Úterý 14. září 1993

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

14. září 1993 ve 14.10 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 184 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr hospodářství K. Dyba, ministr kultury J. Kabát, ministr státní kontroly I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Piťha, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr dopravy J. Stráský, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté, zahajuji 12. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní srdečně vítám.

Rád bych připomněl, že uplynula poněkud nezvykle delší lhůta, ve které jsme se neviděli. Jsem přesvědčen, že jste všichni využili času k odpočinku, abyste nabrali nových sil a občerstvili staré zbylé síly, protože je budeme potřebovat do práce, která nás čeká.

Než přistoupíme k projednání pořadu schůze, chci vás informovat, že zítra, 15. září, se bude konat zasedání vlády v Židlochovicích u Brna. Předseda vlády proto požádal o maximální uvolnění členů vlády z účasti na tomto zasedání vhodnou skladbou bodů programu naší schůze.

Návrh pořadu vám byl rozdán prostřednictvím jednotlivých poslaneckých klubů a je v něm vzat zřetel na žádost předsedy vlády. Počítejte prosím . s tím, že body pořadu, které jsou dány vládními návrhy, ve středu projednávat nebudeme.

Nyní se táži, zda si někdo z vás, paní poslankyně a páni poslanci, přeje navrhnout změnu nebo doplnění pořadu této schůze. O návrzích bude rozhodovat Poslanecká sněmovna bez rozpravy.

Jako první se písemně přihlásil pan poslanec Ortman a já mu dávám příležitost, aby svůj návrh pronesl. Připraví se pan poslanec Budinský.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, z pověření poslaneckého klubu Levého bloku vám předkládám návrh na zařazení nového bodu jednání "Návrh na odvolání generálního prokurátora České republiky".

Podle § 36, písm. h) jednacího řádu jmenuje a odvolává generálního prokurátora předseda Poslanecké sněmovny na její návrh. Jsme přesvědčeni, že generální prokurátor České republiky pan Jiří Šetina prokázal při výkonu své funkce odborné, ale i občanské nedostatky. Další jeho setrvávání ve funkci, vzhledem k její vážnosti, proto považujeme za neúnosné. Navrhujeme, aby tento bod byl zařazen za současný bod 20 s tím, že další body jednání budou přečíslovány.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ortmanovi. Jeho návrh jsem zaznamenal. Prosím, aby se ujal slova pan poslanec Budinský.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážená Poslanecká sněmovno, dovolte mi, abych navrhl stažení z programu naší schůze bodu č. 25 "Vládního návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon č. 88" , protože společná zpráva obsahuje přídavky na děti výrazně zvýšené oproti vládnímu návrhu. Tato záležitost bude mít výrazný dopad nejen do státního rozpočtu České republiky, ale potažmo také do hospodaření podnikatelských subjektů. Bude se tedy týkat tématu, kterým se zabývá hospodářský výbor a já nepochybuji, že se toto téma týká i jiných výborů, např. zemědělského nebo výboru pro vědu, vzdělání a kulturu.

Doporučuji, aby tento bod byl stažen z programu a aby byl přikázán hospodářskému výboru, případně dalším výborům. Chtěl bych ujistit všechny přítomné, že příjemci přídavků na děti nemusí být zkráceni tímto naším prodloužením, protože první přídavek po odsouhlasení může být případně vyšší a tím se může toto měsíční zpoždění dorovnat.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Budinskému. Jeho návrh jsem zaznamenal. Zvu k řečništi pana poslance Vika.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji, aby byl jako bod 4 do 12. schůze zařazen bod s názvem "Přeřazení poslanců ve výborech Poslanecké sněmovny". Odůvodňovat svůj návrh nehodlám, máte jej jistě v živé paměti.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vikovi, také jeho pozměňující návrh jsem zaznamenal. Zvu dále k řečništi pana poslance Machalíka.

Poslanec Jiří Machalík: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, doporučuji, aby sněmovna v zájmu kvalifikovaného projednání bodu 22, tzn. " Návrh statutu kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby", k bodu 23 "Zpráva o dosavadní činnosti kontrolního orgánu Bezpečnostní informační služby" a k bodu 24 "Zpráva o bezpečnostní situaci " uložila předkladatelům, aby písemné zprávy byly předloženy během zítřejšího dne tak, abychom se mohli s nimi seznámit, protože v opačném případě by kvalita projednávaných dokumentů byla pochybná. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Machalíkovi . Zaznamenal jsem jeho návrh. Dále mluví pan poslanec Drápela, připraví se pan poslanec Jaroslav Vlček.

Poslanec Jiří Drápela: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, jménem poslaneckého klubu LSU podávám návrh na doplnění programu 12. schůze Poslanecké sněmovny.

Navrhuji, aby pořad této schůze byl doplněn o nový bod s názvem "Usnesení Poslanecké sněmovny k přezkoumání účasti funkcionářů a pracovníků vlády a exekutivy, jakož i jejich rodinných příslušníků na privatizačním procesu".

Tento bod navrhuji zařadit jako nový bod 3 s posunutím následujících bodů. V rámci tohoto bodu navrhuji, aby Poslanecká sněmovna přijala usnesení tohoto znění. Ptám se pana předsedy, mám-li ho celé přečíst.

Předseda PSP Milan Uhde: Domnívám se, že to není třeba, budeme nejdříve hlasovat o vašem návrhu a pak se ukáže, zda usnesení přečtete, v jakém pořadí a kdy.

Poslanec Jiří Drápela: Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Drápelovi, slovo má pan poslanec Vlček. Nemám další písemné přihlášky, předpokládám, že budou ještě přihlášky z místa. Ano, vidím, že se hlásí pan poslanec Štěrba. Slovo má pan poslanec Vlček.

Poslanec Jaroslav Vlček: Žádám doplnit pořad 12. schůze Poslanecké sněmovny o bod "Rozhodnutí o naléhavosti interpelace k tzv. Štěchovickému pokladu" , podané dne 8. září 1993 skupinou poslanců jako tisk 519 a zařazení tohoto bodu jako bod č. 2. Důvodem této žádosti je skutečnost, že nejsou podle názoru klubu dořešeny velmi závažné problémy právního charakteru, související s vlastnictvím k eventuálnímu nálezu a s některými mezinárodními aspekty celé záležitosti. Poslanecký klub LSU pokládá zároveň za nutné, aby se sněmovna neprodleně vyjádřila hlasováním k otázce naléhavosti interpelace a k otázce lhůty odpovědi. Tuto lhůtu doporučujeme 10ti denní. Tento požadavek není nijak v rozporu s jednacím řádem a nijak nenaruší průběh schůze.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vlčkovi. Slovo má pan poslanec Štěrba.

Poslanec Tomáš Štěrba: Vážený pane předsedo, vážená vládo, na základě projednání v klubu LSU navrhuji doplnit pořad jednání o bod s názvem "Zpráva ministra zahraničních věcí o realizaci zahraniční politiky České republiky".

Tento nový bod programu navrhuji zařadit jako nový bod 25 s tím, že současný bod 25 by měl číslo 27. Tento návrh byl vyvolán skutečností, že zahraničně-politické aktivity v našem státu svědčí v poslední době o nedostatečné koordinaci jednotlivých představitelů státu. Zároveň se projevují rozdílné postoje k zahraničněpolitickým otázkám, což vyvolává obavy občanů, na kolik jsou hájeny státní a české národní zájmy.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Štěrbovi. Slovo má pan poslanec Vladimír Šuman, připraví se pan poslanec Kozák.

Poslanec Vladimír Šuman: Pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout stažení bodu 6 "Návrh na zřízení vyšetřovací komise". Předkládal jsem ho na minulém plénu. Domnívám se, že mezi tím došlo k situaci, že není dále zapotřebí, a protože je to bod přerušený, je potřeba hlasovat o stažení z jednání pléna.

Dále si dovoluji předložit jeden procedurální návrh, a to takový, aby o návrhu pana poslance Machalíka o předložení tisku před projednáváním příslušných bodů se hlasovalo odděleně k jednotlivým bodům tak, jak je uvedl. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Šumanovi a zvu k řečništi pana poslance Kozáka.

Poslanec Stanislav Kozák: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, vážená vládo, dovoluji si požádat sněmovnu o vyslovení souhlasu s účastí prozatímního ředitele Bezpečnostní informační služby pana Devátého k projednávání bodů 22 a 23 a zároveň, aby sněmovna vyslovila souhlas s tím, že se výše jmenovaný může v souladu s § 20 jednacího řádu zúčastnit rozpravy. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kozákovi. Zaznamenal jsem jeho návrh.

Ptám se po dalších návrzích. Nejsou-li přihlášky, uzavírám rozpravu týkající se programu a budeme hlasovat o jednotlivých podaných návrzích bez rozpravy, a to v takovém pořadí, v jakém byly podány.

Jako první zazněl návrh pana poslance Ortmana pronesený jménem Levého bloku, aby byl jako nový 21. bod zařazen bod s názvem " Návrh na odvolání generálního prokurátora České republiky".

Kdo je pro zařazení tohoto bodu, ať to dá najevo zvednutím ruky. Hlasuje se jenom zvednutím ruky. Nemáme ještě schváleno elektronické zařízení. To přinese až příští bod. Hlasujeme jenom zvednutím ruky a skrutátorky budou tak laskavé a podají nám výsledek. 78.

Kdo je proti? 68.

Kdo se zdržel hlasování? 27.

To znamená, že tento návrh nezískal nadpoloviční podporu poslankyň a poslanců a nebyl přijat a zařazen.

Další návrh zazněl z úst pana poslance Budinského, který navrhuje stáhnout bod zařazený původně jako 25. bod a přikázat tento návrh hospodářskému výboru, případně dalším výborům. Pan poslanec odůvodnil tento návrh.

Ptám se sněmovny, kdo je pro podporu tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 84.

Kdo je proti? 81.

Zdržel se někdo hlasování? 7.

Návrh pana poslance Budinského nezískal nadpoloviční podporu a nebyl schválen.

Třetí návrh zazněl z úst pana poslance Jana Vika. Pan poslanec Vik navrhuje jako nový bod čtvrtý doplnit bod "Zařazení poslanců do výborů".

Pane poslanče, je to známý bod, ale já jsem ho nepřesně interpretoval. Doplňte mě. (Poslanec Vik: Změny provedené ve složení výborů.)

Sněmovně je známo, oč jde. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vika.

Kdo je pro jeho návrh, ať zvedne ruku. 72.

Kdo je proti? 38.

Kdo se zdržel hlasování? 63.

Znamená to, že tento návrh nezískal nadpoloviční podporu a nebyl přijat.

Jako další návrh, a to čtvrtý, zazněl návrh pana poslance Machalíka. Je to návrh, jak se mi v tuto chvíli jeví, dvojdílný nebo trojdílný. Pan poslanec Šuman doporučil procedurálním návrhem, aby se o těchto dílech návrhu poslance Machalíka hlasovalo odděleně.

Ptám se pana poslance Machalíka, zda nemá námitek. (Poslanec Machalík námitky nemá.) Doufám, že nemá.

Budeme hlasovat o těchto návrzích odděleně. Pokusím se je zopakovat a prosím pana poslance Machalíka, aby mě kontroloval, protože můj záznam je poněkud kusý.

Pan poslanec Machalík navrhl, aby k bodu 22, "Návrh statutu kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby", byl písemný materiál předložen nejpozději ve středu tak, aby mohl být ve čtvrtek řádně projednán.

Kdo souhlasí s tímto návrhem poslance Machalíka, ať zvedne ruku. 94.

Kdo je proti? 14.

Kdo se zdržel hlasování? 65.

Konstatuji, že návrh pana poslance Machalíka byl přijat nadpoloviční většinou.

Přikročíme k hlasování o druhém návrhu pana poslance Machalíka. Týká se bodu 23 - "Zpráva o dosavadní činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky". Také zde navrhuje pan poslanec Machalík, aby byla splněna stejná podmínka, tj. dodání písemné zprávy na toto téma ve středečním termínu. Je tomu tak, pane poslanče? (Ano.)

Kdo je pro tento návrh pana poslance Machalíka, ať zvedne ruku. 84.

Kdo je proti tomuto návrhu? 45.

Kdo se zdržel hlasování? 46.

Tento návrh pana poslance Machalíka nezískal nadpoloviční podporu a nebyl přijat.

Třetí návrh pana poslance Machalíka záleží v tom, aby zpráva o bezpečnostní situaci v České republice byla Poslanecké sněmovně rovněž dodána v písemné podobě ve středečním termínu.

Kdo je pro tento návrh pana poslance Machalíka, ať zvedne ruku. 75.

Kdo je proti tomuto návrhu? 49.

Kdo se zdržel hlasování? 49.

Tento návrh pana poslance Machalíka nebyl přijat.

Jako pátý promluvil v rozpravě k programu pan poslanec Drápela. Navrhl jako nový bod 3. zařadit do programu usnesení Poslanecké sněmovny o účasti členů vlády a dalších funkcionářů na privatizačním procesu. Vystihuje to prosím smysl vašeho návrhu, pane poslanče? (Ano.) Budeme hlasovat o tomto návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku. 84.

Kdo je proti návrhu pana poslance Drápely? 19.

Kdo se zdržel hlasování? 74.

Návrh pana poslance Drápely nebyl přijat.

Jako šestý promluvil v rozpravě pan poslanec Jaroslav Vlček. Navrhl, aby sněmovna jako nový bod 2. zařadila rozhodnutí o naléhavosti interpelace týkající se Štěchovického pokladu, přičemž pan poslanec připomíná, že lhůta naléhavosti by zněla 10 dní.

Kdo je pro tento návrh poslance Jaroslava Vlčka, ať zvedne ruku. 77.

Kdo je proti tomuto návrhu? 40.

Kdo se zdržel hlasování? 58.

Návrh pana poslance Vlčka nebyl přijat.

Jako sedmý navrhl pan poslanec Štěrba nový bod pod názvem "Zpráva ministerstva zahraničních věcí o koncepci zahraničních věcí". Navrhuje tento bod jako nový bod 25.

Kdo je pro podporu návrhu pana poslance Štěrby, ať zvedne ruku! 71.

Kdo je proti? 56.

Kdo se zdržel hlasování? 44.

Návrh pana poslance Štěrby nezískal nadpoloviční podporu a nebyl přijat.

Jako osmý promluvil pan poslanec Vladimír Šuman a navrhl vyřadit z programu bod 6.

Kdo je pro návrh pana poslance Šumana, ať zvedne ruku. 134.

Kdo je proti? 6.

Návrh pana poslance Šumana byl přijat.

Devátým navrhovatelem byl pan poslanec Kozák. Navrhl, aby sněmovna vyslovila souhlas s přítomností prozatímního ředitele Bezpečnostní informační služby Stanislava Devátého při projednávání bodu 22 a bodu 23 a aby vyslovila souhlas s tím, že se pan Stanislav Devátý může účastnit rozpravy.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 130.

Kdo je proti? 18.

Návrh pana poslance Kozáka byl přijat.

Vážená sněmovno, návrhy byly projednány, ale i já tu mám ještě dva návrhy, které jsem se chystal podat sám a opomněl jsem v rámci rozpravy tento úkol splnit. Dovolávám se tedy vašeho souhlasu, resp. bych dal rád hlasovat o tom, aby sněmovna souhlasila ještě s otevřením rozpravy k programu.

Kdo je pro tento můj návrh a požadavek, ať to dá najevo zvednutím ruky. 145.

Kdo je proti? 1

Děkuji vám za vlídné pochopení. Rozprava byla znovu otevřena a já chci vznést tyto dva návrhy. Především doporučuji, aby dosavadní bod 12 návrhu pořadu, tj. návrh poslance Janečka na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 35/89 Sb., o jednacím řádu České národní rady, byl zařazen až za bod 26 dosavadního návrhu, to jest za vládní návrh zákona o zvýšení důchodů. Mám totiž informaci, že porada zpravodajů k tomuto zákonu se uskuteční teprve v průběhu dnešního dne.

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Seifer.

Poslanec Pavel Seifer: Pane předsedo, otevřel jste rozpravu a já se domnívám, že má tedy být nejprve zahájena rozprava a pak teprve hlasování.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, o návrzích pořadu se hlasuje bez rozpravy. Já jsem jen požádal sněmovnu, aby souhlasila s podáním nových návrhů, nikoli s rozpravou. Slovo má pan místopředseda Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Je nicméně pravda, že by měly nejprve zaznít všechny návrhy a pak by se o nich mělo rozhodnout.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, budete tedy seznámeni i s druhým návrhem, který se chystám podat. Doporučuji zařadit nový bod, který se nazývá "Žádost vlády o zpětvzetí vládního návrhu zákona podle sněmovního tisku 472". Navrhuji tento bod zařadit za třetí bod návrhu pořadu, tj. před návrh na zařazení poslance do výboru.

Pan poslanec Seifer se hlásí. Má slovo.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, využívám toho, že byla znovu otevřena rozprava a navrhuji, aby jako bod 27 byl zařazen bod "Diskuse k zahraniční politice České republiky" , ve které by pan ministr odpověděl na dotazy poslanců z pléna.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Seiferovi. Chce ještě někdo využít otevřené rozpravy? Pan poslanec Kužílek má slovo.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, pokud vím, jednací řád praví, že o stažení návrhu se musí hlasovat, pokud již sněmovna přikročila k hlasování, což nenastalo, takže stažení návrhu je věcí navrhovatele.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP