Úterý 18. února 1992

20. společná schůze SL a SN 18. 2. 1992

10. den - uterý 18.2.1992
Přítomno:167 poslanců Sněmovny lidu
171 poslanců Sněmovny národů zvolení v České republice
169 poslanců Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice

Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adámek, Bakšay, Dienstbier J. st., Kňažko, Korman, Miller, Soboňa, Šimko

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Hladík, Pernica F., Stome, Šimečková

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice: Čalfa, Hrivík, Mečiar, Mináč, Slota, Zelenay

(Jednání opět zahájeno v 9.22 hodin.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hosté, vítám vás na dalším jednání sněmoven.

Před pokračováním 20. společné schůze proběhne krátká schůze Sněmovny lidu. V sále je dostatečný počet poslanců Sněmovny lidu.

(Poznámka redakce: pokračuje jednání 8. samostatné schůze SL)

Dovolte, abychom projednali nástup dalšího náhradníka na uvolněný poslanecký mandát. Poslanecký mandát se uvolnil po poslanci Ernestu Valkovi, za kterého měl nastoupit pan Július Čermák, který však rezignoval. Dalším náhradníkem je ing. Karel Sedlář, který se dnes poprvé zúčastňuje jednání sněmovny. Provedeme ověření platnosti volby poslance Federálního shromáždění.

Předsednictvo Federálního shromáždění dne 17. února 1992 prohlásilo podle § 49 odst. 3 zákona č. 47/90 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, že na uprázdněný mandát po rezignaci poslance Júlia Čermáka nastupuje dnem 18. února 1992 ing. Karel Sedlář. Výbor mandátový a imunitní zkoumal v souladu s § 89 písm. b) jednacího řádu Federálního shromáždění, zda tento poslanec byl platně zvolen. Prosím místopředsedu mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu, pana poslance Miroslava Janstu, aby přednesl příslušnou zprávu.

Poslanec SL M. Jansta: Vážené kolegyně, vážení kolegové, mandátový a imunitní výbor Sněmovny lidu zkoumal podle § 89 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění, zda poslanec Sněmovny lidu ing. Karel Sedlář, který nastoupil jako náhradník na místo uvolněné po poslanci JUDr. Ernestu Valkovi, byl platně zvolen podle zákona o volbách do Federálního shromáždění. Jako místopředseda výboru jsem pověřen, abych sněmovně o výsledku podal zprávu.

Poslanecký mandát JUDr. Ernesta Valka zanikl ze zákona dle ustanovení článku 16 odst. 3 ústavního zákona č. 91/91 Sb., o Ústavním soudu ČSFR. Výbor mandátový a imunitní Sněmovny lidu přezkoumal zápis o volbách, usnesení předsednictva sněmovny k rezignaci prvního náhradníka dr. Júlia Čermáka na poslanecký mandát a usnesení předsednictva Federálního shromáždění k nastoupení náhradníka a konstatuje, že náhradník ing. Karel Sedlář byl řádně zvolen a vyhlášen na poslance Sněmovny lidu. Mandátový a imunitní výbor na základě svého jednání navrhuje, aby Sněmovna lidu ověřila podle čl. 47 ústavního zákona č. 143/68 Sb., o československé federaci platnost volby poslance ing. Karla Sedláře.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji za přednesenou zprávu. Táži se poslankyň a poslanců, zda jsou nějaké připomínky nebo dotazy k přednesené zprávě? Zdá se, že nikoliv. Děkuji. Můžeme tedy přistoupit k hlasování.

(9.25 hodin)

Podle údajů počítače je vše v pořádku, je přítomen dostatečný počet poslanců, takže můžeme hlasovat. Ptám se poslanců Sněmovny lidu, kdo souhlasí se zprávou svého mandátového a imunitního výboru? Děkuji. (95)

Kdo je proti? (0)

Kdo se zdržel hlasování? (0)

Výsledek hlasování: devadesát pět pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování, jeden poslanec hlasování ignoroval. Mohu konstatovat, že zpráva byla schválena, a tím byla ověřena platnost volby poslance ing. Karla Sedláře.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 431)

Druhým bodem pořadu je:

Slib poslance.

Zákon stanoví, že poslanec skládá slib na první schůzi sněmovny, které se zúčastní. Dnes se poprvé zúčastňuje jednání sněmovny poslanec Karel Sedlář. Prosím, aby předstoupil před předsednickou tribunu ke složení slibu. Slib se skládá podáním ruky předsedovi své sněmovny a prohlášením: "Slibuji". Prosím místopředsedu Sněmovny lidu pana Oszkára Világiho, aby přečetl text slibu a všechny účastníky, aby povstali.

Místopředseda SL O. Világi: Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Českej a Slovenskej Federatívnej Republike. Budem dbať na vôľu a záujmy ľudí, riadiť sa Ústavou a ostatnými zákonmi a pracovať pre to, aby sa uvádzali do života.

(Probíhá slib poslance Karla Sedláře.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Dovolte mi, abych novému poslanci gratuloval k jeho nové funkci.

Dále je na pořadu:

Volba poslanců do výborů Sněmovny lidu.

Je navrhováno, aby poslanec Karel Sedlář byl zařazen do výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu. Pokud nejsou námitky, budeme o tomto návrhu hlasovat.

(9.28 hodin)

Ptám se poslanců Sněmovny lidu, kdo z nich souhlasí s volbou poslance Karla Sedláře do výboru pro plán a rozpočet. (Hlasuje se.) Děkuji. (92)

Kdo je proti? (1)

Kdo se zdržel hlasování? (3)

Poslanec Karel Sedlář byl tímto zvolen do výboru pro plán a rozpočet. Devadesát dva poslanců bylo pro, jeden proti, tři se zdrželi hlasování, tři poslanci hlasování ignorovali.

(Poznámka redakce: usnesení SL č.432)

Dále se navrhuje, aby členem výboru mandátového a imunitního Sněmovny lidu byl na místo uvolněné po JUDr. Ernestu Valkovi zvolen poslanec dr. Vladimír Savčinský.

(9.30 hodin)

Přistoupíme k hlasování. Ptám se poslanců Sněmovny lidu, kdo z nich souhlasí s tímto návrhem? Děkuji. (76)

Kdo je proti? (3)

Kdo se zdržel hlasování? (17)

Poslanec Savčinský byl tímto zvolen do výboru mandátového a imunitního Sněmovny lidu. Sedmdesát šest poslanců hlasovalo pro, tři proti, sedmnáct se zdrželo, tři poslanci hlasování ignorovali.

(Poznámka redakce: usnesení SL č.433)

Máme k projednání ještě jeden bod a sice dokončení, resp. opakování volby členů předsednictva Federálního shromáždění. Ve Sněmovně lidu jsme včera zvolili do předsednictva Federálního shromáždění jednoho člena poslance Stanislava Žaluda. Není stále obsazeno místo uvolněného po poslanci Ernestu Valkovi a poslanci Vasilu Mohoritovi.

Na místo po poslanci Ernestu Valkovi jsou opětovně kandidováni pan poslanec Vladimír Savčinský za ODU VPN a pan poslanec Milan Laluha za HZDS.

Na místo po Vasilu Mohoritovi je opětovně navrhována poslankyně Dana Drešerová za KSČM.

Navrhuji stejný postup jako včera, to znamená během dopoledního jednání budou rozdány hlasovací lístky a tajné hlasování se uskuteční na začátku polední přestávky.

Přerušuji tímto jednání samostatné schůze Sněmovny lidu, pokračovat budeme odpoledne vyhlášením výsledků voleb.

(Jednání 8. schůze SL bylo přerušeno v 9.33 hodin.)

(Jednání 20. společné schůze pokračuje.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Přistoupíme nyní k pokračování 20. společné schůze sněmoven.

Jestli dovolíte, projednáme bod, který jsme včera schválili jako součást našeho jednání.

Jde o schválení jmenování soudců Nejvyššího soudu ČSFR JUDr. Igora Burgera a JUDr. Karla Jungwierta - tisk 1252 a návrh ústavně právních výborů SL a SN - tisk 1288.

Jmenování soudce Nejvyššího soudu ČSFR nabývá účinnosti schválením oběma sněmovnami Federálního shromáždění. Stanoví tak § 38 odst. 1 věta druhá zákona č. 335/91 Sb. o soudech a soudcích.

Údaje o jmenovaných soudcích jsou v tisku 1252. Návrhem se zabývaly ústavně právní výbory našich sněmoven za účasti obou jmenovaných soudců. Tyto výbory předložily písemné doporučení - tisk 1288, aby jmenování bylo schváleno. Návrh odůvodní předseda Nejvyššího soudu ČSFR JUDr. Otakar Motejl. Prosím, aby se ujal slova.

Předseda Nejvyššího soudu ČSFR O. Motejl: Pane předsedo, pane předsedající, vážené Federální shromáždění. Obracím se na vás s návrhem, abyste vyslovili účinnost rozhodnutí prezidenta republiky, který jmenoval JUDr. Karla Jungwierta a JUDr. Igora Burgera soudci Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky.

Tento návrh jsem panu prezidentovi přednesl já poté, co jsem si vyžádal souhlas vlády České republiky a vlády Slovenské republiky, kterýžto souhlas byl udělen. Oba dva splňují zákonem předpokládané požadavky na to, aby funkci soudců Nejvyššího soudu ČSFR zastávali a zůstává tedy poslední, z této poměrně složité jmenovací procedury, tj. vyslovení vašeho souhlasu.

Nechci se zabývat osobnostmi těchto dvou, podle mého soudu, vynikajících odborníků a právníků, kteří by měli být vlastně prvními, historicky vzato prvními, soudci Nejvyššího soudu ČSFR, jejichž jmenování by proběhlo podle vámi přijatého zákona o soudech a soudcích.

Běh jejich života máte k dispozici v tisku, který je podkladem tohoto bodu jednání. Chtěl bych snad reagovat jenom na dva momenty, které se vyskytly v průběhu rozpravy ústavně právních výborů obou sněmoven, kde se oba dva kandidáti také osobně ústavně právním výborům představili, kde byla projednána otázka jejich dosavadního odborného i profesiálního působení a kde se vyskytly tyto náměty. Jeden námět se týkal osoby JUDr. Karla Jungwierta s poukazem na to, že nemá žádné zkušenosti z výkonu vlastního soudnictví. Druhý námět se týkal osoby JUDr. Igora Burgera v tom duchu, že sloužil v justici již před listopadem 1989.

Jsem si vědom, že oba dva tyto náměty mají racionálně cosi do sebe. Je opravdu skutečností, že Dr. Karel Jungwiert soudcem v životě nebyl. Je také skutečností, že JUDr.Igor Burger byl soudcem již od roku 1980. Jsem si vědom toho, že soudnictví mohou vykonávat pouze lidé, kvalifikovaní odborně a v současné době, a to chci zdůraznit především, lidé, kteří soudnictví vykonávat chtějí, umějí, a kteří vedle odborných znalostí mají i základní předpoklady charakterové.

S vědomím těchto požadavků, s vědomím zvýšené náročnosti na kompetenci Nejvyššího soudu, s vědomím odpovědnosti za tento soud, kterou nesu já tím, že mi bylo dáno zákonem právo jako jedinému navrhovat jmenování těchto soudců, jsem oba dva návrhy předložil. Rozhodně jsem je nepředkládal jako alternativní návrhy, aby bylo o jednom z nich rozhodnuto. Jsem si totiž vědom toho, že oba dva, ačkoliv jednoho z nich - JUDr. Jungwierta znám dvacet let a Dr. Igora Burgera pouze dva roky, odpovídají plně nejen mým, ale všeobecně uznávaným představám o vysoké odbornosti, a to chci opět zdůraznit, o maximální charakterové čestnosti a odpovědnosti k přístupu na tak odpovědnou funkci jako je funkce nejvyššího soudce nebo soudce Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky.

Rozhodně bych si nepřál a dovolím si z tohoto místa odmítnout posuzování věci pouze formálně a schématicky. Není dost dobře možné v současné době prezentovat na Nejvyšším soudu ČSFR pouze lidi s dlouholetou, až příliš dlouhodobou soudní praxí. Ale zase na druhé straně rozhodně nemohu přistoupit na to, aby pouhý poukaz na to, že někdo působil v justici před rokem 1989, že byl dokonce členem komunistické strany, aby v justici mohl působit a působil, je dostatečný argument proto, aby mohl zpochybnit, nebo dokonce vyvrátit bez jakéhokoliv jiného konkrétního poukazu nebo důkazu vhodnost volby takového člověka, aby zastával vysoce odpovědné místo v justici i nadále.

Jsem si vědom toho a nikdy jsem také netvrdil, že v naší justici není všechno v pořádku. Jsem si vědom toho, že v justici působila celá řada lidí a zdůrazňuji - dokonce i takových, kteří nebyli členy komunistické strany, kteří nebyli hodni zastávat odpovědnou funkci soudce v tomto státě. A zase na druhé straně ze své dlouholeté, opravdu dlouholeté praxe v justici vím, že v justici působila a působí celá řada vysloveně osobností a osob soudcovských, kteří navzdory tomu, že sloužily dlouhá léta této justici, navzdory tomu, že byly členy Komunistické strany si po celou dobu své odborné a profesionální kariéry uchovaly čestný štít, štít charakterních, odpovědných a vysoce spravedlivých lidí.

Za této situace jsem tedy navrhl, aby se soudci Nejvyššího soudu ČSFR stali na jedné straně doktor Karel Jungwiert, který - shodou okolností, ale rozhodně ne proto byl navrhován, - byl vlastně prvním českým nebo pražským advokátem, který se v době normalizace vzepřel některým normalizačním tendencím justice a byl za to perzekvován. A jako zcela rovnocenného partnera se vší odpovědností jsem navrhl, aby do téže funkce byl navržen JUDr. Igor Burger. Žádám vás proto, abyste svým usnesením schválili toto jmenování. Děkuji.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Dámy a pánové, vyslechli jste zdůvodňující návrh předsedy Nejvyššího soudu JUDr. Otakara Motejla. Ptám se poslanců obou sněmoven, zda někdo žádá o slovo? Není tomu tak.

Přistoupíme tedy k hlasování, zjišťuji, že obě sněmovny jsou usnášení schopné. Hlasovat budeme o každém navrženém zvlášť.

(9.42 hodin)

Hlasovat tedy budou poslanci obou sněmoven najednou, o prvním navrženém, o JUDr. Igoru Burgerovi.

Táži se tedy poslanců obou sněmoven, kdo souhlasí se schválením jmenování JUDr.Igora Burgera soudcem Nejvyššího soudu ČSFR, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko!

(SN 68, SL 86)

Kdo je proti, nechť hlasuje! (SN 6, SL 0)

Kdo se zdržel hlasování, nechť hlasuje! (SN 30, SL 18)

Konstatuji tedy, že pan JUDr. Igor Burger byl hlasováním obou sněmoven potvrzen ve své navržené funkci. Hlasováno bylo takto: Ve Sněmovně národů 68 pro, 6 proti, 30 poslanců se zdrželo, nikdo neignoroval hlasování. Ve Sněmovně lidu 86 pro, nikdo proti, 18 poslanců se zdrželo hlasování. Nikdo hlasování neignoroval.

(Poznámka redakce: usnesení FS č.276)

Přistoupíme nyní k hlasování o druhém navrženém.

Táži se poslanců Sněmovny lidu a Sněmovny národů, kdo souhlasí se schválením jmenování JUDr. Karla Jungwierta soudcem Nejvyššího soudu ČSFR, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko! (SN 91, SL 99)

Kdo je proti, nechť hlasuje! (SN 2, SL 1)

Kdo se zdržel hlasování, nechť hlasuje! (SN 16, SL 4)

Konstatuji, že také navržený JUDr. Karel Jungwiert byl potvrzen ve funkci soudce Nejvyššího soudu ČSFR počtem hlasů takto: Ve Sněmovně národů 91 pro, 2 proti, 16 se zdrželo hlasování, jeden ignoroval hlasování. Ve Sněmovně lidu 99 pro, jeden proti, 4 se zdrželi hlasování, nikdo neignoroval hlasování.

Tím jsme uzavřeli tento bod jednání.

(Poznámka redakce: usnesení FS č.277)

Dovolte nyní, abych ještě udělil slovo panu poslanci Gémesimu, který chce podat informaci ze včerejšího zasedání komise pro lidská práva a menšiny, v souvislosti s vystoupením poslanců pana Kroupy a pana Blažka včera při našem jednání. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec SN K. Gémesi: Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážené Federálne zhromaždenie, plním svoj včerajší sľub a predkladám informáciu o zasadnutí parlamentnej komisie pre ľudské práva a menšiny.

Uznesením Federálneho zhromaždenia č. 266 z 28. januára 1992 sme boli poverení vyšetrením časti sťažnosti pána Marečka, spadajúcej do kompetencie federálnych orgánov. Na včerajšom zasadnutí komisie sme prijali dve uznesenia.

Po prvé: aby sme úplne neochromili činnosť komisie pre ľudské práva a menšiny, vyšetrovaním sťažnosti pána Marečka sa bude zaoberať sedemčlenná skupina vytvorená z komisie pre ľudské práva a menšiny. Zvýši sa tým pružnosť a akcieschopnosť vyšetrovacej komisie.

Druhý bod sa týka inej oblasti. Komisia prijala text výzvy, ktorú zasielame príslušným orgánom Kuby, v ktorej sa protestuje proti pošliapavaniu ľudských práv a posudzovaniu príslušníkov opozície k trestu smrti.

V záujme zvýšenia váhy tejto výzvy obraciam sa na vás v mene komisie so žiadosťou, aby sme prijali uznesenie na podporu tejto výzvy, a to vzhľadom na naliehavosť ešte v priebehu dnešného zasadnutia. Keby plénum tento náš návrh akceptovalo, potom by sme v krátkej dobe rozdali príslušný text do lavíc. Keď to neurobíme, tak to budeme musieť postúpiť len v mene komisie.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji panu poslanci Gémesimu, a protože nás čeká řada dalších bodů předávám jejich řízení prvnímu místopředsedovi panu Jičínskému. Hlásí se ale ještě pan poslanec Hubálek.

Poslanec SL B. Hubálek: Pane předsedo, pane předsedající, mám věcnou připomínku k usnesení, které budeme přijímat. Většina z nás považuje požadavky pana Marečka za těžko splnitelné, ale je tam věc, která už dávno splněna být mohla, a ta věc je příznačná i pro jednání ve Federálním shromáždění, totiž prodleva ve vyřizování žádostí a jejich nesprávná interpretace.

Proto bych prosil komisi, aby do usnesení zapracovala tato hlediska. To jsme už panu Marečkovi mohli udělat a nabudit tak důvěru, že chceme odpovědně jednat i o dalším.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Doporučím, aby komise se doporučením poslance Hubálka zabývala. Pan poslanec Gémesi bude reagovat.

Poslanec SN K. Gémesi: Ospravedlňujem sa, asi som to nie celkom presne formuloval. Informoval som o dvoch uzneseniach, prijatých našou komisiou. Čo sa týka pléna, žiadal som prijať uznesenie v prípade výzvy, ktorá by sa mala poslať na Kubu.

Čo sa týka pripomienky pána poslanca Hubálka, obrátim sa naň cez prestávku a spresníme to konkrétne, aby sme nezdržiavali.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP