Čtvrtek 22. dubna 1993

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo souhlasí s návrhem na zkrácení lhůty na odpověď, tak jak navrhla kolegyně Mazalová, ať zvedne ruku. 40.

Kdo je proti? 37.

Kdo se zdržel hlasování? 23.

Tento návrh nebyl přijat.

Prosím kolegu Navrátila, připraví se pan kolega Machalík.

Poslanec Jan Navrátil: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, paní a pánové. V poslední době jsem získal několik podnětů, které svědčí o tom, že na území České republiky vyvíjejí činnost osoby s cílem získat zejména mladé muže ke službě v cizím vojsku.

Podle mých informací se to těmto osobám i vcelku daří, neboť praktiky vojenských verbířů se již po staletí nemění. Jsou to pozlátka vojenské slávy, dobrodružství, bohatství či přízeň hezkých žen. Tento verbířský obchod byl vždy nepoctivou hrou o živé maso. Kromě tohoto svého prvku nepoctivosti se pochopitelně v dnešní době na území naší republiky dopouští verbíř i trestného činu. Služba v cizím vojsku je ve smyslu § 115 zákona 140 z roku 1961 (trestní zákon v platném znění) trestným činem. Neboť československý občan, který bez povolení koná službu ve vojsku cizí moci nebo v cizím ozbrojeném sboru, bude potrestán odnětím svobody na 3 - 8 let. Ve smyslu ustanovení § 10 trestního zákona je pak trestně postižitelný, pokud by ovšem na tom měl zájem, i verbíř. Cituji: "Na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu někdo úmyslně spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil (organizátor), navedl jiného k spáchání trestného činu (návodce), poskytl jinému pomoc k spáchání trestného činu zejména opatřením prostředků, odstraněním překážek, radou, utvrzováním v předsevzetí, slibem přispět po trestném činu (pomocník). Na trestní odpovědnost a trestnost účastníka se užije ustanovení o trestní odpovědnosti a trestnosti pachatele, jestliže tento zákon nestanoví jinak." Konec citace.

Žádám proto pana předsedu vlády, pana ministra zahraničních věcí a pana ministra vnitra o vyjádření k těmto otázkám, které z mé interpelace vyplývají:

Za prvé - zda ČSFR nebo ČR uzavřely s vládami jiných zemí nějakou dohodu o umožnění náboru občanů ČR ke službě ve vojsku cizí moci nebo v cizím ozbrojeném sboru.

Za druhé - zda vláda nebo jiný k tomu oprávněný orgán vydal občanům konajícím službu ve vojsku cizí moci nebo v cizím ozbrojeném sboru povolení k této službě.

Za třetí - zda se ve věci protiprávního působení osob, občanů jiných států, ale i našich občanů na území České republiky při získávání občanů České republiky ke službě ve vojsku cizí moci nebo v cizím vojsku obrátila vláda nebo ministerstvo zahraničních věcí na vlády některých jiných zemí s protestní nótou.

Dále žádám, aby byla učiněna účinná opatření k zabránění působení osob, které občany České republiky verbují a organizují ke službě ve vojsku cizí moci nebo v cizím ozbrojeném sboru. A o těchto opatřeních žádám seznámit branný a bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny.

V této souvislosti upozorňuji na skutečnost, že služba občanů České republiky ve vojsku cizí moci, resp. v cizím ozbrojeném sboru, někdy se jim říká také cizinecké legie, je téměř všeobecně a mezinárodně známa. Před několika týdny vysílala např. německá televize rozhovor s dvěma českými chlapci, kteří byli zlákáni pro službu ve francouzské cizinecké legii. Haló noviny ze dne 21. dubna t. r. přetiskly část rozhovoru z Pardubických novin ze dne 7. 4. 1993 s občanem "X", který bojuje jako placený žoldnéř v cizinecké legii Chorvatska. Z rozhovoru vyjímám: "Základní plat nebyl nikterak zajímavý, ale dostávali jsme příplatky. V případě, že jsme zničili tank nepřítele, obdržela skupina, které se to podařilo, 10 000 marek. Za zajatého Srba 500 marek, za mrtvého méně."

Jsem přesvědčen, že většina mladých chlapců, z nichž někteří ani dosud nevykonali základní službu, a mužů, kteří se dostali do spárů těchto verbířů, si ani neuvědomuje, že jejich hlavní činností v cizinecké legii bude zabíjet lidi za peníze. Žádám proto ještě jednou vládu a příslušné odpovědné ministry o přijetí takových opatření, která by zabránila tragédiím jak v rodinách českých, tak i tam, kde tito příslušníci cizineckých legií by vykonávali svoji bojovou činnost. Vzhledem k obsahu této mé interpelace žádám, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ji prohlásila za naléhavou a stanovila lhůtu odpovědi na 15 dnů. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Ptám se sněmovny, zda souhlasí s návrhem, který přednesl pan kolega Navrátil.

Kdo souhlasí, ať zvedne ruku. 45.

Kdo je proti? 35.

Kdo se zdržel hlasování? 18.

Tento návrh nebyl přijat.

Prosím, aby se slova ujal pan kolega Čundrle. Připraví se kolega Raška.

Poslanec Václav Čundrle: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážená sněmovno, mám interpelaci na ministra kultury Jindřicha Kabáta.

Vážený pane ministře, obracím se na Vás s interpelací ve věci neřešení problémů spojených s budovou Národního divadla. Jak je známo, nejedná se o spor, který by vznikl nyní, ale táhne se již od roku 1990, kdy byl přijat zákon č. 298/90. Zřizovatelem Národního divadla je ministerstvo kultury, a proto si myslím, že by se pro důsledné vyřešení této causy mělo výrazněji angažovat, Zatím však - a dopisy, které v této souvislosti dostávám, a nejen já, jsou stejného názoru - ministerstvo kultury se chová tak, jako by jej osud Národního divadla vůbec nezajímal. Skutečnost, že návrh na projednání zákona, který by danou problematiku řešil, nebyl již podvakrát zařazen na program schůze Poslanecké sněmovny, vzbuzuje obavy. Není tedy ze strany vládní koalice snaha věci řešit. Spoléhá se na to, že vše nějak dopadne, že pozornost veřejnosti bude po určité době odvedena k jiným problémům a bude moci být přijato takové řešení, které nemusí být v souladu s potřebami i tradicemi, které Národní divadlo v naší společnosti má.

Žádám Vás, pane ministře, abyste mi sdělil, jaké kroky k dořešení existujících problémů jste učinil, jaké kroky jsou připravovány k tomu, aby Národní divadlo zůstalo jako celek majetkem celého našeho národa, nestalo se předmětem spekulací a také určitého podivení v zahraničí, jak nakládáme s kulturním dědictvím předků v naší zemi. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Rašku.

Poslanec Miroslav Raška: Obracím se na ministra průmyslu a obchodu České republiky formou interpelace s následujícími dotazy. Odpověď by měla ozřejmit naši současnou situaci v zahraničním obchodě se surovinami a některými výrobky prvovýroby.

Žádám vás, pane ministře, a vaším prostřednictvím i vládu České republiky zejména o sdělení těchto údajů za posledních 5 let:

1. Objem vývozu a dovozu včetně průměrně dosažených cen u těchto komodit:

a) sklářský a slévárenský písek,

b) písek a štěrkopísek,

c) lomový kámen,

d) dřevo, kulatina,

e) řezivo,

f) vápenec a cementářské výrobky,

g) surová ocel a válcovaný materiál z oceli,

h) obilí,

i) maso a masné výrobky,

j) mléko a mléčné výrobky,

k) elektrická energie a

1) uhlí,

2. Plánované limity a kvóty pro vývoz a dovoz těchto komodit v roce 1993, kontrahovaná množství včetně úrovně jejich nasmlouvaných cen v porovnání s cenami světovými.

V Ústavě České republiky je zakotveno, že stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a o ochranu přírodního bohatství. K zodpovědnému postoji k ekonomické politice státu, jak poslanců tak i občanů, je potřeba znát pravdivé a přesné údaje o současném stavu zahraničního obchodu v komoditách výše uvedených.

K této interpelaci si dovoluji předložit doprovodný dotaz na ministra životního prostředí. Dle mých informací je více než dva roky zvažováno předložení zákona o ekologickém dohledu nad těžbou. Kladu tedy dotaz, zda, v jakém termínu a jakým způsobem hodlá ministerstvo životního prostředí a vláda ekologický dohled nad těžbou surovin legislativně řešit. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a poprosím kolegu Seifera o slovo.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, využívám svého práva interpelace a obracím se na pana ministra financí a předsedu vlády a na základě nesčetných připomínek z řad podnikatelů v ekologii i mimo ni žádám o zodpovězení následujících dotazů.

§ 10, odst. 2 zákona 60/1993 Sb., o měnové odluce zavádí ode dne účinnosti zákona provádět platby mezi podnikateli nad 10 000 korun bezhotovostně prostřednictvím účtů v bankách.

§ 10, odst. 6 tohoto zákona obligatorně stanovuje ministerstvu financí uložit osobě, která platbu provedla, pokutu ve výši 20% ze zaplacené částky. Myslím tím platbu v hotovosti.

Z toho plyne dotaz první - bude ministerstvo financí bezvýjimečně plnit povinnost danou § 10, odst. 6, povinnost známého nepružného bezhotovostního styku mezi peněžními ústavy - až 3 týdny?

Dotaz druhý - využije vláda zmocnění § 10, odst. 2 a ukončí nařízení platnosti zde uváděné povinnosti? Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Pan ministr odpoví ihned.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Jestli pan poslanec dovolí, odpovím ihned, abychom nemuseli zbytečně úřadovat. Problém má dvě stránky. My bychom samozřejmě byli rádi, kdyby platební styk probíhal co možná nejvíce v bezhotovostní formě, což je trend ve světě. Mimo jiné to zabraňuje možnosti daňových úniků, snižuje to náklady na tisk bankovek atd. Nicméně jsme si vědomi toho, že v současné době bezhotovostní platební styk není takový, jaký by měl být. Toto opatření se dostalo do zákona o měnové odluce z jednoho prostého důvodu, a to z toho, abychom se nedostali do nedostatku okolkovaných bankovek, abychom nemuseli činit další restriktivní opatření. Vláda chce využít možnosti svým nařízením toto zrušit. V současné době je u pana guvernéra Tošovského propočítávána potřeba okolkovaných bankovek, je propočítáváno, zda je jich dostatek a jak bude nabíhat tisk nových bankovek. Jakmile toto bude, vláda to okamžitě svým nařízením zruší.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Je pan poslanec Seifer spokojen s odpovědí?

Poslanec Pavel Seifer: Měl jsem ještě druhý dotaz, týkající se pokuty.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Rád bych pana poslance poprosil, abych na to nemusel odpovídat veřejně. (Smích v sále.) Kdybych řekl, že nebudeme pokuty vybírat, tak by se ministerstvo dopouštělo porušení zákona. My tyto pokuty vybíráme, ale chceme, aby urychleně došlo ke zrušení.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Pan poslanec současně souhlasí s odpovědí, což je ideální stav věci. Protože se nikdo do rozpravy nehlásí, končím bod 28. s tím, že se ptám zástupců ověřovatele, jestli nás mohou seznámit s výsledky voleb. Mezitím se hlásí pan poslanec Bečvář, prosím, aby se ujal slova.

XXIX.

Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, podle sněmovních tisků 22 a 97

Poslanec Ivan Bečvář: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, žádám toto plénum, aby zákon 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, podle společné zprávy č. 22, byl z tohoto zasedání stažen a přesunut na následující květnové plénum.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 96.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že jsme právě změnili projednávaný program.

Je tady již někdo z ověřovatelů, kdo má k dispozici zápis z voleb? Prosím pracovníky Kanceláře, aby sehnali někoho, kdo zná výsledky voleb. V případě, že bychom mohli uskutečnit volby, můžeme ukončit jednání dnes, jestli s tím souhlasíte. Hlásí se poslanec Zima, má slovo.

Poslanec Anton Zima: Pane předsedající, chtěl bych učinit dotaz. Včera byla podána žádost na odložení bodu 10. o soustavě základních a středních škol. Rád bych věděl, zda tento bod není připraven tak, že bychom ho mohli projednat teď.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Je připraven, můžeme ho projednat dnes.

Poslanec Anton Zima: Dávám procedurální návrh, abychom bod plánovaný na zítřek projednali už dnes.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano, ihned nechám hlasovat o tomto návrhu.

Vážené kolegyně a kolegové, moc se omlouvám za svou chybu, a prosím, aby laskavě zvedli ruku ti, kteří souhlasí s odpovědí pana ministra financí a místopředsedy vlády na interpelaci kolegy Seifera. 109.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že odpověď byla schválena. Ještě jednou se omlouvám.

Prosím, aby se ujal slova kolega Kolář.

XIX.

Návrh na volbu předsedy a členů výboru Fondu dětí a mládeže

Poslanec Robert Kolář: vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledkem tajného hlasování při volbě předsedy výboru Fondu dětí a mládeže. Jedná se o první kolo, první volbu.

K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 149 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 137 platných lístků, 9 neplatných lístků. Tři hlasovací lístky nebyly odevzdány.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Pavla Dostála bylo odevzdáno 61 platných hlasů nebyl zvolen, pro pana Břetislava Vernera bylo odevzdáno 68 platných hlasů - nebyl zvolen.

Podle schváleného volebního řádu pokračujeme v první volbě druhým kolem. Do druhého kola postupují oba kandidáti, kteří byli v prvním kole.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Nyní nechám hlasovat o procedurálním návrhu kolegy Zimy, abychom nyní dokončili projednávání bodu 10.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 111.

Kdo je proti? Nikdo.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, upozorňuji, že se vracíme k projednávanému bodu č. 10, který jsme přerušili s tím, že rozprava nebyla ukončena. Požádali jsme ústavně právní výbor, aby zaujal stanovisko k pozměňovacímu návrhu pana poslance Výborného. Prosím ho, aby se ujal slova.

X.

Návrh poslance Pavla Tollnera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. podle sněmovních tisků 123 a 275

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, při projednávání tisku 275, t.j. při projednávání společné zprávy k návrhu zákona, jímž se novelizuje školský zákon podle tisku 123, jsem navrhl, aby ze společné zprávy byl vypuštěn čl. II. a III. Svůj návrh jsem zdůvodnil obavou, že není jednak užitečné, jednak správné a v souladu s právem - sděloval jsem, že se jedná o ústavní problém - aby vyhláška ministerstva - ať pozitivně nebo negativně - byla novelizována cestou zákona, t.j. aby vyhlášku jako právní předpis nižší právní síly zákon pozměnil a současně také aby vyhlášku zákon také případně zrušil.

Ústavně právní výbor k tomuto problému po rozpravě zaujal následující stanovisko. Podotýkám, že stanovisko bylo v obou částech zcela jednomyslné.

První problém - zda je záhodno zákonem pozitivně novelizovat vyhlášku. Ústavně právní výbor zaujal stanovisko, že nikoli, neboť by tím došlo k absurdní situaci, k tomu, že vyhláška v některých svých ustanoveních měla by sílu zákona a v jiných ustanoveních nadále sílu vyhlášky. Z toho vyplývá, že ústavně právní výbor podpořil můj pozměňovací návrh směřující k vypuštění článku II. ze společné zprávy.

V druhém problému - zda totiž zákonem lze zrušit vyhlášku ministerstva, a to ať už v celku nebo v jednotlivých jejích ustanoveních - zaujal ústavně právní výbor stanovisko, že zde nelze takový postup vyloučit a že to možné je. Z toho vyplynulo, že druhou část mého pozměňovacího návrhu ústavně právní výbor nepřijal a nedoporučil ke schválení.

Abychom ulehčili proceduru hlasování, přistoupím nyní na základě závěrů ústavně právního výboru k tomu, že svůj pozměňovací návrh, který jsem včera přednesl jako celek, beru zpět a přednáším nový pozměňovací návrh, Navrhuji a tedy i ve shodě se stanoviskem ústavně právního výboru - aby ze společné zprávy byl vypuštěn článek II. a aby dosavadní článek III. byl označen jako článek II. a dosavadní článek IV. jako článek III.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu kolegu Výbornému. Kdo se ještě dále hlásí do rozpravy? Prosím, slovo má kolega Přibáň.

Poslanec Martin Přibáň: Vzhledem k tomu, co zde řekl před chvílí pan dr. Výborný, dovolím si stáhnout zpět svůj pozměňovací návrh, který jsem včera ve večerních hodinách podal. Dovoluji si podat nový pozměňující návrh tohoto znění. Vkládá se nový § 64 c), který zní: Odstavec 1: "Písemný návrh na zařazení soukromé základní umělecké školy do sítě škol a školských zařízení pro školní rok 1993/94 předloží zřizovatel ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona." Odstavec 2: "Pro zřizování a činnost soukromých základních uměleckých škol platí vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 353/1991 Sb., o soukromých školách." Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikdo, rozpravu končím. Přejdeme k závěrečným slovům. Pan kolega Tollner si nepřeje vystoupit. Vystoupit si přeje pan kolega Přibáň. Prosím ho, aby se ujal svých zpravodajských povinností.

Poslanec Martin Přibáň: Dámy a pánové, v rozpravě vystoupili celkem 3 poslanci, včetně mne. První vystoupil pan dr. Výborný, který ovšem svůj pozměňovací návrh stáhnul.

Po něm vystoupil kolega Koronthály s tímto pozměňovacím návrhem: v § 7 odst. 3 se připojuje druhá věta, která zní: "Druhy a typy středních škol lze sloučit v jednu střední školu za podmínky předchozího souhlasu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji.

Kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, ať zvedne ruku. 31.

Kdo je proti? 8.

Kdo se zdržel hlasování? 74.

Tento návrh nebyl přijat.

Prosím, další návrh.

Poslanec Martin Přibáň: Dalším pozměňovacím návrhem je návrh pana dr. Výborného, který navrhuje vypustit ze společné zprávy čl. II., čl. III. podle společné zprávy přečíslovat na článek II. a článek IV. přečíslovat na článek III.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 114.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Prosím o další návrh.

Poslanec Martin Přibáň: Posledním pozměňovacím návrhem byl můj pozměňovací návrh: Vkládá se nový § 64 c), který zní: Odstavec 1: "Písemný návrh na zařazení soukromé základní umělecké školy do sítě škol a školských zařízení pro školní rok 1993/94 předloží zřizovatel ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona." Odstavec 2: "Pro zřizování a činnost soukromých základních uměleckých škol platí vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 353/1991 Sb., o soukromých školách."

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP