Středa 21. dubna 1993

Poslanec Ludvík Motyčka: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dne 1. 4. 1991 nabyl účinnosti zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích. V souladu s tehdy platným právním řádem nechal tento zákon na vůli republik, aby samy určily, který z jejich ústředních orgánů státní správy je příslušný k poskytování odškodnění, na něž oprávněným osobám vznikl nárok.

Toto rozhodnutí učinila ČNR zákonem č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v mimosoudních rehabilitacích. V tomto zákoně v § 1 odst. c) stanovila, že ministerstvo vnitra je příslušné v poskytování odškodnění za vazbu a trest odnětí svobody, pokud byl současně uložen trest propadnutí jmění a dále odškodnění za dobu strávenou v táborech nucených prací.

Na konci VI. volebního období přijalo Federální shromáždění novelu zákona o mimosoudních rehabilitacích. V této novele rozšířilo okruh oprávněných osob o kněze, řeholníky a řeholnice, kteří na počátku 50. let byli internováni do tzv. centralizovaných klášterů, které měly obdobný režim jako tábory nucených prací. Stalo se tak zákonem č. 267/1992 Sb.

Novelizovaný § 18 stanoví, že tyto osoby mají nárok na odškodnění ve stejném rozsahu, jak je určeno § 17 zákona o mimosoudních rehabilitacích pro tábory nucených prací. Rozšíření oprávněných osob nebylo však promítnuto do zákona č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v mimosoudních rehabilitacích. Tak se na ministerstvu vnitra ČR nahromadilo asi 300 oprávněných žádostí a dalších několik desítek na ministerstvu spravedlnosti. Nikdo je však nevyřizuje, poněvadž ani jeden z těchto ústředních orgánů není k vyřízení příslušný.

Můj návrh tuto situaci řeší. Navrhuji proto, aby v souladu se zákonem č. 231/1991 Sb., bylo příslušným orgánem ministerstvo vnitra ČR. Plně se ztotožňuji se stanoviskem vlády k tomuto návrhu zákona, které návrh zákona doporučuje a současně navrhuje odstranit tvrdost v § 16 zákona o mimosoudních rehabilitacích a promítnout zrovnoprávnění řeholníků a řeholnic i do oblasti sociální.

Vážené kolegyně a kolegové, žádám vás o podporu tohoto návrhu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu poslanci. Nyní žádám společného zpravodaje pana poslance Libora Nováka mladšího, aby sněmovně odůvodnil společnou zprávu výborů.

Poslanec Libor Novák: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, ústavně právní výbor, výbor petiční, pro lidská práva a národnosti, rozpočtový výbor, hospodářský výbor a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednaly na svých schůzích v březnu a dubnu 1993 návrh poslance L. Motyčky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona ČNR č. 544/1991 Sb.

Uvedené výbory doporučují Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby předložený návrh zákona schválila ve znění, které máte předloženo ve společné zprávě s číslem tisku 273. Zároveň upozorňuji na to, co už bylo zmíněno panem poslancem Motyčkou, že vzhledem k tomu, že tento zákon zasahuje do státního rozpočtu, je důležité i to, že s ním vyslovila souhlas i vláda.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji společnému zpravodaji. Nyní otevírám rozpravu, do níž se dosud nikdo nepřihlásil. Vzhledem k tomu, že se do ní také nikdo nehlásí, rozpravu končím. Prosím Kancelář, aby upozornila poslance, že budeme hlasovat podle jednacího řádu. Děkuji.

Táži se, zda se chce na závěr vyjádřit pan poslanec Motyčka? (Nechce.) Společný zpravodaj? (Nechce.)

Nyní budeme hlasovat o návrhu zákona.

Kdo souhlasí s návrhem poslance Ludvíka Motyčky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 231/91 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona ČNR č. 544/91 Sb., podle sněmovního tisku 153, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 273, ať zvedne ruku. 83.

Kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? 17.

Konstatuji, že jsme tento zákon schválili.

Nyní se přihlásil o slovo pan místopředseda Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, v mezičase jsem se pokusil zjistit, kterými body bychom se mohli zabývat ještě nyní. Jsem informován, že bod 13 není technicky připraven. Mohli bychom pokračovat bodem 14 (povolenky v mezinárodní kamiónové dopravě), bodem 15. Předkladatel tohoto bodu je rovněž připraven.

Než budou tyto body projednány - pokud nebude mít sněmovna námitky - opatřím další informace. Domnívám se, že bychom mohli projednat např. bod 27, případně 25 a 26, bod 21, což je volba, která se provádí aklamací a není k tomu třeba technická příprava. Toto všechno bychom mohli projednat ještě dnes.

Pokud jde o bod 16, kolega Ježek, který jej měl předkládat, není přítomen. Existuje k tomu zřejmě usnesení výboru, takže bychom mohli pokračovat i tímto bodem, pokud bude někdo schopen předsedu příslušného výboru zastoupit.

Můj návrh tedy je pokračovat projednáváním bodů 14 a 15 a dále bodu 17, neboť zřídit komisi jsme schopni bez problémů nyní a dále body 21 a 27 ve smyslu poznámky pana Ledvinky, že bychom měli pracovat co nejdéle. Mně by se líbilo, kdybychom se vypořádali s body 25 a 26.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slyšeli jste návrh místopředsedy Vlacha. Jsou k tomu nějaké výrazné připomínky. Hlásí se kolega Seifer.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děláme si z toho trochu bramboračku. Byl schválen nějaký pořad jednání. Nyní jsme ochotni ho měnit jak se to komu hodí nebo nehodí. Teď jsme schopni něco schválit a zítra nejsme schopni. Tady kolegyně usíná, támhle se pánům klíží víčka, způsobilost této sněmovny je velice zpochybnitelná. Psycholog by mohl říci, jaká je schopnost poslanců, mohl by posoudit vážnost situace. Prosím vás, zde fungují fyzikální zákony. Funguje zde nějaké procento únavy. Vznáším vážnou námitku. Já jsem ochoten tu být do rána a jestli máte zájem, já vám do rána mohu předčítat z bible a zabavit vás smysluplně, ale myslím, že to, co provádíme, není důstojné této sněmovny. Já navrhuji (byl to původně návrh kolegy Šumana) ukončit pro dnešní den toto jednání. Je nedůstojné pokračovat dále. Děkuji vám.

Poslanec Oldřich Kužílek: Dámy a pánové, k návrhu, který přednesl kolega Vlach, si dovolím jednu doplňující korekci. Souhlasím se vším mimo bodu 17. To je z navržených bodů jediný bod, který nemá technický charakter. Je to bod, který znamená vědomé rozhodnutí celého parlamentu. Proto bych podpořil, abychom nyní projednávali body 14, 15 příp. bod 21, který je také vysloveně technický, nikoliv však bod 17.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Slovo má kolega Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Pane místopředsedo, na rozdíl od kolegy Kužílka si myslím, že bod 17 projednat můžeme, protože jako účastník grémia mohu říci, že snad s výjimkou jednoho klubu, který reprezentuje právě kolega Kužílek, s tím všechny kluby vyslovily souhlas. Podle mého názoru je tento bod projednatelný. Jsem pro to, abychom ho dnes projednali.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Má někdo další návrhy na úpravu programu? Nemá. Byl zde návrh kolegy Seifera, který zpochybnil naše činění. Musím si proto nechat potvrdit, zda sněmovna souhlasí s tím, abychom postupovali podle upraveného programu tak, že budeme projednávat následující body podle původního schváleného programu: body 12, 13, 14, 15 a 16.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 75.

Kdo je proti? 11.

Budeme se tedy řídit upraveným programem.

Dalším bodem je

XII.

Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny k udělování povolenek v mezinárodní kamiónové dopravě

K tomuto bodu jste obdrželi usnesení hospodářského výboru. Návrh odůvodní zástupce hospodářského výboru pan poslanec Ladislav Blažek. Pane poslanče, ujměte se slova. Předpokládám, že současně přednesete též návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Poslanec Ladislav Blažek: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolím si zopakovat postup, jehož výsledkem by mělo být toto usnesení. Únorové plénum dalo úkol hospodářskému výboru, aby prověřil situaci v rozdělování povolenek na zahraniční přepravu. Do března jsme sumarizovali stížnosti a na březnovém zasedání hospodářského výboru jsme přijali usnesení a náměstek ministra dopravy nabídl spolupráci.

Výsledkem této společné práce jsou dva materiály. Jedním je analýza situace ve vydávání povolení v mezinárodní kamiónové dopravě a návrh nezbytných opatření pro nejbližší období. Druhým materiálem jsou zásady pro přidělování zahraničních přepravních povolení v druhém pololetí roku 1993 dopravcům v České republice.

Pokusím se zkrátit celou analýzu. V dnešní době povolenky přiděluje ČESMAR Bohemia Praha. Vytvořil na to v průběhu roku počítačovou síť a regionální pracoviště. V prvním kole se rozdělují povolenky matematicky - dělá to počítač - a to, co zbyde, protože se tam projevují celá čísla, rozdělují regionální pracoviště, resp. jejich komise, kde jsou i dopravci. To bylo v podstatě největším cílem útoků, protože tam byla potenciální možnost, že dopravce by mohl zneužít svého členství v komisi.

Další výhrady byly k tomu, že byla čekací doba. Pokud vozidlo bylo zaregistrováno v kamiónové dopravě třeba k 30. 6., nárok na povolenky podle tohoto systému byl až za půl roku, což znamená od 1. 1. dalšího roku.

Aby se zamezilo těmto stížnostem a ještě se vylepšil systém, v podstatě ve spolupráci s exekutivou zásady navrhují, aby v regionálních komisích zasedali tajemníci a pracovníci svazu a nikoli přímo dopravci, což byl jeden terč. Druhá změna je z toho, že kamiony zaevidované do 31. 3. 1993 budou mít nárok na povolenky již od 1. 7. Samozřejmě se jedná o povolenky jednorázové.

Problém povolenek je a vždy zůstane stejný. Ovlivňování množství povolenek ovlivňuje vlastně reciproční obchod vzájemně mezi zeměmi. Háček ovšem je v tom, že Německo má určitě lepší průchodnost silnic. Kdybychom zvyšovali počet těchto povolenek, nebo jednali o zvýšení, druhá strana bude chtít zvyšovat počet povolenek pro kamiónovou přepravu u nás a u nás situace na silnicích i na přechodech není taková, aby se to dalo zvyšovat ve všech relacích k uspokojení dopravců. Tam má tedy vliv i ekologie.

Nárůst dopravců v podstatě vznikl tím, že se uvolnila situace, vznikli soukromí dopravci a jejich počet narůstá. Bohužel nelze z omezeného počtu povolenek nasytit množství dopravců. Jakási regulace zde musí vzniknout. Vznikne pravděpodobně v zákonu o silničním hospodářství, který by se měl realizovat někdy v létě nebo ve třetím čtvrtletí s tím, že musí mít souvislost s novelou živnostenského zákona.

Zásady, jak jsou nyní vypracovány na druhé pololetí, jsou projednány v kolegiu ministra. V podstatě jsou vylepšením proti stávajícímu stavu. Hospodářský výbor oba tyto materiály projednal a přijal usnesení hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu.

"Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu po vyslechnutí poslanecké zprávy poslance Blažka a po povšechné a podrobné rozpravě

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vzala na vědomí analýzu situace ve vydávání povolenek v mezinárodní kamiónové dopravě a návrh nezbytných opatření pro nejbližší období a zásady pro přidělování zahraničních přepravních povolení v druhém pololetí 1993 dopravcům v České republice."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu poslanci. Dovolte mi, abych otevřel rozpravu k přednesenému návrhu usnesení. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže ji končím. Prosím Kancelář, aby opět upozornila poslance podle jednacího řádu, že se bude hlasovat. Děkuji.

Kdo souhlasí s předneseným návrhem usnesení, ať zvedne ruku. 92.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že jsme schválili toto usnesení. Děkuji panu kolegu Blažkovi. /Poslanec Blažek: Děkuji za spolupráci./

Přicházíme k bodu

XIII.

Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města Borovany a zastupitelstva obce Čížová

K tomuto bodu vám byla rozdána usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí č. 19 a č. 20. Návrh odůvodní zástupce tohoto výboru pan poslanec Jan Litomiský. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova. Předpokládám, že současně přednesete též návrhy usnesení Poslanecké sněmovny.

Poslanec Jan Litomiský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí navrhuje sněmovně, aby zrušila usnesení zastupitelstva obce Čížová a obce Borovany. V obou případech se jedná o obdobnou záležitost, kdy člen obecního zastupitelstva byl jmenován ředitelem školy bez právní subjektivity. Tím je dána neslučitelnost těchto dvou funkcí podle § 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 298/1992 Sb. Podle téhož zákona ztrátu mandátu vysloví zastupitelstvo, o jehož člena jde, na prvním zasedání, na němž se o důvodech ztráty mandátu dozví.

Zastupitelstvo obce Čížová nevyslovilo ztrátu mandátu, přestože o této skutečnosti vědělo. Přednosta Okresního úřadu v Písku pan ing. Zdeněk Prokopec jejich usnesení pozastavil a předložil Poslanecké sněmovně. Nestalo se tak do 30 dnů, čili Poslanecká sněmovna je povinna tuto věc rozhodnout.

Předkládám tedy tento návrh na usnesení:

"Poslanecká sněmovna ruší usnesení zastupitelstva obce Čížová a vyslovuje ztrátu mandátu pana Vlastimila Šálka, ředitele základní školy v Čížové, z důvodu neslučitelnosti ve smyslu § 6 odst. 2 písm. a) zákona České národní rady č. 298/1992 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu."

Dále "Poslanecká sněmovna ruší usnesení zastupitelstva města Borovany č. 8 ze dne 10. 12. 1992 a vyslovuje ztrátu mandátu pana J. Chrástka, ředitele základní školy v Borovanech, z důvodu neslučitelnosti ve smyslu § 6 odst. 2 písm. a) zákona ČNR č. 298/1992 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu."

Tento druhý případ je naprosto obdobný jako případ první. Pozastavení usnesení provedla paní dr. Marie Motyčková, přednostka okresního úřadu v Českých Budějovicích.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Litomiskému a otvírám rozpravu, do které se hlásí kolega Seifer.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dikce zákona je jednoznačná a zřejmě by nebylo o čem se bavit. Říkám zřejmě, protože zde stojí znění zákona proti rozhodnutí samosprávy, která nějakým způsobem rozhodla, byť v rozporu s platným zákonem. My jsme zde projednávali neoficiálně Jirkovské vyhlášky a další, které s tím zdánlivě nesouvisí. V podstatě jde o to, že si občanská komunita hledá vždy způsoby těch problémů, které v místě má. Jestliže místní zastupitelstva se postavila za své představitele i v případě, že evidentně podle zákona tito lidé ztratili mandát, zřejmě k tomu byl nějaký lidský důvod, zřejmě to bylo v zájmu obce, v zájmu místa.

My nejsme soudní tribunál, který rozhoduje podle přesné dikce zákona a vynáší rozsudky, i když na to máme právo. My bychom měli posuzovat a hledat možnosti, jak sladit zákon s přáním občanů, s přáním voličů, kteří si zvolili a kteří naopak trvají na stavu, který tam zřejmě je.

Neznám ani jednu obec, ani jednoho pána, o kterého se jedná, nicméně bych doporučil, aby tyto body byly odloženy, aby se věc přezkoumala, aby se zjistilo, proč místní zastupitelstva trvají na svém rozhodnutí, i když je evidentně v rozporu se zákonem. Ten měsíc už nic neztratíme, nic nezískáme, maximálně důvěru voličů. Doporučoval bych uvážlivý přístup, doporučoval bych odložit tuto otázku a pověřit výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, resp. komisi tohoto výboru, která by se utvořila speciálně na prošetření těchto dvou případů, aby se tato otázka mohla dořešit na příštím zasedání. Nezpochybňuji dikci zákona, ale přimlouvám se za přání voličů v těch místech, kde o tom rozhodli, Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Seiferovi. Domnívám se ale, že v úvodním slově k tomuto bodu zaznělo, že vám byla rozdána usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj atd., nicméně já nejsem přihlášen do rozpravy, nechci polemizovat. Je-li porušen zákon, nevím, jak bychom to měli jako zákonodárný sbor udělat, abychom ještě na měsíc přivřeli oči.

Dále se do rozpravy hlásil pan poslanec Vačkář, prosím, aby se ujal slova. Prosím o klid, dámy a pánové.

Poslanec Jiří Vačkář: Vážený pane předsedající, nechci mluvit dlouho, chci upozornit pouze na to, že určité funkce jsou vyjmenovány, jiné nejsou. Já jsem dělal starostu, obdobně vy, pane předsedající, jste členem rady města České Budějovice. Přesto to není v rozporu se zákonem. Byl bych rád, abychom tyto věci zvážili a uznali je. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Členem rady města České Budějovice nejsem a jsem tomu velmi rád. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Prosím, pan kolega Hofhanzl.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Vážené dámy a pánové, dal bych jeden drobný pozměňovací návrh, protože jsem zjistil, že jde o mou rodnou vísku. Ten pan řídící se nejmenuje Chrástek, ale Chrástka.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu Hofhanzlovi. Kdo se dál hlásí do rozpravy? (Nikdo.) Jestliže nikdo, rozpravu uzavírám. Chci se zeptat pana poslance Litomiského, zda se chce vyjádřit v závěrečném slově k obsahu rozpravy.

Poslanec Jan Litomiský: Stručně bych se vyjádřil. Sám také nejsem příliš spokojen se zněním zákona, ať už je to zákon o volbách, nebo školský zákon, nicméně kdo jiný by měl respektovat platné zákony než tato sněmovna. Tyto zákony, přesto, že s nimi nemusíme souhlasit a máme možnost je novelizovat, tak v daném okamžiku nám jasně předepisují, jak se máme zachovat. Domnívám se, že my nemůžeme udělat nic jiného, než obě usnesení obecných zastupitelstev zrušit. Jelikož zde pan poslanec Seifer přednesl pozměňovací návrh ...

Místopředseda PSP Jiří Vlach: On to je spíš procedurální návrh přerušit projednávání tohoto bodu do příští schůze a požádat příslušný výbor, aby se záležitostí, já dodávám opakovaně, protože samozřejmě to bylo projednáno ve výboru, zabýval.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 9. Děkuji.

Kdo je proti? 57. Děkuji.

Tento návrh nebyl přijat.

Navrhoval bych hlasovat o obou návrzích usnesení najednou. Má někdo jiný návrh? (Nemá.) Jestliže tomu tak není, dám hlasovat.

Kdo souhlasí s předneseným návrhem usnesení, ať prosím zvedne ruku. 89. Děkuji.

Kdo je proti? 1.

Obě projednávaná usnesení byla schválena.

Dámy a pánové, tím jsme projednali bod 13 našeho programu. Prosím kolegy, aby respektovali alespoň některá základní pravidla pro jednání ve sněmovně.

Dále se budeme zabývat bodem

XIV.

Návrh na změny v členství stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví

Prosím místopředsedu Poslanecké sněmovny a předsedu této komise, pana Karla Ledvinku, aby přednesl návrh a jeho odůvodnění.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, na základě jednání stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví navrhuji Poslanecké sněmovně přijmout toto usnesení.

"Poslanecká sněmovna na základě § 33 zákona ČNR č. 35/1999 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění I. odvolává na vlastní žádost z funkce člena stálé komise Poslanecké sněmovny Parlamentu pro bankovnictví pana Zdeňka Činčeru, II. volí členem stálé komise Poslanecké sněmovny Parlamentu pro bankovnictví pana Miroslava Téru."

Odůvodnění: Vzhledem k vážným rodinným důvodům požádal člen stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví pan ing. Zdeněk Činčera dne 25. 3. 1993 o uvolnění z této funkce.

Obracím se na vás, vážené kolegyně a vážení kolegové s prosbou, abyste hlasováním dali najevo souhlas s jeho odvoláním z této komise.

Současně mi dovolte, abych tímto přednesl žádost místopředsedy vlády ČR a ministra financí ing. Ivana Kočárníka, aby stálá komise Poslanecké sněmovny Parlamentu pro bankovnictví byla doplněna o náměstka ministra financí pana ing. Miroslav Téru, jakožto odborníka, zabývajícího se danou problematikou a problematikou oborů příbuzných.

Stálá komise Poslanecké sněmovny Parlamentu obě změny projednala a doporučuje Poslanecké sněmovně navrhované usnesení přijmout.

Současně mi dovolte, abych využil této příležitosti a oznámil sněmovně, že úkol, uložený Poslaneckou sněmovnou předsedovi stálé komise pro bankovnictví usnesením z 3. schůze 27. ledna 1993, prošetřit splnění předpokladů členů komise ve smyslu zákona č. 451/1990 Sb., je plněn. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi Ledvinkovi a chci se zeptat, zda se někdo chce vyjádřit k tomuto návrhu usnesení. Není tomu tak.

Dámy a pánové, kdo souhlasí s předneseným návrhem usnesení, ať zvedne ruku. 65. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh usnesení byl přijat a tím jsme projednali bod označený v našem programu jako bod 14.

Dalším bodem je

XV.

Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny

Zprávu jste obdrželi jako sněmovní tisk 249.

Prosím, abyste omluvili chyby, ke kterým došlo při přepisu, na str. 6, 7 a 11 je chybně uvedeno branně bezpečnostnímu výboru, opravte si prosím, brannému a bezpečnostnímu výboru.

K předložené zprávě nyní otevírám rozpravu. Do rozpravy se písemně nikdo nepřihlásil, jestliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za dobu od 23. března do 19. dubna 1993 podle sněmovního tisku 249."

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať zvedne ruku. 83.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že jsme schválili zprávu o činnosti organizačního výboru a tím jsme projednali bod označený jako bod 15.

Dále se budeme zabývat bodem

XVI.

Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

Prosím, aby se ujal slova předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan František Kozel a seznámil sněmovnu s návrhem na zřízení komise. Současně vás prosím také o formulování návrhu usnesení Poslanecké sněmovny. Pan poslanec Kozel. Prosím pana poslance Kozla, aby se ujal slova.

Poslanec František Kozel: Vážený pane místopředsedo, vážená sněmovno, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu se na své 9. schůzi zabýval situací v komisi pro sdělovací prostředky, kterou zřídil náš výbor a svým usnesením doporučil, aby Poslanecká sněmovna zřídila komisi pro sdělovací prostředky jako komisi Poslanecké sněmovny.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji, návrh usnesení by tedy zněl:

"Poslanecká sněmovna zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky."

Děkuji. Pan poslanec Kužílek se hlásí.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že náš klub tento bod nepovažuje za tak jednoduchý a máme k němu určité výhrady, žádáme o přerušení projednávání tohoto bodu, aby se mohly poradit kluby, zejména náš poslanecký klub. Myslím, že bychom potřebovali skutečně delší časové období, a proto se táži, jestli není lepší jednání přerušit do zítřka, jinak bych žádal o 120 minut. (Hluk v sále.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kužílkovi, jeho návrh, pokud jsem dobře sledoval, byl buď odložit projednávání tohoto bodu do zítřka, nebo přerušit jednání na kluby, tedy na jednání klubů na 120 minut.

Dámy a pánové, přerušuji naše jednání. Sejdeme se k dalšímu jednání zítra v 9.00 hodin.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP