Úterý 14. září 1993

Předseda PSP Milan Uhde: Je ještě nějaký návrh? Není tomu tak. Uzavírám rozpravu o obohacení našeho programu. Budeme hlasovat o jednotlivých návrzích tak, jak byly podány.

Ještě jednou doporučuji, aby bod 12 původního návrhu pořadu, tj. návrh poslance Janečka na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 35/89 Sb., o jednacím řádu České národní rady," byl zařazen za původní bod 26, tj. za vládní návrh zákona o zvýšení důchodů, protože mám informaci, že porada zpravodajů na toto téma se uskuteční teprve v průběhu dnešního dne.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 136.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Dále je tu můj druhý návrh o zařazení nového bodu. Žádám o to na podkladě žádosti vlády, která vznesla požadavek vzít zpět vládní návrh zákona podle sněmovního tisku 472. Tento bod navrhuji zařadit za třetí bod původního návrhu pořadu, tj. před návrh na zařazení poslance do výboru.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 107.

Kdo je proti? Nikdo.

I tento návrh byl přijat.

Konečně poslední vznesený návrh - pan poslanec Seifer navrhl, aby jako nový bod 27 byl zařazen bod pod názvem "Diskuse o zahraniční politice vlády České republiky" V rámci tohoto bodu by ministr zahraničí odpověděl na dotazy poslanců.

Kdo je pro zařazení tohoto bodu, ať zvedne ruku. 71.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 66.

Kdo se zdržel hlasování, ať zvedne ruku. 31.

Návrh pana poslance Seifera nezískal nadpoloviční podporu. Nebyl přijat.

Vyčerpali jsme všechny předložené doplňující a pozměňující návrhy týkající se pořadu dnešní schůze.

Protože Poslanecká sněmovna je schopna se usnášet, budeme nyní hlasovat o celém návrhu pořadu.

Kdo souhlasí s návrhem pořadu 12. schůze Poslanecké sněmovny včetně schválených doplňujících návrhů, ať to dá najevo zvednutím ruky. 144.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. Nikdo.

Nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat. Budeme se jím na 12. schůzi řídit.

Dříve než přistoupíme k projednávání jednotlivých bodů schváleného pořadu, v souladu s usnesením organizačního výboru ještě navrhuji, aby se projednávání bodu "Zpráva České národní banky o měnovém vývoji za první pololetí roku 1993" zúčastnil a mohl v ní promluvit guvernér České národní banky pan Josef Tošovský. O takovém návrhu se rozhoduje bez rozpravy, a proto přistoupíme k hlasování.

Prosím, kdo souhlasí s přítomností pana Josefa Tošovského při projednávání zmíněného bodu, ať to dá najevo zvednutím ruky. 152.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. Nikdo.

Nikdo nebyl proti. Tento návrh byl přijat.

Projednali jsme zároveň vstupní bod našeho dnešního programu.

Můžeme přistoupit k dalšímu bodu. Tím je

I.

Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny o úpravě hlasování v Poslanecké sněmovně Parlamentu pomocí hlasovacího zařízení

Návrh usnesení byl vám všem rozdán na lavice. Prosím, aby se nyní ujal slova místopředseda Poslanecké sněmovny pan Jan Kasal a předložený návrh uvedl.

Prosím, pane místopředsedo.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane předsedo, dámy a pánové, usnesení, které předkládám v návrhu, není nijak překvapivou záležitostí. Vzešlo na základě rozpravy v dočasné komisi pro přípravu zákona o jednacím řádu a bylo víceméně upraveno na základě rozpravy, která se vedla, když jsme se poprvé s novým hlasovacím zařízením seznámili.

Myslím, že je potřeba se zmínit pouze o té skutečnosti, že při přípravě jednacího řádu máme velkou možnost do konečné verze, do konečného návrhu přenést všechny poznatky, ke kterým během té doby, která uplyne od dnešního zasedání do schvalování zákona o jednacím řádu, dospějeme.

Je třeba, abych návrh usnesení, přestože byl rozdán písemně, přečetl.

Navrhuji tedy, abychom přijali následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna, za prvé - bere na vědomí, že v Poslanecké sněmovně bylo instalováno hlasovací zařízení. Za druhé - usnáší se v souladu se zákonem ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, že v Poslanecké sněmovně se při schůzi veřejně hlasuje zpravidla pomocí hlasovacího zařízení.

Za třetí - schvaluje pravidla hlasování v Poslanecké sněmovně pomocí hlasovacího zařízení, která tvoří nedílnou součást tohoto usnesení."

Děkuji pro tuto chvíli za pozornost. Žádám pana předsedu, aby otevřel rozpravu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi Kasalovi za jeho úvod. Otevírám rozpravu. Ještě než dám slovo prvnímu písemně přihlášenému, panu poslanci Exnerovi, chtěl bych vám tlumočit vzkaz pana ing. Hellera, aby do lavic poslanci a poslankyně nekladli sklenice s limonádou nebo šálky s kávou. Je to technické upozornění. Prosím vás, abyste ho dbali.

Slovo má pan poslanec Exner.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, vážení přítomní, jak jsme se přesvědčili při zkoušce hlasovacího zařízení, trvá technickému zařízení určitou dobu, než vyhodnotí odpovědi poslanců, pro které se rozhodnou prostřednictvím jednotlivých tlačítek.

Je proto nesprávně uvedeno v příloze návrhu rozhodnutí, která se jmenuje "Pravidla hlasování v Poslanecké sněmovně pomocí hlasovacího zařízení" , v bodu 2, že poslanec hlasuje zvednutím ruky a kdykoli ve stanoveném intervalu stisknutím příslušného tlačítka. Bylo přezkoušeno, že toto "kdykoli " není možno uplatnit na konci toho zvoleného intervalu.

V té souvislosti se domnívám, že tak jednoduché vyhodnocení odpovědí jako ano - ne, 4 tlačítka, 200 poslanců, svědčí o tom, že technické zařízení nemá zrovna ty nejlepší schopnosti pro účel, pro který je určeno. Nicméně, abychom mohli přijmout správné usnesení a abychom mohli rozhodnout o hlasování pomocí hlasovacího zařízení, je potřeba z toho návrhu odstranit to, co zjevně není pravda.

Navrhuji proto, aby začátek bodu 2 v části D přílohy zněl takto: "Poslanci hlasují zvednutím ruky a kdykoliv ve stanoveném intervalu zkráceném o reakční lhůtu technického zařízení stisknutím příslušného tlačítka."

V té souvislosti takto potom nemůže platit v bodě 3 úvodní část "až do konce hlasování lze stisknutím tlačítka změnit rozhodnutí", resp. je potřeba upřesnit to, co se myslí koncem hlasování. Navrhuji, aby věta zněla: "až do konce hlasování určeného podle bodu 2 lze stisknutím tlačítka změnit rozhodnutí ..." a tak dále. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Děkuji, že písemnou podobu svého pozměňovacího návrhu odevzdá ke stolku navrhovatelů. Pan poslanec Kozák se hlásí, má slovo.

Poslanec Stanislav Kozák: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, vážená vládo, dovolte, abych přednesl tři víceméně okrajové pozměňovací návrhy k pravidlům hlasování, která tvoří přílohu navrhovaného usnesení. Zároveň bych vás o něco poprosil.

První pozměňovací návrh se týká písm. c) bodu 4, kde se říká v poslední větě: "může prezentaci zrušit a vyzvat je...". Já navrhuji, aby se slovo "je" nahradilo slovem "poslance", takže by to znělo: "může prezentaci zrušit a vyzvat poslance, aby se znova prezentovali". Myslím, že to bude přesnější.

Druhý pozměňovací návrh se týká téhož bodu, není to víceméně pozměňovací návrh, je to rozšíření, a to o větu: "Toto učiní pokaždé, požádá-li o to před hlasováním kterýkoli z poslanců." Jde o nulování zařízení. Zdůvodňovat snad toto nemusím, protože mnohdy řídící schůze si zcela neúmyslně neuvědomí, že řada poslanců odešla a mohlo by to vést ke zkreslování výsledků.

A konečně můj poslední pozměňovací návrh se týká písm. d) bodu 1, kde se hovoří o intervalu 40 sekund. Vzhledem ke zkušenostem, které jsme tady nabyli při dvou zkouškách, a k urychlení celé hlasovací procedury navrhuji, abychom tento interval zkrátili na 30 sekund, neboť jestliže se ptáme třikrát ano - ne - zdržel se hlasování, domnívám se, že 30 sekund při naší inteligenci nám naprosto stačí k tomu, abychom stlačili správné tlačítko.

Poslední prosba se týká a je svým způsobem i reakcí na pana poslance Exnera. Hledejme vždycky, podotýkám vždycky, chybu sami v sobě a ne ve zdvojených počítačích. Ona tam skutečně není. Já jsem se přesvědčil o tom, že lze změnit výsledky hlasování i v poslední sekundě, nejenom v posledních dvou sekundách, ale musíme skutečně jen jednou zmáčknout tlačítko. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kozákovi. Ptám se po dalších hlasech do rozpravy? Pan poslanec Kužílek, potom pan poslanec Páv.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, nemyslím, že bychom se tomu měli příliš věnovat, nicméně je fakt, že pravděpodobně reakční doba zařízení způsobuje něco, co není úplně v souladu s tím, jak je usnesení napsáno a tudíž by, pokud by některý z poslanců nechtěl respektovat to, co plyne ze zdravého rozumu, že odhlasuje zhruba do 35 sekund, tak by to mohl řekněme zneužívat a otáčet se na tom. To je pravda.

Já se domnívám, že to je řešitelné vlastně v tuto chvíli velmi jednoduše. Pokud vím, bude možné v softwaru změnit věc tak, že doběhne zde zobrazovaný interval a ještě po jeho uběhnutí 3-5 vteřin ten systém bude reálně v provozu, i když pro nás jakoby skončilo to období a tudíž kdo to změní v té poslední minisekundě té poslední vteřiny, tak ještě bude zpracován. To se může udělat v nějaké budoucí době.

Ale v tuto chvíli se domnívám, že to vyřešíme velmi jednoduše, když přistoupíme na návrh pana poslance Kozáka na zkrácení lhůty. My se usneseme na tom, že lhůta je 30 nebo 35 sekund, to je jedno, a zde na displeji může klidně běžet těch 40 vteřin. Když se takto usneseme, nikde se neříká, co má být přesně zobrazeno na displeji. Tady se říká, kolik je interval. Když interval bude 30 sekund, všichni víme, že musíme do doby, než bude 10 vteřin zbývat, odhlasovat. Kdo odhlasuje v poslední milisekundě tohoto úseku, bude ještě započítán, protože to zařízení ještě dál poběží a nemůže si nikdo na nic stěžovat.

Domnívám se, že by to byl reálný návrh, pokud někdo nebude mít technický protiargument. Čili je zřetelné z usnesení, že interval začíná tím, že ho předsedající spustí, a končí po uplynutí tolika vteřin, na kolika se usneseme. Nikoli, ze na displeji je nula. Otázka je, jak zabránit, jestli někdo hlasoval ve 35. vteřině nebo později, nemůže si ale stěžovat nikdo na nic. Nechci zde propadnout diskusi s kolegou navrhovatelem, přednesl jsem návrh, bude-li protiargument, sněmovna to uváží. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kužílkovi. Slovo má pan poslanec Páv.

Poslanec Tomáš Páv: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení kolegové, domnívám se, nedomnívám, ale jsem přesvědčen a vím, že celý tento problém je elementární softwarová záležitost, která programátorovi bude trvat několik minut, než ji napraví. Proto se domnívám, že bychom neměli přijmout návrh pana poslance Exnera, ale naopak. Zařadit jako bod 4 do usnesení, že Poslanecká sněmovna ukládá Kanceláři Poslanecké sněmovny technicky zajistit plnou využitelnost zobrazené hlasovací doby. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Pávovi. Táži se po dalších hlasech do rozpravy. Nejsou. Táži se pana poslance Zubka, zda se chce vyjádřit k některým předneseným návrhům. Stejnou otázku kladu panu místopředsedovi Kasalovi, který zastupuje předkladatele, zda si přeje vyjádřit se k předneseným návrhům, dříve než o nich dáme hlasovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane předsedo, já v tuto chvíli nedokážu posoudit, jak zásah do softwaru, který tady zmiňoval pan poslanec Páv, může trvat dlouho. Jedno je však jisté, že to usnesení, které snad přijmeme, by mělo s okamžitou platností být platné a využíváno. Čili odkazovat se na to, že bude v softwaru něco uděláno večer, to asi dost dobře nejde. Tolik k tomu, co říkal pan kolega Páv.

K tomu, co navrhoval pan poslanec Kužílek. Já bych tu druhou část, kde pan poslanec Kužílek navrhoval, abychom se usnesli, že lhůta pro hlasování bude 30 sekund a dalších 10 sekund bude víceméně interval, který počítači umožní registrovat hlasování v té 30. vteřině, obávám se, že v tuto chvíli nelze také tento návrh podpořit, protože nikomu nezabráníme, aby nehlasoval ve 35. sekundě.

Bylo by to v rozporu s tímto usnesením. Toto bych nepodpořil. Na druhé straně souhlasím s návrhem pana poslance Kozáka. Myslím si, že lze návrh vcelku bez problému podpořit včetně zkrácení 40 sekund na 30 sekund. Neosvědčilo-li by se to, můžeme se k tomu samozřejmě vrátit doplňkovým usnesením.

Takže v tuto chvíli, pane předsedo, bych myslel, že pokud nechce pan kolega Zubek k něčemu vystoupit, bylo by možno hlasovat o jednotlivých pozměňovacích a doplňujících návrzích.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji, pane místopředsedo. Pan poslanec Zubek si přeje vyjádřit se k předneseným pozměňovacím návrhům.

Poslanec Leopold Zubek: Pane předsedo, v podstatě bych souhlasil s tím, co řekl pan místopředseda Kasal, pouze s tím rozdílem, že bychom měli nechat lhůtu 40 vteřin s doporučením, aby poslanci nevyužívali posledních sekund, přičemž ale se domnívám, že je jednoznačné, že pokud nezůstane poslanci svítit kontrolka, bere na vědomí, že nebyl zaregistrován počítacím systémem. Vystavuje se sám riziku a je to vlastně na jeho rozhodnutí, do jaké doby využívat těch 40 sekund.

Myslím si, že by usnesení mohlo zůstat z tohoto pohledu tak, jak je navrženo v tisku.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Zubkovi. Konstatuji, že rozprava je uzavřena. Budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím pana místopředsedu Kasala, aby - vycházeje z jednotlivých předložených návrhů - připomněl je sněmovně a budeme o nich hlasovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jako první s návrhem vystoupil pan poslanec Exner, který doplněním do odst. d) 2 navrhuje, aby první věta zněla: "Poslanec hlasuje zvednutím ruky a kdykoliv ve stanoveném intervalu zkráceném o reakční dobu technického zařízení stisknutím příslušného tlačítka."

Domnívám se, že - protože jsem návrh pana poslance Exnera nekomentoval v předchozím vystoupení - tady není nic, co by diskvalifikovalo naše usnesení. Je to v pořádku.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme tedy hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu pana poslance Exnera.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku. 31 hlas pro tento návrh.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 16 hlasů proti.

Je zcela zjevné, že tento návrh nezískal nadpoloviční většinu a nebyl přijat. Prosím, pane místopředsedo, připomeňte laskavě další pozměňovací návrh.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Za tohoto stavu nemá smysl hlasovat o doplnění písm. d) 3, protože to mělo přímou vazbu na právě nepřijatý návrh.

Jako druhý vystoupil pan poslanec Kozák, který měl tři návrhy. Za prvé navrhoval, aby v písm. c) 4 v poslední větě bylo slovo "je" nahrazeno slovem "poslance". Pro lepší orientaci přečtu celou větu: " Má-li předsedající pochybnost o správnosti prezentace poslanců v jednacím sále, zejména před zahájením hlasování, může prezentaci zrušit a vyzvat poslance, aby se znovu prezentovali." Tolik první návrh pana poslance Kozáka.

Předseda PSP Milan Uhde: Dávám hlasovat.

Kdo je pro tento návrh pana poslance Kozáka, ať zvedne ruku. 122 hlasy pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 1 hlas proti.

Tento návrh pana poslance Kozáka byl přijat.

Prosím, pane místopředsedo.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dále pan poslanec Kozák navrhl doplnit větu v písm. c) 4 a prosil bych ho, aby větu přednesl znovu.

Poslanec Stanislav Kozák: "Toto učiní pokaždé, požádá-li o to před hlasováním kterýkoliv z poslanců."

Předseda PSP Milan Uhde: Je zřejmé, o čem budeme hlasovat.

Kdo je pro návrh pana poslance Kozáka, ať zvedne ruku. 128 hlasů pro tento návrh.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 1 hlas proti.

Druhý návrh pana poslance Kozáka byl přijat.

Prosím, pane místopředsedo.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Třetí návrh pana poslance Kozáka se týkal písm. d) 1, kde navrhuje, aby čas 40 sekund byl nahrazen 30 sekundami.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji vám, budeme hlasovat o třetím a posledním pozměňovacím návrhu pana poslance Kozáka.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 78 hlasů pro tento návrh.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 15 hlasů proti.

Kdo se zdržel hlasování, ať zvedne ruku. 53.

Návrh pana poslance Kozáka získal nadpoloviční podporu a byl přijat.

Prosím, pane místopředsedo.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dále vystoupil pan poslanec Kužílek, který mne po uzavření rozpravy informoval - požaduje, aby jeho pozměňovací návrh byl stažen. Myslím, že o tom musíme rozhodnout hlasováním.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, protože toto oznámení bylo učiněno po ukončení rozpravy.

Kdo je pro návrh pana poslance Kužílka, aby byl jeho pozměňovací návrh stažen, ať zvedne ruku. 124.

Kdo je proti? 4.

Návrh byl přijat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dále vystoupil pan poslanec Páv, který navrhl rozšířit usnesení Poslanecké sněmovny o bod č. 4 tohoto znění:

"Poslanecká sněmovna ukládá Kanceláři Poslanecké sněmovny technicky zajistit plnou využitelnost zobrazené hlasovací doby."

Předseda PSP Milan Uhde:

Kdo je pro přijetí návrhu pana poslance Páva, ať zvedne ruku. 54.

Kdo je proti tomuto návrhu? 4.

Kdo se zdržel hlasování, ať zvedne ruku. 69.

Návrh pana poslance Páva nebyl přijat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane předsedo, to byl poslední návrh, který v rozpravě zazněl a můžeme tedy přistoupit k historickému poslednímu hlasování.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi a panu poslanci Zubkovi a táži se Poslanecké sněmovny, kdo souhlasí s předloženým návrhem usnesení Poslanecké sněmovny, včetně schválených pozměňovacích návrhů.

Dejte svůj souhlas najevo zvednutím ruky. 138.

Kdo je proti tomuto usnesení? Nikdo.

Konstatuji, že usnesení bylo přijato a tento způsob hlasování byl pro Poslaneckou sněmovnu schválen.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, chtěl bych využít této příležitosti a poprosit vás, abyste zkušenosti, které získáme v průběhu této 12. schůze si nenechávali pro sebe, ale abyste do příštího úterý, či středy, kdy odjíždíme na jednání komise pro přípravu jednacího řádu, dali tyto své zkušenosti mně nebo některému dalšímu členu komise.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP