Středa 15. září 1993

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji poslanci Hrdému. Já nevidím osobně velký smysl v tom, abychom se zabývali ve sněmovně usneseními jednotlivých výborů. Dříve než ukončím rozpravu, řeknu, jak si já představuji další průběh projednávání tohoto bodu. Souhlasím s panem poslancem Grulichem i s panem poslancem Budinským, že asi bude obtížné redukovat kandidátku, která byla projednána a která nám je předložena. Naopak se domnívám, že nelze než souhlasit s panem poslancem Jeglou, že pan poslanec Broulík musí být zařazen na kandidátku, aniž by se o tom hlasovalo, protože nebyla ukončena rozprava. Já neznám žádný bod z jednacího nebo volebního řádu, který by omezoval návrhy kandidátů. Do skončení rozpravy může zaznít kterékoliv jméno. Samozřejmě také kterékoliv jméno může být navrhovatelem staženo, alespoň se domnívám.

Ukončím-li rozpravu, hodlám postupovat naznačeným směrem. Připomínky nejsou. Rozpravu končím. Pan poslanec Wagner se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že by bylo vhodné požádat pana předsedajícího, aby neukončoval rozpravu, přerušil projednávání tohoto bodu nebo přerušil i schůzi (nevím, jestli je to v této chvíli rozumné či ne) a ponechal vše k jednání politických klubů. Je věcí názoru, jestli pak pokračovat v tomto bodě dnes nebo zítra a ponechat věc na úrovni politických dohod, nikoliv na úrovni procedury jednání ve sněmovně. Mohu-li se přimlouvat za toto řešení, považuji je za politicky nejvhodnější.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Doporučujete tedy, abychom přerušili projednávání tohoto bodu bez ukončení rozpravy, aby se mohly sejít politické kluby, aby se posléze sešlo politické grémium a poté bychom pokračovali v rozpravě s případnými dalšími návrhy. Hlásí se pan kolega Čundrle.

Poslanec Václav Čundrle: Pane místopředsedo, zaprvé myslím, že rozprava byla ukončena. Zadruhé všechny politické kluby měly dost času, aby všechno mohly projednat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Myslím, že to je připomínka, která může zaznít, je regulérní, ale nezbývá nic jiného, než dát hlasovat o návrzích, které zde zazněly, tzn. přerušit projednávání tohoto bodu. To zde zaznělo z úst pana poslance Jegly a pana poslance Wagnera.

Dámy a pánové, kdo souhlasí s tím, abychom přerušili projednávání tohoto bodu? (Hlasování č. 131.)

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Mohu konstatovat, že návrh pana poslance Wagnera nebyl přijat.

V tuto chvíli mohu konstatovat, že kandidátka je rozšířena o jméno pana poslance Broulíka. Domnívám se, že je nezbytné vytvořit Kanceláři podmínky pro to, aby mohla připravit kandidátní listinu. 30 minut dáme Kanceláři na to, aby připravila hlasovací lístky a prosím, aby poté pracovníci Kanceláře upozornili ověřovatele Poslanecké sněmovny. Přečtu jména ověřovatelů. Jedná se o poslance a poslankyně Martu Hubovou, Evu Matouškovou, Josefa Effenbergera, Jiřího Karase, Roberta Koláře, Ladislava Rymeše, Tomáše Svobodu, Jaroslava Sýkoru, Oldřicha Vrchu a Eduarda Zemana. Tito ověřovatelé by se měli zúčastnit přípravy volby.

Dalším bodem, který můžeme projednat, je

XIII.

Volba členů Nejvyššího kontrolního úřadu

Já bych chtěl poprosit prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu dr. Lubomíra Voleníka, je-li přítomen v kuloárech, aby se dostavil do sněmovny.

Připomínám, že členy Nejvyššího kontrolního úřadu Poslanecká sněmovna volí na návrh prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Připomínám rovněž, že na minulé schůzi jsme zvolili deset členů z celkově stanoveného počtu 15 členů Nejvyššího kontrolního úřadu. Jak známo, podle § 8, odst. 4 zák. o Nejvyšším kontrolním úřadu se jeho prezident může účastnit schůzí Poslanecké sněmovny, pokud jsou projednávány návrhy, které úřad předloží. Požádá-li o slovo, bude mu uděleno.

K tomuto bodu vám byl rozdán návrh kandidátů a usnesení rozpočtového výboru 120, jehož součástí je i návrh volebního řádu pro volbu veřejným hlasováním.

Mám k dispozici dopis prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, který mohu přečíst, kde oficiálně navrhuje kandidáty. Dále mám k dispozici informaci, že pan prezident Voleník je schopen se dostavit do sněmovny zhruba za 15 minut. Jsem nyní trochu na rozpacích, jak pokračovat dále. Pan poslanec Mandelík se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já si dovolím navrhnout tento postup. Vzhledem k tomu, že prezident Nejvyššího kontrolního úřadu se dostaví pravděpodobně v krátké chvíli, můžeme přistoupit k tomu, že bych vám přečetl usnesení rozpočtového výboru a mohli bychom hlasovat o volebním řádu a připravit se na vystoupení prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já s tím zhruba souhlasím s tou výhradou, že usnesení č. .120 máme všichni k dispozici a nemyslím si, že je nezbytné ho číst. Nicméně rozprava může být otevřena k navrženému volebnímu řádu. Možná bude dobře, pane poslanče, když volební řád uvedete.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, součástí usnesení č. 120 rozpočtového výboru z včerejšího dne je návrh volebního řádu pro volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu veřejným hlasováním. Nebudu ho číst, máte ho všichni k dispozici, jen připomenu, že je naprosto stejný (s malým rozdílem) jako volební řád pro veřejné hlasování při poslední volbě 10 členů Nejvyššího kontrolního úřadu. Rozdíl je pouze v tom, že v bodě 3 původního volebního návrhu bylo, že hlasy sčítají ověřovatelé. Při dnešní přijaté proceduře hlasování hlasovacím zařízením ověřují hlasy ověřovatelé, tzn., že ověřují podpisem výsledek volby. Doporučuji schválit volební řád ve znění, jak je navrhl rozpočtový výbor.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Mandelíkovi za úvodní slovo k návrhu volebního řádu pro volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu veřejným hlasováním. Otevírám k této části projednávaného bodu rozpravu.

Zdá se, že do rozpravy se přihlásil pan poslanec Kačenka, takže má slovo.

Poslanec František Kačenka: Já mám jenom dotaz, v bodě 2 je uvedeno, že ověřovatel má ověřit, zda-li kandidátka splňuje podmínky, tak bych rád věděl, zda tak učinil a jestli by nás ověřovatel výboru mohl seznámit s tím, zda tak učinil.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, souhlasím, takže prosím pana poslance Mandelíka, případně ověřovatele výboru, aby nás seznámil s touto skutečností. Pan poslanec Mandelík je ověřovatel výboru, takže je to vynikající. Prosím.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ověřovatelem rozpočtového výboru jsem já a pan kolega Vačkář, záměrně jsem o tomto bodu usnesení rozpočtového výboru nemluvil, neboť ověřovatelé zatím ověřili jenom část skutečností a čekají, až se dostaví pan prezident NKÚ, aby ověřili zbytek údajů a oznámili to sněmovně.

Proto jsem také nenavrhoval, že seznámím sněmovnu s výsledkem tohoto ověření. Učiníme tak, až budeme mít údaje k dispozici těsně před volbou.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Domnívám se ovšem, že tato pasáž usnesení rozpočtového výboru nemá vazbu na přijetí či nepřijetí volebního řádu. Prosím, pan poslanec Výborný se hlásí k volebnímu řádu.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, já nejsem odpůrcem, nýbrž přítelem hlasovacího zařízení, mimo jiné také z toho důvodu, že odstraňuje jistou anonymitu z hlasování, proto také bylo instalováno.

Nicméně považuji za správné a korektní, aby volba členů jednoho Nejvyššího kontrolního úřadu byla provedena stejným způsobem u všech členů NKÚ. Aby se nestalo, že část členů bude volena aklamací zdvižením ruky, jako na poslední schůzi Poslanecké sněmovny, a zbývající část za použití hlasovacího zařízení, to je na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny.

Je to jistě věc úvahy, nicméně ze svého hlediska já navrhuji, aby v bodu 3 bylo usnesení změněno tak, že by bylo uvedeno "hlasy sčítají ověřovatelé" a před třetí bod vložena věta "hlasuje se zvednutím ruky bez použití hlasovacího zařízení". Tím se dostaneme do úplně stejného způsobu volby jako při poslední schůzi.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Výbornému, do rozpravy se hlásím já, dovolíte-li z místa.

Myslím si, že k tomuto návrhu pana poslance Výborného lze zaujmout i odmítavý postoj z toho důvodu, že se neustále v průběhu našeho volebního období zcela nepochybně budeme dostávat do situace, že budeme různé členy dovolovat. Myslím si, že tento precedent by způsobil, že bychom museli vždy jít zpátky do záznamu a zkoumat, jestli ten nebo onen člen rady byl volen tajným hlasováním, nebo elektronickým hlasováním nebo aklamací, takže já osobně v rámci tohoto svého diskusního vystoupení sděluji, že budu hlasovat proti návrhu pana poslance Výborného.

Protože se nikdo nehlásí do rozpravy, tak rozpravu k volebnímu řádu končím, prosím pana poslance Mandelíka, aby rozpravu shrnul a aby umožnil sněmovně hlasovat o pozměňovacích návrzích.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v rozpravě padl pouze jediný pozměňovací návrh, byl to návrh pana poslance Výborného. Pan poslanec Výborný navrhuje, aby za bod 2 se vsunul další bod, který bude znít "hlasuje se zvednutím ruky bez použití hlasovacího zařízení" a v bodě 3, aby slovo "ověřují" se nahradilo slovem "sčítají". Ztotožňuji se s návrhem pana předsedajícího a nedoporučuji jako zpravodaj.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, nicméně o návrhu pana poslance Výborného je třeba hlasovat. Ptám se, kdo je pro, ať zvedne ruku. Děkuji, kdo je proti? Děkuji, kdo se zdržel hlasování? Je to hlasování č. 132.

Konstatuji, že pro tento návrh se vyslovilo 14 poslanců, 85 bylo proti, 21 poslanců se zdrželo hlasování, takže tento návrh nebyl přijat.

Protože to byl jediný návrh, domnívám se, že je možno dát hlasovat o celém volebním řádu.

Ptám se tedy a vyzývám ty, kdo souhlasí s návrhem volebního řádu, tak jak je obsažen v usnesení v č. 120 rozpočtového výboru, ať zvednou ruku. Hlasování č. 133. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Takže mohu konstatovat, že pro se vyslovilo 112 poslanců, proti 5, 7 se zdrželo hlasování. Návrh byl přijat.

Vítám mezi námi prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu pana dr. Lubomíra Voleníka. Prosím, aby se ve smyslu jednacího řádu ujal slova a odůvodnil návrh na členy NKÚ.

Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Lubomír Voleník: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Před vašimi parlamentními prázdninami jsem měl možnost poprvé před vás předstoupit s návrhem kandidátky členů NKÚ. Tehdy se nám společnými silami podařilo zvolit 10 členů, přičemž tato volba umožnila, aby NKÚ začal plnit své ústavní postavení.

Dovolte, abych při této příležitosti si dovolil jen velice stručně zrekapitulovat, že po dobu parlamentních prázdnin se nám podařilo přijmout základní normy, upravující činnost kolegia NKÚ, i činnost senátu NKÚ. Podařilo se nám ustavit kárnou komoru NKÚ, máme připraven návrh kárného řádu k projednání v kolegiu NKÚ a mimo to, což považuji za podstatné, podařilo se nám již dvakrát dost výrazným způsobem dopracovat různé věci do plánu kontrolní činnosti a zařadit do plánu kontrolní činnosti velice podstatné otázky spojené právě s plněním naší ústavní úlohy.

Při této příležitosti si vám dovoluji oznámit, že dokonce některé causy jsou již před svým ukončením, takže brzy budete seznámeni nejenom s rozšířeným plánem kontrolní činnosti NKÚ, ale i s konkrétními kontrolními závěry, čili i s výsledky naší práce za tu velice krátkou dobu, po kterou jsme díky vám a volbě, kterou jste provedli, mohli plnit svou ústavní povinnost.

Dnes si dovolím před vás předstoupit s návrhem zbývajících 5 kandidátů na členy NKÚ.

Při této příležitosti začnu jako minule podle abecedního pořádku. Jako prvního kandidáta bych si vám dovolil představit, alespoň slovně, neboť tyto kandidáty jsme včera představili osobně při zasedání rozpočtového výboru, kdy poslanci rozpočtového výboru měli možnost těmto kandidátům klást případně i otázky, pokud si chtěli některé věci ujasnit, takže si dovolím vám představit tyto kandidáty pouze slovně.

Jako první je pan doktor práv František Bárta, narozený 7. 4. 1938. Je absolventem právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a myslím, že má dost bohatou praxi právě v oblasti kontrolní činnosti a navíc od roku 1990 se podílel v rámci resortu ministerstva financí na tvorbě koncepce činnosti finančních úřadů, takže zná velice dobře tuto problematiku. Z ministerstva financí odešel letos v březnu, nemýlím-li se, a to z funkce vedoucího odboru. Čili je to člověk, který bude podle mého názoru posilou, pokud jde o profesní složení kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu právě v oblasti tzv. berních úřadů a vůbec vybírání různých plateb právě v oblasti finančních úřadů a kontrole v této věci.

Další kandidátkou je paní magistra Marie Hošková, narozená 1 2. 7. 1947, která je právničkou a absolventkou právnické fakulty v Brně. Vedle toho, že vlastně právnickou fakultu skončila v roce 1990, studovala při zaměstnání, má i ekonomické vzdělání. Řadu let pracovala jakožto absolventka střední ekonomické školy v různých ekonomických funkcích a pracuje již druhý rok v resortu kontroly. Původně pracovala na oblastním pracovišti ministerstva státní kontroly v Brně, jakožto zástupce ředitele tohoto oblastního odboru. Nyní pracuje jako ředitelka oblastního odboru v Olomouci nově vzniklého Nejvyššího kontrolního úřadu. Osobně paní magistru znám, pokud jsem měl možnost se seznámit s její prací, tak mohu hovořit o ni skutečně téměř v superlativech. Navíc je to žena a domnívám se, že i ženský prvek by měl být v rámci kolegia NKÚ posílen, nota bene je to půvabná žena z Moravy. Takže i ji vám doporučuji schválit.

Dalším kandidátem je takový benjaminek kolegia, pokud bude zvolen. Je to pan inženýr Jiří Kalivoda, narozen 3. 5. 1962. Pokud jde o jeho profesní zaměření, je absolventem Vysoké školy zemědělské, ale s ekonomickým zaměřením. Čili je inženýrem ekonomem. Má navíc velice dobré zkušenosti právě z oblasti privatizace, je to takový úhelný bod našeho dnešního ekonomického snažení v této zemi, a proto myslím, že právě jakožto předseda okresní privatizační komise v Opavě nabyl a získal dost zkušeností, které bude moci zúročit při práci v NKÚ vzhledem k tomu, že není zatížen tím předchozím, co nás tak nešťastně všechny poznamenalo, a to díky svému mládí. Bude tak moci vydatně pomoci v práci kolegia NKÚ. Jak sami víme i oblast privatizace by neměla být mimo dosah činnosti NKÚ. Takže i pana Jiřího Kalivodu vřele doporučuji vaší pozornosti a doporučuji ho ke zvolení.

Dalším kandidátem je možná některým z vás, kteří jste už poslancovali v ČNR v minulém volebním období, známý pan doktor Rudolf Němeček, který je narozen 25. 3. 1949. Pokud jde o jeho vzdělání, je absolventem Vysoké školy veterinární v Brně. Je to bývalý poslanec České národní rady v letech 1990-92. Pracoval ve veterinárních orgánech, ale mimo to se zabýval také inspekční činností. Z tohoto důvodu si myslím, že i on by i vzhledem ke svým morálním vlastnostem byl přínosem pro kolegium NKÚ. Doporučuji ho k vaší pozornosti i ke zvolení.

A konečně posledním kandidátem je pan ing. Petr Skála, narozen 3. 5. 1945. Je absolventem Vysokého učení technického v Brně. Je to kandidát, který má bohaté zkušenosti právě pokud jde o oblast státní kontroly a v praxi vůbec o oblast kontroly, protože je bývalým pracovníkem ministerstva státní kontroly, a pokud jde o oblast státní správy. Momentálně je pracovníkem NKÚ. Myslím, že i jeho pracovní výsledky jsou hodnoceny velice pozitivně, a proto myslím, že i jemu byste měli dát svou důvěru.

Děkuji za trpělivost, s níž jste poslouchali moje sáhodlouhé litanie, které jsem vám přednášel. Budu strašně rád, když dáte všem kandidátům, s kterými jsem vás aspoň rámcově seznámil, svou důvěru a zvolíte je a umožníte kolegiu NKÚ, aby bylo plně obsazeno v počtu 17 členů. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji prezidentu NKÚ panu doktoru Voleníkovi, prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Mandelík.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Ověřovatelé rozpočtového výboru po předložení dokumentů prezidentem NKÚ konstatují, že všichni navržení kandidáti splňují podmínky stanovené zákonem o NKÚ.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Mandelíkovi. Rozumím tomu tak, že jste odpovídali na otázku pana poslance Kačenky, z tohoto předchozího bloku. Je třeba otevřít v tuto chvíli rozpravu, takže tak činím. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu ukončím. Protože pan poslanec Ortman mě požádal, abych vytvořil podmínky pro to, aby se mohl sejít jejich poslanecký klub na 15 minut. Domnívám se, že bude užitečné to skloubit snad s volbou, kterou jsme předjednali před chvílí, to je s volbou člena dozorčí rady Fondu národního majetku. Proto ještě než dám pokyn k tomu, abychom se věnovali jednání v politických klubech, tak bych velmi rád obdržel informaci, v jakém stadiu je příprava volby. Ještě 20 minut. Takže dámy a pánové, vzhledem k tomu, že dostávám informaci, že se volba bude moci uskutečnit za 20 minut, doporučuji, abychom v tuto chvíli schůzi přerušili, vytvořili 20minutový prostor pro jednání politických klubů. Ve tři hodiny odpoledne začne volba, předpokládám, že by se neměla protáhnout na dobu delší než 20 minut, takže všechny očekávám v 15.20, zde v této sněmovně.

(Jednání opět zahájeno v 15.22 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, prosím, abyste se přihlásili. Prosím, aby zvukové znamení s nezmenšenou intenzitou informovalo poslance o tom, že se schyluje k volbě.

Opakuji, že jsme projednávání příslušného bodu přerušili v situaci, kdy byl schválen volební řád, kdy jsme vyslechli návrh prezidenta NKÚ, kdy jsme vyslechli zpravodaje rozpočtového výboru a kdy byla ukončena rozprava.

Domnívám se, že nic nebrání tomu, abychom přistoupili k vlastní volbě. Námitky nejsou, takže budeme hlasovat.

Ptám se tedy, kdo je pro to, aby se členem stal pan František Bárta. Kdo je pro, ať zvedne ruku! (č. 134) Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že pro pana Františka Bártu se vyslovilo 101 poslanců.

Proti byl 1.

Hlasování se zdrželo 17.

Pan František Bárta byl zvolen členem NKÚ.

Dále se ptám, kdo je pro, aby se členem NKÚ stala paní Marie Hošková, ať zvedne ruku! (č. 135) Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že pro paní Marii Hoškovou se vyslovilo 90 poslanců.

Proti bylo 21.

Hlasování se zdrželo rovněž 21 poslanců.

Konstatuji, že paní Marie Hošková byla zvolena.

Dále se ptám, kdo je pro, aby se členem NKÚ stal pan Jiří Kalivoda, ať zvedne ruku! (č. 136) Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Pro pana Jiřího Kalivodu se vyslovilo 99 poslanců.

Proti bylo 9.

Hlasováno se zdrželo 35 poslanců.

Pan Jiří Kalivoda byl zvolen.

Dále se ptám, kdo je pro, aby se členem NKÚ stal pan Rudolf Němeček.

Prosím, kdo souhlasí, ať zvedne ruku! (č. 137) Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Konstatuji, že pro pana Rudolfa Němečka se vyslovilo 113 poslanců.

Proti 3.

Hlasování se zdrželo 28 poslanců.

Pan Rudolf Němeček byl zvolen členem NKÚ.

Dále se ptám, kdo je pro, aby se členem NKÚ stal pan Petr Skála. Všechny, kdo jsou pro, vyzývám, aby zvedli ruku! (č. 138) Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že pro pana Petra Skálu se vyslovilo 108 poslanců.

Proti byli 4.

Hlasování se zdrželo 32 poslanců.

Také pan Petr Skála byl zvolen členem NKÚ.

Tím jsme splnili, dámy a pánové, povinnost. Děkuji prezidentovi NKÚ panu dr. Lubomíru Voleníkovi. Přihlásil se o slovo. V souladu s jednacím řádem mu slovo uděluji.

Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Lubomír Voleník: Vážené dámy a pánové, dovolím si vám opět poděkovat. Věřím, že v nejbližší době obdržíte první schválené kontrolní závěry z Nejvyššího kontrolního úřadu. Věřím, že vám budeme moci být vydatně nápomocni, pokud jde také o vaši legislativní práci.

Domnívám se, a první počátky spolupráce právě s rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny tomu nasvědčují, že i tato společná práce oběma - vám, Parlamentu, i nám z Nejvyššího kontrolního úřadu přinese plody, které budou hodny této země. Děkuji vám za důvěru.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP