souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Pro hlasovalo 62 poslanců.

Proti 51.

Zdrželo se hlasování 45.

Konstatuji, že ani tento návrh nebyl přijat, neboť 62 poslanců hlasovalo pro, proti bylo 5.1 a 45 poslanců se hlasování zdrželo.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, podle mého názoru, protože část II nezískala příslušnou podporu v Poslanecké sněmovně, zbývá, abyste nechal hlasovat o usnesení jako celku, které ovšem již bude obsahovat odhlasovanou část I.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Ptám se sněmovny ve 155. hlasování, kdo souhlasí s návrhem, jak byl předložen panem zpravodajem? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Pro hlasovalo 99 poslanců.

Proti 10.

50 poslanců se zdrželo hlasování.

Konstatuji, že toto usnesení Poslanecká sněmovna schválila, neboť pro bylo 99 poslanců, 10 poslanců bylo proti a 50 se zdrželo hlasování.

Děkuji panu místopředsedovi vlády i společnému zpravodaji. Tím jsme splnili další bod naší schůze.

Přistupujeme k dalšímu bodu, kterým je

XXII.

Zpráva České národní banky o měnovém vývoji za první pololetí 1993

Ještě jednou vítám pana guvernéra České národní banky, pana Josefa Tošovského. Konstatuji, že k tomuto bodu jste obdrželi usnesení rozpočtového výboru, jehož součástí je návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Zprávu jste obdrželi jako sněmovní tisk 496. Prosím guvernéra ČNB, pana Josefa Tošovského, aby se ujal slova a předloženou zprávu uvedl.

Guvernér České národní banky Josef Tošovský: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vzhledem k poměrně rozsáhlé zprávě, kterou jsme předložili, a vzhledem k rozsáhlému úvodnímu slovu pana ministra Kočárníka, bych se omezil pouze v úvodním slově na několik improvizovaných poznámek.

Naše ekonomika pokračovala v prvním pololetí tohoto roku v procesu adaptace, konsolidace a restrukturalizace. Tento proces byl navíc ztížen rozdělením státu a daňovou reformou, tedy událostmi, které bych označil z hlediska působení na měnu, na její stabilitu, jako šoky.

Pokud jde o chování centrální banky, jako každý bankéř v této situaci se chová opatrně a konzervativně, to znamená, že přitahuje otěže úvěrové měnové politice tak, aby se inflační impulsy, které v ekonomice v této situaci v podobě šoků přicházely, nerozšířily a aby se měna znovu stabilizovala, byť na nové, vyšší úrovni.

Proto naše měnová politika byla v prvních čtyřech měsících tohoto roku poněkud opatrná, reagovali jsme v předstihu a působili protiinflačně. Po uklidnění cenové hladiny, ke kterému došlo v průběhu března, jsme začali postupně uvolňovat naši měnovou politiku, protože jsme cítili již důvěru k ustálení cenové hladiny.

Chtěl bych tedy říci, že pokud jde o vnitřní kupní sílu, po vzestupu cenové hladiny v prvních měsících se podařilo ji zastabilizovat a současná míra inflace je na úrovni kolem půl procenta měsíčně, v posledních dvou měsících mírně nad půl procenta měsíčně.

Chtěl bych na tomto místě říci, že samozřejmě tento výsledek vzhledem k okolnostem není špatný, na druhé straně jestliže chceme udržet některé základní vývojové, makroekonomické tendence a některé nástroje hospodářské politiky používat tak, jako doposud - mám na mysli kurzovou politiku - musíme být daleko opatrnější a musíme stlačit míru inflace v příštím roce pod 10%. Abych to obrazně zrekapituloval, očekávali jsme, že kůň inflace se může po šocích, které dostával kolem rozdělení měny, vzepnout, a proto jsme utáhli otěže již předem, v anticipaci, takže kůň se vzepjal pouze v lednu a trochu v únoru a potom už klusal mírným tempem.

Pokud jde o druhou stranu kupní síly naší měny, to jest vnitřní kupní síla - mám tedy na mysli kurz koruny vůči volně směnitelným měnám - zde bych chtěl říci, že tady držíme politiku, která nás odlišuje od všech zemí střední a východní Evropy, to znamená stabilní, nominální kurz vůči koši dvou měn - americkému dolaru a německé marce již po dobu 32 měsíců - pokud se nemýlím nezměněn. To ovšem znamená, že při rychlejším růstu domácí cenové hladiny než v zahraničí naše měna relativně vůči zahraničí permanentně zpevňuje. To znamená, že se postupně ztrácí kompetitivnost, kompetitivní výhody, dané devalvacemi, které proběhly v průběhu roku 1990. I proto musíme být nyní velmi opatrní, pokud jde o cenovou hladinu a mzdy zejména v průběhu příštího roku.

Vnější kupní síla byla tedy udržena a reálně se zlepšovala. A přitom docházelo k poměrně dobrým výsledkům v ekonomických vztazích. Export ve volně směnitelných měnách rostl a trval příliv kapitálu, i když přímé zahraniční investice byly nižší za první pololetí než jsme původně očekávali a devizové rezervy státu vzrostly na současnou úroveň, kdy centrální banka má zhruba 3,1 miliardy dolarů devizových rezerv a tak zvané hrubé rezervy celého bankovního sektoru, včetně naší banky, dělají 5,6 miliard. Je to rekordně historická úroveň, která nebyla nikdy v předchozích letech za celé federace dosažena.

Samozřejmě, že ke zvýšení rezerv došlo i tak, že jsme si dvakrát půjčili z kapitálového zahraničního trhu a byly realizovány některé další výpůjčky.

Dovolte mi říci, že samozřejmě nejde vše, jak bychom si přáli. Aniž bych dlouho rozebíral problémy, upozorním jen na to, že stále ještě v naší ekonomice není vyřešen problém starých dluhů, které jsme zdědili z minulosti, dále fenomén platební neschopnosti a malé finanční disciplíny přetrvává, dále se ukazuje, že adaptační konsolidační restrukturalizační proces bude procesem dlouhodobým a nikoli krátkodobým, jak si možná někteří ekonomové v této zemi představovali.

Závěrem mi dovolte říci, že jsme v průběhu prvního pololetí způsobili našim občanům trochu problémy s výměnou naší měny.

Chtěl bych říci, že je to pokračování měnové odluky. Myslím, že můžeme označit za úspěšné, že máme kompletní novou českou měnu. Děkuji. (Potlesk.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP