Čtvrtek 30. dubna 1992

22. společná schůze SL a SN 30. 4. 1992

11. den - čtvrtek 30.4.1992
Přítomno:130 poslanců Sněmovny lidu
71 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
63 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adámek M., Andelová, Bakšay, Bartončík, Benčík, Bláha, Borguľa, Dienstbier st., Dlouhý, Jambor, Klaus, Kňažko, Kos, Kovář, Langoš, Miller, Petrovič, Soukup, Tyl, Záležáková

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Adamec, Němec, Pernica F., Valtr

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Čalfa, Čverčko, Kočtúch, Mečiar, Mišura, Novitzský, Pánis, Peter, Serenčéš, Slota, Vicen, Volek

(Schůze opět zahájena v 9.12 hodin.)

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Vážení poslanci a poslankyne, vážení hostia! Želám vám dobrý deň a otváram 11. deň rokovania 22. spoločnej schôdze snemovní. Na programe sú tieto body:

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 56/1991 Zb., o Rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia a zákon č. 135/1991 Zb., o Kancelárii prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky - tlač 1454 a návrh uznesenia Snemovne ľudu a Snemovne národov - tlač 1531.

Ako druhý bod bude: Návrh zákona o Československých železniciach - tlač 1371 a návrh uznesenia Snemovne ľudu a Snemovne národov - tlač 1521.

Ako tretí bude dokončenie bodu: Návrh na zmenu a doplnenie zákona č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní - tlač 1507 a návrh uznesenia Snemovne ľudu a Snemovne národov - tlač 1522.

Ako ďalší bude tiež dokončenie bodu Návrhu zákona o vlastníctve k bytom a nebytovým priestorom - tlač 1281 a návrh uznesenia Snemovne ľudu a Snemovne národov - tlač 1514.

Ďalej bude na programe Záverečná správa o činnosti komisie poslancov pre prípravu novej Ústavy ČSFR - tlač 1512.

Ďalej to bude Záverečná správa vyšetrovacej komisie pre ľudské práva a menšiny Federálneho zhromaždenia - tlač 1528.

Ďalej bude určenie zástupcu, ktorý bude Federálne zhromaždenie zastupovať v konaní pred Ústavným súdom ČSFR a vyjadrenie k návrhu skupiny 99 poslancov Federálneho zhromaždenia.

Ďalej je tu návrh poslaneckého klubu ODA na uznesenie Federálneho zhromaždenia k vystúpeniu poslanca Snemovne národov Stanislava Pánisa v nórskej televízii - tlač 1501.

Návrh kandidáta na funkciu podpredsedu prezídia Federálneho fondu národného majetku - tlač 1414.

Prerokovávanie kandidátov na funkciu podpredsedu prezídia Federálneho fondu národného majetku - tlač 1414.

Prerokovávanie kandidátov za ČSFR do Európskeho súdu pre ľudské práva, do Európskej komisie demokracie prostredníctvom práva - návrh poslanca Snemovne ľudu J. Suchánka.

Toto je návrh dnešného rokovania.

Ďalej sa na politickom grémiu uznieslo, že sa odporúča, aby ukončenie dnešného rokovania bolo o 12. hodine. To navrhlo politické grémium. Až bude potrebné kvórum, dám hlasovať.

Začneme rokovaním o zákone, ktorým sa doplňuje a mení zákon č. 56/1991 Zb., o Rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia a zákon č. 135/1991 Zb., o Kancelárii prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky - tlač 1454 a návrh uznesenia Snemovne ľudu a Snemovne národov - tlač 1531. Ide o iniciatívny návrh skupiny poslancov Federálneho zhromaždenia. Výklad k tomuto návrhu podá pani poslankyňa Mária Adrianová.

Bod programu 35: Návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 56/1991 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění a zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 1454) a návrh usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 1531).

Poslankyně SN M. Adrianová: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia! Návrh na vydanie zákona, ktorým sa doplňuje zákon č. 56/1991 Zb., o Rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia a zákon č. 135/1991 Zb., o Kancelárii prezidenta ČSFR, to je tlač, ktorú máte pred sebou s číslom 1454.

V dôsledku prijatia Obchodného zákonníka a novely Obchodného zákonníka stratila 1. januára platnosť predchádzajúca úprava postavenia rozpočtových organizácií ako právnických subjektov. Z tohto dôvodu je potrebné v zákone stanoviť, že ide o právnickú osobu. V zákone chýba ustanovenie, v ktorom by sa konštatovalo, že sa v Kancelárii Federálneho zhromaždenia vydáva organizačný poriadok. Pre organizácie obdobnej povahy je to celkom bežné, ako vyplýva napríklad z § 3 ods. 1 zákona č. 135/1991 Zb., o Kancelárii prezidenta ČSFR alebo z § 12 ods. 4 zákona č. 491 Zb., o organizácii Ústavného súdu ČSFR. Vydávať organizačný poriadok Kancelárie Federálneho zhromaždenia sa preto navrhuje predsedníctvu Federálneho zhromaždenia.

V tlači 1454 na strane 2 ide o nasledujúce doplnenie. V článku 1 zákona 56 Zb., o Rokovacom poriadku Kancelárie Federálneho zhromaždenia sa dopĺňa takto:

V § 97 sa doterajší text označuje ako ods. 1 a dopĺňajú sa nové ustanovenia 2 a 3, ktoré znejú: "Po druhé: Kancelária Federálneho zhromaždenia je právnickou osobou. Po tretie: Organizačný poriadok a platový poriadok Kancelárie Federálneho zhromaždenia schvaľuje predsedníctvo Federálneho zhromaždenia."

V článku 2 zákona 135/1991 Zb., o Kancelárii prezidenta ČSFR sa doplňuje toto: V § 1 ods. 3 sa na konci pripája veta: "Kancelária je právnickou osobou."

Ustanovenie § 3 sa doplňuje odsekom 3, ktorý znie: "Po tretie: Platový poriadok pracovníkov Kancelárie schvaľuje predsedníctvo Federálneho zhromaždenia."

V článku 3: "Tento zákon nadobúda platnosť dňom vyhlásenia."

Chcela by som vás ešte informovať, že federálna vláda má súhlasné stanovisko. Považujem za nutné zakotviť to vo zvláštnom zákone. Prerokovali to výbory kultúrne a sociálne uznesením číslo 226, kde vyslovili súhlas a odporučili garančnému výboru, ústavnoprávnemu, aby zohľadnili vojenskú kanceláriu prezidenta. Tu by som chcela doplniť, že uvedené je zakotvené v zákone č. 135/1991 Zb. v hlave II a § 6 ods. 1. Ďalej to prerokovali výbory pre plán a rozpočet, kde tiež vyslovili s uvedeným návrhom súhlas.

Garančné výbory ústavnoprávne žiadajú doplnenie s tým, že v článku I a v článku II za ods. 3 sa pripája veta, ktorá znie: "Predsedníctvu Federálneho zhromaždenia prísluší stanoviť opatrením náležitosti k platovému poriadku, k úprave ktorého inak zmocňuje zvláštny zákon. Vydanie sa oznamuje v Zbierke zákonov." Tu je odvolanie na § 23 zákona č. 143/92 Zb., o platoch a odmenách za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a niektorých ďalších organizáciách a orgánoch.

Ústavnoprávny výbor Snemovne ľudu vás bude informovať o výsledku svojho rokovania.

Ja vás prosím, vážené kolegyne a kolegovia, o podporu tohto zákona a verím, že pre neho budeme hlasovať.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem pani poslankyni Adrianovej.

Podľa prikazovacích opatrení predsedov snemovní bol návrh prerokovávaný výbormi ústavnoprávnymi, sociálnymi a kultúrnymi a pre plán a rozpočet obidvoch snemovní. Výbory ústavnoprávne boli poverené prípravou stanovísk. Obdržali sme písomný návrh uznesenia Snemovne ľudu a Snemovne národov - tlač 1531. Ústne spravodajstvo podajú poslanci Pavel Konečný za Snemovňu ľudu a pán poslanec Čverčko za Snemovňu národov. Predtým bol uvedený pán poslanec Mečl, potom došlo ku zmene v spravodajstve za Snemovňu národov a správu prednesie pán poslanec Čverčko.

Slovo má pán poslanec Konečný.

Společný zpravodaj výborů SL P. Konečný: Vážený pane předsedající, vážení pánové, dovolte mi, abych jako společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu přednesl zpravodajskou zprávu o výsledku projednávání návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon č. 56/91 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění a zákon č. 135/91 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky - č. tisku 1454 - ve znění návrhu usnesení výboru ústavně-právního Sněmovny lidu č. tisku 1531.

Návrh zákona projednaly výbory pro plán a rozpočet, sociální a kulturní a jako pověřené výbory ústavně-právní.

Výbory pro plán a rozpočet souhlasí s návrhem zákona a doporučují sněmovnám jeho přijetí, výbory sociální a kulturní také souhlasí, doporučují zohlednit také Vojenskou kancelář prezidenta republiky s odkazem na dotčený zákon a jeho uvedení v názvu návrhu zákona, což výbory pověřené neakceptovaly a nezařadily to do textu tohoto zákona.

Výbor ústavně právní Sněmovny lidu - protože výbor ústavně právní Sněmovny národů, jak tu pan kolega určitě bude komentovat, nebyl usnášeníschopen - návrh zákona doporučuje schválit a v tisku 1531 máte doplnění, které výbor ústavně-právní Sněmovny lidu schválil. Znamená to, že zákon by byl v tomto znění tisku 1531, kde se do článků I. a II. v odstavci 3 připojuje věta, která zní: "Předsednictvu Federálního shromáždění přísluší stanovit opatřením k platovému řádu náležitosti, k jejichž úpravě jinak zmocňuje zvláštní zákon." - Odkaz: "Vydání se oznamuje ve Sbírce zákonů." A odkaz zní: "§ 23 zákona č. 143/92 Sb., o platech a odměnách za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších orgnizacích a orgánech." - Toto doplnění by vylepšilo a zpřesnilo text návrhu zákona a zavedlo by na přechodnou dobu určitý režim, spočívající mimo jiné i v uveřejnění opatření předsednictva FS ve Sbírce zákonů.

Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, jako zpravodaj výborů Sněmovny lidu vám doporučuji předložený tisk č. 1454 ve znění zprávy výborů ústavně právních č. 1531 schválit. Děkuji.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem. Slovo má druhý spravodajca, pán poslanec M. Čverčko.

Společný zpravodaj výborů SN M. Čverčko: Vážený pán predsedajúci, kolegyne a kolegovia, na 20. spoločnej schôdzi výborov ústavnoprávnych Snemovne ľudu a Snemovne národov, konanej dňa 27. apríla 1992, sme prerokovali návrh zákona, o ktorom teraz rokujeme. S ohľadom na to, že bol nedostatočný počet prítomných poslancov zo Snemovne národov - bolo ich 8 - neboli sme uznášaniaschopní. Ale tá časť, ktorá bola prítomná, hlasovala takto: 6 pre, 2 proti, nikto sa nezdržal hlasovania. Domnievam sa, že neprítomní by sa priklonili k tým, ktorí hlasovali pre.

Navrhujem preto súhlasne sa vyjadriť o tomto návrhu zákona.

Ďakujem za pozornosť.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem. Otváram rozpravu. Pretože hovorcovia poslaneckých klubov nepožiadali o slovo, vystúpi v rozprave ako prvý prihlásený pán poslanec Sokol. Prosím.

Poslanec SN J. Sokol: Vážený pane předsedající, vážené sněmovny, vážení hosté, jedna z věcí, kterými jsme se v tomto parlamentě po celou dobu našeho volebního období zabývali, bylo také hledání cest a způsobů, jak zlepšit jeho činnost, např. právě změnami jednacího řádu.

Výsledkem této soustavné činnosti byla v loňském roce novela, která, jak víte, byla tehdy předmětem dlouhé diskuse a která skutečně - myslím, že to každý potvrdí - tomuto parlamentu pomohla. Řada navrhovaných věcí tehdy při projednávání oné novely neprošla a na druhé straně jsme za poslední rok nasbírali další zkušenosti.

Snažili jsme se s několika kolegy připravit důkladnější novelu jednacího řádu ještě v tomto období, protože se nám zdálo důležité, aby se zkušenosti tohoto parlamentu úplně neztratily. Abychom našim kolegům, kteří přijdou po volbách, připravili lepší podmínky pro práci, lepší rámec pro jejich práci, než jsme měli my. Bohužel v poslední době nedostatek času, energie a možná i odhodlání vedly k tomu, že se nám tyto věci nepodařilo dovést do projednání. Mám připraven návrh řady změn jednacího řádu, ale chtěl bych zde dnes navrhnout jenom dvě, které považuji za nejdůležitější z hlediska začátku jednání příštího parlamentu. Prosím, abyste je uvážili a popř. podpořili.

První z nich se týká nové definice poslaneckých klubů. Víme, že v minulém volebním období se nedalo

zabránit tomu, že kluby vznikaly všelijak, že se dělily, v několika případech přejmenovávaly atd. a že se tomu patrně nedalo vyhnout. Bylo to dáno povahou minulých voleb.

Domnívám se však, že v příštím volebním období by tomu tak být nemělo a že by poslanecké kluby měly nadále fungovat tak, jak fungují v normálních parlamentech, tj. jako seskupení poslanců, kteří byli zvoleni na téže kandidátce.

Poslanecké kluby by nadále neměly být dobrovolnými sdruženími lidí podobných názorů, ale prostě skupinami lidí, kteří byli zvoleni na téže kandidátce.

Přečtu ten návrh. § 8 odstavec 1 zní: "Poslanci zvolení na téže kandidátní listině politické strany, politického hnutí nebo volební koalice se mohou sdružovat v poslaneckém klubu. V průběhu volebního období se poslanec nemůže stát členem jiného poslaneckého klubu."

Druhý návrh se týká způsobu, jakým se sestavuje, navrhuje a volí předsednictvo. Toto ustanovení je důležité proto, že je také jakýmsi precedentním vzorcem pro jiné volby orgánů, které mají mít paritní, úměrné zastoupení politických stran. Tam, jak víte, vzniká problém v tom, že chce-li se dosáhnout paritního, rovnoměrného zastoupení, musí své kandidáty do těchto orgánů navrhovat poslanecké kluby. To je podmínka pro to, aby se podařilo paritu v těchto parlamentních orgánech dodržet. Určitá nejasnost ustanovení jednacího řádu v této věci nám několikrát dost zkomplikovala ustanovování a volby členů do těchto orgánů. A proto navrhuji, aby v § 12 odst.4 ve druhé větě se za slovy "předsednictva Federálního shromáždění" vložila slova "na základě návrhů příslušných poslaneckých klubů".

Mám zde připravenu celou řadu dalších změn, doplnění a vylepšení, která považuji za nejenom žádoucí, ale konec konců z hlediska naší zkušenosti téměř nutná. Nicméně dnes není čas a patrně ani nálada, abychom se do takové závažné práce pustili, a tak si dovolím jenom naznačit, kterými směry by se takové reformy měly vést.

Jedná se jednak o upřesnění ustanovení, o jejichž výkladu se tu často vedly spory. Například je to ustanovení, které říká, že na návrh poslance se o návrhu může hlasovat po částech a měli jsme zde mnoho sporů o tom, jestli se toto ustanovení týká jenom pozměňovacích návrhů, anebo předloh jako takových. Domnívám se, že by bylo velmi důležité, aby příští parlament tuto věc rozhodl a učinil jednoznačnou, ať se přikloní k tomu nebo onomu chápání tohoto ustanovení.

Další věc, kterou si myslím, že by měl příští parlament rozhodně zavést, je institut dvojího čtení, který je nezbytnou podmínkou určité kvality zákonů a v souvislosti s tím nějakou regulaci, nějaké opatření pro to, aby poslanci byli přinejmenším motivováni, ne-li nuceni, pozměňovací návrhy předkládat ve výborech. Náš parlament často trpěl tím, že

pro mnoho poslanců se vlastně zdála být cesta přes výbor zbytečnou oklikou. Bylo často nejjednodušší pozměňovací návrh uplatnit až na plenární schůzi a ta výborová příprava se vlastně zdála být skoro zbytečná. Při tom pro kvalitu zákonů, domnívám se, je nezbytnou podmínkou, aby každý pozměňovací návrh i ostatní poslanci slyšeli dříve, než půl hodiny před tím, než o něm budou hlasovat.

Máme vymyšleno a navrženo několik variant, jak by se takovýto mechanismus mohl ustavit, ale domnívám se, že do budoucna je nezbytnou podmínkou kvalitní parlamentní práce.

Další oblast, ve které by se podle našeho názoru rozhodně měla zjednat náprava je oblast interpelací. Interpelace se staly jednak určitou brzdou naší činnosti, bylo jich poměrně hodně, ale pokud jste se tady zúčastnili, jako že všichni alespoň někdy chvíli jejich projednávání v plénu, víte, že to bylo podivné divadlo několika ministrů a osamělých trosečníků v sále, kteří tady tráví v takovém zvláštním tete a`tete dlouhé hodiny. Vím to například proto, s jakou nechutí se moji vážení kolegové ujímali řízení takových schůzí, které byly skutečně vrcholem nudy pro každého, snad kromě interpelovaného ministra. Domnívám se, že i tady je potřeba interpelace rozdělit, nechat interpelace, které podává jednotlivý poslanec celkem bez omezení, které by se ovšem nemusely stávat předmětem jednání plenární schůze a potom zavést nějaké interpelace vážnější, které podávají skupiny poslanců, poslanecké kluby nebo něco takového a ty by se měly stát předmětem jednání pléna.

A konečně poslední obtížný, nicméně domnívám se nezbytný institut, který nám chybí je zavedení nějakého kárného opatření. V některých sněmech, například v německém Bundestagu má řídící schůze právo poslance na jeden nebo několik jednacích dnů ze schůze vyloučit. Domnívám se, že toto je opatření, které by v našem parlamentě asi nebylo vhodné, nicméně se domnívám, že nějaký institut, nějakou "žlutou kartu" by měl dostat ne snad vedoucí schůze, ale alespoň toto shromáždění jako celek.

Vážení kolegové a kolegyně, to je jen takový výhled na to, o čem bychom měli přemýšlet a čím by se měl příští parlament také zabývat, bude-li chtít, aby jeho jednání bylo účinnější.

Pro toto jednání jsem si dovolil předložit jenom ty dva jednoduché a stručné pozměňovací návrhy, za které by nám, myslím, příští parlament mohl být vděčen. Děkuji vám.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem aj ja, ďalšieho písomne prihláseného nemám. Pýtam sa, či niekto z poslancov chce ešte vystúpiť k tejto problematike? Prosím, pán poslanec Konečný.

Společný zpravodaj výborů SL P. Konečný: Já jsem ve své zpravodajské zprávě jenom opomněl říci stanovisko vlády, které nám došlo, vláda souhlasí s doplněním tohoto návrhu zákona, tedy v obou případech, jak pokud jde o Kancelář Federálního shromáždění, tak i o Kancelář prezidenta.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP