Čtvrtek 30. ledna 1992

20. společná schůze SL a SN 30. 1. 1992

7. den - čtvrtek 30.1.1992

Přítomno:131 poslanců Sněmovny lidu
68 poslanců Sněmovny národů zvolení v České republice
64 poslanců Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice

Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adámek M., Bakšay, Borguľa, Branná, Čič, Danihel, Dienstbier J. st., Dlouhý, Ježek, Klaus, Kňažko, Korman, Langoš, Miller, Novotný, Soboňa, Tvrdá, Vandas, Záležáková

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Arnošt, Devátý, Lux, Macek, Němec, Parkanová, Pernica Fr.

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice: Ambros, Čalfa, Dubček, Kočtúch, Mečiar, Minač, Posluch, Vicen, Slota, Vikorín, Vincze

(Jednání opět zahájeno v 9.19 hodin.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Vážené Federální shromáždění, vážení hosté, vítám vás na dalším dnu naší 20. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů.

Na programu máme jako první bod

11

návrh zákona o prodloužení dovolené vojáků v činné službě, tisk 1114 a návrh usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů, tisk 1195

Předtím, než začneme projednávat tento bod, bych chtěl ještě požádat členy politického grémia, aby při začátku polední přestávky se dostavili do místnosti číslo 545, abychom se mohli poradit o další přípravě 21. společné schůze.

Dále bych vás chtěl seznámit s dopisem, který jsem včera poslal předsedovi vlády. Je to věc, která se týká programu této schůze, věnujte jí pozornost.

Vážený pane předsedo, Federální shromáždění se dne 21. ledna 1992 usneslo, aby na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů FS, která se koná ve dnech 21. - 31. ledna, byla projednána zpráva vlády ČSFR o průběhu a technickém zabezpečení kupónové privatizace, bod 18 pořadu jednání.

Jak jsem byl informován, vláda bude jednat o postupu kupónové privatizace ve čtvrtek 30. ledna 1992. Jelikož výše uvedená zpráva se má podle usnesení FS projednat nejpozději v pátek 31. ledna 1992, žádám vás, aby vláda ČSFR pověřila místopředsedu vlády ČSFR a ministra financí V. Klause přednesením ústní zprávy. Vycházíme z toho, že za dané situace vláda ČSFR stěží bude moci předložit Federálnímu shromáždění k projednání písemnou zprávu. Bylo by vhodné, aby se jednání FS o této zprávě v pátek 31. ledna zúčastnili i další zainteresovaní členové federální vlády.

Považoval jsem za nezbytné poslat tento dopis předsedovi vlády, protože takové bylo usnesení Federálního shromáždění. Na písemné zprávě samozřejmě budeme trvat, ovšem není fyzicky možné, abychom tuto zprávu dostali a měli ji v rukou k zítřejšímu jednání. Považoval jsem za vhodné učinit toto opatření.

Teď budeme projednávat návrh zákona o prodloužení dovolené vojáků v činné službě, tisk 1114, a návrh Sněmovny lidu a Sněmovny národů, tisk 1195.

O slovo se hlásí poslanec Ruml.

Poslanec SL J. Ruml: Pane předsedající, vážené shromáždění, chtěl bych za sebe prohlásit: To, čeho jsme byli včera svědky v Československé televizi, mně velice připomínalo období, kterého jsem, bohužel, byl objektem po celých 20 let. (Smích v plénu.)

Včera mě pan redaktor Špaček požádal, abych vystoupil v televizi. Když jsem se ho ptal k čemu, řekl: To vám řekneme až potom. Já jsem odmítl na takovouto výzvu reagovat.

Pak mi řekl, že mi pustí nějaké záběry a že se k nim mám vyjádřit. Podívejte, to jsou praktiky a to, jak mě potom zabírali, když jsem odcházel, které Mladá fronta Dnes nazvala, že jí to připomnělo dobu před dvěma lety. Téměř stejně odcházeli šéfové zkompromitovaného vedení KSČ od výslechů před komisí pana Rumla. (Smích a hluk v sále.) To je zřejmá nepravda. Před dvěma roky - já počkám, jestli se bavíte...

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Máte právo na dvě minuty faktické poznámky, jinak vaše stanovisko není předmětem jednání. Máme teď na pořadu podle schváleného programu zákon o prodloužení dovolené vojáků v činné službě.

Poslanec SL J. Ruml: Pane místopředsedo, já mám takový dojem, že až dokončím tu poznámku, poznáte, že dvě minuty na to nestačí.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: To musí sněmovny schválit, zda souhlasí s tím, abyste hovořil delší dobu.

Poslanec SL J. Ruml: Pak prosím, abyste o tom dal hlasovat, protože já budu žádat, aby další schůze byla uzavřena, protože se chci konečně vyjádřit k případu pana Kavana.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Tento bod teď není na programu. (Hlasy ze sálu: Tak to odhlasujeme, hlasovat!) Pan poslanec Senjuk má technickou poznámku.

Poslanec SN R. Senjuk: Vážený pane předsedající, žádám vás, abyste nechal hlasovat o změně programu a zařazení nového bodu: "Zaujetí stanoviska ke včerejšímu zpravodajství ČST." (Potlesk.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Poslanec Soukup.

Poslanec SL J. Soukup: Vážené Federální shromáždění, já naprosto souhlasím s poslanci Rumlem a Senjukem, že jde o velmi vážné téma, stejně tak souhlasím s míněním řady poslanců tohoto zákonodárného sboru, že každý člen parlamentu musí nést odpovědnost za své činy, ale zároveň navrhuji a domnívám se, že toto téma se nedá oddělit od projednávání zprávy komise 17. listopadu, která je zařazena na program a tam také patří. Neprojednáme ho úplně, pokud jednání povedeme ve dvou částech. Tudíž navrhuji ponechat program v původním znění. (Potlesk.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Poslanec Hladík, poslankyně Petrová.

Poslanec SN J. Hladík: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, navrhuji přehodit bod schůze a zařadit teď na pořad jednání zprávu komise o vyšetřování komise 17. listopadu (Hluk v sále.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Poslankyně Petrová, poslanec Valtr.

Poslankyně SN J. Petrová: Chtěla jsem říci to samé, přehození zítřejšího a dnešního programu.

Poslanec SN V. Valtr: Protestuji proti tomu, protože jsme zprávu dostali včera večer a nejsme na ni dostatečně připraveni. Nejbližší termín je možný až zítra.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Poslanec Soldát.

Poslanec SL M. Soldát: Pane předsedající, domnívám se, že bychom kolegovi Rumlovi měli umožnit říci na veřejném zasedání už naprosto veškerá fakta, protože je zneužíváno toho, že komise je vázána mlčenlivostí tou stranou, která uvádí neustále protiargumenty.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Pane poslanče domluvte, pak budeme hlasovat o návrzích, které byly vzneseny, pokud jde o program schůze.

Poslanec SL J. Ruml: Já jsem skončil tím, že jsem citoval z Mladé fronty Dnes. Tam je zjevná nepravda. Před dvěma roky naše komise nezasedala a to, že ji nazývají Rumlovou komisí ze zvyk z Rudého práva, kdy jsem na to byl zvyklý po celých dvacet let, že takovým způsobem razítkovalo lidi. Ale nebyl jsem zvyklý na to, co udělala včera televize, protože mi to nepřipomnělo věci před dvěma roky, ale celou tu dobu, kdy nás fízlové s videokamerami honili po ulicích a dobře to ví i sám ředitel televize Kantůrek, který se stal také nejednou objektem takových způsobů.

Myslím, že když řeknu, že nebudu odpovídat, že to má televize respektovat. Já mohu odpovídat tomuto shromáždění, protože jsem byl zvolen jako předseda komise 17. listopadu, ale nemohu vypovídat před televizí, když jsem vázán mlčenlivostí.

My jsme zde, jako členové komise, naprosto v nerovnoprávném postavení. Proto žádám, aby bylo toto jednání na uzavřeném plénu a já bych rád seznámil plénum s dodatky ke kauze Kavan. (Potlesk.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Vážení kolegové, je zde několik návrhů, které se pokusím shrnout do dvou základních. První je ten, že se požaduje změna programu schůze s tím, že tato schůze by se prohlásila za neveřejnou a projednávalo by se to, co navrhuje pan poslanec Ruml.

Ve shodném smyslu vyzněl návrh poslance Senjuka. Druhý návrh je ten, že tato problematika úzce souvisí s činností komise 17. listopadu a že ji nelze oddělit od projednávání zprávy 17. listopadu a že je tedy vhodné učinit tuto záležitost součástí soudného projednávání zprávy s tím, že zpráva je obsáhlá, poslanci ji dostali do schránek teprve včera večer a že tedy potřebují jistý čas na její prostudování. Z tohoto hlediska se navrhuje projednávat tento bod zítra - já bych doporučoval případně dnes večer. Ale o návrzích se hlasuje v pořadí, ve kterém byly podány, čili první návrh podal poslanec Ruml ve znění návrhu poslance Senjuka, který jsem stručně reprodukoval. S technickou poznámkou se hlásí poslanec Fišera.

Poslanec SN I. Fišera: Pane předsedající, mám tomu rozumět tak, že to, co jste řekl, je vlastně váš pozměňující návrh, že by dnes večer byla projednávána zpráva 17. listopadu a současně by vystoupil poslanec Ruml jako předseda komise se svým sdělením i k panu poslanci Kavanovi? Mám tak chápat váš návrh?

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Myslím, že předsedající nemá dávat návrhy, ale dával jsem to s odůvodněním, že si myslím, že tato schůze by neměla neprojednat ty zákonné předlohy, které jsme si na svůj program zařadili, jenom pod vlivem jisté momentální skutečnosti. Tento program bychom měli projednat a v tomto směru jsem tedy návrh poslance Valtra modifikoval.

Poslanec SN I. Fišera: Já si ho v tomto případě, kdybyste měl zábrany, osvojuji.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Ovšem jako o prvním návrhu se musí hlasovat o návrhu poslance Rumla a poslance Senjuka. Ten zní tak, že by se program schůze, který jsme včera schválili a který jsem teď zahájil, přerušili, schůze by se prohlásila za neveřejnou a projednávalo by se to, co navrhl poslance Ruml. Myslím, že návrh je jasný. Hlásí se pan poslanec Kostya.

Poslanec SN L. Kostya: Pane předsedající, dámy a pánové, mám tomu rozumět, že v rámci bodu, který navrhl pan poslanec Ruml, se bude projednávat i kauza poslanec Devátý? Nebo se to změní v důsledek a následek a bude se projednávat kauza Kavan?

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Pan poslanec Ruml navrhl projednávat kauzu Kavan, ale o čem budou mluvit poslanci, do toho již nemohu zasahovat, jenom tím, že bych je uváděl, aby mluvili k věci.

Poslanec SN L. Kostya: Televizní projev a to, co kolem toho vzniklo a na co upozornil poslanec Ruml, vzniklo na základě toho, že jsme se jako poslanci dověděli, že jeden z členů komise porušil utajení a nyní se akce "Devátý" díky návrhu pana Rumla stává akcí "Kavan" a dokonce za zavřenými dveřmi. Myslím si, že by se obě věci měly projednávat souběžně nebo vůbec ne.

Poslanec SN P. Uhl: Chtěl jsem se zeptat, zda v případě, že by Federální shromáždění schválilo změnu programu a místo projednávání zákonů projednávalo nějaký publicistický pořad v televizi, který je samozřejmě velmi významný, ale asi nepatří přímo do tohoto shromáždění, bude také při této příležitosti projednávat zprávu komise 17. listopadu. Zpráva obsahuje 120 stran, z čehož asi 20 stránek se týká přímo mě, já s těmi závěry nesouhlasím a rád bych se nějakým hodnověrným způsobem vyjádřil. Abych to mohl udělat, tak bych potřeboval na studium asi dvou nebo tří hodin, což jsem zatím neměl.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Proto jsem dával svůj pozměňovací návrh. V této věci chci ještě poznamenat ještě jednu věc. Zítra odpoledne se koná jmenování soudců Ústavního soudu, na kterou jsou zváni členové předsednictva. Původně jsem Kanceláři prezidenta sdělil, že tam Federální shromáždění vyšle delegaci, protože máme schůzi, která pokračuje. Členové předsednictva byli pozváni a potvrdili svoji účast. Dávám to jenom v úvahu proto, abychom brali na zřetel časové možnosti, které máme z hlediska programu schůze, který jsme schválili na začátku a prosím, abyste při vašem zvažování, jak budeme postupovat, vzali tyto skutečnosti v úvahu. Hlásí se poslanec Senjuk.

Poslanec SN R. Senjuk: Vážený pane předsedající, domnívám se, že veškeré dotazy, které zde odezněly, odezněly na nepravém místě. Všichni páni kolegové, kteří mají jakékoliv výhrady, jak ke zpravodajství, ke způsobu zpravodajství nebo k činnosti komise 17. listopadu, mohou tak učinit, pokud bude schválen tento bod programu. Prosím, abyste o tom nechal hlasovat a pak je příležitost všechny případné dotazy zodpovědět.

Poslanec SL V. Šilhán: Dámy a pánové, chtěl bych připomenout jenom dvě česká přísloví a sice, že "Ráno je moudřejší večera" a nikoliv večer rána, jak se nám tady nabízí a za druhé, že: "Žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří."

Hlas z pléna: Odpusťte mi moji nechápavost, ale rád bych se zeptal: pokud Federální shromáždění odhlasuje, že na neveřejném zasedání budeme projednávat kauzu Kavan, jak navrhoval poslanec Ruml, táži se, kdy budeme projednávat fakt, že někteří členové komise 17. listopadu přestoupili své pravomoci a zneužili svého postavení?

Dále se táži, zdali by nebylo vhodné, aby tento fakt byl projednáván na zasedání otevřeném a pokud projde návrh poslance Rumla, tak toto podávám jako návrh na změnu programu. (Potlesk.)

Poslanec SL J. Šlápota: Pane předsedající, dámy a pánové, za tu chvíli, co zde posloucháme naše kolegy, vidíme, že stanoviska jsou značně vyhraněna a že se málokdo stačil od včerejšího večera zamyslet, že všechno nemusí být takové, jak je na první pohled v televizi vidět. Na mnoha případech jsme se již o tom přesvědčili za jeden a půl roku. Myslím, že by opravdu všem stranám, co zde jsme, posloužilo, kdybychom oddálili otázky a připomínky k tomu, co vysílala televize. Dále si myslím, že pokud budeme dnes jednat i pro příště zdůrazníme, že takovýto způsob předávání informací zaujme celé Federální shromáždění. Buďte tak laskavi a nechme si dva nebo více dnů na přemýšlení nebo nechme až na příští schůzi řešení tohoto případu.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Dále má slovo pan poslanec Suchánek.

Poslanec SL J. Suchánek: Návrh poslance Soukupa opět staví komisi do nerovnoprávného postavení. Pro případ, že by byl přijat navrhuji, aby komise byla zbavena mlčenlivosti a aby veškeré záležitosti byly projednávány na veřejném zasedání. (Potlesk.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Poslanec Dostál.

Poslanec SN P. Dostál: Krátká technická poznámka, pane předsedající. Nijak nesměřuje proti pozměňovacím návrhům. Budu podporovat pana poslance Fišeru. Chtěl bych ale říci, že dochází k absurdní situaci, že veřejně právní prostředek, jako je televize, je zde dáván na pranýř. Televize je svobodná. (Smích v sále.) Nebo měla by být svobodná. A její názor bychom měli brát jako názor televizní. Neměli bychom diktovat její pohled na věc.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Poslanec Senjuk, poslanec Doležal.

Poslanec SN R. Senjuk: Pane předsedající, já se omlouvám, ale musím se ohradit proti tvrzení pana kolegy Dostála. Já jsem ani z jednoho vystoupení, kromě vystoupení kolegy Rumla, nezaslechl byť jedinou domněnku, že by někdo znevážil význam televize nebo serióznost jejího vysílání. Čili, proti tomu se ohrazuji.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Poslanec Doležal.

Poslanec SN B. Doležal: Pane předsedající,já se domnívám, že kolega Dostál má pravdu v tom, že televize je svobodná, ale Federální shromáždění je také svobodné. Pokud tedy televize zmíní něco, co se bezprostředně dotýká Federálního shromáždění nebo nějaké jeho instituce a zní to kriticky, má Federální shromáždění právo se k tomu vyjádřit, podle mého názoru. O nic jiného tady nežádáme. (Potlesk.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Budeme hlasovat. Návrhy jsou jasné. Poslanec Burian.

Poslanec SN P. Burian: Pane předsedající, dámy a pánové, navrhoval bych, aby se zpráva o 17. listopadu, spojená s touto tzv. kauzou Kavan a ostatními věcmi, projednávala zítra, a to na veřejném zasedání. Když jsme tady mohli být čteni a bez jakýchkoliv důkazů vláčeni po celé republice jak v 50. letech, nejen před dvaceti lety, jak říká pan poslanec Ruml, ale i před 40 lety, pokud se pamatuje, tak proč by to nemohlo být znova...

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Vážení kolegové, budeme hlasovat. Návrh je... První pozměňující návrh... Kolegové, prosím vás, klid. První pozměňovací návrh, pokud jde o program naší schůze, je takový, že by se předpokládaný program přerušil a projednávali bychom ten bod, který tu navrhl pan poslanec Ruml.

(9.45 hodin)

Ptám se poslanců obou sněmoven, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko!

SN - 60 pro, 17 proti, 29 se zdrželo.

SL - 44 pro, 31 proti, 29 se zdrželo.

Děkuji. Ve Sněmovně národů 60 pro, 17 proti, 29 se zdrželo, ve Sněmovně lidu 44 pro, 31 proti, 29 se zdrželo. Návrh přijat nebyl, protože nebylo souhlasné usnesení obou sněmoven.

Druhý návrh byl, aby se večer projednávala zpráva komise 17. listopadu a spolu s tím tato problematika, která vznikla v souvislosti s včerejším televizním programem. Je tento pozměňující návrh v tom smyslu, že bychom řekli - dobrovolně se rozhoduji pokračovat ve schůzi dnes večer tak, abychom stihli ten program, který máme v plánu.

Poslanec Uhl.

Poslanec SN P. Uhl: Já se chci jenom zeptat, abych věděl, o čem hlasuji, bude poskytnuta, dejme tomu tříhodinová pauza před tím večerním zasedáním na studium té zprávy? Dostal jsem ji včera večer do schránky a nebyl jsem schopen pro jiné úkoly ji prostudovat. Potřebuji tedy minimálně 3 hodiny, abych mohl zaujmout stanovisko. Je to pro můj osobní život velice důležité, protože je to kus mého života. Ptám se tedy, jestli bude poskytnuta tříhodinová pauza do večera na studium?

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Protože ten návrh jsem podával já a poslanec Fišera si ho osvojil, tak nevím, jak bude reagovat na stanovisko, které já teď řeknu. Já jsem návrh podával ve snaze zachovat program jednání, který máme dnes na pořadu, tak, abychom ty zákonné předlohy mohli projednat a abychom je projednali v předstihu. Jinak se s projednáváním zprávy komise 17. listopadu počítá zítra. Čili, já tento svůj návrh stahuji.

Pane kolego, můžete se vrátit na své místo. Pokračujeme návrhem zákona o prodloužené dovolené vojáků v činné službě, tisk 1114, na návrh usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů, tisk 1195. Prosím.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP