Úterý 1. června 1993

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 74.

Kdo je proti tomuto návrhu? 59.

Kdo se zdržel hlasování? 27.

Návrh nebyl přijat.

Prosím další návrh.

Poslanec Karel Mach: Další návrh se týká bodu 23. Navrhuji do § 15 - a končí slovy "nebo i jiné právnické osoby". Tento návrh doporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: I vláda doporučuje.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 161.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Prosím o další návrh.

Poslanec Karel Mach: Další návrh se týká § 15 odst. 5. Navrhuje celý přeformulovat takto: "Jestliže na pozemku nebo jeho části ... náleží povinné osobě náhrada v zůstatkových cenách."

Za zpravodaje tento návrh nedoporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku! 77.

Kdo je proti tomuto návrhu? 33.

Kdo se zdržel hlasování? 55.

Konstatuji, že návrh nebyl přijat.

Poslanec Karel Mach: Dalším pozměňovacím návrhem je návrh poslance Vačkáře. Navrhuje v § 22 odst. 8 vrátit se ke znění z tisku 212.

Za zpravodaje tento pozměňovací návrh nedoporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ani vláda nedoporučuje.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku! 73.

Kdo je proti? 41.

Kdo se zdržel hlasování? 47.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Karel Mach: Druhý pozměňovací návrh poslance Vačkáře se týká bodu 43 společné zprávy. Navrhuje vypustit odst. 2 § 23.

Za zpravodaje tento návrh nedoporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku! 68.

Kdo je proti? 51.

Kdo se zdržel hlasování? 30.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Další jsou návrhy pana poslance Bláhy. První dva pozměňovací návrhy se týkají bodu 11 společné zprávy, to je nového znění § 8. Vzhledem k tomu, že jsme už přijali pozměňovací návrh kolegy Macha, který navrhoval nové znění těchto odstavců, domnívám se, že o tomto návrhu nelze hlasovat.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Prosím o další návrh.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Další návrh se týká původního vládního návrhu čl. I bod 6 a končí slovy "z pozitivních prvků vládního návrhu". Tento pozměňovací návrh za zpravodaje nedoporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať zvedne ruku! 75.

Kdo je proti tomuto návrhu? 65.

Kdo se zdržel hlasování? 28.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Poslední pozměňovací návrh pana poslance Bláhy se týká bodu 23 společné zprávy. Navrhuje do § 15 odst. 5 a 6 doplnit za slova "v době jeho převzetí státem" slova "nebo právnickou osobou". Tento návrh za zpravodaje doporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: I vláda tento návrh doporučuje.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku! 154.

Kdo je proti? Nikdo.

Návrh byl přijat.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dalším pozměňovacím návrhem je návrh poslance Palase. Týká se bodu 45 společné zprávy. Navrhuje, aby v § 24 v bodě 2, 3, 5 a 6 byla vždy za stávající text doplněna věta: "Vlastníkovi rovněž náleží ... v okamžiku ukončení nájmu."

Tento pozměňovací návrh za zpravodaje nedoporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať zvedne ruku! 70.

Kdo je proti tomuto návrhu? 77.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následují dva pozměňovací návrhy poslance Hofhanzla. První se týká bodu 23 společné zprávy. V odstavci 4 na konci nahradit slova "cena zajištěné kultury" slovy "cena osazeného a zajištěného trvalého porostu". Za zpravodaje tento návrh doporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 93.

Kdo je proti tomuto návrhu? 1.

Návrh byl přijat.

Další prosím.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Týká se bodu 45 společné zprávy a navrhuje v § 24 odst. 7 nahradit slovo "vydání" slovy "výměnu pozemku za jiný pozemek ve vlastnictví státu". Za zpravodaje i tento pozměňovací návrh doporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať zvedne ruku. 121.

Kdo je proti? Nikdo.

Návrh byl přijat.

Další návrh, prosím.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Další návrh je návrh pana poslance Jegly a týká se vypuštění § 33 a) až c) z textu společné zprávy. Za zpravodaje tento pozměňovací návrh nedoporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ani vláda nedoporučuje. Kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať zvedne ruku. 70.

Kdo je proti tomuto návrhu? 74.

Konstatuji, že návrh nebyl přijat.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Druhý pozměňovací návrh pana poslance Jegly navrhuje, aby §§ 28 až 33 byly vypuštěny ze společné zprávy a nahrazeny původním zněním těchto paragrafů ze zákona 229/91 Sb. Za zpravodaje tento pozměňovací návrh nedoporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať zvedne ruku. 74.

Kdo je proti tomuto návrhu? 73.

Kdo se zdržel hlasování? 17.

Ani tento pozměňovací návrh pana kolegy Jegly nebyl přijat.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následují pozměňovací návrhy pana poslance Bečváře. První se týká bodu 15 společné zprávy a navrhuje v § 11 odst. 1 d) před slova "zřízená zahrádkářská nebo chatová oblast, osada" doplnit slova "s výjimkou osad dočasně umístěných " a následuje odkaz. Tento pozměňovací návrh za zpravodaje doporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 92.

Kdo je proti tomuto návrhu? 38.

Návrh byl přijat.

Prosím další návrh.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Další návrh pana poslance Bečváře navrhuje zařadit nový § 34, který zní: "Nároky založené tímto zákonem, touto novelou, lze uplatnit do dvou měsíců ode dne jeho účinnosti. Neuplatněním ve lhůtě tyto nároky zanikají." Za zpravodaje tento návrh doporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať laskavě zvedne ruku. 130.

Kdo je proti tomuto návrhu? Nikdo.

Návrh byl přijat.

Prosím další návrh.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následují pozměňovací návrhy pana poslance Exnera. Oba tyto pozměňovací návrhy se týkají bodu II společné zprávy, kde už bylo přijato nové znění § 8 podle návrhu pana poslance Macha a o těchto návrzích není možno hlasovat.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Exner.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedající, dámy a pánové, pokud se týká prvního mého pozměňovacího návrhu, s názorem zpravodaje souhlasím, avšak pokud se týká druhého pozměňovacího návrhu, navrhuje se změna v té části věty, která byla beze změny přijata panem poslancem Machem, a jde o to, že tato část věty v souladu s důvodovou zprávou zcela jasně gramaticky precizuje, že oba případy souvisejí s tím, že jde o kupní smlouvu na budovu. Domnívám se tedy, že o druhém pozměňovacím návrhu je možné hlasovat, že je kombinací k přístupu k věci.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Prosím pana zpravodaje.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Já sice potvrdím své původní stanovisko, že totiž nelze přijmout pozměňovací návrh, který pozměňuje už přijatý pozměňovací návrh, nicméně nic nebrání tomu, abychom o tomto návrhu hlasovali.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: I já se přikláním k tomuto hledisku, budeme o tom hlasovat. Prosím, abyste ještě jednou tlumočil návrh, o kterém budeme hlasovat.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Je to pozměňovací návrh, který se týká bodu 11 a mění odst. 3 § 8 takto: "V případě, že vlastník pozemku v souvislosti s ..." atd. a tento pozměňovací návrh končí slovy " podle některého pozměňovacího návrhu použit." Za zpravodaje tento pozměňovací návrh nedoporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ani vláda nedoporučuje. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem pana poslance Exnera, ať zvedne ruku. 69.

Kdo je proti tomuto návrhu? 73.

Návrh nebyl přijat.

Přistoupíme k dalším pozměňovacím návrhům.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následují dva pozměňující návrhy pana poslance Grulicha. První z nich doporučuje vypustit bod 20 čl. I společné zprávy. Tento pozměňovací návrh za zpravodaje nedoporučuji přijmout.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ani vláda nedoporučuje. Ptám se sněmovny, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Grulicha, ať zvedne ruku! 68.

Kdo je proti tomuto návrhu? 65.

Kdo se zdržel hlasování? 26.

Návrh nebyl přijat. Prosím další.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Druhý pozměňovací návrh pana poslance Grulicha doporučuje vypustit bod 41 čl. I společné zprávy. Za zpravodaje tento pozměňovací návrh nedoporučuji k přijetí.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo tedy souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku! 71.

Kdo je proti? 69.

Kdo se zdržel hlasování? 20.

Návrh nebyl přijat.

Prosím další.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dalšími pozměňovacími návrhy jsou návrhy pana poslance Kozáka. První z těchto pozměňovacích návrhů se týká bodu 50 společné zprávy. Doporučuje v § 28 b) nahradit slova "č. 15/1955" slovy "vládní nařízení č. 15/1959 Sb.". Tento návrh za zpravodaje doporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: I vláda doporučuje. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku! 144.

Kdo je proti? Nikdo.

Návrh byl přijat.

Prosím další.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Další návrh se rovněž týká bodu 50 společné zprávy a navrhuje z § 28 b) vypustit slova "a pokud nemovitosti nepřešly na základě tohoto zákona na jiné oprávněné osoby". Tento návrh za zpravodaje nedoporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku! 66.

Kdo je proti tomuto návrhu? 74.

Návrh nebyl přijat.

Další návrh.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Další návrh se týká bodu 52 společné zprávy, tj. § 33 písm. c) a doporučuje vypustit slova "způsob vyhlášení a provedení dražby stanoví vláda nařízením, které vydá do 30 dnů od účinnosti tohoto zákona". Za zpravodaje tento návrh nedoporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Technická poznámka pana poslance Kozáka. Prosím.

Poslanec Stanislav Kozák: Pane předsedající, musím doplnit, tento návrh není celý. Ze stenografické zprávy vyplývá, že tento pozměňovací návrh pokračoval takto: "a aby vláda zpracovala systém, jak budou dražby fungovat i do této předlohy zákona tak, aby nemohlo docházet k žádnému zpochybnění".

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci za upřesnění. Ptám se tedy, kdo je pro tento návrh v tomto znění, ať zvedne ruku! 57.

Kdo je proti tomuto návrhu? 72.

Návrh nebyl přijat.

Prosím další návrh.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Další návrh pana poslance Kozáka navrhuje do nadpisu zákona doplnit text "a obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., a Ústava České republiky č. 1/1993 Sb.". Za zpravodaje tento návrh nedoporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku! 63.

Kdo je proti? 78.

Návrh nebyl přijat.

Prosím další.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Další pozměňovací návrh pana poslance Kozáka navrhuje zařadit do textu zákona nový paragraf, který by zněl: "Platnost Ústavy a obchodního zákoníku se vztahuje na družstva, oprávněné osoby a zemědělce přiměřeně." Za zpravodaje tento návrh nedoporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku! 56.

Kdo je proti tomuto návrhu? 77.

Návrh nebyl přijat.

Prosím další návrh.

Poslanec Karel Mach: Dalšími návrhy jsou návrhy pana poslance Josefa Hurty.

První z návrhů je v bodě 17 společné zprávy, kde navrhuje vypustit celé znění navrhovaného bodu f). Za zpravodaje tento návrh nedoporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku! 64.

Kdo je proti? 78.

Návrh nebyl přijat.

Prosím další návrh.

Poslanec Karel Mach: Další návrh se týká bodu 40 společné zprávy. Vypustit navrhované změny a ponechat původní znění zákona. Za zpravodaje tento návrh nedoporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku! 63.

Kdo je proti? 75.

Ani tento návrh nebyl přijat.

Prosím další návrh.

Poslanec Karel Mach: Další návrh je v bodě 41 společné zprávy, a sice vypustit celý první odstavec atd. a končí slovy "pozemků tělovýchovná a sportovní zařízení".

Za zpravodaje tento návrh nedoporučuji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP