Středa 15. září 1993

Poslanec Josef Ullmann: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, zřejmě jsem nebyl pochopen. V podstatě souhlasím s mým předřečníkem. Je tomu tak. Pouze upozorňuji na to, že je nutné to dělat úplně jiným způsobem než tímto. Že je nutno tedy připravit, jak pan předseda nastínil, což velmi podporuji, zcela zásadní změnu. Tímto hlasováním toho zkrátka nemůžeme docílit. To byla jediná technická připomínka, kterou jsem měl, jinak se v mnohém ztotožňuji s předřečníkem.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Ullmannovi. Vzhledem k tomu, že se pan kolega Drápela hlásí do rozpravy, uděluji mu slovo.

Poslanec Jiří Drápela: Vážený pane předsedající, kolegové a kolegyně, několikrát jsem byl v cizině, a nic víc než pohlednice a čokoládu pro děti jsem si nedovezl. Nevidím důvodu, proč by poslanci měli mít výhody, neměli by být procleni a mít prohlídku. Z toho důvodu budu hlasovat proti novele tohoto zákona.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Drápelovi. Pan kolega Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, po rozpravě, která zde proběhla, mám obavu, že hlasování by v mnoha případech mohlo sledovat zcela rozdílné důsledky, než byly úmysly hlasujících.

Doporučoval bych proto, abychom současně s projednáváním zákona vráceného prezidentem projednali i usnesení, které toto hlasování bude provázet.

Navrhuji, aby bylo rozhodnuto sněmovnou, že bude zřízena poslanecká komise pro vypracování novely ve znění, které bude odpovídat i principům demokratické společnosti.

Domnívám se, že pokud bude zcela zřejmé, že dojde k novele, pak ti naši kolegové, kteří považují návrh, o kterém budeme hlasovat, ve smyslu zrovnoprávnění občanů za lepší než původní stav, nebudou nuceni hlasovat pro tuto novelu, tedy proti názoru prezidenta. Dojde k jakémusi konsensu, a pak zbývá jen dohlédnout na to, aby komise, která bude zřízena, pracovala rychle a předložila příslušný návrh velmi rychle. Nebo, abychom společně oslovili i orgány výkonné moci, které by event. mohly předložit příslušnou novelu, event. spolupracovat s komisí, kterou zřídíme.

Navrhuji proto, aby buď v rámci tohoto bodu bylo přijato takovéto usnesení, anebo, považuje-li pan předsedající za procedurálně čistší, aby považoval moje vystoupení současně za návrh procedurální, kterým má být zařazen na pořad další bod - přijetí usnesení k novele celního zákona. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Paní kolegyně Mazalová. (Zdá se, že každý chce být poslední. Písemnou přihláškou už mě dlouho nikdo neobšťastnil.)

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, chtěla bych snad říci jen tolik. Hovořilo se tady o poslanecké imunitě. Nevím jak ostatní, ale na své vlastní osobě vůbec nepociťuji, že bych byla nějak chráněna poslaneckou imunitou. Sami víme, že není ojedinělý případ, kdy je poslanec bit, kdy je urážen v tisku, myslím tím v bulvárním tisku, nikoliv ten slušný. Nikdy jsem si nevšimla, že by nás imunita nějak zvlášť a extra chránila.

Když jsem několikrát přejížděla hranici do Rakouska (dál jsem se zatím nedostala), v životě se mi nestalo, že by mě někdo prohlížel, že by žádal prohlídky kufru nebo auta.

Všichni víme, že nás voliči volili proto, abychom hájili jejich zájmy, nikoli proto, abychom si zde upevňovali svá postavení. Volič má právo vědět hlavní věc. S jakým majetkem poslanec do Parlamentu šel, a s jakým odešel. To je podle mého naprosto nejdůležitější otázka.

Proto náš klub předkládá v tisku majetkové poměry našich členů před vstupem, a předloží je i po výstupu z Parlamentu. Myslím si, že naprosto pevně tak dokážeme, jak se chováme.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Mazalové. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pan kolega Payne.

Poslanec Jiří Payne: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, zazněla tady řeč o imunitě. Myslím si, že bychom měli mít jasno v této věci.

Diplomatický pas nám při cestách do zahraničí žádnou imunitu neposkytuje. Pokud nejsme akreditováni jako diplomaté, bude se s námi zacházet samozřejmě jako s každým normálním občanem. To je fikce, že když se používá tento pas, že to k něčemu je. Není to vůbec k ničemu.

Imunita začíná platit při vstupu na naše území. To znamená, že ten problém je skutečně potřeba řešit z úplně jiných pohledů, než jak bylo doposud činěno. Bohužel jsme se dostali do situace, že žádná rozumná alternativa není v dohlednu, dokonce se může zdát, že to bude trvat velmi dlouho, než se to uvede do pořádku.

Současným hlasováním a nepotvrzením původního návrhu umožníme vlastně existenci tohoto nedořešeného stavu na podstatně delší dobu.

Jsme ovšem v takové situaci, že je třeba to samozřejmě řešit, ale z hlediska imunity myslím, že žádným způsobem nikdy nelze dosáhnout toho, aby nějaká imunita v zahraničí jinak než formou diplomatické akreditace platila. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Paynovi a uzavírám rozpravu k tomuto bodu. Vzhledem k tomu, že už se do ní nikdo nehlásí. Dámy a pánové, přistoupíme k hlasování. V tomto okamžiku je prezentováno 147, 148 poslanců a potřebné kvorum je 10.1 hlas. Budeme hlasovat o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., přijatém Poslaneckou sněmovnou dne 7. července 1993 jejím usnesením č. 153.

Kdo souhlasí se zněním vráceného zákona?

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že výsledek hlasování je 30 hlasů pro, 76 proti, 49 se zdrželo.

Návrh zákona, návrh novely tedy nebyl schválen a my jsme tak projednali osmý bod naší schůze..

Budeme pokračovat projednáváním dalšího bodu, což je

IX.

Rezignace člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

(Hluk v sále.) Prosím o klid. Prosím předsedu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, pana Františka Kozla, aby se ujal slova.

Poslanec František Kozel: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, ...

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Promiňte, pane kolego, já jsem se dopustil jedné nekorektnosti, neboť jsem si poznačil - a zapomněl jsem se o tom zmínit návrh pana kolegy Wagnera, který byl v podstatě návrhem na rozšíření pořadu této schůze, o přijetí usnesení ke zřízení poslanecké komise ve věci novelizace celního zákona. Je to procedurální návrh. Já o něm dám hlasovat.

Kdo je pro zařazení tohoto nového bodu, ať prosím zvedne ruku. Jde o hlasování č. 127.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh na zařazení nového bodu nebyl přijat poměrem hlasů 40 pro, 52 proti, 43 poslanců se zdrželo.

Já se omlouvám za toto opomenutí a prosím opět pana poslance Kozla, aby se ve věci rezignace člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ujal slova.

Poslanec František Kozel: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, svým dopisem se na Parlament obrátil dne 27. května t. r. pan Daniel Korte a oznámil, že ke dni 27. května odstupuje z funkce předsedy a člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kozlovi a otevírám rozpravu k tomuto bodu pořadu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu tedy uzavírám a prosím pana předsedu, aby přednesl návrh usnesení.

Poslanec František Kozel: Navrhuji přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí rezignaci pana Daniela Korteho na funkci člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. "

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kozlovi. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku. Jedná se o hlasování č. 128.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 102 pro, 1 proti, 10 se zdrželo.

Tím jsme projednali devátý bod našeho pořadu a přistoupíme k projednání dalšího bodu, což je bod 10

X.

Rezignace člena Rady České televize

Prosím, aby se ujal slova předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan František Kozel.

Poslanec František Kozel: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dne 24. 5. se na Poslaneckou sněmovnu obrátil svým dopisem pan dr. Karel Kühnel a vzhledem k jmenování mimořádným a zplnomocněným velvyslancem České republiky ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a v Irské republice se vzdal členství v Radě České televize.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kozlovi a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, proto rozpravu končím a prosím pana poslance Kozla, aby přednesl návrh usnesení.

Poslanec František Kozel: Návrh usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí resignaci pana Karla Kühnela na funkci člena Rady České televize. "

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu usnesení, ať zvedne ruku. Jedná se o hlasování č. 129.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že tento návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 102 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi.

Tím jsme projednali desátý bod našeho pořadu a přistoupíme k dalšímu bodu, což je

XI.

Rezignace člena Rady Českého rozhlasu

Prosím předsedu výboru pana poslance Františka Kozla, aby se opět ujal slova.

Poslanec František Kozel: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dne 29. července t. r. se na Poslaneckou sněmovnu obrátil dopisem pan Jaroslav Pochmon a sděluje, že po zralé úvaze se rozhodl k 31. červenci 1993 odstoupit z funkce člena Rady Českého rozhlasu. Doporučuji, aby sněmovna přijala usnesení tohoto znění:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí rezignaci pana Jaroslava Pochmona na funkci člena Rady Českého rozhlasu."

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kozlovi a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, proto rozpravu končím a dám hlasovat o návrhu usnesení, který tu byl právě přednesen.

Jedná se o hlasování č. 130.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že jsme přijali tento návrh usnesení poměrem hlasů 110 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi.

Tím jsme projednali 11. bod našeho pořadu a já vyhlašuji přestávku do 13.45 hodin.

(Jednání přerušeno ve 12.21 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 13.53 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, mám zprávu, která leckoho z vás asi nepotěší, že společný zpravodaj pro projednávání návrhu zákona, který připravuje pan poslanec Payne, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, Josef Ježek je nemocen a žádný z dalších kolegů ze zpravodajské skupiny ho nehodlá zastoupit, takže nám v tuto chvíli nezbývá nic jiného než tento návrh projednat zítra. Zítra má být údajně pan poslanec Ježek přítomen.

Domnívám se, že není o čem hlasovat, a proto přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

XII.

Volba člena dozorčí rady Fondu národního majetku

Připomínám, že na 11. schůzi jsme schválili volební řád pro tajné hlasování a že proběhla první volba. Poté jsme schválili změny volebního řádu a uskutečnila se druhá volba. Celkově jsme zvolili 4 členy dozorčí rady a jedno místo zůstalo neobsazené. Proto dnes přistupujeme k třetí volbě, která se podle schváleného volebního řádu uskutečňuje maximálně ve dvou kolech.

K tomuto bodu jsme obdrželi návrh kandidátů. Byl také znovu rozdán schválený volební řád pro tajné hlasování.

Nyní prosím zástupce hospodářského výboru, aby odůvodnil předložený návrh. Prosím, aby se tohoto úkolu ujal pan poslanec Vladimír Budinský.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane místopředsedo, vážená Poslanecká sněmovno, jak víte, na posledním jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu jsme po úmorném nočním jednání zvolili 4 členy dozorčí rady Fondu národního majetku. Zbývá nám zvolit posledního pátého. K té příležitosti se včera sešel hospodářský výbor, aby na základě mé žádosti, kterou jsem předminulý týden zaslal předsedům všech parlamentních klubů, abychom ze zaslaných návrhů jednotlivých klubů sestavili kandidátní listinu. Do včerejšího jednání hospodářského výboru, které začalo po skončení schůze v 18.30, dodaly své návrhy pouze Republikánská strana Československa, Česká strana sociálně demokratická a Levý blok.

Hospodářský výbor považoval zbytek návrhů kandidátů, které předkládala vláda a kteří nebyli zvoleni na minulé schůzi, za návrhy, které pokračují a protože žádné další politické kluby nenavrhly své kandidáty, sestavil hospodářský výbor kandidátku z těch návrhů, které došly k datu uzávěrky, tzn. k včerejšímu jednání.

Hospodářský výbor potom přijal usnesení, které bych vám chtěl přečíst a které máte také na svých stolech.

Hospodářský výbor konstatuje, že kandidáty na členy dozorčí rady Fondu národního majetku jsou tito pánové:

Pan František Brožík, pan Petr Čermák, pan Václav Petříček, pan Jan Seger, pan Tomáš Sojka, pan Josef Valenta, pan Stanislav Vejmola.

Chtěl bych upozornit, že mezi kandidáty jsou tři poslanci Parlamentu, pan František Brožík, člen hospodářského výboru, pan Tomáš Sojka, člen hospodářského výboru a pan Josef Valenta.

Hospodářský výbor ve svém druhém bodu trvá na svém usnesení č. 006 z 21. ledna 1 993, kdy se usnesl, že členem dozorčí rady Fondu národního majetku má být alespoň jeden poslanec hospodářského výboru Parlamentu, protože hospodářský výbor Parlamentu je tím výborem, který má činnost Fondu národního majetku kontrolovat a sledovat.

V bodě 3 svého usnesení žádá hospodářský výbor toho člena dozorčí rady, který získal v tajném hlasování nejvíce hlasů, aby svolal dozorčí radu Fondu národního majetku České republiky v nejkratším možném termínu tak, aby dozorčí rada začala pracovat.

Po uplynutí té lhůty, která byla k předložení návrhů, předložil ještě poslanecký klub HZD-SMS dnešního dne v 10.30 návrh svého kandidáta pana ing. Jaroslava Broulíka, také člena hospodářského výboru. Dávám k posouzení Poslanecké sněmovně, zda uváží, jestli po rozpravě tento bod přeruší tak, aby kandidátka, která je už připravena na základě včerejšího usnesení hospodářského výboru, mohla být doplněna o pana Jaroslava Broulíka.

Myslím si, že to je k úvodnímu slovu všechno. Kandidáty, kteří jsou poslanci, znáte. S charakteristikami kandidátů, kteří nejsou poslanci, jste byli seznámeni na minulé schůzi, kdy většina z těchto lidí byla už jednou kandidáty na členy dozorčí rady Fondu národního majetku. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vladimíru Budinskému za odůvodnění návrhu a otevírám k tomuto bodu rozpravu. Písemné přihlášky prozatím nemám. Hlásí se pan poslanec Jegla a pan poslanec Wagner.

Poslanec Jan Jegla: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych vás požádat, aby skutečně došlo k přerušení tohoto jednání a doplnění o našeho kandidáta. Vysvětlím, o co šlo.

My jsme skutečně svůj návrh poslali 1. 7. a předpokládali jsme, že platí dál. Jak už zde pan předseda hospodářského výboru zdůvodnil, neplatilo to a došlo k určitému našemu nepochopení. Proto bych vás skutečně prosil, kdyby bylo možné přerušit a kandidátku doplnit.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jeglovi. Slovo má pan poslanec Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, hospodářský výbor usnesl, jak jsme se z textu, který nám byl předložen, dověděli, aby jedno místo v dozorčí radě bylo obsazeno poslancem-členem hospodářského výboru. Za daných okolností, jak je předložen návrh k volbě, to nevypadá, že tento námět může být uskutečněn. Doporučoval bych proto, abychom mohli takovéto řešení uskutečnit, aby ještě bylo možno doplnit návrh kandidátky z těch poslaneckých klubů, které návrh nedaly, aby na poslední volné místo člena dozorčí rady nebylo možno navrhovat nikoho než členy Poslanecké sněmovny, aby tato skutečnost byla zajištěna jednoznačně.

Hospodářský výbor usnesl jen to, že doporučuje. Navrhl bych, abychom hlasovali, že se ztotožňujeme s názorem hospodářského výboru, aby nejméně jeden člen dozorčí rady byl současně poslancem a členem hospodářského výboru této sněmovny. Protože nenavrhly všechny kluby a mohly by mít tento zájem, domnívám se, že pokud by toto usnesení bylo přijato, bylo by rozumné přerušit a přijmout ještě návrhy jiných klubů, pokud budou považovat za vhodné je předložit. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Wagnerovi, který navrhuje, abychom zredukovali kandidátku. Nevím, o co takové usnesení opřít. Ptám se navrhovatele na jeho názor.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane místopředsedo, nejsem si jist, jestli lze zredukovat kandidátku. Připomenu postup volebního řádu, abych připomněl, že jsme na poslední schůzi v rámci urychlení těchto voleb zkrátili volbu na volbu dvoukolovou, že do druhého kola bude postupovat dvojnásobný počet kandidátů, tedy protože volíme jednoho kandidáta, do druhého kola budou postupovat pouze dva kandidáti. Zvolen bude ten, kdo dostane nejvíce hlasů. Tím, že volíme jednoho kandidáta, dostáváme se do situace, kdy velice pravděpodobně na dnešní volbě v druhém kole člena dozorčí rady zvolíme.

Myslím si, že návrh pana poslance Wagnera spíše směřoval k tomu přerušit bod a vyvolat jednání politických klubů, protože politické kluby se mohou dohodnout na tom, koho budou volit, ale nezdálo by se mi demokratické nyní před tajným hlasováním aklamací redukovat kandidátku, která byla nějakým způsobem sestavena. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Budinskému. Hlásí se pan poslanec Grulich. Má slovo.

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že bychom při volbě dalšího člena dozorčí rady měli mít na paměti, že by nemělo docházet k situaci, že po nějakém čase se nám člen dozorčí rady Fondu národního majetku ocitne jako významný a dobře situovaný člen některého např. fondu apod. Už to zde bylo.

Dost často je skloňován v poslední době střet zájmů, pokud se týká poslanců Parlamentu. Myslím, že neprávem. Neprávem pouze u poslanců Poslanecké sněmovny českého Parlamentu. Daleko větší přístup k informacím než řadový poslanec v těchto lavicích má každý náměstek ministra, vedoucí odboru a významnější pracovník na každém ministerstvu, které je zakladatelem určitého odvětví. Ať je to průmysl, obchod, zemědělství nebo cokoli jiného, co spadá pod privatizaci.

V seznamu kandidátů se nám objevují dva náměstci ministra, jeden ministerstva průmyslu a obchodu, jeden tuším z ministerstva pro privatizaci a majetek, jeden poradce předsedy vlády. Jestliže hovoříme o střetu zájmů, myslíme si, že tam bychom měli být opatrni. V tomto případě každý poslanec je daleko víc a lépe kontrolovatelný i přímo tímto poslaneckým sborem, než ti lidé, kteří na jedné straně připravují privatizaci a na druhé straně mají tuto privatizaci ve Fondu národního majetku a její výsledky kontrolovat.

Chtěl bych podpořit názor hospodářského výboru prezentovaný jeho předsedou a doporučit - protože jiný způsob asi nebude možný, nezdá se mi dost dobře možné redukovat kandidátku nějakým hlasováním, to by asi nebylo průchodné - abychom se vyhnuli tomu, že lidé, kteří privatizaci připravují, z ní na druhé straně mohou osobně těžit, a to proto, že naše zákony ohledně privatizace jsou tak špatné a nedokonalé, že tuto záležitost nepostihují. Pokusme se volbou člena dozorčí rady a pokud možno volbou člena této sněmovny, který bude pod naší kontrolou jistě víc než nějaký náměstek ministra, dosáhnout toho, aby k dalším tajuplným přesunům členů Dozorčí rady do privatizačních fondů po jejich podivuhodných výkonech již dále nemohlo docházet. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Grulichovi. Hlásí se pan poslanec Hrdý.

Poslanec Karel Hrdý: Pane místopředsedo, já se omlouvám, přišel jsem poněkud později. Mám před sebou usnesení č. 190 a domnívám se, že by nám předseda hospodářského výboru pan Budinský měl objasnit ještě jednu věc. Považuji za rozporuplné konstatování v bodě 1 a trvám na usnesení v bodě 2. Jestliže hospodářský výbor trvá na tom, aby byl členem dozorčí rady poslanec této sněmovny, považuji za nadbytečné uvádět kandidáty ostatní.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP