Středa 15. dubna 1992

22. společná schůze SL a SN 15. 4. 1992

2. den - středa 15.4.1992
Přítomno:139 poslanců Sněmovny lidu
70 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
68 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adámek M., Andelová, Hanák, Kňažko, Komárek, Kos, Kovář, Miller, Soboňa, Szöcs, Vrabec

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Grebeníček, Kaplanová, Němec, Pernica F., Vodehnal

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Kapitulíková, Mečiar, Molnár J., Morovič, Ondrejkovič, Roman, Slota

(Schůze opět zahájena v 9.27 hodin.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Vážení kolegové, prosím, zaujměte svá místa v jednacím sále. Pokračujeme v přerušeném bodu jednání ze včerejší 22. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů. Je to Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1419) a návrh usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 1485).

Bod programu 1: Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1419) anávrh usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 1485).

Včera jsme ukončili k tomuto bodu rozpravu. Sešla se skupina navrhovatelů tohoto zákona spolu s těmi, kteří podávali pozměňující návrhy.

Prosím pana poslance Mečla jako mluvčího skupiny navrhovatelů, prosím zároveň oba zpravodaje, aby zaujali svá místa u řečnických stolů. Jsou to páni poslanci Vild a Jansta.

Slovo má nyní za skupinu navrhovatelů pan poslanec Mečl. Prosím, aby informoval plénum o výsledcích včerejší porady.

Poslanec SN J. Mečl: Vážené Federální shromáždění, skupina navrhovatelů spolu s oběma navrhovateli a autory všech pozměňovacích návrhů dospěla k určitému řešení. Navrhují, aby toto řešení vám předložili zpravodajové a odůvodnili ho. Podle našeho názoru - jak navrhovatelů, zpravodajů a nakonec i autorů pozměňovacích návrhů - je toto řešení předpokladem toho, aby v určité modifikované, ale podle našeho názoru ve vyhovující podobě byl ústavní zákon schválen.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Prosím nyní zpravodaje.

Společný zpravodajů výborů SN J. Vild: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, včera i dnes se sešli navrhovatelé s předkladateli pozměňujících návrhů, se zpravodaji a jednali o způsobu, jak učinit tento zákon takovým, aby byl přijatelný pro kvalifikovanou dostatečnou třípětinovou většinu v obou částech Federálního shromáždění.

Klíčová diskuse se týkala odstavce 6, čl. 62, tedy třetího kola při volbě prezidenta. Vzhledem k tomu, že pro to, abychom získali tuto dostatečnou většinu, pro některé poslanecké kluby není tento princip přijatelný, shodli se navrhovatelé a zástupci přítomných poslaneckých klubů na tom, abychom vám jako zpravodajové doporučili vypuštění současného odstavce šest, tedy třetího kola při volbě prezidenta a samozřejmě s tím související legislativní úpravu v odstavci 7.

Další diskuse se týkala odstavce 8 v článku 62, a to lhůty, na jakou může zůstat prezident ve funkci, jestliže není zvolen prezident nový. Po diskusích se většina přiklonila k tomu, že je to přijatelný kompromis - lhůta tří měsíců od zvolení, i když od některých poslanců a poslaneckých klubů byly i k této lhůtě výhrady.

Poslanec Tichý po této diskusi souhlasil s tím, že by stáhl svůj pozměňovací návrh, stejně tak poslanec Mornár.

Tolik úvodem. Případně bych doporučoval příslušné pozměňovací návrhy.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Druhý zpravodaj nemá k tomu nic dalšího? (Ne.)

Naposledy žádám poslance, kteří se ještě nevrátili do jednací síně, aby tak učinili, neboť budeme hlasovat. Zdůrazňuji, že budeme hlasovat o ústavním návrhu. Hrozí jim tedy jisté nebezpečí, že v tisku budou uvedena jejich jména, pokud by případně tento zákon jejich zásluhou neprošel.

Prosím pana poslance Vilda, aby uvedl první pozměňovací návrh.

Společný zpravodaj výborů SN J. Vild: Pan poslanec Tichý svůj návrh stáhl. Další pozměňující návrh je návrh poslanců Benčíka a Zelenaye na vypuštění odstavce 6. To je ten problém, o kterém jsem zde hovořil. Navrhovatelé se shodli, doporučují vypuštění tohoto odstavce 6.

Za svou osobu také doporučuji právě z hlediska průchodnosti tohoto zákona vypuštění odstavce 6. Doporučuji to za svou osobu, za oba zpravodaje, přičemž to mohu udělat pouze za nás osobně.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Je důležité, co řekl pan poslanec Mečl jménem skupiny navrhovatelů, že skupina navrhovatelů s tímto pozměňovacím návrhem rovněž souhlasí. Takže přistoupíme k hlasování. Kdo z poslanců je pro uvedený pozměňovací návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko!

(Hlasování: 9.34)

(SN-ČR 61, SN-SR 54, SL 108)

Kdo je proti?

(SN-ČR 0, SN-SR 0, SL 0)

Kdo se zdržel hlasování? (SN-ČR 1, SN-SR 0, SL 4)

V české části Sněmovny národů šedesát jedna pro, nikdo proti, jeden se zdržel hlasování. Ve slovenské části Sněmovny národů padesát čtyři pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování. Ve Sněmovně lidu sto osm pro, nikdo proti, čtyři se zdrželi.

Obě sněmovny tento pozměňovací návrh schválily.

Společný zpravodaj výborů SN J. Vild: Potom je zde pouze legislativní změna v odstavci 7. To je po legislativní stránce v pořádku, jen se jedná o vypuštění odstavce 6.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: O tomto návrhu nebudeme hlasovat.

Společný zpravodaj výborů SN J. Vild: Potom je zde návrh poslance Világiho, aby slova "s novými kandidáty" byla nahrazena slovy "s nově navrženými kandidáty". Po diskusi v ústavně právních výborech setrvaly výbory na původním návrhu. Jako zpravodaj ústavně právních výborů nedoporučuji tento návrh.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Ani skupina navrhovatelů nedoporučuje návrh poslance Világiho.

Takže budeme hlasovat. Kdo z poslanců je pro tento pozměňovací návrh, ať zvedne ruku!

(Hlasování: 9.36)

(SN-ČR 28, SN-SR 27, SL 59)

Kdo je proti?

(SN-ČR 8, SN-SR 12, SL 17)

Kdo se zdržel hlasování?

(SN-ČR 23, SN-SR 14, SL 36)

V české části Sněmovny národů dvacet osm pro, osm proti, dvacet tři se zdrželo. Ve slovenské části Sněmovny národů dvacet sedm pro, dvanáct proti, čtrnáct se zdrželo hlasování. Ve Sněmovně lidu padesát devět pro, sedmnáct proti, třicet šest se zdrželo.

Návrh přijat nebyl.

Společný zpravodaj SL M. Jansta: Potom je zde návrh poslance Benčíka, doplnit do článku 62. Navrhuje nahradit lhůtu "šest měsíců" lhůtou "tři měsíce".

Po jednáních skupiny navrhovatelů a společných zpravodajů jsme došli ke konsensu, to znamená, že jako společný zpravodaj Sněmovny lidu i za společného zpravodaje Sněmovny národů doporučuji přijmout tuto změnu.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Návrh je jasný. Navrhovatelé doporučují. Budeme hlasovat.

Kdo z poslanců je pro tuto změnu, nechť zvedne ruku a stlačí tlačítko!

(Hlasování: 9.37)

(SN-ČR 62, SN-SR 53, SL 109)

Kdo je proti?

(SN-ČR 0, SN-SR 0, SL 0)

Kdo se zdržel hlasování?

(SN-ČR 0, SN-SR 2, SL 8)

V české části Sněmovny národů šedesát dva pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Ve slovenské části Sněmovny národů padesát tři pro, nikdo proti, dva se zdrželi. Ve Sněmovně lidu sto devět pro, nikdo proti, osm se zdrželo.

Obě sněmovny tento pozměňovací návrh schválily.

Společný zpravodaj výborů SN J. Vild: Tím, že bylo přijato toto zkrácení lhůty navržené poslancem Benčíkem stává se bezpředmětným návrh poslance Zelenaye.

Měli bychom tedy přikročit k hlasování o celém zákonu. Oba zpravodajové doporučují přijetí této novely.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský:

Je tu ještě návrh poslance Mornára.

Společný zpravodaj výborů SN J. Vild: Poslanec

Mornár souhlasí s tím, aby návrh byl stažen.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Takže všechny pozměňovací návrhy byly tímto projednány.

Hlasujeme o návrhu zákona jako o celku.

Ptám se poslanců obou sněmoven, kdo souhlasí snavrženým zněním zákona ve znění pozměňovacích návrhů, které jsem právě přijali, ať zvedne ruku! (Hlasování: 9.38)

(SN-ČR 62, SN-SR 54, SL 115)

Kdo je proti?

(SN-ČR 0, SN-SR 1, SL 1)

Kdo se zdržel hlasování?

(SN-ČR 0, SN-SR 2, SL 3)

V české části Sněmovny národů šedesát dva pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Ve slovenské části Sněmovny národů padesát čtyři pro, jeden proti, dva se zdrželi. Ve Sněmovně lidu sto patnáct pro, jeden proti, tři se zdrželi.

Konstatuji, že souhlasným hlasováním obou sněmoven byla tato novela ústavního zákona schválena. (Potlesk.)

(Poznámka redakce: usnesení FS č.329, SN č.517, SL č.488)

Děkuji navrhovatelům i zpravodajům za konstruktivní spolupráci. Předávám řízení schůze předsedovi Sněmovny národů M. Šútovcovi.

(Řízení schůze převzal předseda SN M. Šútovec.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďalším bodom dnešného programu je dokončenie prerokúvania návrhu zákona o majetkovej reštitúcii a rehabilitácii cirkví a náboženských spoločností (tlač 955) a príslušný návrh uznesenia snemovní (tlač 1392).

Bod programu 3: Návrh zákona o majetkovej reštitúcii a rehabilitácii cirkví a náboženských spoločností (tlač 955) a návrh uznrsenia SL a SN (tlač 1392).

Pozývam zástupcu predkladateľa pána poslanca Motyčku, pozývam spravodajcov, zo Snemovne ľudu pána poslanca Magyara a zo Snemovne národov poslanca Patočku, aby sa dostavili do spravodajských lavíc, resp. do lavice predkladateľa. (Děje se.)

Prerokúvanie tohto zákona pokračuje hlasovaním opozmeňovacích návrhoch a hlasovaním o celom návrhu zákona. Rozprava bola včera uzatvorená.

Teraz žiadam spravodajcov, aby systematicky predkladali pozmeňovacie návrhy na hlasovanie a navrhli spôsob hlasovania.

Prosím pánov poslancov, aby si zobrali pre seba tlač, ktorá síce nemá číslo, ale má názov. Pozmeňovacie návrhy k návrhu zákona o majetkovej reštitúcii a rehabilitácii cirkví a náboženských spoločností, k tlačiam 955 a 1392.

Společný zpravodaj SN J. Patočka: Vážení kolegové, vezměte si, prosím, k ruce tisk 955, ale i tisk 1392, protože pozměňovací návrhy směřují k oběma těmto materiálům. Na první pohled se to zdá složité, ale věřím, že s pomocí vašich ještě po ránu čerstvých myslí a i s pomocí boží, protože jde o majetek církevní, to zvládneme rychle a dobře.

Začali bychom prvním návrhem, a to je návrh poslankyně Matochové která navrhuje, aby v odstavci 1 § 1 za slovem: "občanskoprávní" bylo doplněno slovo "úkonů" a dále slovo "vydaných" bylo nahrazeno slovem "učiněných".

Já osobně navrhuji, aby se o tom nehlasovalo, protože je to čistě legislativně technická změna, která nemá žádný věcný význam.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Pani poslankyňa Matochová, súhlasíte s návrhom spravodajcov? (Poslankyně SN S. Matochová: Ano.) Takže nemusíme hlasovať.

Společný zpravodaj SN J. Patočka: Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je návrh pana poslance Batty, který směřuje do tisku 955 a navrhuje, aby v § 1 odst. 1 písm. a) byl středník nahrazen tečkou a za ní se uvedla věta: "Rozhodující období pro Českobratrskou církev evangelickou, Slezskou evangelickou církev a.v., Slovenskou evangelickou církev a.v., Reformovanou křesťanskou církev na Slovensku a Židovské náboženské obce počíná dnem 29. září 1938."

Osobně tento návrh nemohu doporučit, protože bychom překročili všemi politickými stranami a kluby přijatou hranici 25. února 1948. Tento pozměňovací návrh nedoporučuji.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Upozorňujem snemovne, že pri hlasovaní o tomto návrhu zákona aj pri hlasovaní o všetkých pozmeňovacích návrhoch platí zákaz majorizácie. To znamená, že treba najmenej tridsaťosem kladných hlasov v obidvoch častiach Snemovne národov.

Společný zpravodaj výborů SL F. Magyar: Na rozdiel od svojho kolegu, i napriek tomu, že som príslušníkom katolíckej cirkvi, ktorej sa tento paragraf týka, apelujem na svedomie vás všetkých, aby sme neurobili reštitúciu len katolíckej cirkvi, ale všetkých, aj malých. Prosím vás preto, aby ste tento bod podporili. Ako som už včera uviedol, nevznikne z toho žiadny precedens, pretože nejde o majetok ani právnických osôb, ani fyzických osôb.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Argumenty už predniesol poslanec Batta. Teraz už neargumentujeme, ale pristúpime k hlasovaniu.

Společný zpravodaj výborů SL F. Magyar: Ja teda odporúčam.

Zástupce navrhovatele poslanec SN L. Motyčka: Za navrhovatele necháváme na rozhodnutí sněmoven.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem, pristúpime k hlasovaniu.

Kto súhlasí s pozmeňovacím návrhom pána poslanca Battu, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (Hlasování: 9.46)

(SN-ČR 9, SN-SR 27, SL 31)

Kto je proti?

(SN-ČR 12, SN-SR 9, SL 15)

Kto sa zdržal hlasovania?

(SN-ČR 33, SN-SR 12, SL 45)

Snemovňa národov - Česká republika: deväť, dvanásť, tridsaťtri, Snemovňa národov - Slovenská republika: dvadsaťsedem, deväť, dvanásť. Snemovňa ľudu tridsaťjeden, pätnásť, štyridsaťpäť.

Návrh nebol prijatý ani jednou snemovňou.

Společný zpravodaj výborů SN L. Patočka: Dalším návrhem je návrh poslankyně Matochové, která doporučuje, aby v § 1 odst. 2 bylo slovo: "pronajímatelů" nahrazeno slovem "nájemců".

I v tomto případě si myslíme, že jde o čistě legislativně technickou záležitost a nedoporučujeme o ní hlasovat.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Trvá pani poslankyňa Matochová aj za týchto okolností na svojom návrhu? (Poslankyně SN S. Matochová: Netrvám.)

Pokračujeme ďalším návrhom.

Společný zpravodaj výborů SN L. Patočka: Dalším návrhem je návrh poslance Szöcse, který směřuje do tisku 1392. Pan poslanec Szöcse navrhuje, aby do paragrafu 1 byl zařazen nový odstavec 2, který zní: "Způsobem a za podmínek uvedených v tomto zákoně vzniká také nárok jiným církvím a náboženským společnostem působícím na území ČSFR (Českobratrská církev evangelická, Reformovaná křesťanská církev na Slovensku, Slezská církev evangelická augsburského vyznání, Slovenská evangelická církev augsburského vyznání, Židovské náboženské obce) na majetek, který přešel na jiného vlastníka na základě občanskoprávních, správních a jiných aktů vydaných v období od 29. září 1938."

I v tomto případě osobně nemohu doporučit, protože obsahově je to stejné jako návrh pana poslance Batty. Překročili bychom hranici, za kterou jsme nikdy nešli, to je 25. únor 1948. Tedy nedoporučuji.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Navrhujem pánom spravodajcom, aby necitovali pozmeňovacie návrhy in extenso, pretože ich mám pred sebou

S technickou poznámkou sa ako prvý hlásil pán poslanec Masopust.

Poslanec SL Z. Masopust: Jen malé upřesnění. Někdo by se snad mohl domnívat, že poslankyně Matochová svůj návrh stáhla. Mám dojem, že jsme jen rozhodli, že její návrh se akceptuje bez hlasování, jakožto návrh legislativně technický, což by nemuselo být ze zápisu zcela zřejmé.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Potvrdzujem do zápisu, že to tak je a že sme tomu rozumeli.

Poslanec SN K. Stome: Vážené Federální shromáždění, dovoluji si k poznámce pana zpravodaje, která právě padla, upozornit, že nikdy právně relevantním způsobem toto FS neřeklo, že se nepůjde za nějakou hranici. Takto nemůže znít zpravodajská zpráva. Takto to zpravodaj nemůže uvádět. To je jeho politický názor. Protestuji proti tomu, aby tento politický názor byl vydáván za nějaký akt tohoto FS.

Takováto věc zde nikdy nepadla. Prosím pana zpravodaje, aby to opravil.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP