Čtvrtek 22. dubna 1993

Poslankyně Eva Fischerová: Pane předsedající, dámy a pánové, na svou interpelaci podanou 29. ledna jsem obdržela odpověď od pana ministra Vodičky 26. února. Na 7. schůzi Poslanecké sněmovny v březnu jsem požadovala doplnění odpovědi pana ministra na meritorní otázku mé interpelace, a sice otázku číslo 1. Postrádala jsem odkaz na právní normu či metodický předpis k řešení tíživé sociální situace těhotné ženy, která požádá o umělé přerušení těhotenství a je v sociální tísni.

Odvolávám se na dnešní rozhovor s panem ministrem Vodičkou, který se rozhodl situaci ještě zvážit. Protože je nyní vázán jinde, přislíbil poslat písemnou odpověď. S nabídkou pana ministra souhlasím a žádám, aby sněmovna vzala na vědomí, že definitivně se k odpovědi vyjádřím po jejím obdržení na příští plenární schůzi.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Paní poslankyně, chápu vaše vyjádření jako procedurální návrh na odložení vaší interpelace na příští schůzi. Dávám o tom hlasovat.

Kdo je pro, abychom takto učinili, ať zvedne ruku. 88.

Kdo je proti? Nikdo.

Procedurální návrh byl přijat, odpověď bude řešena na příští schůzi.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický odpověděl na interpelaci Jiřího Drápely ve věci prodlužování a oddalování privatizace, s.p. Lacrum Brno (tisk 109). Odpověď se předkládá jako tisk 109 A. Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou. (Poslanec Drápela: Ano.)

Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se do rozpravy nehlásí, rozpravu tedy končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslance Jiřího Drápely ve věci prodlužování a oddalování privatizace s.p. Lacrum Brno, uvedenou v tisku 109 A.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 93.

Kdo je proti? Nikdo.

Usnesení bylo přijato.

Pan ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý odpověděl na interpelaci poslanců výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ve věci privatizačního projektu s.p. Palivový kombinát Ústí nad Labem (tisk 130). Odpověď se předkládá jako tisk 130 B.

Ptám se poslanců zmíněného výboru, kteří přednášeli tuto interpelaci, zda odpověď považují za uspokojivou. (Ano.)

Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Přeje si někdo vystoupit? (Nikdo.) Rozpravu tedy končím.

Budeme tedy hlasovat o následujícím usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého na interpelaci poslanců výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ve věci privatizačního projektu s.p. Palivový kombinát Ústí nad Labem, uvedenou v tisku 130 B."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 83.

Kdo je proti? Nikdo.

Usnesení bylo přijato.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický odpověděl na interpelaci poslankyně Evy Matouškové ve věci postupu privatizace na okrese Liberec /tisk 133/. Odpověď se předkládá jako tisk 133 A. Ptám se paní poslankyně, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslankyně Eva Matoušková: Odpověď byla obsáhlá, velice přehledně vysvětluje postup privatizace uvedených podniků. V odpovědi však postrádám informaci o postupu privatizace s.p. Textilkombinát. Žádám proto, aby projednávání této mé otázky bylo přerušeno, aby byla interpelace doplněna o chybějící informaci s tím, že bude projednána na příští schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji paní poslankyni. Paní poslankyně procedurálně navrhuje, aby byla interpelace projednávána na příští schůzi. Dávám o tom hlasovat.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 94.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento procedurální návrh byl přijat.

Pan ministr obrany Antonín Baudyš odpověděl na interpelaci poslance Pavla Seifera ve věci narušování lidských práv vojáků základní služby (tisk 140). Odpověď se předkládá jako tisk 140 A.

Ptám se pana poslance Seifera, zda odpověď považuje za uspokojivou. (Ano.)

Děkuji, Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Přeje si někdo vystoupit? (Nikdo.) Rozpravu tedy končím. Navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra obrany Antonína Baudyše na interpelaci poslance Pavla Seifera ve věci narušování lidských práv vojáků základní služby uvedenou v tisku 140 A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 98.

Je někdo proti? Nikdo.

Usnesení bylo přijato.

Ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci poslance Jana Vika.

Pan poslanec Vik není ve sněmovně, takže nemůžeme odpověď projednávat.

Pan ministr hospodářství Karel Dyba odpověděl na interpelaci poslance Karla Hrdého ve věci hraničních přechodů mezi Českou republikou a Polskem, resp. mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v úseku česko-saském - tisk 160. Odpověď se předkládá jako tisk 160 A. Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Karel Hrdý: Pane předsedající, nemohu tuto odpověď jako uspokojivou přijmout, protože jsem interpeloval i další ministerstva, odpověď jsem dosud neobdržel, takže žádám o prodloužení projednávání odpovědi na interpelaci. Chybějí odpovědi ministerstva financí a ministerstva zahraničních věcí.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Jde tedy o procedurální návrh odložit věc na příští schůzi.

Kdo je pro toto řešení, ať zvedne ruku. 94.

Kdo je proti? Nikdo.

Procedurální návrh byl přijat, budeme projednávat na příští schůzi.

Pan ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý odpověděl na interpelaci poslance Karla Hrdého ve věci privatizace Spolku pro chemickou výrobu a.s. Ústí nad Labem - tisk 161. Odpověď se předkládá jako tisk 161 A.

Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou?

Poslanec Karel Hrdý: (Z místa.) Vzhledem k tomu, že privatizační projekt byl vrácen, souhlasím.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Otevírám tedy rozpravu k tomuto bodu. Přeje si někdo vystoupit? Není tomu tak. Rozpravu tedy končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého na interpelaci poslance Karla Hrdého ve věci privatizace Spolku pro chemickou výrobu a.s. Ústí nad Labem, uvedenou v tisku 161 A..

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať laskavě zvedne ruku! 96.

Je snad někdo proti? Nikdo.

Usnesení bylo přijato.

Pan ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický odpověděl na interpelaci poslance Karla Hrdého ve věci privatizace Spolku pro chemickou výrobu a.s. Ústí nad Labem - tisk 161. Odpověď se předkládá jako tisk 161 B.

Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou. (Hrdý: Ano.)

Děkuji. Otevírám rozpravu. Hlásí se do ní někdo? Do rozpravy se nehlásí nikdo, rozpravu tedy končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslance Karla Hrdého ve věci privatizace Spolku pro chemickou výrobu a.s. Ústí nad Labem, uvedenou v tisku 161 B."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku! 91.

Kdo je proti? Nikdo.

Usnesení bylo přijato.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci pana poslance Jozefa Wagnera. Pan poslanec není ve sněmovně. Nebudeme se tedy jeho odpovědí zabývat.

Ministr obrany Antonín Baudyš odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Nováka. Pan poslanec též není ve sněmovně.

Pan předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Pavla Seifera ve věci připravované výměny předsedy Českého statistického úřadu - tisk 209. Odpověď se předkládá jako tisk 209 A.

Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou. Prosím, pane poslanče, pojďte k řečništi.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, s politováním konstatuji, že zde není pan premiér Klaus. I když nepatřím k jeho fanynkám, byl bych rád, kdyby zde byl a mohl případně odpovědět tak, jak před chvílí odpověděl pan ministr Kočárník na dotaz, na interpelaci, věc se takto mohla vyřídit. Pan premiér má zřejmě na mě smůlu. I když vím, že nepřipravuje interpelace sám, tak je jistě podepisuje. Jsou-li tam věcné chyby, nese odpovědnost sám. To je ta smůla, o které jsem hovořil.

Jak jistě víte, interpeloval jsem ohledně výměny předsedy Českého statistického úřadu a ptal jsem se, jakým způsobem chce vláda tyto věci řešit. Odpověděl mi, abych to upřesnil, dopisem, odpovědí na interpelaci, ve kterém je - budu citovat, abych se neuchýlil - "Vaše interpelace byla v tomto případě vymezena mimo rámec." Odkázal mě na jednací řád Poslanecké sněmovny, který v § 36 písm. b) svěřuje jmenování a odvolávání státních funkcionářů České republiky, a tedy i předsedy Českého statistického úřadu, do působnosti předsedy Poslanecké sněmovny na základě návrhu předloženého touto sněmovnou. O jmenování předsedy tohoto úřadu tedy nebude rozhodovat v souladu s ustanovením atd. vláda České republiky.

Jenomže po týdnu mi přišel dodatek, který se objevil jako součást odpovědi na tuto interpelaci, v němž mi pan premiér říká, že podle § 36 písm. h) platného jednacího řádu Poslanecké sněmovny jej do funkce - myslí tím předsedu Českého statistického úřadu - jmenuje a odvolává předseda Poslanecké sněmovny na základě příslušného návrhu. A tento návrh však v tomto případě podává vláda. Tím končí. O ostatním platí to, co jsem už dříve sdělil. Sdělil mi tedy v první části, že jsem mimo rámec, protože o tom vláda nerozhoduje, tudíž se ptám hloupě, ale ve druhé části mi řekl, že o tom vláda rozhoduje. Už mi ale neřekl, jak o tom rozhoduje, jakým způsobem. Ať si pan premiér vybere jednu z možností. Já jsem ochoten akceptovat každou z nich zvlášť, ale ne dohromady. Škoda, že zde není, třeba by mně vysvětlil způsob myšlení nebo filosofii,

V tomto případě navrhuji, aby mu byla dána možnost odpovědi a tudíž aby se tato odpověď odložila na příští schůzi. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci. Je zde procedurální návrh, abychom tuto interpelaci odložili na příští zasedání.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 66.

Kdo je proti? 11.

Kdo se zdržel hlasování? 22.

Konstatuji, že usnesení bylo přijato. Procedurální návrh byl přijat. Interpelace bude projednávána na příští schůzi.

Pan předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslanců Františka Trnky a Jiřího Vačkáře ve věci polychlorovaných bifenylů a jejich likvidace v potravinovém řetězci - tisk 146. Odpověď se předkládá jako tisk 146 E.

Ptám se pánů poslanců, zda odpověď považují za uspokojivou?

Poslanec Jiří Vačkář: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, chci říci to, že problém PCB je vážný problém, jehož řešení trvá více než 2 roky. Napřed se o něm hodně psalo, nyní máme spoustu masokostní moučky s obsahem PCB a nic se s tím neděje. Proto jsme na tuto věc upozornili. Vzhledem k tomu, že pravděpodobně nám již více řečeno nebude, protože to vyžaduje určité speciální zařízení, o tom se neustále ještě jedná, doporučuji, abychom tuto odpověď přijali.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Čili souhlasíte s touto odpovědí? Ano. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu tedy končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády pana Václava Klause na interpelaci Františka Trnky a Jiřího Vačkáře ve věci polychlorovaných bifenilů a jejich likvidace v potravinovém řetězci, uvedenou v tisku 146 E."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 83.

Je někdo proti? Nikdo.

Usnesení bylo přijato.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Alfreda Frommera ve věci zákonné ochrany spotřebitelů - tisk 146. Odpověď se předkládá jako tisk 146 G.

Ptám se pana poslance Frommera, zda odpověď považuje za uspokojivou. (Ano.) Děkuji.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se někdo do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Alfreda Frommera ve věci zákonné ochrany spotřebitelů, uvedenou v tisku 146 G."

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 85.

Je někdo proti? Nikdo.

Usnesení bylo přijato.

Ministr dopravy Jan Stráský odpověděl na interpelaci pana poslance Jaroslava Palase ve věci rušení autobusových dopravních spojů v příhraničních okresech, tisk 146. Odpověď se předkládá jako tisk 146 H. Pokud jsem dobře slyšel, pan poslanec s odpovědí souhlasí.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se někdo do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra dopravy Jana Stráského na interpelaci poslance Jaroslava Palase ve věci rušení autobusových dopravních spojů v příhraničních okresech, uvedenou v tisku 146 H".

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 85.

Je někdo proti? Nikdo.

Usnesení bylo přijato.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Václava Klučky ve věci uzavření vzájemné dohody mezi ministerstvem vnitra a Generální prokuraturou České republiky o zřízení koordinačního centra pro dokumentaci a vyšetřování násilí proti českému národu od 8. 5. 1945 do 31. 12. 1989 - tisk 146. Odpověď 146 1. Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou?

Poslanec Václav Klučka: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem ve svém vystoupení žádal o odpověď nejen ministra vnitra, ale využil jsem možnosti položit otázky i generálnímu prokurátorovi. Stanovisko generálního prokurátora jsem získal během dnešního odpoledne. Vzhledem k času jsem neměl možnost tuto věc důsledně prozkoumat, tudíž prosím Poslaneckou sněmovnu o přeložení projednávání této odpovědi do příštího zasedání.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Je zde procedurální návrh na odložení na příští schůzi.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 89.

Kdo je proti? Nikdo.

Děkuji. Procedurální návrh byl přijat, tuto otázku projednáme na příští schůzi.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Jana Bláhy ve věci zpřístupnění vybraných údajů databáze Policie České republiky - tisk 246. Odpověď se předkládá jako tisk 146 J. Považuje pan poslanec Bláha odpověď za uspokojivou?

Poslanec Jan Bláha: Bohužel musím konstatovat, že odpověď nepovažuji za uspokojivou. Děkuji sice panu ministrovi za odpověď, ale to, co mi sděluje, je víceméně známo nejen mně, ale i obcím, kterým šlo o to, aby ty obce, které použily výpočetní techniku od loňského září a které ji nakupují snad i tento rok, mohly použít právě těch dat, která samy dávají na jednotlivá okresní ředitelství Policie této republiky a aby ta data, která potřebují, dostaly zpět na disketách. Vzhledem k tomu, že vím, že to možné je, vzhledem k tomu, že to bylo poskytnuto Všeobecné pojišťovně, odpověď tak, jak je stylizována, se všemi problémy, které pan ministr uvádí, opět oddaluje toto řešení, neboť poskytování dat přes okresní úřady by znamenalo řešit tuto věc až asi v příští polovině roku. Domnívám se, že v té době to už mnoho obcí ani potřebovat nebude, jelikož si pomohou samy. Proto jsem žádal o urychlené řešení alespoň pro ten zbytek, které by to mohly použít. S odpovědí tedy nesouhlasím. Jde o otázku jednoho jediného papíru formátu A4. Žádám, aby předání těchto údajů bylo umožněno.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Pan poslanec tedy odpověď nepovažuje za uspokojivou. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji toto usnesení.

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Jana Bláhy ve věci zpřístupnění vybraných údajů databáze Policie České republiky, uvedenou v tisku 146 J."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 49.

Kdo je proti? 12.

Kdo se zdržel hlasování? 32.

Konstatuji, že usnesení bylo přijato.

Ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička odpověděl na interpelaci poslankyně Anny Váchalové a dalších ve věci výkladu k ustanovení § 36 vyhlášky č. 182 z roku 1992 Sb. - tisk 146. Odpověď se předkládá jako tisk 146 K. Ptám se paní poslankyně, zda odpověď považuje za uspokojivou.

Poslankyně Anna Váchalová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, chci jen zdůraznit, že důvodem k podání mé interpelace bylo to, že pouhou změnou výkladu vyhlášky vydané v květnu 1991 došlo ze strany ministerstva práce a sociálních věcí v lednu 1993 ke změně právního postavení velkého počtu občanů, řádově cca 10 tisíc, kteří dosud pobírali příspěvek na provoz motorového vozidla. Po aplikaci vyhlášky č. 91 po roce a půl se najednou změnou výkladu z občanů oprávněných stali občané, kteří nemají na dávku nárok. Společně se všemi, kterých se problém dotýká, vítáme informaci pana ministra, že se v současné době zpracovává expertiza. Podle jejího výsledku má být zvážena vhodnost případné novelizace uvedeného ustanovení. Proto s odpovědí souhlasím.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji paní poslankyni, otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky na interpelaci poslankyně Anny Váchalové a dalších ve věci výkladu k ustanovení § 36 vyhlášky 182/1992 Sb., uvedenou v tisku č. 146 K."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. 85.

Kdo je proti? Nikdo.

Usnesení bylo přijato.

Ministr zahraničních věcí Josef Zieleniec odpověděl na ústní interpelaci poslance Zdeňka Vorlíčka na vládu České republiky ve věci zajištění úkolů vládou České republiky v oblastech, které do 31. 12. 1992 zabezpečovala federální vláda a které od 1. 1. 1993 patří do působnosti vlády České republiky - tisk 146. Odpověď se předkládá jako tisk 146 L.

Ptám se pana poslance, zda s odpovědí souhlasí.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: S odpovědí jsem zcela spokojen.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, pane poslanče. Otevírám rozpravu. Pokud se do ní nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zahraničních věcí Josefa Zielence na interpelaci poslance Zdeňka Vorlíčka na vládu České republiky ve věci zajištění úkolů vládou České republiky v oblastech, které do 31. 12. 1992 zabezpečovala federální vláda a které od 1. 1. 1993 patří do působnosti vlády České republiky, uvedenou v tisku 146 L."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 96.

Je někdo proti? Nikdo.

Usnesení bylo přijato.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci možností vlády České republiky podílet se na podmiňujících investicích týkajících se infrastruktury mladoboleslavského regionu - tisk 185. Odpověď se předkládá jako tisk 185 A.

Ptám se pana poslance Vyvadila, zda odpověď považuje za uspokojivou.

Poslanec Jiří Vyvadil: Nejsem spokojen, ale souhlasím.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP