Úterý 14. září 1993

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, odpověď samozřejmě nemohu považovat za uspokojivou, nicméně její projednávání nemá skutečně už dnes žádný smysl a bylo by významné jen tehdy, kdyby byl přítomen předseda vlády a kdyby se mohlo věcně o daném problému hovořit.

Tento problém skončí před Ústavním soudem a bude možné se na něj podívat i z té stránky, kterou občan posuzuje jen každé 4 roky. Poté to bude velmi zajímavé pro některé poslanecké kluby, jimž úsměv přejde ve chvíli, kdy občan vezme na vědomí, že právo vzali za věc, která je věcí většiny, a menšinu lze vždy ovládat. Je jen rozdíl v tom, na jakém principu, pánové. Takto odpověděl premiér, takto se jednalo a je naprosto zbytečné, abych se pokoušel přesvědčit z tohoto místa já, či kdokoliv jiný, ty, kteří neuznávají za první povinnost poslance vnímat právní postupy a až poté většinové nároky.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Wagnerovi. Pokusím se předložit sněmovně určitý návrh. Domnívám se, že lze z vyjádření pana poslance Wagnera vycítit negativní vztah k odpovědi. Na toto téma otevírám rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nikdo. Rozpravu uzavírám. Předložím sněmovně usnesení tohoto znění:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci Ministerstva státní kontroly České republiky, uvedenou v tisku 188 A. "

Budeme hlasovat. (č. 40)

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu?

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Konstatuji: 45 hlasů pro, 57 proti, 20 se zdrželo, 9 nehlasovalo.

Nadpoloviční kvórum je 61. To znamená, že návrh nebyl přijat.

Pokusím se předložit sněmovně návrh usnesení opačného smyslu. Čtu:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Wagnera ve věci Ministerstva státní kontroly České republiky, uvedenou v tisku 188 A. "

Budeme hlasovat. (č. 41)

Kdo je pro přijetí předloženého návrhu usnesení?

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Pro bylo odevzdáno 60 hlasů, proti 40, zdrželo se 10, nehlasovalo 8 poslankyň a poslanců. Při nadpolovičním kvóru 60 je . to právě počet potřebný pro schválení návrhu.

Konstatuji, že návrh byl přijat.

Ministr zdravotnictví Petr Lom odpověděl na interpelaci poslance Václava Grulicha ve věci úmrtí Nelly Dostálové (tisk 189). Odpověď se předkládá jako tisk 189 A.

Táži se poslance Grulicha, zda odpověď považuje za uspokojivou. Máte slovo, pane poslanče.

Poslanec Václav Grulich: Vážený pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, je třeba bývalému ministru zdravotnictví panu Petru Lomovi poděkovat za způsob řešení interpelace, ale vzhledem k tomu, že na základě této interpelace byla záležitost předána orgánům činným v trestním řízení, je logické, že nemůže být pokládána tato interpelace za vyřešenou, protože z tohoto trestního řízení zřejmě může dojít k tomu, že budou vyvozeny určité závěry, které bude muset řešit i ministerstvo zdravotnictví.

Proto, i když souhlasím s odpovědí a s postupem, nelze prozatím pokládat tuto interpelaci za definitivně vyřešenou. Žádám samozřejmě nového ministra zdravotnictví, aby po skončení předmětného šetření byla celá záležitost doplněna o závěrečnou odpověď. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Já jsem, pane poslanče, rozuměl vašemu stanovisku tak, že doporučujete odložit toto téma, až bude ukončeno. (Ano.)

Domnívám se, že téma můžeme ukončit bez hlasování, protože je to přání autora interpelace.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Zdeňka Vlčka. Táži se, zda pan poslanec Zdeněk Vlček je přítomen. Není přítomen.

Pan poslanec Wagner žádá o technickou poznámku.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, velmi se omlouvám, ale u posledního hlasování došlo k něčemu, co se normálně dělat nemá. Tady je záznam hlasování. Pan kolega Červinka Josef nebyl hlasování přítomen. (Hlasy ze sálu: Sedí jinde.) V tom případě se omlouvám.

Předseda PSP Milan Uhde: Konstatuji, že pan poslanec Zdeněk Vlček není přítomen, nemám po ruce jeho písemné vyjádření k interpelaci. Proto odkládám toto těma stranou.

Prosím, pane poslanče Wagnere, další poznámka.

Poslanec Jozef Wagner: S dovolením, pane kolego Červinko, podle zákona o jednacím řádu si nikdo nemůže sednout na místo jiného poslance.

Předseda PSP Milan Uhde: Doporučoval bych, abychom přistoupili k dalšímu tématu. Táži se, zda je přítomen pan poslanec Jaroslav Broulík nebo zda někomu ve svém klubu předal písemné prohlášení stran svého stanoviska v této věci. Nestalo se tak, odkládám odpověď na jeho interpelaci.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Václava Grulicha ve věci porušení zákona ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, tisk 195. Odpověď se předkládá jako tisk 195 B.

Táži se, zda pan poslanec Grulich považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Václav Grulich: Bylo již hlasováno na minulé schůzi.

Předseda PSP Milan Uhde: Mám zde tuto záležitost zapsánu jako nevyřízenou. Nemám tak širokou paměť, vy jste si zcela dobře vědom, zda se o vaší interpelaci již hlasovalo. V tuto chvíli nemám po ruce žádný doklad o tom.

Poslanec Václav Grulich: Je mi líto, hlasovalo se, a hlasovalo se pro mne s negativním výsledkem. Fakt je fakt, a je potřeba ho přiznat.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Grulichovi za jeho oznámení. Téma odkládám, protože je zjevné, že věc byla vyřešena hlasováním.

Pan poslanec Hirš není přítomen, aby se vyjádřil k odpovědi místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci ve věci neplnění zákona na ochranu zvířat proti týrání. Proto odkládám.

Zato paní poslankyně Gerta Mazalová a pan poslanec Antonín Hrazdíra jsou přítomni, a proto mohu předložit sněmovně odpověď na interpelaci, kterou zaslal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Piťha ve věci zabezpečení provozu mateřských škol, tisk 198. Odpověď předložena jako tisk 198 A.

Táži se obou poslanců, zda odpověď považují za uspokojivou. Pan poslanec Hrazdíra se vyjádří. Prosím.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, v současné době předpokládáme, že tato odpověď není aktuální. V době, kdy nám byla doručena, tak jsme s ní nemohli souhlasit. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Hrazdírovi. Shrnuji možná trochu troufale jeho stanovisko v ten smysl, že souhlasí s odpovědí. Otevírám k tomu rozpravu. Kdo se do rozpravy hlásí? Nikdo. Rozpravu uzavírám. Budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy na interpelaci poslanců Gerty Mazalové a Antonína Hrazdíry ve věci zabezpečení provozu mateřských škol, uvedenou v tisku 198 A."

Budeme hlasovat o předloženém návrhu usnesení (č.42).

Kdo jej podporuje? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Jde o 42. hlasování v pořadí.

Hlasování bylo ukončeno. Děkuji vám.

Konstatuji, 70 hlasů pro.

23 proti.

22 se zdrželo hlasování.

6 nehlasovalo.

Dosaženo 61hlasového nadpolovičního kvora 70 hlasy.

Návrh byl tedy přijat.

Ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý a ministr pro zprávu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický zaslali společnou odpověď na interpelaci poslance Karla Hrdého ve věci privatizace s. p. Elektro-Praga Jablonec nad Nisou, tisk 200. Odpověď se předkládá jako tisk 200 A.

Táži se pana poslance Hrdého, zda odpověď považuje za uspokojivou. Ano, považuje. Otevírám k tomuto vyjádření rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo. Rozpravu uzavírám. Předkládám Poslanecké sněmovně usnesení tohoto znění:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého a ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslance Karla Hrdého ve věci privatizace s. p. Elektro-Praga Jablonec nad Nisou, uvedenou v tisku 200 A.

Budeme o tomto návrhu hlasovat. (č. 43)

Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Děkuji vám.

Konstatuji: 94 hlasy pro.

3 hlasy proti.

20 poslankyň a poslanců se zdrželo.

Nehlasovali 4.

Nadpoloviční kvorum 61.

Znamená to, že návrh byl přijat.

Ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička odpověděl na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové ve věci zvýšení ceny Sunaru, tisk 201. Odpověď se předkládá jako tisk 201 A.

Prosím paní poslankyni Mazalovou, aby se vyjádřila.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, velice ráda bych se vyjadřovala kladně, ale bohužel, odpověď mě neuspokojila. Na základě mé interpelace, která se týká cen Sunaru a nutnosti finančního příspěvku rodinám s malými dětmi, bylo mi písemně sděleno, že není možno dotovat tyto ceny obecně a že k zajištění finančních nákladů na cenu Sunaru by měly sloužit valorizace příspěvku při narození dítěte, státní vyrovnávací příspěvek pro matky na mateřské dovolené a děti, a dále navržený námi tehdy jednorázový příspěvek pro rodiny s nízkými příjmy. Dřívější lístkový systém pro vydávání Sunaru, který znamenal dotování cen Sunaru státem, je, jak mi bylo sděleno, nerealizovatelný.

Je sice pravda, že řada uvedených opatření se začala realizovat v tomto roce, ale tato opatření nemůžeme vztáhnout k podpoře ve vztahu k cenám Sunaru, neboť nejsou schopna kompenzovat ani nejnižší úroveň celkového zvýšení cen všeho zboží, které má vztah k vybavení a výživě dětí. Natož aby vytvářely rezervu pro zvýšení cen Sunaru. Navíc navrhované opatření týkající se jednorázových příspěvků rodinám s nízkými příjmy nepomáhá rodinám s příjmy na této hranici nebo nepatrně vyššími, kde cena Sunaru jako základního prostředku výživy nenahraditelného ničím jiným je značnou zátěží, jak všichni víme, rodinného rozpočtu.

Náš stát je signatářem Úmluvy o právech dítěte, která v článku 24 odst. 2 písm. c) výslovně uvádí, že stát, který je smluvní stranou této úmluvy OSN, má povinnost mimo jiné zabezpečit dítěti poskytování dostatečně výživné stravy. V počátečním období života dítěte je to v našich podmínkách povinnost zajistit dětem dostatečné množství Sunaru. V podmínkách současných ekonomických reforem není v mnoha případech možno bez újmy na ostatním vybavení dítěte, případně jeho sourozenců i rodičů pouze z příjmů rodiny potřebné množství Sunaru zajistit. Tato skutečnost v souvislosti s ostatními životními podmínkami zejména rodin s více dětmi a osamělých rodičů s dětmi, jejichž situace je více než kritická, patrně povede ke snížení populace, což se může projevit i v souvislosti s migrací cizích státních občanů negativně, tak jak se nyní stalo v SRN, kde musel proto stát přikročit k politice státní podpory zvyšování německé populace.

I v těchto širších souvislostech je nyní třeba pohlížet na pro někoho tak lapidární záležitost, jako je zajištění finančních prostředků na cenu Sunaru. Je tedy podle mne nutné, aby ministerstvo financí v součinnosti s ministerstvem práce a sociálních věcí v zájmu plnění vpředu uvedené úmluvy OSN a perspektivy rozvoje naší společnosti hledalo dále finanční rezervy i způsob, jak zajistit pomoc státu ve výživě kojenců. I když se tyto orgány brání dotacím ceny Sunaru na základě lístkového systému, měly by si uvědomit, že jen tak je zajištěno to, že Sunar bude vydáván za dotovanou cenu skutečně dětem, které je nezbytně potřebují. Tento systém by se mohl naopak kompenzovat tím, že by cena Sunaru, který se prodává mimo lístkový systém, byla zvýšena o dotovanou částku, přičemž by prodejci Sunaru toto zvýšení odváděli do státního rozpočtu. To je jedna z variant.

Příspěvek na cenu Sunaru je možno samozřejmě řešit i formou dalších příspěvků rodinám s malými dětmi, dejme tomu které by byly omezeny věkem dítěte, tak dva až tři roky, ovšem toto administrativní opatření je náročnější. Mohlo by se to dávat třeba k rodinným přídavkům. Samozřejmě by se muselo jednat o soustavné, nikoli jednorázové příspěvky, neboť příspěvek, který je vydán ex post, dostatečně potíže neřeší.

Tedy za prvé to, co navrhuji, byl lístkový systém, ovšem nevylučuji i druhou možnost, a to je pravidelné příplatky k rodinným příplatkům u dětí ve věku dvou až tří let. Považuji za nezbytné, aby obě naše ministerstva připravila opatření, včetně opatření legislativních, která by podporu výživy dětí, jejichž základní potravinou je právě Sunar, nějakým způsobem trvale řešila. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Mazalové. Z jejího výkladu abstrahuji stanovisko, že není spokojena s odpovědí, nepovažuje ji za uspokojivou. Otvírám rozpravu v tomto smyslu. Kdo se do ní hlásí? Nevidím žádné přihlášky, rozpravu uzavírám a předkládám sněmovně toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové ve věci zvýšení ceny Sunaru, uvedenou ve sněmovním tisku 201 A."

Budeme o předloženém návrhu hlasovat.

Kdo je pro tento návrh?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Táži se, kdo se zdržel hlasování?

Jde o 44. hlasování v pořadí. Hlasování bylo ukončeno. Konstatuji, že 51 hlas byl pro. 52 proti, 4 poslankyně a poslanci se zdrželi hlasování, 9 nehlasovalo.

Nadpoloviční kvórum je 59, znamená to, že návrh nebyl přijat.

Pokusím se předložit usnesení opačného smyslu:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové ve věci zvýšení ceny Sunaru, uvedenou ve sněmovním tisku 201 A. "

Budeme hlasovat o předloženém návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí? .

Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo se zdržel hlasování?

Je to 45. hlasování v dnešním pořadí.

Hlasování bylo ukončeno. Děkuji vám a konstatuji, že pro hlasovalo 51 poslankyň a poslanců, proti 50, zdrželi se 4 poslankyně a poslanci, nehlasovalo 9, výsledek při 58hlasovém nadpolovičním kvóru zní, že návrh rovněž nebyl přijat.

Odkládám tedy toto téma na příští schůzi, kdy se pokusíme o jednoznačný výsledek hlasování znovu.

Místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové ve věci zvýšení ceny Sunaru - tisk 201. Odpověď se předkládá jako tisk 201 B.

I tady se táži paní poslankyně Mazalové, zda považuje odpověď za uspokojivou. Vysvětluji paní poslankyni, že šlo o interpelaci adresovanou dvěma ministrům, předtím panu ministru Vodičkovi, o tom jsme jednali. Nyní je táž interpelace zaměřena na pana ministra a místopředsedu vlády pana Kočárníka. Nejste smířena s odpovědí, nepovažujete ji za uspokojivou. Otvírám k tomu rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo, rozpravu uzavírám a předkládám sněmovně návrh tohoto usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové ve věci zvýšení ceny Sunaru, uvedenou v tisku 201 B."

O předloženém návrhu budeme hlasovat.

Kdo je pro jeho přijetí?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo se zdržel hlasování?

Jde o 46. hlasování.

Hlasování bylo ukončeno. Pro bylo 55 hlasů, proti 51 hlasů, zdrželi se 2 poslanci a poslankyně, nehlasovalo 6 poslanců.

Potřebné nadpoloviční kvórum je 58 poslanců, nebylo ho dosaženo.

Konstatuji, že návrh nebyl přijat.

Technická poznámka pana poslance Bachny.

Poslanec Petr Bachna: (Hovořil z místa.) Prosil bych zase znovu udělat prezentaci.

Předseda PSP Milan Uhde: Uděláme prezenci, ohlásím vás a prosím, abyste se znovu všichni přihlásili k přítomnosti v sále. Prezence je ukončena, a proto předkládám Poslanecké sněmovně návrh usnesení, jež má opačný smysl než předchozí návrh. Čtu:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové ve věci zvýšení ceny Sunaru, uvedenou ve sněmovním tisku 201 B."

Budeme o předloženém návrhu hlasovat - probíhá 47. hlasování. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Konstatuji, že bylo odevzdáno pro návrh 53 hlasů, proti 55 hlasů, 1 poslanec se zdržel hlasování a nehlasovali 3 poslanci.

Protože nadpoloviční kvórum je 57 hlasů, konstatuji, že návrh rovněž nebyl přijat.

Odkládám toto téma na příští schůzi Poslanecké sněmovny pro příští pokus o dosažení jednoznačného výsledku hlasování.

Ministr dopravy Jan Stráský odpověděl na interpelaci poslanců Gerty Mazalové, Petra Kavana a Jiřího Bílého ve věci veřejné autobusové dopravy v České republice sněmovní tisk 202. Odpověď byla předložena jako tisk 202 A. Projednávání bylo na 8. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno, neboť nebylo přijato usnesení. Táži se paní poslankyně Mazalové, jak se dnes staví k této odpovědi.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP