Čtvrtek 22. dubna 1993

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dovolte, abych nejprve dal hlasovat o návrhu pana poslance Štraita.

Kdo souhlasí se zkrácením lhůty na 21 dnů, ať zvedne ruku! 47.

Kdo je proti? 18.

Zdržel se někdo hlasování? 28.

Tento návrh byl přijat.

Prosím nyní pana kolegu Vorlíčka, aby se ujal slova, připraví se pan kolega Matulka.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Vážený pane předsedající, vážený člene vlády, kolegové a kolegyně, přicházím s interpelací ve věci druhé fáze privatizačního procesu hudebního nakladatelství Editio Supraphon, která je určena pro ministra pro správu národního majetku a privatizaci Jiřího Skalického a ministra kultury Jindřicha Kabáta.

Obracím se na ně, aby neprodleně zasáhli a pozastavili další postup privatizace tohoto nakladatelství a nechali prošetřit některé okolnosti, které nasvědčují, že by mohlo dojít k porušení hospodárného nakládání se státním majetkem a narušení státních a národních kulturních zájmů. Otálení se zásahem by pravděpodobně vedlo k další privatizační aféře - horší o to, že nejde o jihočeskou mlékárnu nebo severočeskou výrobnu prefabrikátů, ale o české hudební dědictví.

Samozřejmě nakonec se ukáže, že nejde jen o kulturní zájmy a národní hrdost, ale že ve hře jsou také peníze - a to značné částky - za nakladatelská práva na obrovské množství skladeb českých autorů. Pokud aféře nezabráníme, objeví se patrně v novinách titulky, že úředníci ministerstva privatizace a kultury prodali rozhodování o českém hudebním dědictví za cenu tří mercedesů a mně nezbyde, než věc dotáhnout do konce tím, že se po poradě s právníky budu muset obrátit na prokuraturu, aby záležitost prošetřila.

Přestože historie řešení situace původně státního podniku Supraphon je rozsáhlá, pokusím se o zkratkovitou rekapitulaci. Ministerstvo kultury koncem roku 1990 rozdělilo státní podnik Supraphon tak nešťastně, že vznikla jednak akciová společnost Supraphon, jednak "nedochůdče tragicky zatížené skladovými zásobami" - hudební nakladatelství Editio Supraphon, jak o něm hovoří dr. Poledňák, předseda dozorčí rady Editia a předseda Asociace hudebních vědců a umělců. Zajímavé je mimo jiné to, že do konce roku 1989 to bylo prosperující nakladatelství, Pan dr. Poledňák je člověk zasvěcený a k postupu privatizace Editia se vstupem zahraničního kapitálu se vyjadřuje velmi rezervovaně. Cituji z jeho vyjádření:

"Rada AHUV si dobře uvědomuje význam velkého a tradičního hudebního nakladatelství pro naši hudební kulturu. Vysílala směrem k vedení Editia Supraphon a směrem k ministerstvu kultury České republiky řadu podnětů, aby se usilovalo o oddlužení podniku, aby se jednalo s více než jedním zahraničním partnerem, aby do procesu privatizace kapitálově vstoupily i české subjekty, aby nedošlo k totální převaze cizího kapitálu a tedy k možnosti zacházet s poklady české hudby nepatřičným způsobem atp. Reakce na tyto podněty byly nevalné." Konec citátu.

Protože znepokojení nad chystaným průběhem privatizace Editia Supraphon bylo v hudebních kruzích v důsledku chybějících oficiálních informací značné, obrací se 12. 11. 1992 Společnost skladatelů na pana ministra Kabáta a mimo jiné ve stanovisku říká - cituji:

"Vzhledem k tomu, že většina skladatelské obce je proti převedení rozhodujícího majetkového podílu z Editio Supraphon na německou firmu Bärenreiter, žádáme Vás, vážený pane ministře, abyste této zlovolné transakci zabránil." Konec citátu.

Ministerstvo se snaží českou hudební veřejnost uklidnit a 30. 11. 1992 předkládá Společnosti skladatelů k nahlédnutí rozhodnutí vlády o privatizaci Editia, kde se v první fázi prodává německému nakladatelství Bärenreiter resp. jeho s.r.o. jako české odnoži - pouze 10% akcií, a uvádí se, že 86% je nabídka českým hudebním společnostem, jako nadaci Bohuslava Martinů, Fondu Leoše a Zdeňky Janáčkových apod., za předpokladu, že tyto naše instituce 86% akcií do jednoho roku, tedy do 21. 10. 1993 vykoupí.

To by vypadalo slibně, leč představitel firmy Bärenreiter Rolf Windender Grass je v Hudebních rozhledech č. 1/1993 jiného náhledu a říká o podílu své firmy, že - cituji: "Nepřichází v úvahu jiný podíl firmy, než 50%. Je nutné přihlížet k tomu, kdo nese největší hospodářské riziko." O odstavec dále upřesňuje - cituji: "Byli jsme velmi rádi, že ministerstvo pro privatizaci a jeho američtí poradci v přítomnosti zástupců ministerstva kultury uznali tuto situaci a navrhli projekt ke schválení. Jsou předpokládány dva kroky, přičemž ve druhém dosáhne nakladatelství Bärenreiter zvýšením kapitálu podílu 55%."Konec citátu.

Takže se ptám: Co platí v tomto státě - rozhodnutí vlády nebo jakési pozdější dojednání neidentifikovaných úředníků ministerstva kultury, ministerstva privatizace, amerických poradců a zástupců firmy Bärenreiter?

O vysvětlení redakci Hudebních rozhledů se pokouší náměstek ministra kultury Michal Prokop. Cituji:

"K nejasnostem kolem skutečné účasti firmy Bärenreiter je třeba dodat, že ministerstvo pro privatizaci a správu národního majetku sledovalo v tomto případě model běžně praktikovaný v privatizačním procesu, kdy zmíněná zahraniční společnost po odkoupení 10% akcií z Fondu národního majetku v prvé etapě získá právo na další kapitálovou investici do již zprivatizovaného podniku ve výši 3 mil. korun v průběhu jednoho roku. Touto cestou se tedy její původní vklad zvýší na 55%, přirozeně včetně odpovědnosti za nynější pohledávky a závazku, že zisky budou zpětně investovány do privatizované společnosti po dobu nejméně tří let. Nejedná se tedy v žádném případě o přímé vykoupení nadpoloviční většiny akcií za jejich nominální hodnotu." Konec citátu.

Závěr číslo 1: Náměstek ministra kultury je zcela srozuměn s tím, aby se hudební nakladatelství, kulturní instituce vlastnící nakladatelská práva na díla českých skladatelů, privatizovalo stejnými metodami jako továrna na smaltované nádobí.

Závěr číslo 2: Musí to být pozoruhodný privatizační projekt, a zcela zvláštní odhad hodnoty Editia Supraphon, vlastníka nakladatelských práv na díla Dvořáka, Smetany, Janáčka, Martinů a dalších skladatelů, když může firma Bärenreiter vkladem pouhých tří miliónů korun zvýšit svůj podíl na 55% a od této chvíle rozhodovat o vydávání všech českých skladatelů a pobírat většinu zisku z nakladatelských práv.

Hudební experti vás upozorní, že celý hudební svět čeká na kritické a souborné vydání díla Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Jeden příklad za všechny, jak se dá česká hudba ve světě zpeněžit: Ještě před listopadem Supraphon spolu s Bärenreiterem připravil k vydání partituru Concerta da Camera a koncertu pro dvoje housle a orchestr Bohuslava Martinů. Zatímco v Praze ji Supraphon v přepočtu prodával za 1,5 libry, tak Bärenreiter ji v Londýně prodával za 55 liber. Při velikosti dnešního hudebního světa a značném rozsahu provozování děl zejména Dvořáka, Janáčka, Martinů a dalších odhadují odborníci, že přenecháním rozhodujícího podílu německé firmě Editio Supraphon za cenu tří mercedesů vznikne české kultuře i české ekonomice ztráta, kterou odhadují během několika let v řádu stamiliónů, možná miliardy.

Neudiví vás to, pokud máte možnost nahlédnout například do výše nakladatelských poplatků za české autory v rozhlasovém vysílání kdekoliv na světě:

Dvořákova Rusalka - 127 minut - 25 336,50 Kč,

Janáčkovy Příhody lišky Bystroušky - 101 minut - 20 149,50 Kč,

Martinů Hry o Marii - 130 minut - 26 881,50 Kč.

A to nemluvím o hudbě symfonické, komorní a další.

V privatizaci Editia Supraphon jde získat velké peníze. Firma Bärenreiter to ví - odtud její zájem. Privatizační projekt - alespoň tak, jak ho interpretuje náměstek ministra kultury Michal Prokop - naprosto českým zájmům neodpovídá.

Obracím se proto na pana ministra Skalického se žádostí, aby

1. zastavil ihned až do vyšetření celé záležitosti druhou fázi privatizačního procesu firmy Editio Supraphon a možnost zvýšení kapitálové investice firmy Bärenreiter,

2. nechal prošetřit okolnosti a správnost zhodnocení kapitálového vkladu Editia Supraphon v privatizačním projektu - nakladatelská práva, cena katalogu, hodnota matric. Říká se, že v Editio Supraphon je vyryto na deskách a připraveno k vydání kompletní dílo Antonína Dvořáka. Protože jde o matrice pro zastaralou technologii, má podle mých informací získat firma Bärenreiter v privatizaci tyto desky za cenu měděného šrotu, i když odborníci tvrdí, že pořídit podle těchto desek matrice pro tisk novou technologií a začít chrlit do světa dílo Dvořáka není problém.

Jestli byl majetkový odhad Editio Supraphon dělán takto, je jasné, proč může firma Bärenreiter získat většinový podíl na rozhodování a vydávání české hudby a rozhodující podíl na zisku z této činnosti za směšné 3 mil. korun. Argument náměstka ministra kultury Michala Prokopa o ochraně českých zájmů zlatou akcií je směšný, protože zlatá akcie pouze brání, aby Bärenreiter prodal autorská práva dalšímu nakladateli nebo přestal úplně vydávat české skladatele, což samozřejmě neudělá.

3. žádám pana ministra, aby vyšetřil kdo, kdy a z pověření koho vyhradil firmě Bärenreiter možnost zvýšení procentního podílu a potlačení vlivu českých hudebních společností proti původně vládou schválenému projektu.

Pana ministra Kabáta žádám o vysvětlení: za prvé kdy a jak bylo oficiálně zveřejněno rozhodnutí vlády k privatizaci Editio Supraphon z 21. 10. 1992, aby se o něm mohla dozvědět zainteresovaná hudební veřejnost. Za druhé kdo byli zástupci ministerstva kultury, o nichž hovoří pan Grass, kteří spolu se zástupci ministerstva privatizace a americkými poradci se rozhodli za pakatel přenechat českou hudební kulturu firmě Bärenreiter většinou v Editio Supraphon. Za třetí co udělalo nebo udělá ministerstvo kultury pro to, aby rozhodování o české hudební kultuře zůstalo v českých rukách. Jaké jsou záruky ministerstva pro dokončení kritických a souborných vydání klasiků české hudby, pro péči o soudobou českou hudbu a veškerou hudebně pedagogickou literaturu pro hudební školství.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, při privatizaci hudebního nakladatelství Editio Supraphon se zatím dělo mnoho nejasného. Dnes některé zprávy dokonce hovoří o urychlení kroků, jimiž by se měla prosadit definitivně majorita firmy Bärenreiter, a to už v květnu tohoto roku. Proto vás žádám, abyste v zájmu české hudební kultury souhlasili s tím, aby odpověď na interpelaci, která by obsahovala zprávu o pozastavení dalšího průběhu privatizace v Editio Supraphon a první výsledky šetření, měla zkrácenou lhůtu, a to do 3. května t.r. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené kolegyně a kolegové, kdo souhlasí s tím, aby pro odpověď na interpelaci kolegy Vorlíčka byl termín určen na 3. 5. letošního roku, ať zvedne ruku. 57.

Kdo je proti? 14.

Kdo se zdržel hlasování? 31.

Tento návrh byl přijat.

Prosím, aby se slova ujal kolega Matulka. Připraví se pan kolega Šoler.

Poslanec Dalibor Matulka: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, mám interpelaci, která svým obsahem je velmi blízká interpelaci předložené už dříve paní kolegyní Mazalovou a pány poslanci Kavanem a Bílým. Na tu interpelaci již bylo odpovězeno panem ministrem Stráským. Považuji tu odpověď za velmi seriózní, ale chci interpelovat tentýž problém z poněkud jiného pohledu.

Se svou interpelací se chci obrátit na pana ministra dopravy a současně na pana ministra pro hospodářskou soutěž. Jak je nám všem známo, počátkem tohoto měsíce došlo ke zvýšení cen jízdného ČSAD v průměru o 10%. Tento krok byl vyvolán nezbytností vytvořit dostatečné prostředky nebo alespoň část prostředků na pokrytí provozních nákladů ČSAD. Podle mých informací mnohde došlo při zvyšování jízdného ČSAD k nezanedbatelným rozdílům v procentu zvýšení. Zejména u některých krátkých lokálních spojů činí zvýšení až 30%, zatímco u některých dálkových linek činí zvýšení pouze kolem 5%. Je mi známo, a jsem tomu rád, že i v oblasti veřejné autobusové přepravy osob se postupně vytváří konkurenční prostředí a že vznikají nové firmy, zabývající se hromadnou přepravou osob. To je v pořádku. Fakt ovšem je - a je to fakt pochopitelný - že nově vznikající firmy dopravců se ve svých počátcích soustřeďují především na ekonomicky zajímavější dálkovou přepravu osob, zatímco u krátkých lokálních spojů, které jsou co do ziskovosti problematické, přetrvává monopol ČSAD. Jsem si vědom toho, že cena čehokoli v obecné rovině je významným ekonomickým nástrojem fungování trhu. Podle mého názoru však tomu tak beze zbytku je pouze při existenci tržního prostředí, a to za podmínky, že zákazník má možnost volby. V daném případě však tomu tak není. Monopol ČSAD dosud silně přetrvává a většina cestujících, zejména tam, kde je ČSAD zatím opravdu dopravcem jediným možným a nezbytným, žádnou volbu vlastně nemá. Cestující tedy buď musí platit jízdné zvýšené jakkoli, aniž by si mohli vybrat jiného dopravce, a nebo někteří z nich mohou jezdit svými osobními auty, ale to myslím by bylo řešení velmi problematické.

Prosím tedy v této interpelaci příslušné členy vlády o následující:

Za prvé o prověření, zda zvýšení jízdného ČSAD bylo skutečně nezbytné a vyvolané nutností zvýšit příspěvek na úhradu provozních nákladů, a to při srovnání s ostatními firmami zabývajícími se hromadnou přepravou osob, které mají cenu vstupu přece stejnou a přesto ceny jízdného nezvyšují nebo ne v takovém rozsahu.

Za druhé prosím příslušné členy vlády o prověření, zda v oblastech, kde je ČSAD monopolním přepravcem, nedochází větším zvýšením cen jízdného než v oblastech, kde ČSAD monopol nemá, k porušení hospodářské soutěže a zneužití monopolního postavení ČSAD. Na svou interpelaci nepožaduji zkrácení lhůty.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu kolegovi Matulkovi. Prosím pana kolegu Šolera, připraví se pan kolega Sýkora.

Poslanec Jiří Šoler: Vážené předsednictvo, vážení ministři, vážené poslankyně, vážení poslanci, svou interpelaci jsem podal písemně, pod číslem 256 ji máte jako tisk, ale vzhledem k tomu, že ji chci podat také jako podnět Generální prokuratuře, podle jednacího řádu ji musím ještě přednést, tak ji tedy ještě přečtu.

Vážení páni ministři, vážený pane generální prokurátore, dobrým zvykem vašich komunistických předchůdců bylo potáhnout zemi při každém výročí či jiné příležitosti rudým suknem jako v pohádce a doplnit nejrůznějšími agitačními hesly. Jako milovník zdravého životního prostředí jsem proto uvítal vymizení rudých suken i primitivní politické agitky v našich obcích i z občanského života, i když jejich nahrazení komerční reklamou je asi stejně odstrašující, ale alespoň odpovídá spíš duchu Warholovu než Orwellovu a přineslo tedy určitou změnu odpovídající duchu národa. Bohužel kromě demokratického smýšlení zůstali u nás ještě konzervativní jedinci, kteří nepochopili duch demokracie a symbol KSČ pouze nahradili jménem jejího morálního nástupce - ODS.

Tam se též podobní lidé zpravidla organizují, snad se též budou snažit prosazovat i její vedoucí úlohu do ústavy. Vedle paragrafu o beztrestnosti prezidenta by se tam docela hodil i takový článek. Jako příklad takového neokomunistického přístupu k životu nedávno posloužil jeden filatelista, který má ve své sbírce série obálek z parlamentních voleb v loňském roce obdařených přes známku oficiálním poštovním razítkem nesoucím socialisticky znějící heslo - ODS, cesta k úspěchu. Přiznám se, dalo mi dost práce přemluvit jej, obětovat pro poslance jeden exemplář této krásné série, ale předpokládám, že by obětoval i další exemplář pro případnou mezinárodní instituci, ke které by směřovala další činnost, pokud této mé interpelaci nebude věnována taková pozornost, jakou si zaslouží. Alespoň si svět učiní lepší představu o tom, že současný politický systém je pouze pokračování komunismu sametovými prostředky. Obálka byla, podle mého laického pohledu, podána na poště Plzeň 2, 16. 6. 1992. Odborníci mohou můj pohled na věc upřesnit, Podle rutinného použití razítka se nejednalo o výjimečný případ, ale nejspíše bylo takového agitační razítko používáno v rozporu se slušností a zákony právního demokratického státu řadu dní. V každém případě jeho používání státní poštou v době voleb naplnilo skutkovou podstatu § 158 odst. 1 b) trestního zákona ve zneužívání pravomoci veřejného činitele a v § 177 trestního zákona, tj. maření přípravy a průběhu voleb.

Žádám o prošetření celé záležitosti, o sdělení odpovědných osob a o opatření, aby se podobný, nedemokratický přístup státních úředníků neopakoval. Nebo je bezhlavá suverenita státních úředníků opět nosným programem vedoucí strany, tentokrát ODS?

Protože celá záležitost je naplněním nejméně dvou paragrafů trestního zákona, podávám to současně jako podnět Generální prokuratuře k trestnímu oznámení uvedených skutečností na neznámého pachatele. Vzhledem k Jednacímu řádu Parlamentu ČR, budu muset tento podnět přednést osobně. S pozdravem, demokratický a právní stát - cesta k úspěchu. Jiří Šoler.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím pana kolegu Sýkoru. Připraví se pan kolega Recman.

Poslanec Jaroslav Sýkora: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážení páni poslanci, podávám interpelaci ministru Karlu Dybovi, ministru hospodářství, a panu Igoru Němcovi, ministru státní kontroly. Zároveň se mnou tuto interpelaci podávají paní poslankyně Hana Orgoníková, pan poslanec Jiří Drápela, pan Alfréd Frommer a pan poslanec Stanislav Kozák.

Vážení páni ministři, ustavenými zákony č. 496/1990 Sb. a 490/1990 Sb. bylo rozhodnuto o vrácení majetku KSČ a SSM lidu ČSFR. Vrácení majetku SSM lidu České republiky bylo završeno schválením zákona o zřízení Fondu pro děti a mládež České republiky. Majetek KSČ ohodnocený dle zpráv tisku částkou 12,6 mld. Kč, spravovaný ministerstvem hospodářství, má být podle dřívějších rozhodnutí převeden do humanitárních fondů České republiky. Údajně byly již z tohoto majetku poskytnuty příspěvky na humanitární účely. Zpráva o převzetí tohoto majetku zatím nebyla vydána. Je známo, že s převzetím majetku byly velké potíže. Při kontrolách se například zjistilo v roce 1992, že nebyla předána tzv. majetková práva vedená pod rozvahovým účtem, která v jednom případě činila více než 90 mil. Kč. Jde například o prostředky vložené do sdružených investic, na něž organizace řízené komunistickou stranou přispěly. Jako příklad je možno uvést rozsáhlý skladový objekt ve Štěrboholích, vybudovaný společně Ospapem a trustem podniku Rudého práva, který si tak zajišťoval pro svou pražskou tiskárnu sklad tiskařského papíru pro nakladatelství Svoboda a sklad hotových výrobků. Generální ředitel Ospapu v březnu 1992 slíbil, že ještě před privatizací podniku rakouskou společností vypořádá tato majetková práva vydáním příslušného množství akcií Ospapu České typografii a nakladatelství Svoboda. Tím měla být do bývalého majetku KSČ vrácena hodnota majetkového vkladu KSČ představovaná v cenách roku 1988 částkou více než 39 mil. Kč. Nepodařilo se zjistit, zda k tomuto převodu majetku došlo. Pokud by tomu tak nebylo, znamenalo by to, že mohlo dojít k předání tohoto majetku rakouské společnosti.

Některé podniky z majetku KSČ nebyly přebírány podle směrnic FMF, ustanovenými zmocněnci, a mohlo tedy dojít k nedůslednému převzetí. Např. tiskárny převzalo předsednictvo vlády, nakladatelství novin a časopisů přejmenované na Delta press, předsednictvo federální vlády, nakladatelství Panorama a Občanské fórum. Nyní se ukázalo, že řada domů spravovaných do května 1991 obvodními úřady v Praze nemůže být v majetku obcí, jestliže byly v tzv. operativní správě KSČ. To se pravděpodobně vztahuje i na řadu nemovitostí mimo Prahu.

Je jistě správné, že z tohoto majetku už ministři hospodářství, zdravotnictví a práce a sociálních věcí přidělili na humanitární účely cca 40 mil. Kč. Mělo se tak dít na základě zákona o humanitárním fondu, který dosud nebyl Poslanecké sněmovně jako vládní předloha zaslán.

Z výše uvedených důvodů podávám tuto interpelaci. Táži se ministra hospodářství a ministra kontroly:

1. Zda již bylo provedeno přejímání majetku podle ustanovení zákona č. 496/1992 Sb. ukončeno a s jakými výsledky.

2. Jak bylo provedeno přejímání majetkových práv vedených organizací řízených komunistickou stranou na tzv. podrozvahových účtech a jak je zajištěno, že je organizace, jako např. Ospap, odevzdají.

3. Jak bylo provedeno převzetí majetku KSČ dle přejímání ustanovenými zmocněnci, aby nedošlo ke ztrátám.

4. Jak se zajistí převzetí nemovitostí spravovaných obcemi a městy v rozporu se zákonem o vlastnictví ČR.

5. Kdy bude Poslanecké sněmovně předložen návrh zákona o zřízení a správě humanitárního fondu ČR vybaveným majetkem převzatým podle ústavního zákona č. 496/1990 Sb.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím pana kolegu Recmana. Připraví se paní kolegyně Mazalová.

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, vážení členové vlády, na včerejším zasedání Poslanecké sněmovny jsme vyslechli informaci ministra školství, mládeže a tělovýchovy o aktuální situaci ve školství. Na základě jeho vystoupení a specifické situaci v této oblasti na Severní Moravě (jde zejména o okresy Frýdek - Místek, Karviná a Ostrava) jsem byl požádán, abych na pana ministra vznesl dotaz. V tomto regionu jsou školy, zde mám na mysli základní, střední, i mateřské s jiným vyučovacím jazykem než českým. Konkrétně se jedná o jazyk slovenský a polský.

Proto bych se obrátil na pana ministra s dotazem, zda ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy počítá jako orgán státní správy ve své koncepci rozvoje školství s podporou těchto školských zařízení a pokud ano, v čem tato podpora bude spočívat. Mám na mysli to, zda to bude nějaká podpora systémová, legislativní, materiální popř. finanční.

Jsem si vědom, že je to svým způsobem problém specifický, regionální, ale na druhé straně přesahuje nejenom rámec národnostní, ale i mezinárodní, neboť se dotýká Listiny základních práv a svobod občanů. Víme, že dodržování práv národnostních menšin v ČR je i jednou z podmínek podepsání asociačních dohod mezi Evropským společenstvím a Českou republikou. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím paní poslankyni Mazalovou. Připraví se kolega Navrátil.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovoluji si podat interpelaci na pana ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického jménem svých dvou kolegů Petra Kavana, Jiřího Bílého a jménem svým.

Vážený pane ministře, jednou ze základních povinností vyplývajících pro města a obce ze zákona je zajistit obyvatelstvu dodávky kvalitní pitné vody a neškodné odvádění a likvidaci odpadních vod. V této souvislosti bychom chtěli upozornit na porušování samosprávné demokracie, jehož důsledkem je to, že město Brno, i když za výše uvedené činnosti odpovídá, nemá dostatečnou možnost tyto služby ovlivňovat.

Předmětem naší interpelace je postup vámi řízeného ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci v případě privatizace Brněnských vodáren a kanalizací.

Návrh privatizačního projektu vedení BVK předpokládal vznik provozní akciové společnosti, která by na základě smlouvy s městem Brnem jako stoprocentním vlastníkem infrastrukturního majetku (sítě a pod.) zajišťovala pro město zásobování vodou a odkanalizování. 75% akcií této společnosti mělo dostat město bezúplatně, 22% se mělo prodat kupónovou privatizací a 3% zůstat na restituce.

Rozhodnutím ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci byl projekt schválen s tím, že bezúplatný převod na město Brno bude tvořit 20% provozního majetku a 77% se prodá v kupónové privatizaci.

K nově vzniklé akciové společnosti byla nabídka akcií pokryta poptávkou již v druhém kole první vlny kupónové privatizace. Investiční privatizační fondy podle toho získají 63% akcií a držitelé investičních kupónů 14% akcií.

Dosavadní činnost BVK, a.s. v období od jejího vzniku 1. 5. 1992 dosud respektovala rozhodnutí města Brna a postupně docházelo ke sbližování stanovisek města a BVK.

Situace se však komplikuje v závěru roku tím, že dva IPF, které získávají 34 % akcií, uzavírají bez konzultace s městem dohodu o budoucím prodeji akcií německé firmě Gelsenwasser (rozhodující balík akcií). To může znamenat po 31. 3. 1993 výrazné změny v činnosti společnosti.

Situací se zabývalo zastupitelstvo města Brna a dne 3. 2. 1993 rozhodlo v souladu s platnými předpisy zpracovat dodatek privatizačního projektu na zvýšení podílu města Brna ve společnosti na 51%, a to převedením městského tzv. historického majetku a vložením 20 mil. Kč francouzskou firmou Lyonaise des Eaux Dumez (7% akcií).

Přes osobní projednání této záležitosti statutárními zástupci města Brna rozhodlo ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci dne 1. 3. t.r. změnu privatizačního projektu nedoporučit.

K celému případu lze říci, že původní rozhodnutí ministerstva pro privatizaci předat městu Brnu bezúplatně pouze 20% provozního majetku bylo vysvětleno i tím, že pro účely podnikání není vhodné a nutné předávat majetek obcím bezúplatně. I když lze o tomto rozhodnutí polemizovat, bylo by snad ještě pochopitelné. Zcela nepochopitelné však je, že když město svůj vlastní majetek chce vložit do této společnosti, je mu v tom rozhodnutím ministerstva pro privatizaci zabráněno. Toto popření samosprávné demokracie ve svých důsledcích znamená, že město Brno, ač za služby odpovídá, nemá výraznou možnost je ovlivnit.

Pokud tato situace potrvá, zbývá městu to, že s touto společností smlouvu neuzavře a vytvoří nebo pronajme si společnost jinou. Co však v tomto případě udělají naši občané, ať již DIKové nebo ti, kteří svěřili své kupóny IPF? Výsledkem postupu ministerstva může být tedy zkomplikování činnosti města Brna na straně jedné a ztráta důvěry těch občanů, kteří měli v rámci kupónové privatizace získat část státního majetku a s ním podnikat.

Na základě výše uvedených skutečností vás, pane ministře, žádáme o prošetření celé záležitosti s cílem revokovat původní rozhodnutí ministerstva pro privatizaci a předmětný dodatek privatizačního projektu na zvýšení podílu města Brna na 51% doporučit, resp. schválit.

Pro naléhavost celého případu žádáme Poslaneckou sněmovnu o schválení zkrácení lhůty na odpověď do 10 dnů.

Děkuji vám.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP