Úterý 14. září 1993

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi Kasalovi.

Pokud není nějaká technická připomínka, přistupujeme k dalšímu bodu

II.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu na upuštění od projednávání zásad zákonů

K tomuto bodu vám byly rozdány sněmovní tisky 502 až 506, 523 a 524.

Táži se, zda má někdo k předloženým návrhům nějaké dotazy nebo připomínky. (Nikdo se nehlásil.) Můžeme tedy přistoupit k hlasování.

V tuto chvíli vám oznamuji, že tisknu tlačítko odhlášení, ruším dosavadní prezentací a vyzývám vás, abyste se pomocí magnetické karty přihlásili jako přítomní.

Konstatuji, že v tuto chvíli je přihlášeno 162 poslankyň a poslanců. Budeme nyní hlasovat v souladu se schválenými pravidly pomocí hlasovacího zařízení.

Budeme hlasovat o návrhu na upuštění od projednávání zásad zákona uvedeném ve sněmovní tisku 502. Týká se prodloužení mateřské dovolené a dávek v mateřství.

Kdo souhlasí s tímto návrhem? (č. 1) Hlasování je ukončeno. Pro návrh hlasovalo 143 poslanců, proti 5 poslanců, hlasování se zdrželo 17 poslanců, nehlasovali 3.

Nyní budeme hlasovat o návrhu na upuštění od projednávání zásad zákona uvedeném ve sněmovním tisku 503, který se týká sdružování v politických stranách.

Kdo souhlasí s tímto návrhem? (č. 2) Hlasování je ukončeno. Pro tento návrh se vyslovili 103 poslanci, proti 35 poslanců, 26 poslanců a poslankyň se zdrželo, nehlasovali 4. Výsledek zní, že návrh byl přijat.

Nyní budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku č. 504. Týká se výkonu vazby. Jde o třetí návrh, o kterém hlasujeme. (č. 3)

Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji vám za projev vašeho názoru. Hlasování bylo ukončeno.

Pro se vyslovilo 119 poslankyň a poslanců, 17 proti, 29 se zdrželo hlasování, 3 nehlasovali.

Výsledek zní, že návrh byl přijat.

Nyní budeme hlasovat o čtvrtém návrhu. Byl uveden ve sněmovním tisku 505. Týká se ochrany hospodářské soutěže. (č. 4)

Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Děkuji vám za hlasování. Bylo skončeno.

Pro se vyslovilo 116 poslanců, proti 15, zdrželo se 35, nehlasovalo 5.

Výsledek zní, že návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o pátém návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 506. Týká se audiovizuálních děl. (č. 5)

Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Děkuji vám za projev vašeho názoru. Hlasování bylo skončeno.

Pro se vyslovilo 90 poslanců, proti 51 poslanců, zdrželo se 29 poslanců, nehlasovali 3 poslanci.

Výsledek zní, že tento návrh byl rovněž přijat.

Budeme hlasovat o šestém návrhu, uvedeném ve sněmovním tisku 523. Týká se správních poplatků. (č. 6)

Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování je ukončeno, děkuji vám.

Pro se vyslovilo 110 poslankyň a poslanců, proti 27, hlasování se zdrželo 30 poslankyň a poslanců, nehlasovalo 5 poslankyň a poslanců.

Výsledek zní, že návrh byl přijat.

Konečně sedmý návrh je uveden ve sněmovním tisku 524 a týká se působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. (č. 7)

Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Děkuji vám.

Pro se vyslovilo 110 poslankyň a poslanců, proti 20 poslankyň a poslanců, hlasování se zdrželo 39, nehlasovali 2 poslanci.

Výsledek zní, že i tento návrh byl přijat.

Ukončili jsme projednávání dalšího bodu.

Než přistoupíme k dalšímu bodu, doporučoval bych krátkou přestávku, během které by technický personál realizoval to, na čem jsme se domluvili, totiž na zkrácení čtyřicetisekundového intervalu. Je 15.36 hod., sejdeme se za čtvrt hodiny v 15.50 hodin. Prosím, buďte dochvilní.

(Jednání opět zahájeno v 16.05 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dalším bodem je

III.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů

V této chvíli je přítomno 132 poslankyň a poslanců. Jisté je, že jsme schopni usnášení. Konstatuji, že k tomuto bodu vám byly rozdány sněmovní tisky 507 - 509 a 522. Protože podle § 75 Jednacího řádu ČNR se o takovém návrhu rozhoduje bez rozpravy, přejdeme ihned k hlasování.

Budeme hlasovat o návrhu na zkrácení zákonné lhůty uvedeném ve sněmovním tisku 507, který se týká smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. (č. 8)

Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Děkuji vám a konstatuji:

Pro bylo odevzdáno 132 hlasů.

Proti byly 2 hlasy.

Zdrželo se 12 poslankyň a poslanců.

Nehlasovalo 13.

Návrh byl přijat.

Nyní budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 508, který se týká prodloužení mateřské dovolené a dalších opatření. (č. 9)

Kdo souhlasí s návrhem na zkrácení zákonné lhůty? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování je ukončeno, děkuji vám.

Pro bylo odevzdáno 72 hlasů.

Proti bylo 54 hlasů.

Zdrželo se 30 poslankyň a poslanců.

Nehlasovalo 6 poslankyň a poslanců.

Návrh nebyl přijat.

Nyní budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 509, který se týká výkonu vazby. (č. 10)

Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno, děkuji vám.

Pro bylo odevzdáno 107 hlasů.

Proti bylo 27 hlasů.

Zdrželo se 24 poslankyň a poslanců.

Nehlasovali 3.

Návrh byl přijat.

Konstatuji, že šlo o desáté hlasování, jak se také ukázalo na displeji.

Nyní budeme hlasovat o dalším návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 522, který se týká audiovizuálních děl. (č. 11)

Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno, děkuji vám za projev vašeho názoru.

Pro bylo odevzdáno 87 hlasů.

Proti bylo 48 hlasů.

Zdrželo se 22 poslankyň a poslanců.

Nehlasovali 4.

Návrh byl přijat.

Tím jsme projednali další bod našeho programu a přistoupíme k bodu, který se nazývá

IV.

Žádost vlády o zpětvzetí vládního návrhu zákona

sněmovní tisk 472.

Je to čtvrtý bod našeho programu. Předseda vlády mi dopisem z 10. září t. r. sdělil, že vláda upustila od svého návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, zákon o ovzduší, ve znění zákona č. 218/1992 Sb., a zákon ČNR 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování - sněmovní tisk 472. Ve svém dopise předseda vlády uvádí, že se tak děje s ohledem na skutečnost, že Poslanecká sněmovna přijala zákon o zákazu výroby, dovozu a užívání látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu země a výrobků obsahujících takové látky. Současně předseda vlády sděluje, že v souvislosti s návrhem na přistoupení naší republiky ke Kodaňskému dodatku Montrealského protokolu předloží vláda Poslanecké sněmovně návrh na doplnění tohoto zákona.

Doporučuji vám, paní poslankyně a páni poslanci, abychom žádosti předsedy vlády vyhověli, a navrhuji přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí, aby byl vzat zpět vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/91 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) ve znění zákona č. 218/92 Sb., a zákon České národní rady 389/91 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, sněmovní tisk 472. "

Táži se, zda má někdo k přednesenému návrhu dotaz nebo připomínku. Nevidím žádnou přihlášku. Konstatuji tedy, že nebylo dotazů ani připomínek. Budeme hlasovat o předneseném návrhu usnesení. (č. 12)

Kdo souhlasí s předneseným návrhem usnesení?

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že pro návrh se vyslovilo 130 poslanců, proti bylo 6 poslanců, hlasování se zdrželo 20 poslanců, nehlasovalo 6 poslanců.

Návrh byl přijat.

Projednali jsme 4. bod našeho programu a přistupujeme k bodu 5. Je jím

V.

Návrh na zařazení poslance do výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

Návrh a jeho zdůvodnění přednese zástupce poslaneckého klubu Občanské demokratické strany pan poslanec Jiří Honajzer. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Jiří Honajzer: Pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji zařazení pana poslance Petra Loma do výboru zdravotního a sociálního. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Honajzerovi za přednesení návrhu a k tomuto návrhu otevírám rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Do rozpravy se nehlásí nikdo. Proto rozpravu končím.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, který přečtu. (č. 13)

"Poslanecká sněmovna volí poslance Petra Loma členem výboru pro sociální politiku a zdravotnictví."

Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že pro se vyslovilo 144 poslanců, proti byl 1 poslanec, 9 poslanců se zdrželo hlasování a 9 poslanců nehlasovalo.

Návrh byl přijat.

Tím jsme se vyrovnali s 5. bodem našeho programu.

Přistupujeme k 6. bodu. Je to bod, který zbývá projednat z předchozí schůze. Jde o

VI.

Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu

Na 11. schůzi Poslanecké sněmovny dne 10. července 1993 byly projednány tři odpovědi na interpelace poslanců. Další projednávání tohoto bodu bylo přerušeno do příští schůze Poslanecké sněmovny. Oznamuji . vám tedy, že zbývá projednat 106 odpovědí na podané interpelace poslanců. S ohledem na tento vysoký počet nebudu předem číst jména poslanců, ale přejdeme ihned k projednávání jednotlivých odpovědí.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na ústní naléhavou interpelaci poslance Pavla Hirše ve věci nápravy některých majetkových křivd (tisk 222). Odpověď byla předložena jako tisk 222 B. Její projednání bylo na 8. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost Pavla Hirše. Od té doby nebyla odpověď projednána.

Ptám se, zda poslanec Hirš považuje odpověď za uspokojivou. Pana poslance Hirše tu nevidím, hlásí se paní poslankyně Matoušková.

(Vyjádření paní poslankyně Matouškové ze sálu nebylo slyšet.)

Považuje odpověď za uspokojivou.

Otevírám k tomuto tématu rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nikdo. Rozpravu uzavírám.

Navrhuji přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na naléhavou interpelaci poslance Pavla Hirše na předsedu vlády Václava Klause ve věci nápravy některých majetkových křivd, uvedenou v tisku 222 B. "

Budeme hlasovat. (č. 14)

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení?

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že pro se vyslovilo 106 poslanců, proti bylo 8 poslanců, hlasování se zdrželo 16 poslanců.

Návrh byl přijat.

Ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci poslance Josefa Valenty ve funkci nefunkčnosti Nejvyššího soudu České republiky a neřešení případu Petra Venshöfera, podle tisku 14. Odpověď se předkládá jako tisk 14 A.

Táži se pana poslance Valenty, zda považuje odpověď za uspokojivou. (Pana poslance Valentu tady nevidím.) Je někdo z jeho poslaneckého klubu zmocněn odpovědět jeho jménem? Podle gesta poslance Šolera soudím, že nepověřil poslanec Valenta nikoho. Odkládám toto téma stranou.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Piťha odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci udělení názvu Českoslovanská akademie obchodní škole v Praze 2, Resslova 8, podle tisku 31. Odpověď byla předložena jako tisk 31 A. Její projednávání bylo na 7. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno, přičemž výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu byl požádán o stanovisko. Toto stanovisko je obsaženo v usnesení výboru č. 53/1993 ze dne 12. 5. 1993, které vám bylo rozdáno.

Chce předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec František Kozel ještě doplnit usnesení svého výboru? (Pana poslance Kozla tu nevidím, předseda klubu sděluje, že poslanec Kozel si doplnění nepřeje.)

Táži se, zda pan poslanec Vyvadil považuje odpověď za uspokojivou. Pan poslanec Vyvadil není přítomen a nikdo z jeho klubu není zmocněn odpovědět za něho.

Proto i toto téma odkládám.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na ústní interpelaci poslanců Miroslava Rašky, Jaroslava Vlčka a Pavla Seifera ve věci veřejné informovanosti o energetické koncepci České republiky a s tím související dostavby jaderné elektrárny Temelín, tisk 93. Odpověď byla předložena jako tisk 93 H. Její projednávání bylo na 8. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno na žádost pana poslance Pavla Seifera. Nová, doplňující odpověď předsedy vlády Václava Klause je předkládána jako tisk 93 P. Táži se některého z pánů poslanců, Rašky, Vlčka, Seifera, zda považují odpověď za uspokojivou. Pan poslanec Seifer.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, kritizoval jsem věcné chyby v odpovědi, kterou jsem dostal. Byla napravena. Sice nesouhlasím s filozofií vlády v otázce dostavby elektrárny Temelín.

Odpověď, jak byla formulována, je věcně správná. Navrhuji její přijetí.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Seiferovi a otevírám k jeho vyjádření rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo. Rozpravu uzavírám. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, které přečtu :

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslanců Miroslava Rašky, Jaroslava Vlčka a Pavla Seifera na předsedu vlády Václava Klause ve věci veřejné informovanosti o energetické koncepci České republiky a s tím související dostavby jaderné elektrárny Temelín, uvedenou ve sněmovních tiscích 93 H a 93 P. "

Budeme hlasovat o tomto návrhu. (č. 15)

Kdo je pro tento návrh? Jde o 15. hlasování v dnešním pořadí. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Děkuji vám.

Pro se vyslovilo 120 poslanců.

Proti žádný poslanec.

16 poslanců a poslankyň se zdrželo hlasování.

Nehlasovalo 19.

Konstatuji, že návrh byl přijat.

Pan poslanec Wagner je přítomen, a mohu tedy otevřít téma odpovědi, kterou ministr zdravotnictví Petr Lom zaslal jako vyjádření k interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci převzetí federálního nemovitého majetku Českou republikou, tisk 93. Odpověď je předkládána jako tisk 93 N.

Táži se pana poslance Wagnera, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Jozef Wagner: Ano.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Wagner souhlasí s odpovědí. Otevírám k jeho vyjádření rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo. Rozpravu uzavírám. Přečtu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zdravotnictví Petra Loma na interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci převzetí federálního nemovitého majetku Českou republikou uvedenou v tisku 93 N."

Technická poznámka, pan poslanec Petržílek.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP