Čtvrtek 22. dubna 1993

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan poslanec souhlasí. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pokud se do ní nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila na předsedu vlády Václava Klause ve věci možností vlády České republiky podílet se na podmiňujících investicích týkajících se infrastruktury mladoboleslavského regionu, uvedenou v tisku 185 A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 84.

Je někdo proti? Nikdo.

Usnesení bylo přijato.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Václava Grulicha ve věci porušení zákona ministrem školství, mládeže a tělovýchovy - tisk 195. Odpověď se předkládá jako tisk 195 A.

Ptám se pana poslance Grulicha, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedající, dámy a pánové, položil jsem premiérovi vlády dvě otázky. Za prvé jaké důsledky chce vyvodit z porušování zákona na ministerstvu školství, za druhé - jak zajistí, aby zákony na ministerstvu školství nadále nebyly porušovány.

Pan premiér kupodivu tam, kde ministr školství přiznal celkem jasný úmysl, vykládá toto porušení zákona jako opomenutí a jeho nápravu. To je k bodu jedna. Na otázku druhou samozřejmě neodpověděl vůbec.

Chtěl bych sněmovně připomenout ze stenozáznamu, jak je tato situace a toto porušení zákona hodnoceno osobou zajisté povolanou, odborně zdatnou, a to je předseda výboru pro vědu, vzdělání atd. Pan poslanec Kozel k hodnocení toho, jestli byl porušen zákon, nebo nebyl, doslova řekl: "Tím, že byla nástupkyně dr. Buriánka jmenována bez konkursního řízení, byl porušen zákon č. 564/1990 Sb." Citovaná věta z odpovědi na interpelaci vlastně říká, aby nebyl porušen zákoník práce, byl porušen zákon o státní správě a samosprávě. Myslím si, že úředník, který takovýto nesmysl vloží do odpovědi pana ministra na interpelaci, je buď neobyčejně drzý nebo je neobyčejně neschopný. Výsledek je ale podle mého názoru stejný, v každém případě byl tímto postupem v Brně hrubě porušen zákon.

Cituji na dalším místě: "l v případě Opava došlo k hrubému porušení zákona č. 564/1990 Sb., protože - jak vyplývá ze dvou pracovních smluv, obě mají stejné jednací číslo, ale různý obsah - byl dr. Klímek přijat do pracovního poměru jako ředitel, t.j. stal se ředitelem školského úřadu jinak než jmenováním, a to zákon nepřipouští."

Cituji na dalším místě: "K dalšímu porušení zákona č. 564/1990 Sb. došlo v případě Opava tím, že pan Klímek zrušil na základě zákona řádně svolané zasedání školské rady."

Když tedy shrnu oba případy z hlediska respektování platných zákonů, je zřejmé, že v obou případech byly dosti hrubým způsobem porušeny. Nemohu tedy souhlasit s hodnocením situace tak, jak je prezentována v odpovědi na straně 4, protože v současné době je vše v nejlepším pořádku a nebude provedena žádná změna. Naopak se domnívám, že z hlediska dodržování platných zákonů je vše v nejhorším nepořádku.

Dále říká pan poslanec Kozel: "Proto bych doporučil sněmovně, aby zatím nepovažovala odpověď za dostatečnou a aby požádala pana ministra Piťhu o písemné sdělení, jaké důsledky vyvodil nebo hodlá vyvodit vůči konkrétním státním úředníkům, svým podřízeným, kteří při výkonu státní správy hrubým způsobem a opakovaně porušují zákony. Konec citátu."

Je těžko se nyní rozhodnout, komu věřit. Premiérovi vlády, který konstatuje, že došlo pouze k opomenutí a k jeho okamžité nápravě, nebo předsedovi výboru, který je jistě osobou povolanou, a který opakovaně a několikrát hovoří o hrubém porušování školského zákona?

Chtěl bych doplnit, že pan předseda vlády v závěru své odpovědi říká: "Uvolněná místa ředitelů školských úřadů v Brně a Opavě budou nově obsazována jmenováním" - a nyní prosím pozor - "na základě řádného konkursního řízení ve smyslu zákona 564 Sb. a vyhlášky č. 187/1991 Sb."

Chtěl bych dodat, že došlo již i k porušení tohoto zákona a této vyhlášky, a to tím, že v Brně byl vyhlášen konkurs - je zajímavé, že nikoho to nechce zajímat - na obsazení místa ředitele školského úřadu, ve kterém se říká: Požadované vzdělání: vysokoškolské, středoškolské, příp. jiné. Školský zákon výslovně říká, že se požaduje vysokoškolské vzdělání. Přesvědčení pana premiéra, že to bude obsazeno řádným konkursem, se, bohužel, ukazuje jako liché.

Musím proto navrhnout, aby tato odpověď předsedy vlády pana Klause nebyla přijata. A musím upozornit, že v případě, že by byla přijata, bychom vážně zpochybnili kvalifikovanost našeho předsedy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pana Kozla. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Pan poslanec nepovažuje odpověď za uspokojivou. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Přeje si někdo vystoupit? (Nikdo se nehlásil.) Rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Václava Grulicha na předsedu vlády Václava Klause ve věci porušení zákona ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, uvedenou v tisku 195 A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku! 59.

Kdo je proti? 19.

Zdržel se někdo hlasování? 26.

Konstatuji, že toto usnesení bylo přijato.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové ve věci privatizačního projektu předloženého a. s. Melantrich, tisk 206. Odpověď se předkládá jako tisk 206 A. Ptám se paní poslankyně Orgoníkové, zdali s odpovědí souhlasí a zda ji považuje za uspokojivou?

Poslankyně Hana Orgoníková: Pane předsedající, kolegyně a kolegové. S odpovědí pana premiéra Klause na moji interpelaci ohledně privatizace a. s. Melantrich nesouhlasím, a sice z toho důvodu, že nebyly zodpovězeny moje dotazy - pouze jsem se dověděla, že v našem státě máme moc výkonnou, zákonodárnou a exekutivní. Proto prosím, aby odpověď byla doplněna pro příští zasedání.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Chápu, že paní poslankyně s odpovědí nesouhlasí a nepovažuje ji za uspokojivou. Přeje si někdo k tomuto bodu vystoupit? Hlásí se pan poslanec Vyvadil, kterému uděluji slovo.

Poslanec Jiří Vyvadil: Musím konstatovat, že odpověď naprosto shodnou obdržel kolega Hirš, který mne jednoznačně zmocnil - a kolega Hirš, velice vstřícný člověk - abych vyjádřil jeho nesouhlas v tom směru, že tato odpověď na interpelaci neřeší základní podmínky, zejména otázky právní. Velice bych žádal, aby v tomto ohledu byly jednak procedurálně spojeny obě dvě odpovědi, protože spolu souvisí, jsou naprosto shodné, a zároveň žádám, aby Poslanecká sněmovna, možná ve jménu vyššího principu mravního, odpověď neodsouhlasila.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi. Hlásí se pan poslanec Výborný, kterému uděluji slovo. Upozorňuji, že odpověď na interpelaci pana poslance Hirše mám jako poslední zde připravenou.

Poslanec Miloslav Výborný: Nehodlám se vyjadřovat k věcné problematice odpovědi, ale varoval bych před tím, aby se sněmovna rozhodla, byť v tomto jediném případě a byť by k tomu vedly jakékoliv praktické důvody, spojovat hlasování s odpovědí na dvě interpelace. Rád bych připomněl poslanci Vyvadilovi, že takové spojení odpovědí by mohlo pro příště institut interpelací naprosto zlikvidovat, neboť bychom mohli spojit hlasování o všech odpovědích, když bychom se nyní rozhodli takový postup zvolit, A to by asi nebylo šťastné, zejména pro opozici.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Výbornému za jeho faktickou poznámku a ptám se kolegy Vyvadila, zda trvá na svém procedurálním návrhu. (Hlas: Trvám.) Hlásí se ještě někdo do rozpravy? (Nikdo se nehlásil.) Rozpravu uzavírám a navrhuji přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové na předsedu vlády V. Klause ve věci privatizačního projektu předloženého a. s. Melantrich, uvedenou v tisku 206 A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku! 50.

Kdo je proti? 29.

Kdo se zdržel hlasování? 23.

Konstatuji, že toto usnesení nebylo přijato.

Jsem povinen dát hlasovat o usnesení opačném, a to, že "Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslankyně H. Orgoníkové na předsedu vlády V. Klause ohledně privatizačního projektu předloženého a. s. Melantrich, uvedeného v tisku 206 A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku! 47.

Kdo je proti? 55.

Kdo se zdržel hlasování? 5.

Konstatuji, že ani toto usnesení nebylo přijato. Konstatuji tedy, že sněmovna nepřijala k této odpovědi usnesení.

Předseda vlády V. Klaus odpověděl na ústní interpelaci pana poslance Hirše k nápravě některých majetkových křivd, tisk 222. Odpověď se předkládá jako tisk 222 B.

Vzhledem k tomu, že pan poslanec Hirš není ve sněmovně, domnívám se, že nelze tuto odpověď projednávat.

Než ukončím tento bod, rád bych se zeptal, zda nepřišel někdo z pánů poslanců, jejichž odpovědi nebyly projednávány.

Pan ministr zdravotnictví Petr Lom odpověděl na interpelaci pana poslance Svatomíra Recmana ve věci organizace transfuzní služby v České republice, tisk 207. Odpověď se předkládá jako tisk 207 A.

Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, ne všechny mé dotazy byly panem ministrem zodpovězeny dostatečně, ale po dnešní osobní konzultaci a upřesnění odpovědi s odpovědí pana ministra souhlasím.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Přeje si někdo vystoupit? Není tomu tak. Rozpravu tedy končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Svatomíra Recmana na ministra zdravotnictví Petra Loma ve věci organizace transfuzní služby v České republice, uvedenou v tiku 207 A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať laskavě zvedne ruku. 107.

Kdo je proti? Nikdo.

Usnesení bylo přijato.

Rád bych se zeptal sněmovny, zda se náhodou nedostavili ještě páni poslanci Josef Křížek, Rudolf Opatřil, Jaroslav Novák, Josef Wagner a Jan Vik. Jejich odpovědi tedy nebudou dnes projednávány.

Ještě než ukončím tento bod, chci vám ještě sdělit, že jste obdrželi písemné odpovědi na otázky a podněty přednesené poslanci na předchozích schůzích. Tím se vyhovuje ustanovení našeho jednacího řádu, aby s odpověďmi byli seznámeni poslanci na schůzích Poslanecké sněmovny. Na rozdíl od interpelací se však tyto odpovědi nezařazují na pořad jednání schůzí Poslanecké sněmovny.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tímto jsme projednali bod zařazený jako bod 30. - "Odpověď členů vlády ČR na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny". Než dám slovo panu poslanci Robertu Kolářovi, aby nás informoval o výsledku druhého kola volby předsedy výboru Fondu dětí a mládeže, obdrželi jsme návrh pana poslance Navrátila na zařazení bodu programu. Prosím pana poslance Navrátila, aby se dostavil k řečništi. Chápu to tak, že jde o procedurální návrh.

Poslanec Jan Navrátil: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, žádám o zařazení tohoto bodu: "Informace vlády ČR o příčinách a důsledcích tragické události, ke které došlo v jednotce České armády dočasně umístěné na území bývalé Jugoslávie v rámci jednotek OSN".

Odůvodnění: podle zprávy, kterou odvysílala ve zprávách Česká televize, došlo u jednotky České armády k tragické události, kdy v důsledku bojové akce byl smrtelně zraněn jeden příslušník naší jednotky a dva byli zraněni. Domnívám, že by se k této věci měla sněmovna vyslovit. Proto žádám, aby tento bod byl ještě na dnešní jednání zařazen.

Ještě bych rád doplnil, že žádám, aby bylo přijato usnesení, ve kterém Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR, aby jí do 15 dnů podala písemnou zprávu o příčinách a důsledcích tragické události, ke které došlo u jednotky České armády umístěné na území bývalé Jugoslávie v rámci jednotek OSN.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Navrátilovi. Jedná se tedy o procedurální návrh zařadit na dnešní pořad jednání toto usnesení. Je to návrh procedurální.

Ptám se tedy sněmovny, kdo souhlasí, abychom zařadili na náš pořad jednání o tomto usnesení, které pan poslanec přečetl, ať zvedne ruku. 54.

Ptám se, kdo je proti tomuto procedurálnímu návrhu? 32.

Kdo se zdržel hlasování? 22.

Ještě pro pořádek znovu přečtu: 54 pro, 32 proti, 22 se zdrželo, čili je to 54:54. Konstatuji, že tento procedurální návrh nebyl přijat, nebudeme se tímto usnesením na dnešní schůzi zabývat. Já bych tedy poprosil zcela na závěr pana poslance Roberta Koláře, aby nás seznámil s výsledky volby předsedy výboru Fondu dětí a mládeže. Jedná se o druhé kolo volby.

XIX.

Návrh na volbu předsedy a členů výboru Fondu dětí a mládeže

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledkem tajného hlasování při volbě předsedy výboru Fondu dětí a mládeže. Jedná se o druhé kolo první volby.

K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 148 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 142 platných lístků, pět neplatných lístků, jeden hlasovací lístek nebyl odevzdán.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Pavla Dostála bylo odevzdáno 53 platných hlasů nebyl zvolen. Pro pana Břetislava Vernera bylo odevzdáno 84 platných hlasů. Pan Břetislav Verner byl zvolen předsedou výboru. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Robertu Kolářovi. Konstatuji tedy, že byl zvolen předseda výboru Fondu dětí a mládeže, a to pan Břetislav Verner, a osm členů tohoto výboru.

Tím jsme projednali i tento bod našeho programu, byl to bod poslední. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hosté, projednali jsme stanovený pořad. Já končím 8. schůzi Poslanecké sněmovny a děkuji vám za aktivní účast a přeji dobrou noc.

(Schůze ukončena ve 20.30 hod.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP