Středa 19. května 1993

Poslanec Jindřich Němčík: Pane předsedající, to jsou všechny pozměňovací návrhy, které zazněly v průběhu rozpravy.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, takže dámy a pánové, mohu se nyní zeptat, kdo souhlasí s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku v zaměstnanosti, a některé další zákony podle sněmovního tisku 252 ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 348 a schválených pozměňovacích návrhů, ať zvedne ruku. 149.

Kdo je proti? Nikdo.

Takže konstatuji, že tento návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi a panu společnému zpravodaji za odvedenou práci. (Potlesk.)

Dámy a pánové, budeme pokračovat v přerušeném bodu, je jim

IX.

Vládní návrh zákona o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů

Zdá se, že ministr zdravotnictví Petr Lom si přeje vystoupit ne k závěrečné zprávě.

Ministr zdravotnictví ČR Petr Lom: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, dovolte, abych se krátce vyslovil k některým připomínkám, které mají v sobě určitý rozpor.

Rád bych řekl k návrhu, kterým poslanec Rymeš žádá, aby k bodu č. 10, § 6 odst. 4, v písm. l), byly zařazeny do okruhu osob, za které pojistné platí stát, kromě rodičů také prarodiče. Odůvodňuje to tím, že matka, pro kterou je nerentabilní, aby pečovala o dítě, ho svěří do péče prarodičům dítěte. My jsme o tom velmi diskutovali a já se domnívám, že jsme nenaplnili tím původní požadavek, protože smyslem ustanovení byla podpora matky, aby se mohla věnovat svému dítěti, nikoli, aby zvažovala rentabilitu svého zaměstnání či výchovy a dala přednost zaměstnání. Potom je otázka, co je rentabilní, jestli určitá výchova bez matky, nebo výtěžek jejího zaměstnání. Já se domnívám, že to je bod, se kterým bych nemohl souhlasit.

Pokud se týče pozměňovacích návrhů kolegy Vrzala, myslím si, že k tomu snížení 30 procentnímu bylo už řečeno vše. K dalšímu návrhu na snížení maximálního vyměřovacího základu na 270 tisíc chci jenom říci, že by to byl radikální zásah do stávajícího systému solidarity a že by to podle letmých výpočtů znamenalo, že z té jakoby

ušetřené částky už není možné pokrýt deset lidí s minimálním vyměřovacím základem.

Tím přecházím návrh kolegy Skočovského, který žádá snížení dokonce na 120 tisíc.

Přesun zálohy z 20. dne měsíce na 8. den následujícího dne měsíce by znamenal, že se nám zde posouvá tato platba a po 18 dní by nebyly k dispozici žádné finanční prostředky k přerozdělování a vznikla by zde určitá finanční krize nebo finanční nouze. Domnívám se, že tento návrh rovněž není ten, se kterým bych živě souhlasil.

Pokud se týče paní poslankyně Fischerové, tak její návrh na to, aby byli zahrnuti do seznamu studentů také ti, kteří jsou dlouhodobě nepříznivě zdravotně postiženi a mohou to vykázat, a sledovaným návrhem, aby byly do seznamu zařazeny také matky, které přerušily studia pro mateřskou dovolenou, tak chci říci, že tyto návrhy na první pohled znějí přijatelně, ale při bližším prozkoumání lze těžko uvěřit ve smysl takového ustanovení, jestliže někdo od 18 let, kdy obvykle se studenti přihlašují na vysokou školu, by měl dalších deset nebo osm let závažně nepříznivý zdravotní stav a pak se teprve hlásil na vysokou školu.

Pokud se týká přerušení studia pro mateřskou dovolenou - to je ošetřeno ve stávajícím písm. l), kde je zmíněno, že osoba, která pečuje o dítě do sedmi let, je za ní hrazeno pojistné státem, a to až do jejího vlastního příjmu 1694 korun. Čili do sedmi let po porodu je matka, která přerušila studium, kryta pojištěním státu, tedy ani toto ustanovení, které jsem chtěl původně podpořit, nemohu doporučit, protože je již v zákoně ve svém smyslu obsaženo.

Paní poslankyně Hubová navrhuje komplexní úhradu léčebných prostředků zdravotnické techniky pro sportovce. Zazněla zde argumentace, že sportovci mají náročnější typ léčby, že vyžadují zkrácenou léčbu - já, jako lékař, s tím nesouhlasím, protože jakákoliv jiná léčba než standardní vede k nedoléčení a myslím si, že toto opatření není systémové, že sportovci nejsou sociálně ohrožená skupina obyvatel, která by neměla prostředky na finanční spoluúčast. Ve stávajícím systému se zde otevírá prostor pro komerční připojištění pro úraz a bude-li připojištění pro onemocnění, tak mohou řešit veškeré své obtíže se zdravotním stavem připojištěním. Čili nedoporučil bych návrh paní poslankyně Hubové.

K návrhu paní poslankyně Mazalové - souhlasím se zařazením, resp. rozšířením na druhý stupeň tělesného postižení. Domnívám se, že to je systémové, protože celá řada tělesně postižených se pohybuje na hranici mezi druhým a třetím a neměli bychom se dopouštět určité nespravedlnosti.

Závažnější je návrh kolegy Bendy, který se zamýšlí nad tím, zda je správné uzákonit, že léčivé minerální vody a přírodní zdroje jsou ve vlastnictví státu. Samozřejmě, máme k tomu určité výhrady, ale na druhé straně chceme ochránit naleziště přírodních léčivých vod, o jejichž rozloze nemáme tušení, a také před neodborným zásahem, který by mohl vyplývat z vlastnických práv a neodborné těžby. Pamatujeme si dobře ohrožení výtoku léčivých vod v Karlových Varech, když byl navrtán nějaký vrt ve vzdálenosti několika kilometrů. Proto si myslím, že toto by mělo zůstat ve vlastnictví státu, stejně tak, přirovnáme-li zdroje léčivých minerálních vod k vyhrazeným nerostům nebo podle připravovaného horního zákona k nerostům významným z hlediska státního zájmu, jejichž vlastníkem je stát. Čili je to velmi diskutabilní otázka.

Jinak děkuji všem, kteří vznesli pozměňovací návrhy a zamýšleli se nad smyslem svých pozměňovacích návrhů a tedy nad smyslem zákona a přispěli tak k jeho zkvalitnění.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Lomovi. O slovo se přihlásil pan ministr Jindřich Vodička.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych na žádost pana poslance Bendy otevřel ještě rozpravu o všeobecném zdravotním pojištění. Pan poslanec Benda by vás seznámil s usnesením ústavně právního výboru.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Prosím pana poslance Bendu, aby nás seznámil se stanoviskem ústavně právního výboru. Registruji ještě přihlášku do rozpravy paní poslankyně Fischerové.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, dámy a pánově, jenom proto, že jsme se na návrh pana poslance Vyvadila zabývali tímto problémem nejen v sociálním pojištění, ale i ve zdravotním pojištění a vidíme tam jednu odlišnost, tak ústavně právní výbor navrhuje, aby ve společné zprávě na str. 4 k dosavadnímu bodu 24 odst. 2 zněla věta takto: v první větě se vypouštějí slova "v roce 1993", slova "nejpozději do 31. května" to zůstává. Zbytek věty by se vypustil a nahradil by se slovy a vypouštějí se slova "k tomuto přehledu je povinna předložit opis daňového přiznání". Jedná se o to, že podle znění společně zprávy by osoba musela část svého daňového přiznání předkládat, finanční orgány by toto potvrzovaly. Ústavně právní výbor se domnívá, že bez souhlasu osoby nesmí být to, co je známo finančních orgánům, dáno k dispozici žádnému jinému státnímu orgánu. Čili z toho důvodu doporučujeme tuto změnu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bendovi a prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Fischerová.

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěla bych se ještě pokusit vysvětlit svůj podmiňovací návrh, protože mám dojem, že jsme si s panem ministrem zcela neporozuměli. Pokud se týká studentek na mateřské dovolené, nešlo mi o to, že když je na mateřské dovolené, ať platí pojistné stát. Vím, že to je ošetřeno tím, že když je doma a pečuje o jedno až dvě děti do patnácti let, že to platí stát. Ale mně šlo o to, že studentka se dostane do stresové situace, otěhotní, přeruší studium, bude třičtvrtě roku doma, bude jí 26 roků, vrátí se dostudovat a protože v té době bude starší 26 roků, nebude za ní pojistné platit stát. To byl smysl mé připomínky. Možná, že jsem se špatně vyjádřila.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Fischerově, věřím, že se vše vysvětlí. Protože se do rozpravy již nikdo nehlásí, rozpravu končím a prosím pana společného zpravodaje, aby se ujal svých povinností a provedl nás pozměňovacími návrhy ke kýženému cíli.

Poslanec Stanislav Gross: Pane místopředsedo, vážení členově vlády, dámy a pánové, v rozpravě vystoupilo celkem 15 poslanců, z toho jedna poslankyně třikrát. Myslím si, že bylo zde zmíněno a vysvětleno mnoho ministrem zdravotnictví, takže já se omezím na předkládání návrhů a na můj postoj coby společného zpravodaje.

Mohli bychom přikročit k hlasování. (Předsedající Kasal: souhlasím.)

Jako první v rozpravě vystoupil pan poslanec Gross, který navrhl v čl. II bodu 31 § 26a doplnit větu slovy: "pokud se v kolektivní smlouvě nestanoví jinak". Omezím se pouze na konstatování, že toto jsme přijali i v zákoně o sociálním pojištění a považuji za vhodné reagovat v tomto směru i v zákonu o zdravotním pojištění.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Kdo souhlasí s návrhem poslance Grosse, ať zvedne ruku! 136.

Kdo je proti? 6.

Návrh byl přijat.

Poslanec Martin Syka: Jako druhý vystoupil poslanec Rymeš, který navrhl, aby v čl. I bodu 10, § 6, odst. 4 l) byla za slova "otec nebo matka" vložena slova "nebo prarodič". Ministr zdravotnictví zde svůj názor řekl, já těž nepodporuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dávám o tomto návrhu hlasovat. Kdo s ním souhlasí, ať zvedne ruku. 64.

Kdo je proti? 16.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Martin Syka: Jako třetí vystoupil poslanec Kašpárek, který nepřednesl žádné konkrétní připomínky. Za klub doporučil přijetí snížení vyměřovacího základu na 30% a dále podrobil celkový stav zdravotnictví kritice ve smyslu kritiky lékařské komory. K tomu bych chtěl snad jen uvést, že výbor pro sociální politiku a zdravotnictví se problematice zdravotnictví velmi pečlivě věnuje. Dokladem toho je dnes ráno přijaté usnesení, ze kterého rezultují úkoly, které žádá ministra zdravotnictví o termínování určitých kroků, jež by vedly k tomu, co jsem předeslal ve své úvodní zprávě, totiž k určitým systémovým změnám. Proto nepovažujeme za nutné ustavovat komisi výboru pro práci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Čili bez konkrétních připomínek.

Jako čtvrtý vystoupil poslanec Vrzal, který přednesl několik pozměňovacích návrhů. První ve smyslu stejném jako v zákoně o sociálním pojištění. Zde tedy v čl. II, bod 9, § 3, odst. 3 doporučuji snížit vyměřovací základ ze 35% na 30%. Stanovisko společného zpravodaje nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dávám o návrhu poslance Vrzala hlasovat.

Kdo souhlasí, ať zvedne ruku. 26.

Kdo je proti? 19.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Martin Syka: Jako druhý návrh v tomtéž § 3, odst. 3 částku 486 tisíc Kč snížit na 270 tisíc Kč. Rovněž nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo s návrhem poslance Vrzala souhlasí, ať zvedne ruku. 21.

Kdo je proti? 45.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Martin Syka: Jeho třetí pozměňovací návrh se týkal společně zprávy, a sice čl. II, bod 12, § 3, odst. 4 vypustit tedy ze společné zprávy. S tím souvisí druhá část jeho pozměňovacího návrhu, a sice z bodu 25 § 13 vypustit ze společné zprávy tak, aby platilo původní znění ve smyslu vládního návrhu.

K tomu chci podat svůj náhled, že výbor pro sociální politiku a zdravotnictví tento pozměňovací návrh společné zprávy odsouhlasil. Vládní návrh zákona tedy je bez něj. Čili k tomuto já nezaujímám žádné rozhodné stanovisko.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Kdo souhlasí s návrhem poslance Vrzala, ať zvedne ruku. 68.

Kdo je proti? 10.

Kdo se zdržel hlasování? 74.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Martin Syka: Dalším, který v rozpravě vystoupil s pozměňovacím návrhem, byl poslanec Rubáš, který navrhuje, aby se v čl. I zařadil bod 1, který by zněl: "§ 1 včetně nadpisu zní: § 1 - účel zákona. Tento zákon upravuje všeobecné zdravotní pojištění (dále jen zdravotní pojištění), na jehož základě je poskytována zdravotní péče úplně nebo částečně hrazená zdravotním pojištěním v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zdravotním řádem."

V dalším textu, tj. v § 2 v nadpisu a v odst. 1, 2 a 4, v § 10 odst. 1 (písm. g), v § 13 odst. 1, 2, v § 14 odst. 1, v § 15 odst. 2 a v § 19 odst. 2 se slova "potřebná" (resp. potřebné) "zdravotní péče" nahrazují slovy "péče plně nebo částečně hrazená zdravotním pojištěním ". Ostatní body se přečíslují.

Tento návrh, který je zde předkládán, byl dosti diskutován ve výboru ve smyslu vymezení potřebné nebo nepotřebné zdravotní péče. Je to skutečně problém, který zde je.

Řekl bych, že ve smyslu dalších uvažovaných přijatých změn v systému zdravotního pojištění se budeme muset nad tímto problémem vážně zamyslet a zakotvit ho do legislativních norem. Osobně se domnívám, že zde v tomto návrhu zákona toto přijetí je poněkud předčasné. Nicméně nechávám rozhodnutí v rukou sněmovny.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, dávám tedy o návrhu pana poslance Rubáše hlasovat.

Kdo s ním souhlasí, ať zvedne ruku. 87.

Kdo je proti? 27.

Kdo se zdržel hlasování? 46.

Takže tento návrh byl přijat.

Pan poslanec Skočovský navrhuje, aby v článku II v bodu 9 § 3 odst. 3 částka 486 000 se snížila na 120 000. Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Skočovského, ať zvedne ruku. 19.

Kdo je proti? 55.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Martin Syka: Ve druhém návrhu poslanec Skočovský navrhuje, aby se snížil vyměřovací základ na 30%. Vzhledem k tomu, že o tomto bylo již hlasováno, nemá smysl dále hlasovat o tomto návrhu.

Jako další návrh předkládá v čl. II odst. 20 § 7 "termín splatnosti zálohy na pojistné do 20. dne předcházejícího měsíce" posunout na termín "do 8. dne následujícího měsíce". Přiznám se, že osobně nemám stanovisko k tomu, nestačil jsem konzultovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, dávám o tomto návrhu hlasovat.

Kdo s ním souhlasí, ať zvedne ruku. 45.

Kdo je proti? 14.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Martin Syka: Jako další vystoupil poslanec Jaroš, který doporučuje k dosavadnímu bodu 10 § 6 odst. 4 - osoby, které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod - doplňuje slovo "starobní". Je to upřesnění toho, co uniklo v jednání našeho výboru. Mluvili jsme o tom, bohužel určitou chybou jsme o tom nehlasovali. Stavím se za to, abychom tento návrh na doplnění tohoto slova přijali.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, dávám o tomto návrhu hlasovat.

Kdo souhlasí, ať zvedne ruku. 154.

Kdo je proti? Nikdo.

Návrh byl přijat.

Poslanec Martin Syka: Druhý návrh poslance Jaroše k čl. II bodu 25 § 13 - v § 13 se za slova "z kapitálového majetku, z pronájmu, ostatní příjmy" vkládají slova "§ 3 odst. 4". Ve druhé větě se vkládají za slova "podle § 3 odst. 3 věty čtvrté" slova "a nebo podle § 3 odst. 4 věty třetí". Je to v podstatě ve smyslu návrhu poslance Rubáše v našem výboru. Je to něco jiného než navrhuje vládní návrh. Podobný problém jako navrhoval poslanec Vrzal, který nebyl přijat. Kdybychom přijali návrh poslance Vrzala, potom by nemělo smyslu hlasovat o tomto návrhu. Konečné stanovisko nechť si každý udělá. Je to stanovisko, které doplňuje návrh poslance Rubáše, který přijal výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dám o tomto návrhu hlasovat.

Kdo souhlasí, ať zvedne ruku. 5.

Kdo je proti? 6.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Martin Syka: Paní poslankyně Fischerová doporučila, aby § 6 odst. 4 písmeno a) znělo: "Jde-li o studenty vysoké školy, považují se za nezaopatřené děti osoby starší 26 let, bylo-li jejich studium přerušeno z důvodu mateřské dovolené." To je první část.

Poslankyně Eva Fischerová: (Hovoří z místa.) Stahuji, to je vyřešeno.

Poslanec Martin Syka: Druhá část také? (Ano.) Děkuji, je to vyřešeno.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dávám hlasovat o návrhu paní poslankyně Fischerové o zpětvzetí jejich návrhů.

Kdo souhlasí se zpětvzetím, ať zvedne ruku. 150.

Kdo je proti? 2.

Zpětvzetí paní poslankyni bylo umožněno.

Poslanec Martin Syka: Paní poslankyně Hubová doporučuje, aby čl. II § 13 byl doplněn o odst. 7 ve znění: "Léčiva, úkony lékaře nebo zdravotnické prostředky poskytnuté nebo použité pro sportovce, registrované ve sportovním svazu, pro které je sportovní činnost hlavním zdrojem příjmu, a pro sportovce určené příslušným sportovním svazem pro státní reprezentaci, preventivní léčby nebo péči včetně preventivních prohlídek jedenkrát za 6 měsíců k ošetření při výkonu sportovní činnosti a k jinému léčení uhradí plně příslušná zdravotní pojišťovna, a to i léčiva, úkony a prostředky zdravotnické techniky neuvedené v seznamu léčiv, úkonů a prostředků zdravotnické techniky." Vyjádření stručné - nesouhlasím.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s návrhem paní poslankyně Hubové, ať zvedne ruku! 23.

Kdo je proti? 32.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Martin Syka: Paní poslankyně Mazalová doporučuje v čl. II. § 3 odst. 2 nahradit výraz " mimořádné výhody třetího stupně" výrazem " mimořádné výhody druhého nebo třetího stupně". Doporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s návrhem paní poslankyně Mazalové, ať zvedne ruku! 135.

Je někdo proti? Nikdo.

Návrh byl přijat.

Poslanec Martin Syka: Poslanec Sojka vystoupil bez pozměňovacích návrhů. Poslanec Čerbák vystoupil též bez pozměňovacího návrhu. Poslanec Benda doporučil, aby z nezařazených připomínek byl zařazen zpět čl. III. bod 1. vypustit a ostatní body přečíslovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s návrhem poslance Marka Bendy, ať zvedne ruku! 45.

Je někdo proti? 8.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Martin Syka: Dále vystoupila poslankyně Fischerová, která upřesnila svůj návrh, který nyní stáhla. Potom jsem vystoupil já. Doporučil jsem dva návrhy, které doporučuji Poslanecké sněmovně přijmout, a sice v čl. II bod 1. v § 3 odst. 1 vypustit slova "současným nebo dřívějším" a za slovo "zaměstnání" doplnit slova "které zakládá účast na nemocenském pojištění (zabezpečení)".

Jak jsem již předeslal, je to pouze dání do souladu se zákonem o sociálním pojištění.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dávám o návrhu poslance Syky hlasovat.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku! 143.

Kdo je proti? Nikdo.

Návrh byl přijat.

Poslanec Martin Syka: Další návrh k čl. I. za bod 12. zařadit nový bod 13., a sice do § 6 vložit nový odst. 6, který zní: "Plátcem pojistného není prezident republiky." Ostatní body přečíslovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku! 24.

Kdo je proti? 40.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Martin Syka: Jako poslední s pozměňovacím návrhem vystoupil poslanec Benda, který upřesnil stanovisko ústavně právního výboru. Poprosím poslance Bendu, aby mě sledoval. Ve smyslu společné zprávy k dosavadnímu bodu 29. § 24 odst. 2 by text končil za slovy "31. května" a využili bychom z nezařazených připomínek, které doporučuji k § 24 odst. 2 zpět zařadit, vypustit větu za středníkem - "k tomuto přehledu je povinna předložit opis daňového přiznání". Souhlasím.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dávám o tomto návrhu hlasovat.

Kdo je pro, ať zvedne ruku! 97.

Kdo je proti? 1.

Návrh byl přijat.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP