Pátek 31. ledna 1992

20. společná schůze SL a SN 31. 1. 1992

8. den - pátek 31.1.1992

Přítomno:125 poslanců Sněmovny lidu
64 poslanců Sněmovny národů zvolení v České republice
57 poslanců Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice

Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adámek M., Bakšay, Borguľa, Branná, Čič, Danihel, Dienstbier J. st., Dlouhý, Hrušínský, Ježek, Klaus, Kňažko, Konečný, Korman, Kováč, Kvačkaj, Langoš, Miller, Musílek, Novotný, Soboňa, Tvrdá, Vandas, Vrabec, Záležáková

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Arnošt, Devátý, Lux, Macek, Němec, Ovčačíková, Parkanová, Pernica Fr., Pernica J.,Váňa, Vodehnal

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice: Ambros, Bačinský, Bellušová, Čalfa, Dubček, Hrivík, Kanis, Kočtúch, Mečiar, Mináč, Pánis, Posluch, Seman, Serenčéš, Slota, Vicen, Viktorín, Vincze

(Jednání opět zahájeno v 9.38 hodin.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážené Federální shromáždění, vážení hosté, je 31. ledna 1992, 9.38 hodin. Srdečně vás vítám a zahajuji 8. den jednání 20. společné schůze sněmoven Federálního shromáždění VI. volebního období.

Na programu máme dokončení bodu k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/91 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

Dále máme dokončit zprávu o výsledcích dohodovacího řízení k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/91 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

Dále máme dokončit k bodu závěrečné zprávy vyšetřovací komise Federálního shromáždění pro objasnění událostí 17. listopadu 1989 (tisk 1236).

A jako poslední programový bod zůstává zpráva Generálního prokurátora ČSFR o stavu trestního stíhání a výsledcích postihu představitelů bývalého režimu.

13

Ukončíme tedy nejprve hlasování k pozměňovacím návrhům k novelizaci zákona č. 229/91 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě.

Navrhovatel je na svém místě, žádám také zpravodaje poslance Jiřího Lacinu a poslance Jána Racaje.

Vzhledem k tomu, že hlasování je podrobeno zákazu majorizace, musí také slovenská část Sněmovny národů být usnášeníschopná.

Chcete, prosím, páni zpravodajové, seznámit sněmovny s postupem při předkládání pozměňovacích návrhů? Můžete vystoupit, pane zpravodaji.

Společný zpravodaj výborů SL J. Lacina: Vážené Federální shromáždění, vážení hosté, pozměňovací návrhy, které vám byly předány do lavic, jsou seřazeny podle jednotlivých paragrafů, čili obdobným způsobem, jako jsme byli zvyklí jednat o předchozích novelách.

Vzhledem k tomu, že předkladatelé nesouhlasí s některými ustanoveními společné zprávy, jako zpravodajové navrhujeme, aby se o těchto bodech hlasovalo jako o alternativách. Jedná se o bod společné zprávy 1106 č. 3, první část, tj. o § 5 odst. 2 (tisk 1106), dále o bodu 5 a v návaznosti na bod 8.

Doporučoval bych, abychom tento postup schválili a použili.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. V této chvíli jsou obě sněmovny usnášeníschopné, takže bychom mohli zahájit schvalování pozměňovacích návrhů. Prosím, kdo ze zpravodajů se ujme slova. - Technická, prosím.

Hlas z pléna: Prosím, aby spravodajca Lacina zopakoval tento postup.

Společný zpravodaj výborů SL J. Lacina: To znamená, že v této chvíli budeme hlasovat o tom, zda má zůstat v tisku 1106 zařazena první část bodu 3, tj. nový odstavec 2 do § 5.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Technická ještě, poslanec Kučera.

Poslanec SN P. Kučera: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, velice se omlouvám, ale myslím, že i vy jste zmateni rozsahem novely, kterou máme před sebou. A protože se jedná o důležitou problematiku, domnívám se, a podporují mě v tom kolegové z Občanského hnutí, že by bylo dobré znát k tomu stanovisko vlády. Jestliže budeme hlasovat ve stresu o těchto pozměňovacích návrzích, snadno uděláme chybu, kterou nám veřejnost právem vyčte. Vím, že by bylo třeba tuto věc vyřídit rychle, ale přimlouvám se za to, abychom neudělali zbytečné chyby a neohrožovali kredit svůj i vlády.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Chce se vyjádřit pan zpravodaj Lacina.

Společný zpravodaj výborů SL J. Lacina: Všichni jste dostali do lavic stanovisko vlády, ale přesto k tomu, o čem budeme nyní hlasovat, jsem schopen říci, že vláda s návrhem zařazení odst. 2 do § 5 nesouhlasí. Stejně jsem řekl, že nesouhlasí ani předkladatelé, čili musíme hlasovat o tom, zda tento bod 3 první části bude součástí tisku 1106.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Hlásí se poslanec Špaček.

Poslanec SL J. Špaček: Pane předsedající, domnívám se, že by přehlednosti našeho hlasování prospělo, kdyby zpravodajové uváděli pod číslem bodu v tisku i stanovisko vlády. Zpravodajové to snad mohou udělat.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Pane zpravodaji, můžete vyhovět tomuto požadavku?

Společný zpravodaj výborů SL J. Lacina: Jednáme o tisku 1106, o jeho první části, bodu 3, jestli má být součástí odstavec 2 § 5 ve znění: "Povinnou osobou je rovněž fyzická osoba, která půdu získala na základě smlouvy o darování uzavřené dárcem v tísni."

Předsedající předseda SL R. Battěk: Jaké je stanovisko zpravodajů?

Společný zpravodaj výborů SL J. Lacina: Ponechat rozhodnout sněmovnám. Stanovisko předkladatele je negativní, stanovisko vlády je negativní.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Prosím ještě poslance Kučeru.

Poslanec SL P. Kučera: Pane předsedající, měl jsem na mysli to, že je tu řada velmi závažných pozměňovacích návrhů. Nepochybuji, že vy jako zpravodajové i předkladatelé jste to prošli, nicméně se obávám, aby se nestalo něco podobného jako u novely malé privatizace. Toto je podstatný zásah a ptám se, jestli jste v této souvislosti konzultovali pozměňovací návrhy s vládou a zda byste nám mohli říci, jak se k tomu vláda staví.

Společný zpravodaj výborů SL J. Lacina: Chtěl bych v této souvislosti říci, že nyní hlasujeme o tisku 1106, který měla vláda k dispozici v plném znění tak jako vy, s pracovním číslem 0072. Řekl jsem stanovisko vlády k tomu. Pokud budeme jednat o pozměňovacích návrzích předložených během včerejšího jednání, samozřejmě se vláda k nim nemohla vyjádřit a její stanovisko k nim nemůžeme říci. Tak jako k jiným stanoviskům v plénu se vláda nevyjadřuje. Vyjadřuje se pouze předkladatel.

Proto hlasujeme o tom, zda má být bod č. 3, to jest jeho první část, součástí tisku 1106. Domnívám se, že už jasněji to vyjádřit nemohu.

Předsedající předseda SL R. Battěk: O slovo se hlásí poslanec Magyar.

Poslanec SL F. Magyar: Mám dojem, že spravodajca sa preriekol, že sa jedná o číslo 0072. Mám dve verzie. Jednu sme prerokovali v ústavnoprávnych výboroch. Keď je to číslo 0074, tak toto číslo nemám.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Odpoví zpravodaj poslanec Hacaj.

Společný zpravodaj výborů SN J. Hacaj: Rokujeme o tlači 1106, ktorá má výrobné číslo 0072.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Ještě se hlásí poslanec Fišera.

Poslanec SN I. Fišera: Jsem rád za to vysvětlení, které podal pan zpravodaj Lacina. Znamená to, že budeme hlasovat přece jen o velmi zásadních pozměňovacích návrzích, které jdou úplně za rámec předchozí logiky všech právních usnesení, která jsme tu přijali, a přesto tu nebude sedět vláda.

Já s tím nemohu souhlasit a navrhuji, aby se toto neprojednávalo bez účasti zástupce vlády, bez toho, aby se vláda mohla vyjádřit k tak závažným pozměňovacím návrhům. Toto je způsob jednání, který je pro tento stát velmi nebezpečný.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Takže dám ještě slovo panu poslanci Benčíkovi a pak se hlásil předkladatel.

Poslanec SL M. Benčík: Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia, niekde som počul, že časom je človek skúsenejší a tým je múdrejší. Pripadá mi, že po dvojročnom období tá skúsenosť, ktorú máme zo zákonodarnej činnosti a ktorá má prispieť na to, aby sme boli obozretnejší, sa neuskutočňuje.

V ústavnoprávnom výbore bol predložený návrh na novelu tohto zákona na dva a pol stránky. Tento návrh má jedenásť strán. Posledný návrh ústavnoprávny výbor neschválil. Z celého návrhu, ktorý tu je, mám vážne obavy, ako bude správne zosúhlasený. To chceme vylepšovať zákony teraz, na konci volebného obdobia? Nečudujte sa, že viac poslancov má obavy, keď majú o tom hlasovať. Neviem prečo mermomocou chce predkladateľ, a spravodajcovia sa tiež snažia, pretlačiť takú novelu, ktorá je principiálne v rozpore s pôvodnou filozofiou zákona, ktorú sme schválili.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Teď má slovo předkladatel pan poslanec Tyl.

Poslanec SL M. Tyl: Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já nejsem proti tomu, abychom přijali obecnou zásadu, podle které každý pozměňovací návrh, tedy každý, musí být konzultován s vládou. Pak ovšem tady nemusíme sedět. Nejsem proti té zásadě, když se o ní dohodneme, že platí pro všechny zákony a pro všechny předpisy, protože postup je takový: v červenci 1991 je podána novela. Předsednictvo to vyřídí v listopadu. V prosinci se k tomu zasedne a dají se pozměňovací návrhy. Ty ale nejsou projednány s vládou, vláda je projedná, dají se nové pozměňovací návrhy. Ty ovšem zase nejsou projednány s vládou, protože není uzavřena diskuse. Protože ji nemůžete uzavřít, tak se znovu musí vláda vyslovit. Protože se vyslovila a chce se jí vyhovět, tak tam musí být změna. Tu změnu ovšem může někdo považovat za tak významnou, že ji vláda ovšem musí vidět atd.

To je postup, který by znamenal schvalování každého zákona tři až čtyři roky. (Potlesk.)

Čili rozumím těm námitkám jako obstrukci, protože nic jiného nemohu říci, než že vláda se dvakrát vyjadřovala, vy máte diskutovat k tisku, ke kterému se vyjádřila vláda, a k tomu, co jste vy sami podali jako pozměňovací návrhy, tyto návrhy jste mohli konzultovat s vládou, jestli je to tak zásadní a jde to za rámec filosofie. My nic, co jde za rámec filosofie, nedoporučujeme. To je všechno. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Nejprve se hlásil pan poslanec Novosád, jestli ještě chce vystoupit, pak pan poslanec Špaček a pan poslanec Moric.

Poslanec SL K. Novosád: Prosím vás, zakázal dnes někdo účast členům vlády? Učinilo předsednictvo opatření, které zabránilo vládě se účastnit jednání? (Potlesk.) Je jednání pro vládu veřejné? (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji, takže nyní pan poslanec Špaček.

Poslanec SL J. Špaček: Pane předsedající, já bych opravdu nerad, aby mně někdo nařizoval, k čemu mám diskutovat nebo k čemu nemám diskutovat v této zasedací síni.

A pokud jde o ten složitý proces vyjadřování vlády k návrhu novely zákona, myslím, že existuje proti tomu, co tady říkal kolega Tyl, podstatně jednodušší způsob, totiž, že se požádá příslušný ministr, aby seděl v parlamentě v době, kdy se tak závažná novela projednává.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Takže pan poslanec Moric.

Poslanec SN V. Moric: Vážené dámy, vážení páni, v žiadnom prípade nemôžem súhlasiť s pánom poslancom Tylom, že každý poslanec, ktorý tu dáva svoj pozmeňujúci návrh, dáva ho zvlášť a na celý zákon sa treba pozerať vcelku. Celý zákon predsa jasne musí prerokovať vláda. Nemá význam, aby som ja prerokúval svoj návrh s vládou alebo vládnymi činiteľmi. Aj keby som to robil, tak predsa budem prerokúvať len svoj návrh, ale treba celý návrh prerokovať komplexne.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji, nyní dávám slovo panu zpravodaji, pak pan poslanec Rynda.

Společný zpravodaj výborů SL J. Lacina: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je vskutku s podivem, že největší diskuse se rozvinula o tom, o čem jasně stanovisko vlády je známé. Zatím totiž nejednáme o ničem, k čemu by se vláda nevyjádřila, čili jednáme o tom, zda bod, ke kterému se vyjádřila vláda negativně, navrhovatelé s ním rovněž nesouhlasí, zda tento bod zůstane součástí projednávaného materiálu. Až budeme jednat o dalších návrzích, zde v plénu přednesených, mohlo by být určitou pochybností stanovisko vlády. Divím se ale, proč právě tento první bod je takto neuralgický, když všechno, co k němu požadujete, k němu máme.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Dále vystoupí poslanci v tomto pořadí: poslanec Rynda, Mandler, Zelenay a Soukup. Prosím, poslanec Rynda.

Poslanec SL I. Rynda: Vážený pane předsedající, bohužel musím trvat na přítomnosti zástupce vlády, možná, že bude věcí poslance Novosáda, aby kolegu Dlouhého požádal o tuto účast, a to z následujících důvodů: včera jsem se pokusil zjednat v této záležitosti jasno, promluvil jsem se zpravodaji o tiscích, které nám byly poskytnuty. Výsledek je skutečně takovýto: původně byl předložen tisk 928, který obsahoval šest bodů. Tento tisk se rozšířil na pětinásobek, na 30 bodů. Stanovisko vlády sice existuje, ale my toto stanovisko neznáme. Výbory totiž zapracovaly do tisku 1106, tak jak je předložen v podobě tisku 0072 (šum v sále - Předsedající předseda SL R. Battěk: Prosím, nechte domluvit řečníka!), jak návrhy, s kterými vláda souhlasila, tak návrhy, se kterými vláda nesouhlasila. Proto si přeji být informován, a to nikoli osobně, na základě svých osobních pozměňovacích návrhů, ale i ohledně všech návrhů ostatních kolegů o stanoviscích vlády k jednotlivým těmto návrhům, tak jak jsem to již včera požadoval. (Potlesk.) Pozměňovací a doplňovací návrhy v podobě tisku 74 máme, (Hluk v sále - Předsedající předseda SL R. Battěk: Prosím, zachovejte klid! ) a o těch bychom měli hlasovat. V této situaci je paradoxem, abychom nehlasovali o návrzích, se kterými by vláda nesouhlasila.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Protože se dostavila vláda, já ji vítám v osobě pana místopředsedy Rychetského, který mě upozornil, že se bude snažit okamžitě sehnat ministra Dlouhého, aby sem přišel. (Hluk v sále.)

Nyní má slovo kolega Mandler.

Poslanec SL E. Mandler: Chtěl jsem říci jenom k té obecnější části této problematiky, a to je vůbec účast vlády a jejích členů na projednávání zákonů, protože tady to vypadá tak, že my jsme povinni vládu pozvat úplně ke všemu, co se tady navrhne, třeba z pléna, a s čím by vláda nemusela souhlasit. Chtěl bych upozornit, že vláda sama by si měla, u těch návrhů zákonů, které nejsou přímo vládní, hlídat, kdy to projednáváme. Je to její zájem a zvláště v takovém případě, kdy resortní ministr je poslancem, jako je to v případě ministra Dlouhého, se mně zdá strašně podivné, že se tady dělají levity parlamentu, jak to, že tu není jeden z členů vlády, který by tu měl být.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Ano, děkuji, takže pan poslanec Zelenay by měl teď vystoupit.

Poslanec SN R. Zelenay: Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia, s údivom počúvam túto diskusiu. Pokiaľ viem, vládu tvorí vládna koalícia. Počujem tu od poslancov vládnej koalície pripomienky, že členovia ich klubov sú to aj poslanci, ktorí tu nesedia. To svedčí nielen o neschopnosti dohodnúť sa medzi poslaneckým zborom vládnej koalície a vládnej koalície vo vláde, ale aj o neschopnosti vlády, aby tu sedela. Ukazuje sa, že by voľby mali byť čo najskôr, aby zaviedli normálny demokratický právny stav v tomto štáte. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Dostal jsem radu, abych to utnul. Já samozřejmě nemohu nic utínat. Jinak mi bylo řečeno, že ministr Dlouhý je v Davosu - doufám, že to není pravda.

Poslanec SL J. Soukup: Doufám, že nebudeme pokračovat v této parlamentní rozcvičce do doby, než se dostaví příslušný člen vlády, který může sdělit své stanovisko. Tuto podmínku považuji za nesmírně důležitou, protože jednáme o zákonu, který znamená zásah do vlastnických práv. Považuji to za natolik závažné, že bez stanoviska vlády nemohu o těchto pozměňovacích návrzích k zákonu hlasovat a doporučuji stejný postup celému Federálnímu shromáždění.

Poslanec SL L. Kudláček: Myslím, že není rozhodující, zda zde vláda sedí nebo ne, ale zda měla možnost se k tomuto zákonu vyjádřit. Myslím, že od července tato příležitost byla. Chtěl bych podpořit názor poslance Tyla na procedurální aspekty projednávání zákona tohoto typu. Kdybychom měli přistoupit na hru, které se ve sportu říká ping-pong, skutečně by tyto zákony trvaly čtyři roky a skončily by v nedohlednu. Tento postup utopil novelu zákona o mimosoudní rehabilitaci, byly velké problémy s novelou zákona 92, transformačního zákona a jen zázrakem se to podařilo dotáhnout ke zdárnému konci. A tento postup hrozí již z počátku utopit návrh zákona o vlastnictví k bytům, který byl iniciativním výborem z věcných důvodů odmítnut.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Dále má slovo pan poslanec Houška.

Poslanec SN F. Houška: Vážení kolegové, velice se podivuji, jak jednací řád pro mnohé kolegy je term inkognita. Podivuji se úplnému ignoranství, že za dva roky si nejsou schopni řádně prostudovat základní procedurální řád. Nenalézám ani v jednom ustanovení povinnost, aby zde byl přítomen ministr, a to jak na společném zasedání, tak i na zasedání výboru. Je to jen a jen osobní rozhodnutí příslušného ministra nebo vlády. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Dále vystoupí pan poslanec Soldát a pak poslanec Fišera.

Poslanec SL M. Soldát: Je třeba, abychom si uvědomili, že vláda není navrhovatelem této novely. Je to poslanecká skupina a předpokládám, že poslanci jsou natolik svéprávní, že vědí, o čem hlasují. Moc zákonodárná a výkonná je zde oddělena, parlament je suverénní a nemusí se dávat zviklat rozhodnutím vlády.

Poslanec SN I. Fišera: Pane předsedající a pane předsedo klubu ODS, my jsme se neodvolávali na jednací řád, ale odvolávali jsme se na logiku tohoto projednávání, na závažnost tohoto projednávání.

(Hlasy z pléna: Kdo my?) Ti, kteří jsme o této věci hovořili jako hovořím nyní já. To je to "my". A to se nakonec rozhodne hlasováním. Dávám procedurální návrh, abychom jednání odložili do té doby, než přijde pan ministr Dlouhý nebo pověřený zástupce vlády. Když se rozhodnete jinak, a to je v souhlasu s jednacím řádem, tak budeme hlasovat. Hlasování pak rozhodne, jak kdo věci vidí.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Dále vystoupí pan poslanec za Komunistickou stranu Ransdorf.

Poslanec SN M. Ransdorf: Děkuji panu kolegovi Houškovi za jeho poznámku, že ke svému jednání vůbec nepotřebujeme vládu. My jsme zde jako zástupci našich občanů, a v tom případě by se z tohoto výroku dalo dedukovat, že také pro naše občany platí, že nepotřebují ke svému jednání vládu.

Předsedající předseda SL R. Battěk: To je zajímavý názor. Dále má slovo poslanec Lacina.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP