Středa 15. září 1993

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu prezidentu Voleníkovi. Dámy a pánové, dalším bodem programu je bod, který nese název

XIV.

Návrh na změny ve složení stálých delegací Poslanecké sněmovny v meziparlamentních organizacích

Návrh příslušného usnesení Poslanecké sněmovny a jeho zdůvodnění přednese předseda zahraničního výboru, pan poslanec Jiří Payne. Prosím ho, aby se ujal slova.

Poslanec Jiří Payne: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové a vážené kolegyně, došlo k situaci, kdy pan poslanec Luděk Rubáš, který byl členem delegace do Evropského parlamentu, se stal členem exekutivního orgánu a z toho důvodu by bylo vhodné, aby ho nahradil jiný poslanec v této delegaci. Klubem ODS byl na jeho místo navržen Robert Kolář, takže se jedná o výměnu poslance v rámci jednoho klubu. Zadruhé z klubu Nezávislých liberálů jsme dostali také jejich vlastní žádost, aby pan poslanec Pavel Hirš byl nahrazen v delegaci do Rady Evropy poslancem Jiřím Vyvadilem. Tolik k návrhům, které projednal zahraniční výbor a přijal k nim návrh usnesení pro tuto sněmovnu, protože delegace byly vytvořeny usnesením sněmovny a byly pověřeny tím, aby vedly určitou agendu a aby se věnovaly určité problematice. Je tedy nutné v tomto případě, aby také sněmovna dosavadní členy odvolala a na jejich místo delegovala a jmenovala nové poslance. Z tohoto důvodu bylo navrženo usnesení, které by mohlo znít takto:

"Poslanecká sněmovna odvolává na vlastní žádost

a) poslance Luďka Rubáše z funkce člena stálé delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Evropském parlamentu,

b) poslance Pavla Hirše z funkce člena stálé delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v parlamentním shromáždění Rady Evropy."

Druhý bod usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje členství

a) poslance Roberta Koláře ve stálé delegaci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Evropském parlamentu,

b) poslance Jiřího Vyvadila ve stálé delegaci PSP ČR v parlamentním shromáždění Rady Evropy."

Pane předsedající, myslím si, že k návrhu usnesení je nutno otevřít rozpravu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Souhlasím s vámi a činím tak. Ptám se, kdo chce v rozpravě vystoupit. Nikdo nechce vystoupit v rozpravě, takže rozpravu končím. Předpokládám, že máme v živé paměti návrh usnesení tak, jak byl panem poslancem Paynem přednesen. Domnívám se, že nebrání nic tomu, abychom o tomto usnesení dali hlasovat.

Ptám se - kdo je pro, ať zvedne ruku. Je to hlasování č.139. Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování je skončeno, takže mohu konstatovat, že pro usnesení se vyslovilo 112 poslanců, proti 7, hlasování se zdrželo 10 poslanců, usnesení bylo přijato. Děkuji panu poslanci Jiřímu Paynovi. O slovo se přihlásil pan poslanec Jiří Honajzer.

Poslanec Jiří Honajzer: Pane místopředsedo, dámy a pánové, navrhuji v tomto okamžiku a na toto místo zařadit další bod dnešní schůze, a to - pokud to bude možné bod, který by měl název "Změna ve složení parlamentní komise pro přípravu jednacího řádu". Pokud to nebude možné touto formou, pak navrhuji dva body - Odvolání člena parlamentní komise pro přípravu jednacího řádu a Volba člena nového.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jak si představujete, pane poslanče, na jaké pořadí by se tyto body dostaly?

Poslanec Jiří Honajzer: Myslím, že to má souvislost s tím blokem voleb či změn, které právě v různých orgánech provádíme.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Chtěl bych jenom připomenout, že členství pana poslance Rubáše bylo skončeno jeho jmenováním do vládní funkce, čili není třeba o tom dávat hlasovat.

Poslanec Jiří Honajzer: Pak by ten bod mohl znít pokud jsem to správně pochopil - "Volba nového člena komise".

Místopředseda PSP Jan Kasal: Slyšeli jsme návrh pana poslance Honajzera. O tomto návrhu je třeba hlasovat bez rozpravy.

Kdo souhlasí s tím, aby v tuto chvíli byl do programu naší schůze zařazen bod "Volby člena dočasné komise Poslanecké sněmovny pro přípravu zákona o jednacím řádu ", ať zvedne ruku.

Kdo je proti? Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování, které nese č. 140, dopadlo tak, že pro zařazení tohoto návrhu se vyslovilo 114 poslanců, proti 9, zdrželo se 5 poslanců. Bod jsme tedy v tuto chvíli zařadili. Prosím poslance Honajzera, aby se ujal slova a odůvodnil návrh.

XV.

Volby člena dočasná komise pro přípravu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu

Poslanec Jiří Honajzer: Pane předsedající, vážená sněmovno, jménem poslaneckého klubu ODS navrhuji ve zmíněné parlamentní komisi místo pana ministra Rubáše kolegu poslance Jiřího Payna.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Honajzerovi a otevírám k tomuto bodu rozpravu. Protože se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím a dávám hlasovat o návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna volí členem dočasné komise PS poslance Jiřího Payna."

Kdo souhlasí, ať zvedne ruku. Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Čas určený pro hlasování č. 141 vypršel. Mohu konstatovat, že pro se vyslovilo 94 poslanců, proti 16 poslanců, hlasování se zdrželo 23 poslanců, takže konstatuji, že pan poslanec Jiří Payne byl zvolen členem této komise. Já mu jménem nás všech blahopřeji a věřím, že jeho účast v této komisi bude přínosem pro kvalitu jednacího řádu.

Dámy a pánové, přistoupíme k projednání dalšího bodu, kterým je

XVI.

Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí

Ještě před tím bych poprosil pana poslance Koláře, který mě zmátl tím, že sedí jinde, než bych očekával, aby nás seznámil s výsledky prvního kola tajné volby.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledky tajného hlasování při volbě člena dozorčí rady Fondu národního majetku ČR. Jedná se o třetí volbu, první kolo.

K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 158 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 137 platných a 23 neplatných lístků, jeden hlasovací lístek nebyl odevzdán.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto:

Pro pana Jaroslava Broulíka 22 platných hlasů - nebyl zvolen.

Pro pana Františka Brožíka bylo odevzdáno 61 platných hlasů - nebyl zvolen.

Pro pana Petra Čermáka byly odevzdány 2 platné hlasy - nebyl zvolen.

Pro pana Václava Petříčka byl odevzdán 1 platný hlas - nebyl zvolen.

Pro pana Jana Ségra nebyl odevzdán žádný platný hlas - nebyl zvolen.

Pro pana Tomáše Sojku bylo odevzdáno 33 platných hlasů - nebyl zvolen.

Pro pana Josefa Valentu byly odevzdány 2 hlasy nebyl zvolen.

Pro pana Stanislava Vejmolu nebyl odevzdán žádný platný hlas - nebyl zvolen.

V prvním kole nebyl zvolen nikdo do dozorčí rady. Podle volebního řádu, který jsme si odsouhlasili, postupují do druhého kola kolegové Brožík a Sojka a já bych si dovolil pouze zopakovat systém voleb, protože jsme měli 23 neplatných lístků, takže velmi krátce. V tom druhém kole budeme volit ze dvou kandidátů. Kroužkujeme pouze jednoho, toho, kterého chceme volit, tak pořadové číslo před jeho jménem kroužkujeme. Vše ostatní, co je na hlasovacím lístku, se zakřížkuje "x" včetně toho písmene "z" - zdržuji se. Pokud se někdo chce zdržet, označí písmenem "x" dvě čísla a zakroužkuje to "z". Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kolářovi. Budeme si pamatovat, že každý musí udělat jeden kroužek a dva křížky, pokud chce, aby jeho hlas byl počítán.

Dámy a pánové, dostal jsem informaci od předsedy Poslanecké sněmovny, že hodlá v tuto chvíli svolat organizační výbor. Domnívám se, že je vhodné využít této příležitosti, která se naskýtá v souvislosti s přípravou volby člena dozorčí rady. Proto není-li výrazných námitek, domnívám se, že lze vyhlásit, že organizační výbor se sejde okamžitě, to znamená v 15.45 hodin v místnosti 106. Volba začíná v 16 hodin a skončí v 16.20. V 16.20 hodin budeme pokračovat v projednávání dalšího bodu. Paní poslankyně Röschová má na celou věc zřejmě jiný názor.

Poslankyně Anna Röschová: Já bych si, pane místopředsedo, dovolila na tu krátkou pauzu svolat mandátový a imunitní výbor na 10 minut u piána teď hned.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, takže předsedkyně mandátového a imunitního výboru svolává okamžitě výbor k piánu. Kolik členů organizačního výboru je členy vašeho výboru? Klid prosím, ještě jsem nepřerušil schůzi. Mandátový a imunitní výbor se sejde v 16,10 hodin, ne u piána, ale v místnosti státních aktů. Členové výboru budou volit jako první.

Já zopakuji časový sled: v .15.45 hodin se sejde organizační výbor, v 16 hodin začnou volby, které potrvají do 1 6.20 hodin. V 16.10 hodin, tak aby členové mandátového a imunitního výboru měli možnost odvolit, ale také aby měli možnost využít pauzu ke krátké schůzce, se sejdou v místnosti státních aktů.

(Jednání přerušeno v 15.45 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 16.23 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dalším bodem je Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí.

K tomuto bodu pořadu jsme dostali na lavice usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Z pověření tohoto výboru návrh odůvodní pan poslanec Jan Litomiský. Prosím ho, aby se ujal slova.

Poslanec Jan Litomiský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pan ministr vnitra Jan Ruml se obrátil na sněmovnu s dopisem, ve kterém navrhuje vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí. Jedná se o obec, kde se počet členů zastupitelstva snížil o více než 1/3 oproti počtu určenému podle zákona. Jsou to Kraslice, okres Sokolov.

Dále se jedná o obce, kde se snížil počet členů zastupitelstva obcí o 7 členů. Jsou to Hořesedly, okres Rakovník, Věčnov, okres Prachatice, Zbytiny, okres Prachatice, Nezdice na Šumavě, okres Klatovy, Kryštofovy Hamry, okres Chomutov, Vysoký Újezd, okres Rychnov nad Kněžnou, Zálesná Zhoř, okres Brno-venkov, Hnánice, okres Znojmo, Vikantice, okres Šumperk.

Výbor pro veřejnou správu a životní prostředí projednal tento dopis a doporučuje návrh sněmovně ke schválení. Předkládám proto tento návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna v souladu s § 8 odst. 2 a odst. 4 zák. ČNR č. 298/1992 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu:

za prvé vyhlašuje nové volby do zastupitelstev v obcích uvedených v příloze tohoto usnesení, přičemž zákonné lhůty pro přípravu nových voleb budou zkráceny o jednu třetinu;

za druhé stanoví den konání nových voleb ve všech uvedených obcích na sobotu 6. listopadu 1993."

Příloha bude obsahovat seznam obcí, které jsem přečetl na začátku.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Litomiskému. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže ji končím a budeme hlasovat o právě předneseném návrhu na usnesení. (č. 142)

Kdo souhlasí, ať zvedne ruku! Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Čas pro hlasování vypršel. Konstatuji, že pro bylo 107 poslanců, proti 1, žádný se nezdržel. Návrh usnesení byl přijat.

Děkuji panu poslanci Litomiskému.

Dámy a pánové, v tuto chvíli lze projednat další bod, který je označen v přijatém návrhu programu jako bod č. 25, protože jsme se shodli, že ostatní předcházející body budou projednány za přítomnosti vlády zítra ráno.

Dalším bodem našeho programu je

XVII.

Návrh poslance Josefa Janečka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady ve znění zákona ČNR č. 249/1990 Sb., zákona ČNR č. 97/1991 Sb., zákona ČNR č. 280/1991 Sb., a zákona ČNR č. 42/1993 Sb.

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 464 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 511.

Nyní prosím navrhovatele, pana poslance Josefa Janečka, o odůvodnění předloženého návrhu.

Poslanec Josef Janeček: Vážený pane předsedající, kolegové a kolegyně, tento návrh zákona, i když je v podstatě velmi jednoduchý, v sobě skrývá tři základní roviny. Rovinu politickou, rovinu morální a rovinu ekonomickou.

V rovině politické jde o to, abychom odstranili všechny ekonomické páky a nástroje, které by mohly vést ke štěpení politického spektra.

V rovině morální jde o to, že se domnívám, že poslanci, kteří byli zvoleni s nějakým programem, poslanci, kteří reprezentovali nějakou stranu, mají poněkud jiné postavení od těch poslanců, kteří sice toto ve volbách učinili, ale potom své rozhodnutí změnili. Může to být samozřejmě změna rozhodnutí na základě naprosto poctivého poznání, na základě poznání určitých skutečností, např., že jejich strana nereprezentuje to, co se domnívali, že došli k jinému názoru, který je jim bližší, a že skutečnosti, ke kterým dospěli, způsobily změnu jejich politického postoje a odmítnou reprezentovat ten či onen program nebo tu či onu stranu.

Samozřejmě, že takovéto rozhodnutí je legitimní. Myslím si, že bychom měli vykročit tím směrem, že nebude již dále podporováno, stejným způsobem jako ty programy politických stran, které prošly volebním procesem.

Proto je zde návrh zákona, kterým se mění jednací řád v tom směru, že politické kluby, které nevzešly z výsledků voleb, tzn., že vznikly na základě individuálního poznání poslanců, by neměly být podporovány z rozpočtu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR tak, jako kluby ostatní.

Samozřejmě, že tento návrh zákona neřeší tuto změnu smýšlení naprosto tvrdě, to znamená, že by odmítl ustanovení klubu nebo ho zakázal, nebo by zakázal, aby předseda takového klubu obdržel nástroj k tomu, aby mohl svoji funkci vykonávat, pouze naznačuje tu cestu, kterou bychom měli jít, tj. aby nedostával takový klub příspěvky.

Samozřejmě se zde může objevit námitka, proč s tím nepočkat na nový jednací řád. Sám jsem tuto námitku považoval za naprosto relevantní, proto jsem se pídil po časovém horizontu, kdy bude nový jednací řád přijat. Podle členů skupiny, kteří na novém jednacím řádu pracují, je pravděpodobnost, že by nový jednací řád byl přijat do konce roku, v podstatě minimální. Uvažuje se spíš o horizontu několika měsíců v novém roce. Proto tedy tento návrh zákona - a je to i naznačení směru, kterým bychom se měli vydat.

Možná, že by stála za zamyšlení i ta skutečnost, že v navrhované změně jednacího řádu se uvažuje o tom, že poslanecké kluby, které vznikly v průběhu volebního období, by podporu dostávaly vždy od nového kalendářního roku, to znamená, že by zde nedocházelo k rozdělení klubů, které vznikly na začátku volebního období, a těch, které vznikly v průběhu. V podstatě by byl systém takový, jaký zde je.

Objevily se obavy z retroaktivity tohoto zákona. Domnívám se, že obavy jsou zbytečné, nicméně jsem připraven precizovat návrh tak, aby retroaktivita byla stoprocentně vyloučena. Tolik úvodní slovo. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Josefu Janečkovi za odůvodnění návrhu. Prosím pana poslance Ondřeje Zeminu, aby odůvodnil předloženou společnou zprávu výborů.

Poslanec Ondřej Zemina: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, všechny výbory Poslanecké sněmovny Parlamentu - s výjimkou mandátového a imunitního výboru a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu - projednaly na svých schůzích v září 1993 návrh pana poslance Janečka na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů.

Jednotlivé výbory přijaly tato usnesení: Hospodářský výbor vzal předložený návrh zákona na vědomí. Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí vyslovil s předloženým návrhem zákona nesouhlas. Branný a bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny bohužel nepřijal k předloženému návrhu žádné usnesení. Zemědělský výbor naopak doporučil schválit předložený návrh zákona bez připomínek, stejně jako zahraniční a rozpočtový výbor. Oba tyto výbory podpořily a doporučily předložený návrh, nicméně s připomínkami, které ovšem vzhledem ke své povaze nebyly zařazeny do společné zprávy, protože na poradě zpravodajů jsme se shodli a došli k závěru, že tyto připomínky jsou příliš obecné a nesměřují k jednotlivým paragrafům zákona o jednacím řádu.

Na závěr si dovolím přečíst závěr ústavně právního výboru, protože jeho připomínka se stala předmětem společné zprávy. Ústavně právní výbor nedoporučil Poslanecké sněmovně, aby vyslovila s předloženým návrhem souhlas, nicméně v rozpravě přijal doporučení, aby článek II byl upraven takto: "Tento návrh nabývá účinnosti dnem vyhlášení a pozbývá účinnosti dnem ukončení zasedání Poslanecké sněmovny. " Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Zeminovi, který odůvodnil společnou zprávu. Nyní otevírám k tomuto bodu rozpravu. Jako první se přihlásil pan poslanec Rudolf Opatřil, takže má slovo.

Poslanec Rudolf Opatřil: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dovolím si přednést jménem klubu HSDMS doplňující návrh k návrhu poslance Janečka. Toto znění je následující: "Název poslaneckého klubu a jeho zkratka se musí výrazně lišit od názvu a zkratky jiného poslaneckého klubu tak, aby nebyly vzájemně zaměnitelné a odpovídaly názvu politické strany a hnutí."

Zdá se, že nový jednací řád si ještě počká, než bude přijat. Proto si dovolujeme alespoň toto částečné zlepšení nynějšího stavu. Technicky navrhujeme, aby byl náš návrh zařazen do jednacího řádu Parlamentu jako bod 55 b), odt. 4 a bod 4 posunut na bod číslo 5. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Opatřilovi. Prosím, aby se slova ujal poslanec Jan Vik.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, předem bych chtěl poděkovat panu poslanci Janečkovi, že takto důležitou novelu vůbec navrhl. Mám k tomu jednu připomínku. Dobře víme, že za období po prvním zasedání České národní rady vznikly zde u nás dva poslanecké kluby. Proto si dovoluji podat určitý pozměňující návrh, který by zněl: "V § 55 c), odst. 2 se na konci připojuje věta: To neplatí pro poslanecké kluby vzniklé po 1. 9. 1992. "

Rád bych svůj návrh i odůvodnil a využiji k tomu důvodové zprávy, kterou si dovoluji zopakovat, protože se domnívám, že je napsána velmi dobře. Navrhovaná úprava má za cíl zabránit vydávání ekonomických prostředků ve prospěch takových klubů, které nevznikly na základě volebních výsledků, a proto by neměly být podporovány rozpočtem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Zároveň má vyloučit ty případy, kdy by k vytvoření takového klubu docházelo nikoli z důvodu politického přesvědčení, ale z důvodu ekonomického prospěchu. Myslím si, že tyto věty musí platit i pro poslanecké kluby na základě těchto vět již vzniklé.

Samozřejmě vnímám i to, že v řadách právníků nenajde tento můj návrh zřejmě podporu, ale na druhou stranu si dovoluji poznamenat i to, že svůj návrh jsem konzultoval s význačnými právníky Poslanecké sněmovny. Pakliže můj návrh bude přijat, řeknu vám, s kterými. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vikovi. Prosím, aby se ujal slova pan poslanec Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, na rozdíl od svého kolegy předřečníka si nemyslím, že text zákona a důvodová zpráva jsou kvalitní. Myslím, že v řadě věcí si možná samy protiřečí, a to i s jednacím řádem. Chtěl bych vás upozornit především na formální záležitost. Například navrhovatelé navrhují připojit k § 55 písm. c), odst. 2 větu: "To neplatí pro poslanecké kluby, které vzniknou v průběhu volebního období. " Přesto tyto kluby budou povinny podle odst. 3 vést evidenci použitých příspěvků, které nedostanou, a jsou povinny použití příspěvků doložit, čili odst. 3 ve vztahu k nim zřejmě zůstává. To je jedna věc, ale to není podstatná záležitost.

Já si myslím, že je nepřijatelné, aby v průběhu volebního období byl princip retroaktivity, který je zde zcela zřejmý, přijímán ve vztahu k jednacímu řádu. Myslím, že komise pro jednací řád by měla zvažovat všechna pro a proti. Osobně si myslím, že v průběhu volebního období jsou na začátku dána jakási pravidla pro činnost poslaneckých klubů a připouští-li se tato možnost, neměla by se tato pravidla měnit např. po jednom roce. Já jsem, vážení kolegové, v této sněmovně seděl v minulém funkčním období, tzn. ve volebním období č. 6. Zažil jsem zde velmi početný klub Občanského fóra, který měl 126 členů a který se poté rozdělil na jiné kluby podle politických stran. To v té době možné bylo. Nyní někteří soudí, že to možné není. Myslím si, že by zde měla být určitá rovnost. Všechny poslanecké kluby - ať chceme nebo nechceme - vznikly samozřejmě v průběhu volebního období, protože se ustavovaly. Otázka bude, jak je to například s volební koalicí, která zněla ODS - KDS, poté, co vznikly samostatné kluby.

Těchto otázek by bylo bezpochyby více, a proto si myslím, že bude vhodné, aby tento text zákona přijat nebyl.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ortmanovi. To byla poslední přihláška do rozpravy. Rozpravu končím a ptám se navrhovatele, zdali hodlá vystoupit se závěrečným slovem. Nehodlá.

Prosím společného zpravodaje, zdali je schopen předložit sněmovně pozměňovací návrhy, které zde zazněly, abychom o nich mohli hlasovat.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP