Čtvrtek 20. května 1993

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

20. května 1993 v 9.10 hodin

Přítomni: Předseda PSP M. Uhde, místopředsedové PSP J. Vlach, J. Kasal, K. Ledvinka a 186 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr zdravotnictví P. Lom, ministr státní kontroly I. Němec, ministr školsví, mládeže a tělovýchovy P. Piťha, ministr vnitra J. Ruml, ministr dopravy J. Stráský, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu P. Hussar.

(Přerušená schůze zahájena v 9.00 hod.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené kolegyně, vážení kolegově, prosím, abyste zaujali svá místa, abychom
mohli zahájit naše jednání. Máme před sebou velmi mnoho úkolů, z našeho programu jsme zatím projednali jenom část.

Zjišťuji, že podle prezenční listiny je přítomno 112 poslanců a poslankyň. Znamená to, že jsme schopni se usnášet. Proto mi dovolte, abych zahájil přerušenou 9. schůzi a ještě jednou vás všechny na ní co nejsrdečněji přivítal.

Poprosím o klid a dovolte, abych konstatoval, že do této doby jsme z 29 bodů, které máme v pořadu, projednali pouze 9. Prosím proto o vaše plné soustředění, abychom mohli pokračovat. Ještě jednou prosím o maximální klid. 10. bodem je

X.

Návrh poslance Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu

Z pověření poslanců - navrhovatelů nám předložený návrh, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 128, odůvodní pan poslanec Richard Mandelík, kterého prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si vám předložit návrh zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu tak, jak předpokládá Ústava České republiky, že tento důležitý pilíř státní moci bude také v naší zemi upraven.

Návrh zákona se tedy opírá nejen o ústavu, opírá se také o vládní prohlášení, kde se předpokládalo - a vláda měla úmysl - vytvořit Nejvyšší kontrolní úřad transformací ministerstva kontroly. Tento zákon oba dva předpoklady řeší beze zbytků. Jeho koncepce se opírá především o předpoklad nezávislosti. Jedním z principů nezávislosti je nezávislost na státní moci, která je zajištěna několika aspekty.

Za prvé - páteří tohoto úřadu jsou členové úřadu, kteří jsou voleni Poslaneckou sněmovnou, kteří řídí kontrolní činnost a vypracovávají podle organizačního systému, který je v zákoně podrobně popsán, kontrolní závěry. Jsou podrobeni kárné odpovědnosti, kterou vykonává kárná komora úřadu, která je složena ze dvou soudců Nejvyššího soudu a z prezidenta tohoto úřadu. Tím je zaručeno, že tento úřad je oddělen plně od politických vlivů.

Nejvyšší funkcionáři tohoto úřadu jsou pak jmenováni prezidentem republiky tak, jak stanoví ústava.

Působnost tohoto úřadu je především dána ústavou a je to hlavně hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu, tak, jak je to obvyklé ve všech demokratických zemích na celém světě.

Současná právní úprava všem těmto požadavkům nevyhovovala, proto navrhovatelé předložili tento návrh zákona, vláda jej projednala 21. dubna a vyslovila s ním souhlas s tím, že bude přihlédnuto k připomínkám, což navrhovatelé respektovali a máte zde k dispozici tento návrh zákona ve znění společně zprávy.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu kolegovi Mandelíkovi. Společnou zprávu výborů, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk 274, nám odůvodní paní poslankyně Anička Röschová, kterou prosím, aby se ujala slova.

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jsme teprve u 10. bodu pořadu našeho pléna, budu velice stručná.

Předkládám vám společnou zprávu výborů Poslanecké sněmovny k návrhu poslanců Tomáše Ježka, Věnceslava Lukáše, Richarda Mandelíka a Miloslava Výborného na vydání zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, který byl projednáván pod tiskem 128. Společná zpráva má číslo 274.

Tento návrh zákona projednaly tři výbory, a to výbor ústavně právní, výbor rozpočtový a výbor hospodářský.

Hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh projednala. Ústavně právní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s předloženým návrhem poslanců na vydání zákona. A rozpočtový výbor nepřijal k tomuto návrhu poslanců žádné stanovisko.

Tuším, že hlasování v rozpočtovém výboru skončilo 8:8. Jak již bylo řečeno předkladatelem, vláda ve svém stanovisku vyslovila souhlas s tímto návrhem zákona a doporučila, aby byly zapracovány připomínky, které k tomuto návrhu měla, což se až na tři drobné maličkosti stalo již předkladateli a pak při projednávání v ústavně právním výboru.

Dovoluji si vám tudíž představit ve společné zprávě znění návrhu zákona, abyste byli schopni lépe se orientovat. To je na úvod vše. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji paní kolegyni Röschové. Dovolte mi, abych zahájil k tomuto bodu rozpravu. Mám ještě organizační prosbu. Prosím, aby do přihlášek do rozpravy byla psána nejen témata, ale i pozměňovací návrhy, abych mohl dodržet klauzuli jednacího řádu o přednosti pozměňovacích návrhů.

Jako první se do rozpravy s pozměňovacím návrhem přihlásil kolega Machalík. Předávám mu slovo a prosím, aby se připravil pan kolega Kačenka.

Poslanec Jiří Machalík: Vážený pane předsedající, vážený člene vlády, vážení kolegové, Nejvyšší kontrolní úřad je causa, která se táhne nejen touto sněmovnou, ale již předchozím volebním obdobím. Představitelé vládní koalice vyvíjeli obrovské úsilí, aby Nejvyšší kontrolní úřad nebyl vůbec zřízen. Když se tedy nakonec podařilo Nejvyšší kontrolní úřad zřídit, nastala situace, kdy představitelé vládní koalice vyvíjeli obrovské úsilí, aby Nejvyšší kontrolní úřad nemohl fungovat.

Mnozí si asi vzpomenete, že když se volilo prezídium Nejvyššího kontrolního úřadu, tak se představitelé vládní koalice konstruktivním způsobem nezúčastnili voleb, aby kontrolní úřad nemohl fungovat.

Mohli bychom pokračovat ve výčtu toho, co všechno bylo uděláno, aby tento orgán nefungoval.

Dnes je předložen nový zákon a já bych chtěl podat pozměňovací návrh k názvu zákona. Ne tedy zákon o Nejvyšším kontrolním úřadě, ale zákon pod názvem "Jak se zbavit Hussara".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Slovo má pan kolega Kačenka, připraví se kolega Wagner.

Poslanec František Kačenka: Pane předsedající, dámy a pánové, plním svoji povinnost a sděluji vám, že k Nejvyššímu kontrolnímu úřadu nemám žádný vztah, ale přesto považuji za nutné vystoupit k této problematice. Patřím k těm poslancům, jejichž přičiněním byl v minulém volebním období Českou národní radou jak ústavní zákon, tak zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu přijat. Nutno konstatovat, že zřízení nezávislého kontrolního úřadu bylo již tehdy zpolitizováno a ústavní zákon prošel rozdílem pouhých tří hlasů. Bylo to pochopitelné, protože ODS v té době šlo o záchranu jednoho ministerského křesla. Velice trefně se tehdy k tomu vyjádřil ministr kontroly Němec, který to dal ve svém vystoupení nepokrytě najevo. Konstatoval: "Již tento návrh znamená morálně politický dopad na naše ministerstvo. Ať chceme nebo nechceme, chodí za mnou pracovníci a ptají se mne, zda jejich práce má perspektivu a jestli se zřídí něco podobného a nebude se jednat o transformaci, pak tito pracovníci přijdou o místo."

To je i dnes předmětem sporu. V tomto postoji se ODS neliší ani dnes. Transformace ministerstva kontroly na takovýto "nezávislý kontrolní úřad" nebyla možná. Velmi výstižně se k tomu vyjádřil pan poslanec Josef Pavela, který tehdy řekl: "Transformovat je možné jen to, co existuje a je skutečně funkční. Doporučuji pánům ministrům, aby jezdili často do terénu a ptali se voličů, co si myslí o úrovni a vůbec o existenci ministerstva kontroly nebo jakéhokoliv kontrolního systému u nás v posledních dvaceti měsících."

Proto byl nakonec Nejvyšší kontrolní úřad zřízen v té podobě, v jaké existuje. Přijetím zákona však tahanice neustaly. Odyssea pokračovala při stanovení platu prezidenta a viceprezidenta úřadu, přidělování budovy, při projednávání a schvalování statutu. Situaci lze zhodnotit tak, že vládní koalice záměrně vytvářela podmínky, které neumožnily rozvinout práci tohoto úřadu. Drobné nedostatky, které zákonitě vznik a nastoupení nového úřadu doprovázejí, byly zveličovány a dnes mají dopad v tom, že se má Nejvyšší kontrolní úřad zrušit.

Není tomu tak dávno a řada z vás byla u toho, co jsme rušili soustavu výborů lidové kontroly a slibovali, že napříště bude kontrola jen nezávislá. Netrvalo to tak dlouho a máme zde návrh o "nezávislém kontrolním úřadu", který je ale konstituován na podobných principech, jako tomu bylo u Výboru lidově kontroly. Dokladem toho jsou některé doslovně přejaté paragrafy z tohoto zákona a také nesmyslnost kontroly, kdy kontrolor kontroluje, pracovník NKÚ neznalý podmínek stanoví závěry a senát schvaluje tyto jeho závěry. Je otázka, zda je strčí do šuplíku nebo je zveřejní.

Není tomu tak dávno, co jsme rušili soustavu KNV. Nyní je snaha KNV obnovit nebo dokonce realizovat nové územní uspořádání po vzoru sovětských oblastí. Není tomu tak dávno, co jsme tvrdili, že právo už nikdy nebude vůlí jedné vládnoucí třídy nebo elity povýšené na zákon.

Způsob, jakým se ruší Nejvyšší kontrolní úřad, říká, že už to dávno není pravda. V důvodové zprávě k projednávanému zákonu se samozřejmě nic takového neříká. Ta se dovolává pouze toho, že dosavadní právní úprava nevyhovuje a že se tímto zákonem naplňuje Ústava České republiky. Je to subjektivní názor předkladatele, se kterým nehodlám polemizovat. To, že zákon nevyhovuje stávající úpravě, je logické, ale ještě to neznamená, že Nejvyšší kontrolní úřad je úřad špatný, že je to důvod k jeho zrušení.

Kladu otázku v této souvislosti, zda to lze vůbec navrhovaným způsobem provést. Dříve, než bude možně na ni odpovědět, je nutně zodpovědět, zda Nejvyšší kontrolní úřad zakotvený v ústavě je týž, který existuje, nebo je to orgán jiný, který se má teprve ustavit. Osobně se domnívám, že platí to první, i když to výslovně v ústavě není uvedeno. Z legislativního srovnání stávajícího NKÚ a úpravy provedené v článku 97 ústavy je patrná věcná shoda v pojetí a struktuře orgánů, odlišný je pouze způsob ustavování statutárního orgánu, kterým je prezident a viceprezident, do funkce. Dalším důvodem je omezení činnosti kontrolního úřadu. Ústava opustila klasicky používaný způsob obsazování funkcí vedoucích pracovníků Nejvyššího kontrolního úřadu, kterým byla volba, a stanoví způsob jmenování prezidenta a viceprezidenta NKÚ prezidentem republiky. Tento můj názor je podložen stanoviskem znalců ústavního práva, např. dr. Pavlíčka a dalších. Přistoupíme-li však na teorii předkladatelů, pak to ovšem znamená, že zpochybňujeme existenci stávajících ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, které ústava předpokládá v čl. 79. Také u nich totiž ústava nebo jiný zákon nestanoví, že ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy ČR jsou ministerstva a jiné správní úřady podle čl. 79 ústavy. K naplnění ústavy pak zákonitě nestačí zákon ČNR č. 2/1969 Sb. v platném znění, ale musí být zákon nový. Tím rovněž zpochybňujeme všechny právní předpisy, které ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy vydaly po 1. 1. 1993.

Domnívám se, že pokud tyto pochybnosti nebudou spolehlivě vyvráceny, je nutné, aby Nejvyšší kontrolní úřad, má-li být zrušen, nebyl rušen zákonem, ale ústavním zákonem. Jen tak se zabrání tomu, aby Ústavní soud buď část tohoto zákona, který dnes projednáváme, nebo celý, jako nezákonný zrušil.

Obecným požadavkem po rozpadu ČSFR a vzniku České republiky není budovat nový právní řád, ale je to požadavek uvést recipovaný právní řád do souladu s novou ústavou. V souvislosti s NKÚ neexistují ani obvyklé skutečnosti, který by podmiňovaly vypracování legislativního záměru pro zpracování nového zákona, např. jako reakci na změněné společenské vztahy v oboru kontroly. A není zde ani doporučení domácího nebo zahraničního orgánu, který by takovouto právní úpravu požadoval. Nejsou-li zde z hlediska ústavního žádné jiné podstatné důvody než ty, které jsem uvedl, jeví se jako správné a rozumné neměnit nebo nevytvářet Nejvyšší kontrolní úřad novým zákonem, ale upravit stávající zákon č. 61/92 Sb.

K tomu mě vedou i další důvody, např. mezinárodní. Ve druhé polovině dubna se v Praze konalo setkání prezidentů některých nejvyšších kontrolních úřadů evropských zemí, na kterém se jednalo o přijetí České republiky právě za člena EUROSAI a INTOSAI (?) a podkladem k tomu byl právě zákon 61/1992 Sb. Ze zhodnocení přítomných prezidentů vyplynulo, že je to zákon dobrý, moderní, který umožňuje plnit to, co se v podstatě od nezávislé kontroly očekává.

Kladu v této souvislosti otázku, co se stane, zrušíme-li zákon 61/19992 Sb., odvoláme-li prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a budeme psát na tyto orgány, že NKÚ neexistuje? Nezpochybníme tím legalitu nezávislé kontroly u nás vůbec?

Jsou zde i jiné důvody, aby způsobem navrženým předkladateli nebylo postupováno. Zrušení úřadu by znamenalo ve své podstatě popření legislativní činnosti ČNR. Platnost aktů ČNR bezesporu patří k obecným principům právního státu. Z tohoto principu pak vyplývá, že legitimní a legální právní akty ČNR by měly být každou právní úpravou transformovány a platit po celou dobu založenou příslušným zákonem. To se týká rovněž volby prezidenta a viceprezidenta NKÚ. Zpochybnění nebo popření aktů založených ČNR v minulém volebním období by se mohlo stát pravidlem i pro naše následovníky, kteří by tak mohli zrušit všechny akty námi založené a nahradit je vlastní úpravou. Navrhovaná úprava ve své podstatě znamená obejití obecně platných legislativních zásad a principů právního státu a představuje zpolitizování celého problému. Bezdůvodné přijetí nové právní úpravy lze označit za zneužití legislativy k politickým účelům.

I když s předloženým řešením nesouhlasím, dávám k zákonu následující pozměňovací návrhy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Malý okamžik, pane kolego. Vážené kolegyně a kolegově, buďte tak laskavi, zachovejte klid, buďte tolerantní k tomu, kdo přednáší. Můžete tady za chvíli být vy.

Poslanec František Kačenka: § 3 odst. 1 písm. b) doporučuji doplnit o následující znění: "zejména pokud se týká hospodárného a účelného vynakládání prostředků". Všude ve světě jsou tyto kontrolní úřady právě zaměřeny na tuto oblast. To, že v ústavě je to formulováno trochu jinak, se snažím právě doplnit tím, aby zde toto meritu bylo vyjádřeno.

V odstavci 3 téhož paragrafu doporučuji vložit před "Česká národní banka" Parlament a nikde ve světě nejvyšší kontrolní úřad nekontroluje činnost parlamentu.

V § 4 doporučuji vložit za slovo "jsou" slova "kontrolní protokoly" a "cílem je uvést do souladu s", se zněním § 25, kde se říká, že výsledkem kontroly je nejen kontrolní protokol, ale i zápis.

V § 8 odst. 4 doporučuji vypustit slovo "může". Je to z toho důvodu, že se domnívám, že prezident by se takovýchto jednání účastnit měl, že by to nemělo být na jeho vůli.

Dále navrhuji vložit nový paragraf 9 a ostatní paragrafy přečíslovat. Vycházím z toho, že kárné řízení má smysl jen tehdy, je-li prováděno u orgánů profesní samosprávy nebo u osob, které požívají imunity nebo jsou vyňaty z trestně právní nebo jiné odpovědnosti. Proto § 9 by měl znít: "Odst. 1. Funkce prezidenta úřadu a viceprezidenta úřadu jsou veřejnou funkcí. Odst. 2. Prezidenta úřadu a viceprezidenta úřadu nelze stíhat za přestupek, podléhají kárné pravomoci kárné komory úřadu, pokud zákon nestanoví jinak."

Neprojde-li tento pozměňující návrh, dávám alternativní návrh - vypustit § 34-44 ze společné zprávy.

V § 13 odst. 4 písm a) doporučuji, aby za stávající text bylo doplněno: "a kontrolním závěrům".

V § 16 - doporučuji vypustit "a přenést na ně nebo převzít od nich provedení jednotlivých kontrol". Domnívám se, že Česká republika je suverénním státem a že přebírání takovýchto aktů zejména kontrolních není na místě.

V § 17 odst. 1 doporučuji vypustit slovo "všech". V odst. 4 doporučuji vypustit "a zveřejňuje je ve Věstníku NKÚ (dále jen věstník úřadu)". Tuto legislativní zkratku přesunout do § 45. Je to z toho důvodu, že jestliže vyhlásíme ve věstníku, kdo bude kontrolován, bude mít dostatek času, aby zlikvidoval podklady nebo zmanipuloval kontrolní prověrku.

V § 19 odst. 2 doporučuji vypustit "členové úřadu". Je to v rozporu s § 11. Nebo je zde druhé alternativní řešení, které navrhuji - aby do § 11 odst. 1 za slova "úřadu" se doplnilo "vykonává kontrolu", protože je to v logickém rozporu, jestliže má dělat jen kontrolní závěry. Buď bude kontrolovat nebo bude provádět kontrolní závěry.

Dojde-li k pozměňovacímu návrhu v § 9, navrhuji doplnit v § 37 "prezident úřadu a víceprezident úřadu též za přestupky podle § 9 tohoto zákona".

V § 50 odst. 1 doporučuji vypustit "a Nejvyšší kontrolní úřad České republiky". Doporučuji doplnit nový odst. 2 ve znění "na Nejvyšší kontrolní úřad zřízený ústavním zákonem č. 481/1991 Sb., je Nejvyšší kontrolní úřad podle čl. 92 ústavy".

Odst. 2 se přečísluje na odst. 3 a vypustí se "a z Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky".

V § 51 odst. 3 doporučuji následující znění: "Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole."

Na závěr mám jeden procedurální návrh. Doporučuji, aby po skončení rozpravy se jednání přerušilo, sešel se ústavně právní výbor, který by zaujal stanovisko k tomu, co jsem zde přednesl. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, ptám se vás, jestli souhlasíte s tím, aby o vašem procedurálním návrhu bylo hlasováno po ukončení rozpravy. (Ano.) Děkuji. Kolegyně Röschová.

Poslankyně Anna Röschová: Poprosila bych všechny, kteří budou předkládat pozměňovací návrhy, aby je předložili písemně, protože například toto jsem samozřejmě nestačila zachytit. Děkuji.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánově, problém, o němž zde je řeč, může být pojímán v mnoha rovinách. Nejlépe tyto roviny vyjádřím citátem z Gercena: "Ironií se vyjadřuje nevole nad tím, že logická pravda není totéž, co historická, že kromě dialektického vývinu má pravda ještě svůj vývin vášnivý a náhodný, kromě rozumu má svůj román."

Tento román začal románem, začal tím, že zcela bez důvodu, bez jakéhokoliv bližšího vysvětlení navrhl v rozpočtovém výboru této sněmovny navrhovatel, první z navrhovatelů dnešní předlohy, pan poslanec Mandelík, odvolání prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu ing. Hussara. To je věc téměř půl roku stará. Tímto byl otevřen spor, který lze charakterizovat tak, jak to učinil jeden z mých předřečníků a nezbývá mi, než v této románové poloze se připojit k jeho konstatování a vtipně předloženému návrhu na změnu názvu zákona.

Nicméně jsme v realitě velmi vážné a není výhodné ani rozumné pro žádnou ze spořících se stran přenášet spory do oné polohy románově. Spory by měly zůstat jen a jen v rovině vážně, a to v rovině práva. Dovolte, abych vám nejdříve citoval z Limské deklarace o nezávislých kontrolních úřadech z roku 1977. Tato deklarace v části páté nazvané Nezávislost Nejvyšších kontrolních úřadů v bodě 1 říká: Nejvyšší kontrolní úřady mohou plnit své úkoly objektivně a efektivně pouze tehdy, jsou-li nezávislé na kontrolovaném subjektu, a jsou-li chráněny proti vnějším vlivům. V odst. 2: Ačkoliv státní instituce nemohou být absolutně nezávislé, protože jsou součástí státu jako celku, Nejvyšší kontrolní úřady musejí být vybaveny funkční a organizační nezávislostí.

A v části 6. Nezávislost členů a úředníků Nejvyšších kontrolních úřadů: V odst. 1 nezávislost Nejvyšších kontrolních úřadů je nerozlučně spojena s nezávislostí jejich členů. Členy se rozumějí ty osoby, které odpovídají za rozhodnutí Nejvyšších kontrolních úřadů a jsou za tato rozhodnutí odpovědné třetím stranám, tedy členové rozhodovacího kolegia, či vedoucí monokraticky organizovaného Nejvyššího kontrolního úřadu. A v odst. 2: Nezávislost členů musí být rovněž zaručena ústavou, zejména postupy při jejich odvolání, které jsou rovněž vtěleny do ústavy, nemohou narušovat nezávislost členů. Způsob ustavení do funkce a odvolávání členů závisí na ústavní struktuře dotyčného státu.

Domnívám se, že citace sama dává každému soudnému člověku příležitost uvážit, jak strašlivě je navržená předloha v rozporu s mezinárodně platným dokumentem, který je vlastně mezinárodně platnou právní normou pro to, jak v demokratických státech mají vypadat kontrolní instituce.

Nebývá mým zvykem z tohoto místa příliš číst, dnes se vám omlouvám, budu číst a ještě ne svůj text. Považuji za velmi důležitě - přesto, že mnozí z vás měli příležitost s textem, který budu číst, se seznámit - jej přečíst nejen vám, ale zejména vaším prostřednictvím jej dát k dispozici široké veřejnosti, protože tento text brilantně ukazuje na to, v čem přesně je původní návrh pana poslance Mandelíka a dalších špatný z logiky práva. Omlouvám se, že používám text, který nereaguje na některé již provedené změny, ale domnívám se, že nereaguje jen na věci nepodstatné. Je starší než projednání předlohy v příslušných výborech. Je to text, jehož autorem je prof. dr. Václav Pavlíček z katedry ústavního práva právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Text se nazývá "K ústavnímu postavení Nejvyššího kontrolního úřadu". Podle čl. I ústavního zákona č. 481/1991 Sb., ze 7. listopadu 1991, kterým se zřídil Nejvyšší kontrolní úřad ČR, byl charakterizován tento orgán jako orgán nezávislý na vládě, jejích orgánech a ústředních orgánech státní správy. V ostatních podrobnostech bylo ponecháno obyčejnému zákonu, aby stanovil působnost, strukturu a další náležitosti. Článek 97 Ústavy České republiky charakterizuje tento úřad shodně jako orgán nezávislý, neomezuje však tuto nezávislost na vztah k orgánům státní správy. Stanoví již taxativně kompetenci tohoto orgánu, a to na kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu.

Na rozdíl od předchozí úpravy v souvislosti se vznikem samostatné České republiky a její Ústavy stanoví vztahy Nejvyššího kontrolního úřadu k jiným ústavním orgánům tak, že prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu jmenuje prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny. Všechny ostatní podrobnosti jsou opět svěřeny obyčejnému zákonu. Při porovnávání textu předchozího a současného ústavního vymezení dlužno konstatovat, že současná úprava je podrobnější, ústavní vymezení je užší a konkrétnější, nemění však koncepci tohoto orgánu, tj. nezávislost kontroly, kterou vymezuje blíže ve shodě s postavením jiných ústředních orgánů samostatné České republiky.

Přihlédneme-li k prováděcímu zákonu č. 61/92 Sb., je působnost Nejvyššího kontrolního úřadu v současné ústavě vymezena taxativně a úžeji, než byla do té doby. Na rozdíl od dřívějšího stavu nedává Nejvyššímu kontrolnímu úřadu možnost např. kontrolovat čerpání státního rozpočtu, výkon státní správy atd. Vzhledem k taxativně užšímu ústavnímu vymezení postavení Nejvyššího kontrolního úřadu je zřejmé, že musí být novelizován zákon č. 61/92 Sb., aby dosavadní působnost tohoto orgánu stanovená zákonem, pokud přesahuje ústavní vymezení, nebyla s ním v rozporu. Zároveň je nesporně, že jde o týž orgán, který byl zřízen ústavním zákonem č. 481/91 Sb., jehož působnost se toliko zúžila.

Rozdíly, spočívající v ústavním postavení prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu dříve podle zákona č. 61/92 Sb. a nyní podle ústavy, systémově odpovídající vzniku samostatné České republiky. Z faktu samostatné České republiky vyplývá též, že ústavní stav Nejvyššího kontrolního úřadu a jeho představitelů vůči ostatním nejvyšším orgánům státu, tedy vůči prezidentu, parlamentu, ale i vládě, je upraven způsobem vyčerpávajícím a bez novelizace ústavy nelze obyčejným zákonem zřejmě stanovit další vazby prezidenta a Parlamentu, ale i vlády k těmto či jiným orgánům Nejvyššího kontrolního úřadu.

Zatímco ústava ve shodě s dosavadní úpravou zakotvuje funkci prezidenta a viceprezidenta jako činitelů ústavních, tedy s pravomocemi srovnatelnými s postavením soudcům Ústavního soudu, článek 62 písm. f) ústavy, nevyžaduje se k jejich ustanovení kontrasignace premiérem, postavení dalších funkcionářů NKÚ není ústavně zakotveno a nemohou být v tomto smyslu ústavními činiteli. Nelze ovšem vyloučit, aby se orgán parlamentu na jejich výběru podílel, jako se podílí na tvorbě např. různých rad v oblasti sdělovacích prostředků apod. Lze namítnout, že z ústavy jednoznačně nevyplývá, že je vyloučena působnost prezidenta republiky podle článku 63 odst. 2 ústavy s kontrasignací předsedy vlády podle odst. 3 tohoto ustanovení.

Domnívám se však, že by se jednalo o nepřípustně extenzivní výklad ústavy nebo pokud by se při tvorbě ústavy předpokládala taková pravomoc u orgánu v ústavě zakotveného, nepochybně by to bylo v ústavě vyjádřeno, jak je tomu např. u soudců podle článku 63 odst. 1 písm. i).


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP