Středa 24. března 1993

Poslanec Jiří Vačkář: Vzhledem k tomu, abychom urychlili volbu, rozhodl se klub LSU stáhnout kandidaturu pana Vlčka a nahradit ho panem Stanislavem Kozákem.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za stanovisko klubu. Nyní se hlásí o slovo pan poslanec Hrdý.

Poslanec Karel Hrdý: Klub Sociální demokracie důvěřuje panu poslanci Grossovi a trvá na jeho kandidatuře pro druhé kolo.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hrdému za jeho stanovisko.

Chtěl bych upozornit, že v souladu se schváleným volebním řádem je možno navrhnout dva kandidáty za klub, ale nepochybně zástupci klubů si této skutečnosti jsou vědomi.

Takže pokud nejsou další návrhy, dovoluji si rozpravu na toto téma uzavřít a vzhledem k času, který máme ještě k dispozici, domnívám se, že by bylo možné rozvrhnout program tak, že bychom požádali Kancelář, aby připravila druhé kolo voleb, kde by byli kandidáti Sociálních demokratů a LSU a my mezitím bychom mohli přistoupit k dalšímu bodu schváleného programu 7. schůze Poslanecké sněmovny, a to je bod

XXII.

Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny

Je s tím souhlas? Zdá se, že nikdo neprotestuje proti tomu, abychom v tuto chvíli projednali tento bod. Návrh do pořadu 7. schůze inicioval pan poslanec Vik a organizační výbor doporučil tento bod zařadit do programu 7. schůze. Než dám slovo panu poslanci Novákovi, který k tomuto bodu hodlá vystoupit za navrhovatele za klub, který navrhl tento bod, rád bych vyzval naše poslance, aby se k tomuto bodu přihlásili, pokud možno písemně.

Nyní bude hovořit pan poslanec Novák.

Poslanec Jaroslav Novák: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, musím se přiznat, že vítám krok organizačního výboru, který umožnil zařazení bodu "Změny ve výborech v Poslanecké sněmovně." Navrhuji, aby byl pan poslanec dr. Miroslav Kašpárek přeřazen z výboru pro vědu, vzdělání a kulturu do výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Připomínám, že v tomto výboru nemá náš poslanecký klub žádné zastoupení.

Druhý návrh se týká přeřazení pana poslance Kuby. Doporučuji pana poslance Kubu ponechat v hospodářském výboru, protože si uvědomuji, že by nebylo spravedlivé, aby náš klub, jedenáctičlenný, měl dva poslance ve výboru ústavně právním. Jsem pro to, aby byl tento návrh na přeřazení pana poslance Kuby stažen. Doufám, že sněmovna tento předložený návrh schválí. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Novákovi, jeho návrh zopakuji, navrhuje odvolat pana poslance Kašpárka z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a zařadit ho do výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Dále se do rozpravy přihlásil pan poslanec Honajzer.

Poslanec Jiří Honajzer: Pane předsedající, pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, navrhuji zařazení poslance Petra Čermáka do výboru branného a bezpečnostního. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, dále se hlásí paní poslankyně Röschová.

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, dámy a pánové, navrhuji odvolání pana poslance Šumana z mandátového a imunitního výboru a na jeho místo zvolit pana poslance Čerbáka. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Röschové, dále se hlásí pan poslanec Kužílek a s faktickou poznámkou pan poslanec Šuman.

Poslanec Oldřich Kužílek: Já možná napravím to, co říkala paní poslankyně Röschová tím, že ta věc je projednána v klubu ODA, je s tím všestranný souhlas, mohlo to vyznít nějak překvapivě, měl jsem to oznámit za klub sám. Děkuji paní poslankyni za toto vybídnutí. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kužílkovi, nyní bude hovořit pan poslanec Šuman.

Poslanec Vladimír Šuman: Dámy a pánové, ponechme stranou ono přeřeknutí kolegy Kužílka, všichni víme jak to je, já tady chci jenom říci, že to, co tady přednesla paní doktora Röschová, nebylo snad rozhodnutí mandátového a imunitního výboru, ani její, nebylo to rozhodnutí klubu proti mé vůli, já jsem požádal o to, aby klub souhlasil s mým odvoláním. Žádám tímto sněmovnu, a je vůlí našeho klubu, tedy klubu ODA, aby mne nahradil kolega Čerbák.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Šumanovi, vzhledem k tomu, že další návrhy na změny ve výborech nejsou, končím na toto téma rozpravu a doporučuji o přednesených návrzích hlasovat. Domnívám se, že je třeba dát hlasovat o každém návrhu zvlášť.

Takže, tak jak zazněly návrhy, ptám se, kdo souhlasí s tím, aby poslanec Kašpárek byl odvolán z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a byl zvolen do výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 58.

Kdo je proti tomuto návrhu? 5.

Kdo se zdržel hlasování? 56.

Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat.

Kdo souhlasí s tím, aby poslanec Čermák byl zvolen do branného a bezpečnostního výboru, ať zvedne ruku. 79 poslanců vyslovilo svůj souhlas.

Kdo je proti tomuto návrhu? 9.

Souhlasíte-li, konstatuji, že poslanec Čermák byl zvolen do branného a bezpečnostního výboru.

Kdo souhlasí, aby poslanec Šuman byl odvolán z výboru mandátového a imunitního, ať zvedne ruku. 102.

Kdo je proti odvolání poslance Šumana, ať zvedne ruku! Nikdo.

Děkuji, návrh byl přijat.

Dále se ptám, kdo souhlasí s tím, aby poslanec Čerbák byl zvolen do mandátového a imunitního výboru, ať zvedne ruku. 103.

Kdo je proti tomuto návrhu? Nikdo.

Konstatuji, že i tato změna byla sněmovnou schválena.

Dámy a pánové, tím jsme projednali tento bod. Vyžádal bych si dvě minuty oddechového času k tomu, abych mohl zjistit, zda je možno ještě nyní v podvečer uskutečnit druhé kolo volby do vyšetřovací komise.

(Po krátké přestávce.)

Paní poslankyně, páni poslanci, vzhledem k tomu, že naši ověřovatelé pokračují v práci při sčítání hlasů a vzhledem k tomu, že hlasovací lístky pro druhé kolo volby do vyšetřovací komise budou připraveny až zhruba za 20 minut, domnívám se - to budou teprve připraveny lístky, které do této doby ještě zaměstnaní ověřovatelé musí spočítat - že bude užitečné, když pro dnešní odpoledne vyslechneme zprávu pana poslance Koláře o volbě členů Rady tiskové kanceláře a pak schůzi do zítřejšího rána přerušíme, protože řada z vás ví, že zanedlouho začnou pracovat komise Poslanecké sněmovny a bude snad tento naznačený způsob pro nás pro všechny výhodnější.

Pro tuto chvíli bych tedy poprosil pana poslance Koláře, aby nás seznámil s výsledky.

XX.

Volba členů Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dovolte, abych vás seznámil s výsledkem tajného hlasování při volbě členů Rady České tiskové kanceláře. Jedná se o druhou volbu prvního kola.

K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků. Z toho bylo vydáno 167 hlasovacích lístků, z toho bylo 22 neplatných lístků, neodevzdány byly 3 hlasovací lístky. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto:

Pro pana Milana Bubna bylo odevzdáno 78 hlasů nebyl zvolen.

Pro pana Petra Čenka bylo odevzdáno 29 hlasů - nebyl zvolen.

Pro paní Ivanu Hasingerovou bylo odevzdáno 10 platných hlasů - nebyla zvolena.

Pro pana Jiřího Hrbka nebyl odevzdán žádný platný hlas - nebyl zvolen.

Pro paní Marii Hůlkovou bylo odevzdáno 80 hlasů nebyla zvolena.

Pro pana Jana Kobylku byly odevzdány 3 platné hlasy, nebyl zvolen.

Pro pana Josefa Krejsu bylo odevzdáno 12 platných hlasů - nebyl zvolen.

Pro pana Jana Urbana bylo odevzdáno 30 platných hlasů - nebyl zvolen.

Pro pana Václava Vrabce bylo odevzdáno 7 platných hlasů - nebyl zvolen.

Jelikož nebyl nikdo zvolen v druhé volbě v prvním kole, bude zítra pokračovat kolo druhé a doporučoval bych všem klubům, kdyby se mohly zítra před zahájením jednání sejít, aby jim ověřovatelé vysvětlili způsob volby. Je to bod 9 ve volebním řádu, protože úmysl mnoha poslanců byl zřejmý, ale hlasovací lístky nebyly upraveny tak, jak žádá volební řád a tudíž se domnívám, že druhé kolo by nemuselo proběhnout, kdybychom označovali lístky v souladu s hlasovacím řádem.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kolářovi. Dámy a pánové, to byla předposlední informace, kterou jsme dnes odpoledne zvěděli. Poslední z tohoto místa bude to, že zítra budeme pokračovat v 9.00 hodin. Takže pro tuto chvíli vám přeji úspěšné zasedání v dalších komisích. Hlásí se pan poslanec Benda s faktickou poznámkou.

Poslanec Marek Benda: Kladu otázku, zda by nebylo dobré vyhlásit ještě výsledky voleb do Grantové agentury.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, není připraveno. Počkáme? Jak to bude dlouho trvat? Deset minut?

Takže informativní hlasování: Kdo se domnívá, že bychom měli tuto schůzi dokončit do té doby, než zvíme výsledky hlasování do rady Grantové agentury, ať zvedne ruku. /Hlasuje se./ Domnívám se, že je to málo.

Takže chci připomenout všem, že se koná zasedání různých komisí v tento podvečer. Komise pro přípravu zákona o jednacím řádu poslanecké sněmovny se sejde v 18.00 hodin v místnosti č. 106, tak, jak to bylo na pozvánkách, či jinak původně oznámeno. Takže zítra do 9.00 hodin. Všem ostatním přeji příjemný večer a příjemné probuzení.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP