Středa 15. září 1993

Poslanec Karel Hrdý: Pane předsedo, pane předsedající, vážení kolegové, pozastavuji se nad tím, že jsme vyčerpali všechny interpelace, zejména proto, že jsem dostal odpověď premiéra Klause ve věci Volyňských Čechů a Ralska. U další interpelace sice nebyla dodržena zákonná 30ti denní lhůta. Šlo o interpelaci pana ministra Kočárníka ve věci celní služby. Odpověď jsem také obdržel a překvapuje mne, že vedení sněmovny nemá tyto odpovědi k dispozici.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji za tuto poznámku, která je adresována spíše Kanceláři než řídícímu schůze. Hlásí se kolega Grulich. Dávám mu slovo.

Poslanec Václav Grulich: Dne 22. 8. jsem dostal odpověď na svou interpelaci z července, a to od místopředsedy vlády a ministra zemědělství pana Luxe. Tato odpověď také nebyla zařazena.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Já bych vás chtěl, vážení kolegové a kolegyně, upozornit - aby nedošlo k nedorozumění - že projednáváme přerušený bod z 11. schůze, tzn. odpovědi na interpelace z květnové schůze. Ještě na této schůzi jako bod 27 budou projednány další odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny. To je možná vysvětlení jednotlivých žádostí či dotazů poslanců.

Poslankyně Orgoníková je přítomna, takže můžeme projednat ještě dvě odpovědi.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové ve věci platné právní úpravy nájmu bytů (tisk 372). Odpověď se předkládá jako tisk 372 A. Považuje paní poslankyně odpověď za uspokojivou? (Ne.)

Děkuji za vyjádření a otevírám rozpravu. Do rozpravy se už nikdo nehlásí. Rozpravu končím a dávám hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové ve věci platné právní úpravy nájmů bytů, uvedenou v tisku 372 A. "

Jedná se o hlasování č. 121.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu usnesení?

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 37 pro, 30 proti, 20 se zdrželo.

Navrhnu usnesení opačné:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové ve věci platné právní úpravy nájmu bytů, uvedenou v tisku 372 A. "

Jedná se o hlasování č. 122.

Kdo je pro přijetí takového usnesení?

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů 47 pro, 30 proti, 11 se zdrželo.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové ve věci nabývání a pozbývání státního občanství České republiky (tisk 371). Odpověď se předkládá jako tisk 371 A. Považuje paní poslankyně odpověď za uspokojivou? (Ano.) Děkuji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové ve věci nabývání a pozbývání státního občanství České republiky uvedenou v tisku 371 A."

Je to 123. hlasování.

Kdo je pro přijetí takového usnesení?

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 94 pro, nikdo proti, 6 kolegů a kolegyň se zdrželo hlasování.

Dámy a pánové, než ukončíme projednávání tohoto bodu, chtěl bych pro upřesnění požádat ty kolegyně a kolegy, kteří v průběhu projednávání odpovědí na jejich interpelace požádali o odložení tohoto projednávání, aby tuto informaci ještě jednou sdělili předsedajícímu tak, aby bylo možno tyto odpovědi přeřadit do bodu, který bude projednáván ještě na této schůzi. Pamatuji si na dvojnásobnou žádost tohoto typu pana kolegy Vyvadila, ale mám pocit, že na počátku dnešního projednávání tohoto bodu ještě někdo požádal obdobným způsobem, kromě kolegy Wagnera, jehož žádosti jsme vyhověli, když přišel do sněmovny kolega poslanec a ministr Jiří Novák. Prosil bych tedy ještě o toto upřesnění.

Dámy a pánové, než ukončíme tento bod, chci vám ještě sdělit, že jste obdrželi písemné odpovědi na otázky a podněty přednesené poslanci na předchozích schůzích. Tím se vyhovuje ustanovení našeho jednacího řádu, aby s odpověďmi byli seznámeni poslanci na schůzi Poslanecké sněmovny. Na rozdíl od interpelací se však tyto odpovědi nezařazují na pořad jednání poslanecké schůze.

Ještě je možno projednat jednu odpověď. Jde o odpověď na interpelaci pana poslance Štěrby. Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci poslance Tomáše Štěrby ve věci společnosti Kompakt Bohemia, s.r.o. (tisk 251). Odpověď se předkládá jako tisk 251 A. Ptám se poslance Štěrby, zda považuje odpověď za uspokojivou (Ano.).

Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Proto rozpravu uzavírám a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Tomáše Štěrby ve věci společnosti Kompakt Bohemia, s.r.o., uvedenou v tisku 251."

Jde o hlasování č. 124.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu usnesení?

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 97 pro, nikdo proti, 5 poslanců a poslankyň se zdrželo.

Tím jsme projednali šestý bod, což byly odpovědi členů vlády na interpelace, pokračování přerušeného jednání z 11. schůze Poslanecké sněmovny.

Přistoupíme k dalšímu bodu našeho jednání, kterým je

VII.

Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 127 z 20. 5. 1993

K tomuto bodu jsme obdrželi návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, aby se slova ujal předseda branného a bezpečnostního výboru pan Vladimír Šuman a návrh odůvodnil.

Poslanec Vladimír Šuman: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, předseda naší sněmovny pan dr. Uhde dostal dopis předsedy vlády, ve kterém ho žádá o to, abychom změnili naše usnesení, kterým jsme zavázali vládu, aby do 30. 9. předložila novelu zákona o Policii České republiky.

Důvod byl následující: mnozí z vás si asi pamatují, že při projednávání minulé novely došlo k tomu, že některé pozměňovací návrhy byly předloženy tak pozdě, že náš výbor je nestačil důkladné projednat, a proto sněmovna souhlasila s tím, včetně poslance, který je navrhoval, aby byly zahrnuty do další novely. A protože šlo o věci, které jsme shledali důležitými, požádali jsme vládu, aby tuto novelu předložila do 30. 9.

V současné době však dochází k takovým změnám v trestním řádu, které si vynutí jisté změny v novele zákona o Policii České republiky a bylo by nežádoucí, abychom projednávali v krátké době dvě za sebou jdoucí novely.

Proto po tomto zdůvodnění náš výbor doporučuje sněmovně, aby přijala následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna mění své usnesení č. 127 z 9. schůze ze dne 20. května 1993, kterým Poslanecká sněmovna Parlamentu požádala vládu České republiky, aby předložila novelu zákona o Policii České republiky, a to tak, že termín předložení novely zákona o Policii České republiky, stanovený na 30. 9. 1993 , se mění na 31. 10. 1993."

Ministr vnitra ujistil mým prostřednictvím výbor, že v tomto termínu je schopen splnit ty požadavky, o kterých jsem mluvil. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Šumanovi a otevírám rozpravu. Písemně se nikdo nepřihlásil, rozpravu končím, protože nevidím žádných přihlášek a přistoupíme k hlasování.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení Poslanecké sněmovny tak, jak byl právě přednesen panem kolegou Šumanem.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu usnesení, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování č. 125. Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 73 pro, 34 proti, 6 kolegů a kolegyň se zdrželo hlasování.

Tím jsme projednali 7. bod.

Přistoupíme k 8. bodu pořadu, což je

VIII.

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., přijaty Poslaneckou sněmovnou dne 7. července 1993 a vrácený prezidentem republiky

S odůvodněním prezidenta republiky, pana Václava Havla, k vrácenému zákonu jste byli seznámeni dopisem z 30. července. Dále jste obdrželi usnesení Poslanecké sněmovny č. 153 spolu se schváleným zákonem.

Dovolte mi, abych připomenul článek 50, odst. 2 Ústavy České republiky. O vráceném zákonu hlasuje Poslanecká sněmovna znovu. Pozměňovací návrhy nejsou přípustné. Jestliže Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat.

Otevírám rozpravu, do které se zatím nikdo nehlásí. Já se domnívám, že bez pozměňovacích návrhů, ale s rozpravou. Takže vaše námitky k tomu, že otvírám rozpravu, mám pocit, že nejsou v souladu s Ústavou a jednacím řádem.

Pan kolega Drápela navrhuje, abychom obnovili kontrolu prezence, já tedy ruším dosavadní prezenci a prosím přítomné, aby se znovu zaprezentovali. (118.)

Otevírám rozpravu k tomuto bodu pořadu a dávám slovo prvému přihlášenému, což je pan poslanec Šoler.

Poslanec Jiří Šoler: Váženy pane předsedo, vážené předsednictvo, vážené poslankyně, vážení poslanci, v suverénním demokratickém státě si lid pro ochranu své bezpečnosti a ochranu svých práv ustavuje systém vlády. U účelně ustanoveného systému vlády jsou jeho jednotlivým složkám uděleny takové pravomoci a privilegia, která jim umožní plnit svou funkci a naopak jim zabrání své funkce zneužít, ať už pro osobní prospěch nebo proti zájmu lidu.

Politickou vyspělost a kulturu občanů určitého státu poznáme podle toho, že dovedou citlivě rozdělit pravomoce nutné pro výkon řídících a kontrolních funkcí. Naopak, lidu a národu, který takové účelné rozdělení provést nedokáže, nezbývá než požádat o ochranu nějaké "silné dubisko" ve svém okolí a stát se fakticky jeho kolonií či protektorátem, případně být tímto dubiskem přímo pohlcen.

Podívejme se, jak si z tohoto pohledu stojí český národ, omezím se přitom pouze na toto století.

Po rozpadu rakousko-uherské monarchie se staly Čechy částí Československé republiky, která s plným úspěchem zaručovala po 20 let svobodný rozvoj svých občanů. Bohužel orientace na evropské bezpečnostní struktury nezabránila tomu, aby se stala obětí germánské rozpínavosti našeho západního souseda. Nejprve byla rozdělena, vzápětí se stala protektorátem.

Jako výsledek 2. světové války byla obnovena Československá republika jako suverénní stát v původních hranicích, pouze byla okleštěna o Podkarpatskou Rus. Němečtí a Maďarští kolaboranti, kteří se podíleli na jejím rozbití, byli po právu odsunuti. Oprávněnost tohoto opatření potvrdily i mezinárodní dokumenty, včetně článku 107 Charty OSN.

Bohužel suverenita této republiky byla stále omezenější a fakticky se stávala protektorátem jiné mocnosti, tentokrát východní. I když faktické demokratické instituce, jako prezident, vláda a parlament zůstali zachovány, jejich faktické pravomoce a funkce byly potlačeny a vznikl opět režim totalitní. Pokus o částečné obnovení suverenity v r. 1968 byl násilně potlačen okupací sovětskými, německými, maďarskými, bulharskými a rumunskými vojsky.

Mnozí z nás a z našich spoluobčanů byli tímto režimem postiženi. Proto jsme usilovali o jeho změnu a věřili, že po jeho pádu vznikne opět suverénní Československá republika, kde lid bude pánem své země a vládní komponenty budou mít opět nezbytné pravomoce pro vládní i kontrolní funkce.

Věřil jsem, že tato situace nastane po převratu v roce 1989. Bohužel, zanedlouho po velké listopadové sametové revoluci se objevila snaha o obnovu totalitních struktur. Pouze svazky Benita Mussoliniho či komunistickou národní frontu nahradilo Občanské fórum. Snahu o potlačení pluralitní demokracie korunoval v průběhu voleb v roce 1990 nelidský útok na předsedu nejsilnější demokratické strany mimo Občanské fórum dr. Bartončíka. Naštěstí falešná jednota roku 1990 neměla dlouhého trvání. Po volbách v minulém roce vznikl parlament s pluralitní strukturou. Proto byla snaha o podkopání demokratického systému, /hluk v sále/ vedla k rozbití Československé federativní republiky a v okleštěné České republice v omezování formálních i faktických pravomocí Parlamentu.....

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane kolego, promiňte, chtěl bych vás požádat, abyste si uvědomil, že projednáváme novelu celního zákona. Jsem upozorňován, že vaše vystoupení odbočuje od tématu.

Poslanec Jiří Šoler: Domnívám se, že formální i faktické pravomoci Parlamentu velice silně souvisí právě s novelou tohoto celního zákona, proto o tom mluvím .... v České republice, k omezování pravomocí Parlamentu a naopak nekontrolované moci, např. u prezidenta republiky. Jak jinak si lze vykládat čl. 65 odst. 3 Ústavy - trestní stíhání pro trestné činy spáchané po dobu výkonu funkce prezidenta republiky je navždy vyloučeno. Taková nekontrolovaná moc umožňuje například i beztrestní vyvraždění novináře, typu biblického Herodesa. Takovou důvěrou nebyli vybaveni ani takoví humanisté, jako Adolf Hitler či Josef Vissarionovič Stalin. Během činnosti Parlamentu byla snaha po zabránění styku nekonformních poslanců se zahraničím. Nejprve byli za trest nedemokraticky vyřazeni z oficiálních zahraničních aktivit Parlamentu. Když tito poslanci čelili této perzekuci mimoparlamentní aktivitou, hledá se nový bič. Kromě útoků německé Policie má být takovým bičem asi i obstrukce při celní prohlídce. Po 50 letech máme možnost ukázat světu, že jsme kulturním národem a umíme si vládnout sami. Nebo opět požádat některého souseda o ochranu? Pokud se tak již de facto nestalo.

Chceme-li být suverénním státem, musíme i poslance Parlamentu vybavit nezbytnými pravomocemi. K těm samozřejmě nepatří poukázka na bezcelní dovoz zboží. Domnívám se ale, že jejich uvolnění z celní prohlídky, která brání obstrukcím státu proti jejich zahraničním aktivitám, je oprávněné.

Snahu o okleštění práv poslanců chápu jako snahu o útok na demokratický systém v tomto státě a snahu o novou totalitní moc, či podřízení našeho státu cizí mocnosti. Nepřekvapuje mě proto snaha o obstrukce prezidenta republiky, jejímž cílem je vytvořit z Parlamentu opět pouhou nefunkční kulisu nové totality. Konečně, tradice rodiny Havlů, zahrnuje jejich účast na dvojím rozbití Československé republiky. Mě překvapují spíš jiné síly, které toto stanovisko podporují.

Včera jsme měli možnost v televizi vidět pořad, který se snažil ukázat pozitivní rysy prezidenta Emila Háchy. Chtěl bych budoucím generacím dát možnost, aby nás posuzovaly alespoň stejně příznivě. Budu hlasovat pro suverénní Český stát s fungující pluralitní demokracií. Budu proto hlasovat pro novelu celního zákona. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Šolerovi, a prosím pana poslance Dostála, aby se dostavil k řečništi a ujal se slova.

Poslanec Robert Dostál: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení přátelé, už při předcházejícím projednávání tohoto zákona jsem měl nějakou připomínku, kterou jsem chtěl vyjádřit svůj vlastní názor, ale i názor některých poslanců sociálně demokratických. Dovolte mi, abych vám i tentokrát v několika větách řekl opětovně to, co cítím.

Současný stav a hodnocení práce Poslanecké sněmovny českého parlamentu veřejností není příznivé, naopak. Tuto politickou skutečnost nelze jistě přijmout s humorem a není možné ji přehlédnout bez zamyšlení o příčině. Opakuji znovu, že jako nejstarší člen Parlamentu si mohu dovolit snad lépe a s životním porozuměním posoudit složení Parlamentu, resp. jeho kvalitu.

Chci proto naší veřejnosti zdůraznit, že jimi svobodně zvolení poslanci jsou vesměs lidé vzdělaní, bez chorobných sklonů a morálních defektů. Samozřejmě s chybami, známými u všech generací a pohlaví a odpustitelnými. Rád konstatuji jejich úsilí najít svůj prostor v obtížné politické práci, přijatelnou touhu uplatnit se, případně vyniknout a stát se platným členem nejvyššího orgánu České republiky. Mohou se dopustit chyb a omylů, zvláště v tomto obtížném a uspěchaném období měnící se společnosti, a to zcela přirozeně mladí i zkušenější, většinou bez předchozích znalostí politického života, zdaleka a ne vždy hodnoceného našimi spoluobčany tak, jak by bylo politicky potřebné, především však objektivněji s porozuměním pro možný omyl, ale v žádném případě ne záměr.

Naše veřejnost často má snahu a podporovanou touhu vidět své zástupce jako málo nebo zcela neschopné, málo důvěryhodné. Chtějí je vidět spíše jako obnažené. Chtějí znát a nahlédnout do jejich soukromí rodinného i společenského života, někteří možná i chtějí, aby byly vystaveni i neoprávněné, nespravedlivé, urážející a někdy i kompromitující kritice, bez snahy po skutečném poznání a lidském vnímání. Poslanec nemá prakticky účinné obrany. Pojem poslanecké imunity, alespoň pro mne, je nečitelný, je neskutečný, je vysloveně kdykoli a kdekoli a kýmkoli poslanec zranitelný jako žádný jiný občan, nevyjímaje, když podotknu trošku možná hruběji, chronické škůdce této společnosti.

Poslanci, členové orgánu tvořícího zákony, které by měly pomoci vytvořit stabilní produktivní, demokratickou a spravedlivější společnost, hledají pokud možno co nejpřijatelnější řešení složitých problémů politických, ekonomických, sociálních a dalších, aby zajistili její existenci. Již před tím schváleným, panem prezidentem však nedoporučeným celním zákonem, se v žádném případě nedožadujeme výjimečnosti proti ostatním občanům. Jde toliko o přiměřenou a snad i jedinou úctu k zákonodárnému sboru, když nemluvím o jinak nesrovnatelných podmínkách pro práci poslanců s kteroukoli kulturní zemí Evropy nebo světa.

Pokládám proto již odhlasovaný celní zákon pro mě za přijatelný, protože hodnotu zákona tvoří především morálka a zodpovědnost jednoho každého z nás. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Dostálovi a prosím poslance Wagnera, aby se ujal slova.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, je mi líto, že vás musím zdržovat, ale považoval jsem za potřebné, když přede mnou kolega, poslanec České strany sociálně demokratické, doktor Dostál sdělil jiný názor za některé členy našeho poslaneckého klubu. Musím vystoupit s obráceným názorem a potvrdit, že i v našem klubu je téměř stejná situace jako v ostatních parlamentních klubech na náhled na tuto otázku.

Jistě bych byl já uvítal raději, kdyby pan prezident postupoval tak striktně a tak rozhodně a tak jednoznačně i v jiných případech zákonů, kde tu šanci měl, než postupovat v tomto zákoně, ale nemohu nahlížet na řešení věci než přes vztah prezidenta a Parlamentu, přes event. osobní pohledy, názory a postoje. Na tuto otázku musím nahlížet jako na otázku principiální a trvat na tom, že poslanec musí být v tomto zcela konkrétním a jasném případě pod stejným režimem, jako každý jiný občan této země. Proto budu hlasovat proti návrhu tohoto zákona.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu Wagnerovi a prosím pana kolegu Čapka, aby se ujal slova.

Poslanec Miroslav Čapek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu Levého bloku, které jsme přednášeli při projednávání tohoto zákona. Náš klub zastává názor, že poslanci českého parlamentu, stejně jako další ústavní činitelé a držitelé diplomatických pasů, kteří nepodléhají imunitě podle mezinárodního práva, nemají požívat žádných celních výhod a výjimek. Předložený návrh novely celního zákona není systémovým a komplexním řešením celé problematiky, o čemž svědčí usnesení č. 63 ústavně právního výboru Parlamentu ze 7. května 1993.

Jsme pro to, aby tato otázka nebyla řešena novelou celního zákona č. 13/1993 Sb., ale řešil ji připravovaný zákon o konfliktu zájmů, na kterém pracuje skupina poslanců a kde jsme připraveni poskytnout naše návrhy i pomoc expertní. Oproti jiným klubům musím zdůraznit, že klub poslanců Levého bloku zůstává na svém původním stanovisku a novelu tohoto zákona nepodpoří. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Čapkovi. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Pan kolega Ullmann.

Poslanec Josef Ullmann: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych jen upozornit, aby bylo zcela jasné, že ten, kdo podpoří návrh této novely, ten omezí možnosti poslanců. Kdo bude naopak hlasovat proti, ten je rozšíří, tak abychom si to nevykládali jinak.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Ullmannovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu ukončuji. Pan předseda Uhde.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené kolegyně, vážení kolegové, ocitám se v nezvyklé situaci. Chci promluvit o tom, jak budu hlasovat. Jsem rozhodně stoupencem představy, že podrobit se prohlídce, které se podrobuje každý občan, není to nic nedůstojného. Není to nic, co by zkracovalo poslance anebo kteréhokoli jiného ústavního činitele na jeho právech.

Protože hlasováním proti tomu, aby novela byla prosazena, utvrdím určitá privilegia poslanců, jsem přesvědčen, že i jiní kolegové a jiné kolegyně se přidají ke mně v úsilí o to, aby byl celý tento zákon napraven zásadním způsobem a srovnal postavení poslanců s postavením ostatních občanů této republiky. Děkuji vám, že jste mě vyslechli. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu předsedovi Uhdemu. Hlásí se pan poslanec Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedající, vystupovat jsem nechtěl, nicméně vystoupení pana kolegy Ullmanna mě k tomu vede. My jsme svoje stanovisko řekli, a jsme proti tomu, aby měli poslanci jakékoli výhody.

Znovu opakujeme, že je zapotřebí přijmout systémové řešení. Jsme připraveni, aby se někdo z našeho poslaneckého klubu zúčastnil přípravy, řekněme, takového návrhu či dokumentu.

Pan předseda vlastně naše stanovisko svým vystoupením podpořil.

Na adresu kolegy Ullmanna bych chtěl říci, že není možné takovýmto způsobem vykládat hlasování. To může být hlasováno také o tom, zda mají mít poslanci nějaké výhody či ne. I tak může znít otázka. A my říkáme, že ne.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Ortmanovi. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Pan kolega Ullmann.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP