Čtvrtek 22. dubna 1993

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku! 102.

Je někdo proti? Nikdo.

I tento návrh byl přijat.

Nyní budeme hlasovat o celém návrhu zákona.

Kdo souhlasí s návrhem poslance Pavla Tollnera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol, tzv. školského zákona, ve znění zákona č. 171/1991 Sb., podle sněmovního tisku č. 123 ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněm. tisku 275 a schválených pozměňovacích návrhů, ať zvedne ruku! 90.

Kdo je proti? 4.

Konstatuji, že jsme schválili tento návrh novely.

Tím jsme projednali bod 10.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych k druhému kolu voleb přerušil schůzi na 20 minut, takže se sejdeme k poslednímu bodu č. 29 v 18.50 h.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Paní poslankyně, páni poslanci, přikročíme k jednomu z posledních projednávaných bodů naší schůze. Tímto bodem budou

XXX.

Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Nejprve přečtu jména poslanců, na jejichž interpelace budou projednávány odpovědi. Jsou to tito poslanci: paní Eva Fišerová, pan Oldřich Vrcha, Jiří Drápela, Jiří Hájek, Jiří Vyvadil, Zdeněk Vorlíček, členové výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, Eva Matoušková, Vladimír Procházka, Pavel Seifer, Rudolf Opatřil, Jan Vik, Václav Grulich, Karel Hrdý, Miloš Skočovský, Jozef Wagner, Jaroslav Novák, Pavel Seifer, František Trnka a Jiří Vačkář, Vlastislav Kuchař, Alfréd Frommer, Jaroslav Palas, Václav Klučka, Jan Bláha, Anna Váchalová, Ladislav Rymeš.

V průběhu schůze byly ještě předány Poslanecké sněmovně odpovědi na interpelace poslanců Josefa Křížka, Jiřího Vačkáře, Zdeňka Vorlíčka, Václava Grulicha, Hany Orgonikové a Svatomíra Recmana. Přistoupíme k první odpovědi.

Ministr zdravotnictví Petr Lom odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Vačkáře ve věci aplikace zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění - tisk 143. Odpověď se předkládá jako tisk 143 A.

Ptám se pana poslance Jiřího Vačkáře - technická poznámka pana poslance Vyvadila.

Poslanec Jiří Vyvadil: Mám jen dotaz. Pane předsedající, četl jste také kolegu Hirše? Ten měl minule schválenou naléhavou interpelaci na pana ministerského předsedu, která by měla být přečtena přednostně. Já jsem ji nezaregistroval.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane kolego, máte pravdu, interpelace pana poslance Hirše není v mé prezidiálce.

Poslanec Jiří Vyvadil: V tom případě mi nezbývá nic jiného, než předat hluboký protest.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Přistoupíme tedy k první odpovědi. Ptám se pana poslance Vačkáře. Pan poslanec Vačkář není ve sněmovně, musím tedy odpověď na jeho interpelaci odložit.

Pan poslanec Křížek je ve sněmovně přítomen? Není.

Pan kolega Vačkář přišel, ptám se ho tedy, zda považuje odpověď, kterou mu zaslal pan ministr zdravotnictví Petr Lom na jeho interpelaci, za uspokojivou. (Ano.) Otevírám tedy rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se někdo do rozpravy?

Nikdo se do rozpravy nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Jiřího Vačkaře na ministra zdravotnictví Petra Loma ve věci aplikace zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, uvedenou v tisku 143 A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať laskavě zvedne ruku. 78.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že odpověď byla přijata.

Ministr zdravotnictví Petr Lom odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci výše odškodnění za bolest a za ztížené společenské postavení podle vyhlášky č. 32/1965 Sb. - tisk 125. Odpověď se předkládá jako tisk 125 A.

Ptám se pana poslance Vyvadila, zda považuje odpověď za uspokojivou?

Poslanec Jiří Vyvadil: (Hovořil z místa.) Pan ministr mě nachytal na švestkách, s odpovědí souhlasím.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ano, pan poslanec souhlasí. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Přeje si někdo vystoupit v rozpravě k této interpelaci? Není tomu tak, rozpravu tedy končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zdravotnictví Petra Loma na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci výše odškodnění za bolest a za ztížené společenské uplatnění dle vyhlášky č. 32/1965 Sb., uvedenou v tisku 125 A."

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 85.

Je někdo proti? Nikdo.

Konstatuji, že odpověď byla přijata.

Pan ministr zdravotnictví Petr Lom odpověděl na interpelaci poslance Svatomíra Recmana. Je tady pan kolega Recman? Není, nezbývá mi, než jeho odpověď odložit.

Pan ministr zdravotnictví Petr Lom odpověděl na interpelaci poslance Ladislava Rymeše ve věci zastavení výroby českého preparátu Digoxinu - tisk 222. Odpověď se předkládá jako tisk 222 A.

Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou? Prosím.

Poslanec Ladislav Rymeš: Pane předsedající, odpověď považuji za uspokojivou. Jsem rád, že ministerstvo vyvinulo tlak na státní podnik Galenu v Opavě na výrobu preparátu Digoxin v kapkách. Domnívám se však, že by stejnou iniciativu mělo vyvinout i v případě tabletkového preparátu, neboť v dřívější Československé republice tento preparát užívalo zhruba 1,8 mil. pacientů a dovoz tohoto preparátu zvýší náklady zdravotní pojišťovny. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci. Pan poslanec tedy souhlasí s odpovědí. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se někdo do rozpravy?

Nikdo se do rozpravy nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zdravotnictví Petra Loma na interpelaci poslance Ladislava Rymeše ve věci zastavení výroby českého preparátu Digoxinu, uvedenou v tisku 222 A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 84.

Je někdo proti? Nikdo.

Konstatuji, že odpověď byla sněmovnou přijata.

Pan ministr zdravotnictví Petr Lom zaslal doplňující odpověď na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy - pan poslanec Vrcha je přítomen - ve věci nevyřízených poukazů na lázeňskou péči a nedokonalosti seznamu léků hrazených zdravotní pojišťovnou - tisk 149 ze 7. volebního období České národní rady. Odpověď se předkládá jako tisk 35 B.

Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou? (Ano.) Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Přeje si někdo v rozpravě vystoupit? Není tomu tak. Rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zdravotnictví Petra Loma na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci nevyřízených poukazů na lázeňskou péči a nedokonalosti seznamu léků hrazených zdravotní pojišťovnou, uvedenou v tisku 35 B."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať laskavě zvedne ruku. 76.

Je někdo proti? Není.

Zdržel se hlasování? (Nikdo se nechce přiznat.) Konstatuji, že odpověď byla přijata.

Pan ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Piťha odpověděl na interpelaci poslance Zdeňka Vorlíčka ve věci daňového zatížení a regulačních opatření, uplatňovaných ministerstvem financí vůči vysokým školám České republiky - tisk. Odpověď se předkládá jako tisk 126 A. Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou. Prosím.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Pan ministr ani v interpelaci, ani v diskusi, kde jsem mu ty otázky položil znova, na otázky neodpověděl tak jasně, jak jsem je položil, ale já na odpovědích netrvám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Tedy souhlasíte s odpovědí? (Ano.) Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, přeje si někdo vystoupit? Není tomu tak. Rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy na interpelaci poslance Zdeňka Vorlíčka ve věci daňového zatížení a regulačních opatření uplatňovaných ministerstvem financí vůči vysokým školám České republiky, uvedenou v tisku 126 A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať laskavě zvedne ruku. 95.

Kdo je proti? Nikdo.

Odpověď byla přijata.

Pan ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Piťha odpověděl na interpelaci pana poslance Rudolfa Opatřila. Pan poslanec není ve sněmovně.

Pan ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Piťha dále odpověděl na interpelaci pana poslance Václava Grulicha ve věci přijetí nového zákona o zdravotním a sociálním pojištění studentů vysokých i jazykových škol, tisk 159. Odpověď se předkládá jako tisk 159 A.

Ptám se pana poslance Grulicha, zda odpověď považuje za uspokojivou? (Ano). Ano. Otevírám tedy rozpravu k tomuto bodu. Přeje si někdo v rozpravě vystoupit? Pokud tomu tak není, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy na interpelaci poslance Václava Grulicha ve věci přijetí nového zákona o zdravotním a sociálním pojištění studentů vysokých i jazykových škol, uvedenou v tisku 159 A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 92.

Je někdo proti? Nikdo.

Konstatuji, že odpověď byla přijata.

Pan ministr dopravy Jan Stráský odpověděl na interpelaci poslanců Gerty Mazalové, Petra Kavana a Jiřího Bílého ve věci veřejné autobusové dopravy v České republice, tisk 202. Odpověď se předkládá jako tisk 202 A.

Ptám se paní poslankyně Gerty Mazalové, která je zde přítomna, zda poslanci považují odpověď za uspokojivou?

Poslankyně Gerta Mazalová: Je mi strašně líto, že nemohu říci ano. Ve své odpovědi, která byla velice obsáhlá, nám pan ministr vysvětlil vlastně všechno to, co jsme ve svých interpelacích říkali už sami. Já naprosto souhlasím, i mí kolegové, s umožněním vstupů do oblasti podnikání ve veřejné hromadné dopravě. Ekonomickou zdatnost však nemůže projevit řidič autobusu jezdící neatraktivní linky a řidič, kterému obsadí jeho stanoviště konkurent s pětiminutovým odjezdem před ním. Mám pocit, že zde se jedná spíš o nekalý způsob soutěže, nikoli o liberalizaci.

Spoléhat na to, že celá sporná situace se vyřeší až přijetím nového návrhu zákona o silniční dopravě, je dosti riskantní.

Za druhé souhlasíme s tím, že největší objem ze ztrát způsobuje bezplatná doprava a doprava, kde za rozdíl v ceně jízdného je poskytována státní dotace, ale všude ve světě stát doplácí na své ztrátové dopravní spoje.

Za třetí nejzávažnější problém je provozování ztrátových linek nebo spojů, viz malé obce, rušení spojů v nich, které už nyní začíná. Všichni lidé ovšem nemohou začít jezdit na kolech, někteří to ještě neumí a jiným by to šlo už dost těžce. Dotace v částce 150 mil. korun ve prospěch rozpočtu okresních úřadů situaci neřeší. To sám pan ministr přiznává, že je to skutečně málo. Proto mě neuklidňuje odpověď pana ministra Stráského, že vláda má zájem na zachování funkce systému pravidelných autobusových linek, ale bohužel velmi málo pro to hodlá udělat. Rozhodující dvě otázky zodpovězeny nebyly.

Za prvé v jakém časovém harmonogramu hodlá vláda, a hlavně jak, situaci řešit. Za druhé v jakém stavu a kdy přijde na pořad připravovaný návrh zákona, eventuálně jeho nová verse, o silniční dopravě. Pokud jsem se informovala, v legislativním plánu to zatím není, prostě není nikde, možná někde na ministerstvu v nějaké přípravě, ale do té doby čekat, mám pocit, že to skutečně je rizikové. Proto nemohu souhlasit s touto odpovědí.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Paní poslankyně s odpovědí nesouhlasí. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Ptám se, zda si někdo přeje vystoupit. Není tomu tak. Rozpravu tedy uzavírám a končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslanců Gerty Mazalové, Petra Kavana a Jiřího Bílého na ministra dopravy Jana Stráského ve věci veřejné autobusové dopravy v České republice, uvedenou v tisku 222 A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať laskavě zvedne ruku. 49.

Kdo je proti? 43.

Kdo se zdržel hlasování? 7.

Toto usnesení nebylo přijato. Budeme tedy hlasovat o usnesení opačném, já to usnesení přečtu. (Námitky ze sálu.) 49:50, 43 proti a 7 se zdrželo, toto usnesení nebylo přijato. Budeme hlasovat o usnesení opačném, já to usnesení přečtu:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslanců Gerty Mazalové, Petra Kavana a Jiřího Bílého na ministra dopravy Jana Stráského ve věci veřejné autobusové dopravy v České republice, uvedenou v tisku 222 A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 51.

Kdo je proti? 51.

Kdo se zdržel hlasování? 3.

Konstatuji, že ani toto usnesení nebylo přijato. Konstatuji, že Poslanecká sněmovna k této odpovědi nepřijala usnesení.

Ministr pro hospodářskou soutěž Stanislav Bělehrádek odpověděl na interpelaci poslance Vladimíra Procházky ve věci zrušení kartelových smluv, tisk 139. Odpověď se předkládá jako tisk 139 A.

Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou. (Ano.) Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se do rozpravy nehlásí, proto rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra pro hospodářskou soutěž Stanislava Bělehrádka na interpelaci poslance V. Procházky ve věci zrušení kartelových smluv, uvedenou v tisku 139 A."

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať zdvihne ruku! 81.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že odpověď byla přijata.

Ministr životního prostředí František Benda odpověděl na interpelaci poslance Miloše Skočovského ve věci financování výstavby druhého stupně chemického čištění kouřových plynů ve spalovně Brno-Líšeň. (Tisk 167.) Odpověď se předkládá jako tisk 167 B.

Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou. (Ano.) Děkuji, Otevírám tedy rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy? Nikdo se nehlásí. Rozpravu končím. Navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra životního prostředí Františka Bendy na interpelaci poslance Miloše Skočovského ve věci financování výstavby druhého stupně chemického čištění kouřových plynů ve spalovně Brno-Líšeň, uvedenou v tisku 167 B."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať laskavě zvedne ruku! 89.

Kdo je proti? Nikdo.

Usnesení bylo přijato.

Místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci poslance Miloše Skočovského ve věci financování výstavby druhého stupně chemického čištění kouřových plynů ve spalovně Brno-Líšeň (tisk 167). Odpověď se předkládá jako tisk 167 A.

Ptám se pana poslance, zda pokládá odpověď za uspokojivou? Prosím.

Poslanec Miloš Skočovský: Nepokládám ji za uspokojivou. Věc vypadá tak. Ve vztahu k předchozí odpovědi mi to připadá jako ta pohádka "O kohoutku a slepičce". V každém případě pan ministr Benda říká, že nám pomůže sehnat peníze na ministerstvu financí. Ministerstvo financí říká, že peníze nemá. Jsme tam, kde jsme nechtěli být. Pokládám to za jasný příznak diskriminace občanů Brna. Není to tak dávno, co jsme schválili tři čtvrtě miliardy na výstavbu spalovny v Praze. Spalovna v Brně nemá čištění kouřových plynů. Svinstva z kouřových plynů jdou tedy 400 tisícům Brňáků, jednoduše padají na ně. A vůbec se nikdo neobtěžuje tím, jak by tuto situaci tady řešil.

Proto nesouhlasím s odpovědí ministra Kočárníka, který říká, že na to nemá peníze, používá nepravdivých argumentů, protože říká, že tato akce je placena z fondu životního prostředí. Není placena z fondu životního prostředí. Není placena ze státního rozpočtu. Naopak, museli jsme si půjčit v Brně od Komerční banky na 16% úroků a nestačíme to platit, protože ve výrobě tepla neplatí tržní systém, jsou řízené ceny, a tedy teplárna nemůže započítat do svých nákladů to, co vlastně potřebuje na výrobu tepla.

Navíc upozorňuji, že denně spalujeme v Brně 120 tun pražského odpadu. Tento odpad padá na Brno.

Odpověď ministra Kočárníka pokládám za diskriminující a nejsem s ní spokojen.

Navrhuji, aby usnesení znělo, že se problém vrací ministru Kočárníkovi k vyřízení s tím, aby našel prostředky, jak krýt potřeby pro čištění kouřových plynů ve spalovně Brno-Líšeň.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane kolego, já se domnívám, že pokud projde váš nesouhlas, a sněmovna s tím bude souhlasit, znamená to, že se s tím musí pan ministr znova zabývat. Souhlasíte s touto verzí? (Ano.) Děkuji.

Pan poslanec tedy nesouhlasí. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Kdo se hlásí? Nikdo. Rozpravu tedy končím. Navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Miloše Skočovského ve věci financování výstavby druhého stupně chemického čištění kouřových plynů ve spalovně Brno-Líšeň, uvedenou v tisku 167 A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť laskavě zvedne ruku! 51.

Kdo je proti? 37.

Kdo se zdržel hlasování? 10.

Usnesení bylo přijato.

Místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci poslance Vladimíra Procházky ve věci zdaňování krmných směsí (tisk 138.) Odpověď se předkládá jako tisk 138 A.

Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou. (Ano.) Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Kdo se hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím. Rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Vladimíra Procházky ve věci zdaňování krmných směsí, uvedenou v tisku 138 A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zdvihne ruku! 96.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že usnesení bylo přijato.

Místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci pana poslance Jiřího Hájka ve věci řešení stavu, který nastal v důsledku nálezu Ústavního soudu z 8. 10. 1992 (tisk 110). Odpověď se předkládá jako tisk 110 A.

Ptám se pana poslance, zda odpověď považuje za uspokojivou. (Pan poslanec nepovažuje odpověď za uspokojivou.) Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Kdo se do rozpravy hlásí? Nikdo se nehlásí. Rozpravu tedy končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí pana Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Jiřího Hájka ve věci řešení stavu, který nastal v důsledku nálezu z Ústavního soudu z 8. 10. 1992, uvedenou v tisku 110 A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku! 52.

Kdo je proti? 47.

Kdo se zdržel hlasování? 1.

Konstatuji, že usnesení bylo přijato.

Ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička odpověděl na interpelaci poslankyně Evy Fischerové ve věci poplatku za provedení umělého přerušení těhotenství na žádost, (tisk 105 A).

Ptám se paní poslankyně, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP