Středa 21. dubna 1993

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Já děkuji za tento návrh, protože já jsem ho nemohl zkrátka navrhnout, jinak bych to dávno udělal.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo se dále hlásí do rozpravy s technickými poznámkami opepřenou, nikdo, prosím tedy abychom hlasovali o návrzích paní kolegyně Stiborové.

Poslanec Jiří Vyvadil: (Hovořil z místa.) Jestli jsem to pochopil, tam to bylo podmíněno, pokud nebude podán návrh jiný.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Právě čteme jiný návrh. (Hluk a smích v sále.) Poprosil bych o klid. Bude mluvit dáma.

Poslankyně Ivana Janů: První část návrhu usnesení, které předložila paní poslankyně Stiborová zní:

"Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby zvýšila koordinaci všech ústavních subjektů, podílejících se na mezinárodní politice státu, aby tak vláda fakticky garantovala svoji odpovědnost, vyplývající z Ústavy České republiky."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 53.

Kdo je proti? 60.

Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat.

Poslankyně Ivana Janů: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu:

Za druhé - informovat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o jednáních o případných vstupech České republiky do politických, ekonomických a bezpečnostních paktů, informovat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o právech a povinnostech vyplývajících pro ČR z členství v MMF."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 56.

Kdo je proti? 46.

Ani tento návrh nebyl přijat,

Prosím o další návrh.

Poslankyně Ivana Janů: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu předložit Poslanecké sněmovně k projednání a ratifikaci Evropskou dohodu o přidružení České republiky do Evropského společenství a předložit harmonogram věcných a systémových opatření, které bude Česká republika na základě ratifikované dohody realizovat."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 52.

Kdo je proti? 44.

Ani tento návrh nebyl přijat. Prosím o další návrh.

Poslankyně Ivana Janů: Poslední návrh předložil pan poslanec Honajzer a zní:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o vládní koncepci mezinárodní politiky, České republiky, předloženou ministrem zahraničních věcí."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 80.

Kdo je proti? 1.

Kdo se zdržel hlasování? 50.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat a tím jsme projednali další bod našeho programu.

Děkuji panu ministru Zielencovi, děkuji za nelehkou úlohu paní kolegyni Janů.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, nyní vás poprosím o jednu laskavost, protože je poslanec Gjurič, který je společným zpravodajem výborů k bodu 9, zdravotně indisponován, žádá vás všechny o to, aby tento bod byl projednán zítra, kdy předpokládá, že by se mohl již dostavit do sněmovny.

Kdo tedy souhlasí s tím, aby tento bod byl přeložen na zítřejší jednání, ať zvedne ruku. Myslím si, že je to jednoznačné, děkuji jménem kolegy Gjuriče.

Dalším bodem, který máme projednávat je bod 10 prosím kolega Matějka.

Poslanec Jaroslav Matějka: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já se domnívám, že atmosféra ve sněmovně svědčí o naší značné únavě a tak dávám na zvážení, zda bychom jednání neměli přerušit do zítra, děkuji vám. (Hluk v sále.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, považuji to za procedurální návrh, o kterém nechám hlasovat. Kolega Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Dámy a pánové, opozice si nadiktovala několik bodů, byla ochotna dva dny k nim mluvit a nemyslím si, že až tak konstruktivně, takže myslím, že by bylo dobré, kdyby teď něco vydržela a trochu pro stát něco odpracovala. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, já přesto nechám hlasovat o procedurálním návrhu, kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 35.

Kdo je proti? 51.

Tento návrh nebyl přijat a soustředíme se tedy na další bod podle schváleného programu, kterým je

IX.

Návrh poslance Jaroslava Sourala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 547/1992 Sb., o zvýšení důchodů v roce 1993

Návrh zákona jste obdrželi jako sněmovní tisk 71 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 220.

Prosím, aby se slova ujala zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Lagová a předložený návrh sněmovně odůvodnila.

Poslankyně Hana Lagová: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, návrh novely, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 547/1992 Sb., jsme jako skupina poslanců předložili především z následujících důvodů.

Za prvé jsme jej předložili po vyčerpání možností prostřednictvím předložení pozměňovacích návrhů při projednávání výše citovaného zákona koncem uplynulého roku. Tyto pozměňovací návrhy se týkaly zejména toho, aby valorizované částky byly vypláceny od měsíce, ve kterém nastaly zákonem 46/1991 Sb. stanovené zákonné podmínky. Dále jsem navrhovala připravit novelu celého zákona 46/1991 Sb. především proto, aby valorizace mohla být prováděna bez nutnosti, za tím účelem přijímat vždy samostatný zákon.

Za druhé tento návrh novely, čili sněmovní tisk 71, byl tedy předložen bezprostředně po přijetí zákona ČNR 547/1992 Sb. tak, aby bylo možné zvládnout tuto věc do doby první splátky vyplácených důchodů podle výše zmíněného zákona.

Chci v této souvislosti poznamenat, že nejsme tak naivní, abychom nevěděli, že prvním krokem k odmítnutí tohoto návrhu bylo nezkrácení zákonné lhůty na potřebný počet dní, aby to korespondovalo s tím, co jsem před chvílí uvedla.

Logicky bude následně poukazováno nejen na zatížení státního rozpočtu, ale též na finanční prostředky pro administrativní zvládnutí.

Při letmém pohledu zpět pomocí čísel je zřejmé, že například zvýšení důchodů v červnu 1992 činilo v průměru včetně státního vyrovnávacího příspěvku 161 korun, tj. zvýšení v roce 1992 o 6,9%.

Průměrný důchod bez státního vyrovnávacího příspěvku činil před zvýšením v minulém roce 2 102 korun, po zvýšení 2 263 korun. Upozorňuji, že jde o průměrný důchod.

Skutečně provedené úpravy důchodů a státního vyrovnávacího příspěvku se promítají do průměrných příjmů důchodců za roky 1991 a 1992 cca kolem 500 korun. Po všech provedených úpravách důchodů a státního vyrovnávacího příspěvku byla koncem roku 1992 průměrná, reálná hodnota měsíčních příjmů důchodců nižší zhruba o 600 korun než na konci roku 1990.

Dovoluji si také poznamenat, že průměrná výše důchodů se kromě valorizace zvyšuje také úmrtností těch nejstarších občanů, kteří pobírali právě nejnižší částky důchodů.

Ze zprávy, kterou jsme na toto zasedání obdrželi o měnovém vývoji za rok 1992, vyplývá, že spotřebitelské ceny vzrostly o 11,5%. Kde k rychlejšímu růstu došlo až v závěru roku. To je citace z této zprávy. Chci k tomu říci, že tento vývoj se nejen obecně očekával, avšak nechtělo se o tom slyšet, když jsme zákon o zvyšování důchodů koncem roku projednávali. Růst spotřebitelských cen se odrazil v růstu životních nákladů, které se v roce 1992 u důchodců zvýšily téměř o 12%. Nejvíce vzrostly výdaje za služby. Použila jsem statistických údajů Českého statistického úřadu, kdy v roce 1991 vzrostly výdaje za služby o 15,7%, zatímco v roce 1992 už o 36%.

Často se používá v argumentaci srovnání růstu průměrné mzdy a průměrného důchodu. Za tři čtvrtletí roku 1992 činil nárůst průměrné mzdy kolem 20%. Výše průměrného starobního důchodu se však zvýšila o 6,9%. Podíl průměrného starobního důchodu na průměrné mzdě, když bychom si to srovnali za stejné údobí roku 1991 a 1992, ve třetím čtvrtletí 1991 činil podíl starobního důchodu průměrného na průměrné mzdě 63%, o rok později ve třetím čtvrtletí 1992 už jenom 54%. Mnozí důchodci komentují svoji situaci s dovětkem, že nějak přežijí. Myslím si, že často by stačilo málo, spíš jenom projev dobré vůle. V čem například? Kdyby této sociální skupině, ale současně např. i rodinám s malými dětmi, pomohlo opatření, byť dílčí, jako např. stabilita cen některých druhů základních potravin v konzumní podobě, jako je mléko nebo chléb.

Za další chci připomenout, že rozložení příjmových skupin důchodců je takové, že největší podíl - a to už hovořím o situaci po zvýšení, které jsme odsouhlasili ve sněmovně koncem minulého roku - tedy 40%, činí ti důchodci, jejichž výše starobního důchodu je do 2,5 tis. Kč. Do 3,5 tis. Kč pobírá důchody jenom 5% starobních důchodců.

Podstatná otázka, kterou každý může namítnout, se týká možných a potřebných finančních prostředků. V důvodové zprávě k zákonu 547/92, který jsme koncem roku projednávali, se říká, že se zvýšením výdajů na důchodové zabezpečení bylo v rozpočtu počítáno při stanovení sazeb pojistného na sociální pojištění. Dovoluji si učinit k této otázce ještě jednu poznámku. Vzpomeňte si, že na základě zákona Federálního shromáždění 578/91 Sb. pracující důchodci odvedli při stoprocentním zvýšení daně z příjmu státu téměř 2 miliardy korun.

Na závěr mi dovolte připomenout několik posledních údajů, které jsme si tento týden mohli z podkladů Českého statistického úřadu přečíst. Spotřebitelské ceny letos v březnu vzrostly o 22% proti stejnému období roku 1991. Přičemž potraviny se zvýšily o 18%, služby o 32%. Z toho vyplývá, že životní náklady důchodců vzrostly o 20,9%.

Vážené kolegyně a kolegové, jsme jako opoziční poslanci ustavičně obviňováni z černobílého vidění ve vztahu k některým sociálním otázkám. Víme, že podle zákona nemůže žádná valorizace být koncipována tak, aby plně kompenzovala rostoucí životní náklady. Většina občanů odcházela do starobního důchodu s určitými úsporami na období stáří, ale ty, jak známo, byly inflací podstatně znehodnoceny a mnohým stačí tak na vypravení vlastního pohřbu. Dovoluji si vás tedy požádat o podporu výše uvedeného návrhu. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji paní poslankyni. Nyní žádám společného zpravodaje pana poslance Jindřicha Němčíka, aby sněmovně odůvodnil společnou zprávu výborů. Pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Jindřich Němčík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil se společnou zprávou výboru Poslanecké sněmovny, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk č. 220. Poslanecký návrh projednaly výbory pro sociální politiku a zdravotnictví a rozpočtový na svých schůzích v měsících únoru a březnu. Výbor rozpočtový nepřijal k návrhu zákona žádné usnesení a výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s návrhem nevyslovila souhlas. Rád bych vás v této chvíli seznámil se stanoviskem vlády, která rovněž přijetí návrhu zákona nedoporučuje a důvody k tomu paní předkladatelka v podstatě již řekla.

Chtěl bych jen krátce na závěr trochu osvětlit situaci důchodců v současné době, která, jak jistě všichni víme, není skutečně nejlepší. A bylo by divu, kdyby byla. Způsob, kterým tato společnost zacházela se starými lidmi v minulých 40 letech, se samozřejmě nutně musel projevit na jejich sociálním statutu, na sociální úrovni, na věcech, které činí život člověka ve stáří alespoň trochu lidským. Je samozřejmě nemožné všechny nedostatky a disproporce odstranit během velice krátké doby. I když chápeme tuto tíživou situaci, nicméně společnost si může dovolit jenom taková sociální opatření, která je schopna reálně zabezpečit a která nebudou znamenat sociální propad např. jiných sociálních skupin. To je krátce ke společné zprávě výborů. To je všechno, pane předsedající.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Otevírám rozpravu, do níž se zatím nikdo nepřihlásil a nehlásí se ani na několikeré vyzvání. Takže rozpravu končím. Žádám ve smyslu jednacího řádu, aby Kancelář upozornila poslance, kteří jsou mimo sál, aby se dostavili k hlasování. Táži se paní poslankyně Lagové, jestli se chce vyjádřit. Nechce. Pan poslanec Němčík.

Poslanec Jindřich Němčík: Pane předsedající, navrhuji, abychom hlasovali o zákonu jako celku.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Budeme tedy hlasovat na návrh pana kolegy Němčíka o celém návrhu zákona.

Kdo souhlasí s návrhem poslance Jaroslava Sourala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR 547/92 Sb., o zvýšení důchodů v roce 1993, podle sněmovního tisku 71, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 220, ať zvedne ruku. 45. Děkuji.

Kdo je proti? 40.

Kdo se zdržel hlasování? 36.

Konstatuji, že jsme neschválili tento návrh zákona.

Děkuji paní kolegyni Lagové, děkuji společnému zpravodaji kolegu Němčíkovi.

Dalším bodem, který máme projednávat, je

X.

Návrh poslance Pavla Tollnera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb. o soustavě základních a středních škol, tzv. školský zákon, ve znění zákona č. 171/1992 Sb.

Návrh zákona jste obdrželi jako sněmovní tisk 123 a společnou zprávu výboru k němu jako sněmovní tisk 275.

Za skupinu navrhovatelů předložený návrh odůvodní pan poslanec Pavel Tollner. Prosím ho, aby se ujal slova.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vážený pane místopředsedo, vážená sněmovno, dámy a pánové, krátké, byť jistě významné novele sluší krátké zdůvodnění.

Podle mínění navrhovatelů smysl této novely spočívá především ve zrovnoprávnění soukromých středních škol se stejným typem škol státních, a to pokud jde o podmínky poskytování hmotného zabezpečení žákům, zahrnujícím zejména stravování a ubytování.

Usilujeme-li o pluralitní společnosti, má svou logiku i školství stavět na pluralitních principech. K vytvoření žádoucího rozumného konkurenčního prostředí přispěje podstatně i přijetí této novely.

Konečně se přimlouvám, aby základem našeho jednání se stalo znění uvedené ve společné zprávě výboru, se kterým předkladatelé souhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu poslanci. Nyní žádám společného zpravodaje pana poslance Martina Přibáně, aby sněmovně odůvodnil společnou zprávu výboru. Prosím pana poslance, aby se ujal slova.

Poslanec Martin Přibáň: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, návrh skupiny poslanců Tollnera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., tisk 123, projednaly na svém zasedání tři parlamentní výbory. Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví návrh akceptoval bez připomínek, výbor rozpočtový a garanční pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu připojily několik pozměňovacích návrhů, které se staly základem společné zprávy, sněmovní tisk č. 275.

Návrh, kromě zde již předkladatelem zmíněného problému, řeší rovněž díky svým připomínkám zrovnoprávnění státního a soukromého školství, a to v oblasti základních uměleckých škol. Úpravou § 57 a) a b) se umožní zařadit do sítě škol rovněž soukromé a církevní základní umělecké školy, čímž bude napraven dva roky trvající absurdní stav, kdy novela školského zákona č. 171 z roku 1990 sice zařadila § 6 a) státní základní umělecké školy do sítě škol, nevzala však v úvahu tuto skutečnost o několik paragrafů níže při výčtu typu soukromých škol, které se o takové zařazení do sítě ucházejí, aby mohly posléze obdržet příspěvek na úrovni příspěvku pro školství státní.

Obě otázky jsou řešeny rovněž v čl. 2 a 3 věcnou úpravou odpovídajících vyhlášek ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která vezme v úvahu změny navržené v čl. 1.

V tisku 123 zaslala vláda vyjádření kladné s několika rozšiřujícími poznámkami, z nichž si poslanci osvojili jeden týkající se úpravy § 57 c).

Tolik zpravodajská zpráva. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Nyní otevírám rozpravu, do které se zatím přihlásil pan kolega Výborný, prosím ho, aby se ujal slova. Připraví se pan kolega Koronthály.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, ve společné zprávě podle tisku 275 je navrhovaná novela zákona rozčleněna do tří článků: I., II., III., přičemž IV. článek je už jen o účinnosti zákona.

Považuji za velmi sporné, zda zákonem může být měněna vyhláška jako právní předpis nižší právní síly a zda zákon může rušit vyhlášku jako právní předpis nižší právní síly. Považuji to za sporné z hlediska ústavního a obávám se, že při novele vyhlášky zákona bychom se mohli do budoucna dostat do těžkých právních komplikací, neboť by nebylo jasno, jakou právní sílu má ta část vyhlášky, která byla novelizována zákonem, a jakou právní sílu má zbytek vyhlášky a do jaké míry ministr zmocněný k vydávání vyhlášky může přistoupit k její novelizaci.

Jsou to opravdu vážné problémy, pro které v prvé fázi navrhuji:

1. aby ze společné zprávy byly vypuštěny čl. II. a III. a čl. IV. byl označen jako čl. II.

2. aby vzhledem k tomuto mému pozměňovacímu návrhu bylo jednání o těchto tiscích přerušeno až do doby, než k problému, který jsem naznačil, zaujme stanovisko ústavně právní výbor, který tento tisk neměl přikázán a též neprojednával.

Vzhledem k tomu, že je již pozdní hodina, obávám se, byť jsem předsedou ústavně právního výboru, že by zodpovědné projednání v tomto výboru dnes již možné nebylo, navrhuji, aby tato záležitost byla přerušena až do pátku s tím, že si dovolím přislíbit, že ústavně právní výbor bude k této záležitosti svolán během zítřejšího dne.

(Poznámky z pléna.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Žádám kolegu Výborného, zda by mohl upřesnit svůj návrh.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, nežádám nutně, aby o mém návrhu na přerušení projednávání této záležitosti do zaujetí stanoviska ústavně právním výborem bylo hlasováno neprodleně, na tom netrvám. Samozřejmě souhlasím s tím, aby kdokoliv chce v rozpravě vystoupit, tak učinil, možná to bude i užitečnější, ale prosím, aby před hlasováním o mém návrhu ještě nebyla ukončována rozprava.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal pan kolega Koronthály.

Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, děkuji panu kolegovi Výbornému za jeho přístup. Rád bych přednesl jeden pozměňovací návrh k tomuto návrhu zákona. V podstatě se jedná o rozšíření sjednocování podmínek soukromých a státních škol.

Můj pozměňovací návrh zní takto: v čl. 1 se vkládá nový odst. 1 a ten zní: v § 7 odst. 3 se připojuje druhá věta, která zní: "Druhy a typy středních škol lze sloučit v jednu střední školu za podmínky předchozího souhlasu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy." Ostatní odstavce v tomto článku se přečíslují. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Kolega Přibáň.

Poslanec Martin Přibáň: Domnívám se, že je úplně lhostejné, zda přednesu svůj návrh dnes anebo až pozítří, je to poměrně stručné. Nejprve bych návrh rád zdůvodnil.

Ministerstvo školství svou vyhláškou 353 stanoví závazný termín pro odevzdání návrhu na zařazení sítě škol a školských zařízení. Jde o 30. duben předcházejícího školního roku pro školní rok následující. Přijmeme-li zde předpokládanou novelu, zvláště pokud jde o zrovnoprávnění základních uměleckých škol a umožníme tak soukromým zřizovatelům těchto škol požádat ministerstvo o zařazení do sítě škol, nebudou mít tyto, vzhledem k termínu, který je dnes, a vzhledem k tomu, kdy vyprší termín, o kterém jsem hovořil před chvílí, možnost požádat o zařazení těchto škol do sítě na příští školní rok.

Tím pádem by se účinnost zákona v této části odložila v podstatě o rok a půl.

Dovolil bych si proto požádat o připojení nového čl. 4, bereme-li v úvahu společnou zprávu. Tento návrh dle tohoto znění: "Písemný návrh na zařazení soukromé základní umělecké školy do sítě škol a školských zařízení pro školní rok 1993/94 předloží zřizovatel ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikdo. Nechám hlasovat o procedurálním návrhu pana kolegy Výborného na přerušení projednávání tohoto bodu do pátku 23. 4. s tím, že sněmovna ukládá ústavně právnímu výboru, aby projednal tento návrh a zaujal k tomuto návrhu zákona stanovisko výboru.

Prosím, kolega Výborný upřesní tento návrh.

Poslanec Miloslav Výborný: Aby ústavně právní výbor zaujal stanovisko k mému pozměňovacímu návrhu, neboť ten se týká toho ústavního problému, který jsem naznačil.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem předneseným kolegou Výborným, ať zvedne ruku. 75.

Kdo je proti? 1.

Konstatuji, že jsme přerušili projednávání tohoto bodu.

Dalším bodem je

XI.

Návrh poslance Ludvíka Motyčky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona ČNR č. 544/1991 Sb.

Návrh zákona jste obdrželi jako sněmovní tisk 153 a společnou zprávu výborů jako sněmovní tisk 273.

S technickou poznámkou se přihlásil kolega Šuman.

Poslanec Vladimír Šuman: Pane místopředsedo, myslím, že nejen za sebe si vás dovoluji uctivě se zeptat na vaši další představu o časovém průběhu našeho jednání.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Navrhoval bych (když jsem slyšel hlas pana kolegy Šumana), abychom po tomto bodu ukončili dnešní jednání. Protože zde bude jistě mnoho pozměňovacích návrhů na toto téma, doporučuji, abychom nejprve projednali tento bod a potom bych vás poprosil, abyste se rozhodli. Já bych samozřejmě navrhoval, abychom pracovali co nejdéle, abychom nahradili výpadek z dopoledne.

Dovolte mi, abych požádal kolegu Motyčku o odůvodnění předloženého návrhu.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP