Úterý 14. září 1993

Poslanec Pavel Petržílek: Pane předsedo, chtěl bych jenom upozornit, že od minulého hlasování mi nezhaslo světélko u knoflíku "ano" a stále mi signalizuje, že hlasuji "pro" .

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji vám za toto technické upozornění. Pan ing. Heller bude tak laskav a bude se zabývat touto situací.

(Závada byla odstraněna.)

Prosím, budeme tedy hlasovat o usnesení.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zdravotnictví Petra Loma na interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci převzetí federálního nemovitého majetku Českou republikou." Interpelace byla uvedena v tisku 93 N.

Budeme hlasovat. (č. 16)

Kdo je pro přijetí předloženého návrhu? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Děkuji vám.

Konstatuji, že bylo odevzdáno 124 hlasů pro tento návrh.

Žádný hlas proti návrhu.

Zdrželo se 12 poslankyň a poslanců.

Nehlasovalo 18.

Návrh byl tedy přijat.

Můžeme se zabývat dalším tématem, pan poslanec Rymeš je přítomen. Ministr zdravotnictví Petr Lom odpověděl také na interpelaci poslance Ladislava Rymeše ve věci finanční situace ve zdravotnictví po 1. lednu 1993, tisk 93. Odpověď se předkládá jako tisk 93 O.

Táži se pana poslance Rymeše, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Ladislav Rymeš: Nemá smysl.

Předseda PSP Milan Uhde: Já ale musím sněmovně nabídnout jedno ze dvou vyjádření, které sněmovna může na toto téma přijmout.

Poslanec Ladislav Rymeš: Ano.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Rymešovi. Otevírám k jeho vyjádření rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nikdo. Rozpravu uzavírám.

Přečtu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zdravotnictví Petra Loma na interpelaci poslance Ladislava Rymeše ve věci finanční situace ve zdravotnictví po 1. lednu 1993, uvedenou v tisku 93 O."

Budeme hlasovat. (č. 17)

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Děkuji vám za ně.

Pro bylo odevzdáno 113 hlasů.

Proti 8 hlasů.

14 se zdrželo.

16 nehlasovalo.

Návrh byl přijat.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Vačkáře ve věci nízkého a pozdního poskytnutí úvěru státním statkům tisk 103. Odpověď se předkládá jako tisk 103 A.

Poslanec Vačkář je přítomen, táži se ho, zda považuje odpověď za uspokojivou? (Poslanec Vačkář: Nepovažuji, ale netrvám na hlasování.)

Domnívám se, že můžeme jedině zvážit kladnou odpověď, totiž souhlas. Na toto téma otvírám rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo. Rozpravu uzavírám. Nabízím sněmovně k přijetí toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Jiřího Vačkáře ve věci nízkého a pozdního poskytnutí úvěru státním statkům uvedenou v tisku 103 A."

Kdo je pro přijetí navrženého usnesení?

Kdo je proti tomuto navrženému usnesení?

Kdo se zdržel hlasování?

Jde o 18. bod, o kterém dnes hlasujeme, je to 18. pořadí. Hlasování bylo ukončeno, děkuji vám. Pro bylo odevzdáno 85 hlasů, proti 23 hlasy, zdrželo se 25 poslankyň a poslanců, nehlasovalo 15 poslankyň a poslanců.

Výsledek zní, že návrh byl přijat.

Ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička odpověděl na interpelaci poslankyně Evy Fischerové ve věci poplatku za provedení umělého přerušení těhotenství - tisk 105. Odpověď se předkládá jako tisk 105 A. Projednávání bylo na 8. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno na žádost paní poslankyně Evy Fischerové.

Táži se paní poslankyně, zda se chce vyjádřit k odpovědi a zda ji považuje za uspokojivou.

Poslankyně Eva Fischerová: Pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, ta odpověď tisk 105 A vyžaduje doplnění. Předmětem mé interpelace byla žádost o stanovisko ministra práce a sociálních věcí k řešení obtížné sociální situace ženy, navíc stížené výší poplatku za umělé přerušení těhotenství na žádost. Je třeba dodat, že v současné době tento výkon je opět o 360,- korun dražší. Pan ministr Vodička ve své první odpovědi, sněmovní tisk 105 A, se vyjádřil velmi obecně. Pro možné a dle jeho slov zcela výjimečné řešení tíživé sociální situace ženy neuvedl žádnou právní normu ani specifické řešení.

V další odpovědi, tentokrát soukromé a písemné, se pan ministr na moji žádost vyjádřil, a sice dopisem ze dne 10. května t. r. č. j. 214468/93. Dopis jsem nucena rámcově citovat, protože tato odpověď nebyla zveřejněna formou sněmovního tisku a nebyla by v protokolu. Cituji:

"K Vašemu dotazu na konkrétní právní normu umožňující poskytnutí jednorázové finanční pomoci v situacích, které byly předmětem Vaší interpelace ze dne 29. ledna 1993, sděluji, že takovou pomoc je možné poskytnout podle § 23 odst. 2 vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/91 Sb. Znovu však zdůrazňuji, že jde o výjimečnou záležitost a že dotčený společenský a zdravotní problém je třeba řešit především v jiných oblastech a jiným způsobem. S pozdravem ministr práce a sociálních věcí Vodička."

Ano, jak pan ministr praví, dotčený problém je společenský a snad se v dohledné době najde řešení, které bude odpovídat jeho závažnosti. O zdravotní problém se nejedná, jde o fyziologickou situaci, která se pod tíhou životních okolností řeší nefyziologicky a v důsledku takového stavu společnosti, v jakém bohužel současná společnost je. Následná situace, na kterou jsem se snažila upozornit, je však sociální. Pan ministr ve své druhé odpovědi právní normu sice už uvádí, nejde však zdaleka o řešení odpovídající závažnosti těchto situací. Dávka, která je podle pana ministra uvedena ve vyhlášce ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/91 Sb., je fakultativní a je značně subjektivně ovlivněna pracovníkem, který o jejím poskytnutí rozhoduje. Nicméně při současném stavu ekonomiky i sociální politiky nezbývá, než toto stanovisko aplikovat, ale pouze dočasně. Odpovídající řešení bude nutné hledat v adresné sociální politice realizované odpovídajícími právními předpisy, které však už opravdu nelze dlouho odkládat. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Paní poslankyně, rozuměl jsem vám správně, že s odpovědí pana ministra souhlasíte? Nebo nesouhlasíte?

Poslankyně Eva Fischerová: Ano, souhlasím a zdržovala jsem jen proto, aby se odpověď dostala do protokolu, protože neprošla sněmovnou.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji vám a otvírám rozpravu k vyjádření paní poslankyně Fischerové. Kdo se hlásí do rozpravy? Nehlásí se nikdo. Rozpravu uzavírám a budeme hlasovat o návrhu usnesení, které přečtu:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslankyně Evy Fischerové na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci poplatku za provedení umělého přerušení těhotenství na žádost, uvedenou ve sněmovním tisku 105 A. "

Bude to 19. hlasování v dnešním pořadu. Budeme hlasovat.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem?

Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno, děkuji vám. Konstatuji, že pro bylo 93 hlasů, proti 9, zdrželo se 21, nehlasovalo 16.

Výsledek zní, že návrh byl přijat.

Než nastolím téma interpelace pana poslance Jiřího Hájka, táži se, zda pan poslanec Jiří Hájek je přítomen nebo někoho zmocnil? Nezmocnil nikoho, a proto téma jeho interpelace odkládám.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický odpověděl na interpelaci poslankyně Evy Matouškové ve věci postupu privatizace na okrese Liberec, tisk 133. Odpověď byla předložena jako tisk 133 A. Její projednávání bylo na 8. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno na žádost poslankyně Evy Matouškové. Nová, doplňující odpověď pana ministra Skalického se předkládá jako tisk 133 B.

Táži se paní poslankyně Matouškové, zda považuje odpověď za uspokojivou. (Ano.) Ano, otvírám rozpravu k jejímu vyjádření. Kdo se do rozpravy hlásí? Nehlásí se nikdo, rozpravu uzavírám. Přečtu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslankyně Evy Matouškové ve věci postupu privatizace na okrese Liberec, uvedenou v tiscích 133 A a 133 B."

Jde o 20. hlasování v pořadí. Budeme hlasovat.

Kdo je pro přijetí předloženého návrhu?

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno, děkuji vám a konstatuji, že pro bylo 103 hlasů, proti 3 hlasy, hlasování se zdrželo 20 poslankyň a poslanců, nehlasovalo 18.

Návrh byl přijat.

Ministr zdravotnictví Petr Lom dále odpověděl na interpelaci poslance Josefa Křížka ve věci úhrady tzv. preventivních zdravotních prohlídek - tisk 137. Odpověď byla předložena jako tisk 137 A. Její projednávání bylo na 8. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno, a to pro nepřítomnost pana poslance Josefa Křížka. Táži se proto, zda pan poslanec považuje odpověď za uspokojivou. (Ano.)

Pan poslanec odpověděl, že považuje odpověď za uspokojivou, a k jeho vyjádření otevírám rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo. Rozpravu uzavírám a přečtu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Josefa Křížka na ministra zdravotnictví Petra Loma ve věci úhrady tzv. preventivních zdravotních prohlídek, uvedenou v tisku 137 A."

Jde o 21. hlasování. Budeme hlasovat. Kdo je pro přijetí předloženého návrhu? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno, děkuji vám. Konstatuji, že pro hlasovalo 116 poslanců, proti žádný poslanec, zdrželo se 9 poslankyň a poslanců, nehlasovalo 17.

Návrh byl přijat.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Piťha odpověděl na interpelaci poslance Rudolfa Opatřila ve věci stanovení normativů jednotlivých typů středních škol - tisk 144. Odpověď byla předložena jako tisk 144 A. Projednávání bylo na 8. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost pana poslance Rudolfa Opatřila.

Táži se ho při této příležitosti, zda považuje odpověď za uspokojivou. (Ne.) Nepovažuje odpověď za uspokojivou, otevírám k tomuto jeho vyjádření rozpravu. Kdo se do rozpravy hlásí? Nehlásí se nikdo, rozpravu uzavírám a nabízím sněmovně toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy na interpelaci poslance Rudolfa Opatřila ve věci stanovení normativů jednotlivých typů středních škol, uvedenou v tisku 144 A."

Budeme hlasovat - 22. hlasování. Kdo je pro přijetí předloženého návrhu? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Konstatuji, že pro přijetí bylo 60 poslanců, proti 43, zdrželo se 19 a nehlasovalo jich 17.

Pro přijetí by bylo potřebí kvóra 70 hlasů, nebylo ho dosaženo, návrh nebyl přijat.

Chci se pokusit předložit sněmovně opačné znění. Přečtu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy na interpelaci poslance Rudolfa Opatřila ve věci stanovení normativů jednotlivých typů středních škol, uvedenou v tisku 144 A."

Budeme hlasovat o tomto návrhu. (23. hlasování) Kdo je pro jeho přijetí? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno, děkuji vám za ně. Konstatuji, že pro se vyslovilo 55 poslanců, proti 51 poslanců, zdrželo se 14 poslanců, nehlasovalo 19 poslanců.

Potřebné nadpoloviční kvórum je 70 poslanců. Nebylo ho dosaženo a ani tento návrh nebyl přijat.

Jsme nuceni ponechat toto téma na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

Dále se táži, zda je přítomen pan poslanec Jan Bláha (ano), jehož se týká odpověď na interpelaci, kterou zaslal ministr vnitra Jan Ruml ve věci zpřístupnění vybraných údajů databáze Policie České republiky - tisk 146. Odpověď byla předložena jako tisk 146 J. Její projednávání bylo na 8. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nesouhlas sněmovny s odpovědí. Jsem nucen se zeptat pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Jan Bláha: (Hovořil z místa.) Již jednou jsem se vyjádřil, že nepovažuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Nepovažuje odpověď za uspokojivou. K vyjádření pana poslance Bláhy otevírám rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo. Rozpravu uzavírám. Technická poznámka - prosím.

Poslanec Petr Bachna: (Hovořil z místa.) Navrhuji udělat prezentaci.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano. Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, které přečtu:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Jana Bláhy ve věci zpřístupnění vybraných údajů databáze Policie České republiky, uvedenou v tisku 146 J.

Technická poznámka pana poslance Bláhy.

Poslanec Jan Bláha: (Hovořil z místa.) Nevím, jestli se nemýlím, když řeknu, že sněmovna toto již jednou schválila a schválila ne. Už jednou to bylo sněmovnou odmítnuto.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP