Úterý 28. ledna 1992

20. společná schůze SL a SN 28. 1. 1992

5. den - úterý 28.1.1992
Přítomno:130 poslanců Sněmovny lidu
66 poslanců Sněmovny národů zvolení v České republice
67 poslanců Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice

Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adámek M., Bakšay, Branná, Čič, Čičmanec, Dienstbier J. st., Dlouhý, Jambor, Ježek, Klaus, Kňažko, Komárek, Korman, Kučera S., Langoš, Miller, Novotný, Soboňa, Záležáková, Tvrdá

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Arnošt, Devátý, Lux, Maštálka, Němec, Parkanová, Patočka, Pernica F., Prokop

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice: Čalfa, Dubček, Mečiar, Posluch, Seman, Slota, Vicen, Viktorín

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Vážení poslanci, vážení hostia, vážené Federálne zhromaždenie, zahajujem 5. deň rokovania 20. spoločnej schôdze snemovní Federálneho zhromaždenia VI. volebného obdobia. Všetkých vás srdečne vítam, vítam tiež predsedu Najvyššieho súdu ČSFR JUDr. Otakara Motejla.

Dovoľte mi, vážené Federálne zhromaždenie, aby som medzi našimi hosťami zvlášť srdečne privítal pámená! na Kazimerza Czaplického, ministra, tajomníka štátnej volebnej komisie, vedúceho celoštátnej volebnej kancelárie z Poľskej republiky, a Jana Kacprzaka, člena celoštátnej volebnej komisie a sudcu Najvyššieho správneho súdu, ktorí sa zúčastnia na našom roíkovaní ako pozorovatelia po dohode s predsedom Federálneho zhromaždenia. (Potlesk.)

Podľa schváleného programu máme dnes rokovať o návrhu uznesenia k odpovediam na interpelácie, potom prejednáme návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a doplňuje ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii. Je to tlač 1078. A návrh uznesenia Snemovne národov a Snemovne ľudu - tlač 1193, ďalej návrh zákona ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 47/1990 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia - tlač 1074 a k tomu návrh uznesenia Snemovne ľudu a Snemovne národov - tlač 208 a návrh zákona o voľbách do Federálneho zhromaždenia, tlač 1125.

Z piatku nám zostalo ešte prijať uznesenie k správe o dodržiavaní ľudských práv v Československu. Tam bola rozprava tiež ukončená, ale vzhľadom k tomu že zástupca predkladateľa, podpredseda federálnej vlády pán Jozef Mikloško je služobne v zahraničí navrhujem, aby sme hlasovanie o uznesení k tejto správe odložili na štvrtok alebo piatok, podľa toho, ako sa bude vyvíjať plnenie nášho schváleného programu.

Podľa uvedeného postupu budeme teraz hlasovať o návrhu uznesenia k odpovediam na interpelácie poslancov, je to parlamentná tlač 1203. Predtým sa ešte s faktickou poznámkou prihlásila pani poslankyňa Šormová.

Poslankyně SL R. Šormová: Vážené kolegyně a kolegové vrátila bych se k závěru pátečního jednání, při kterém vystoupil generální prokurátor ČSFR a obrátil se na toto shromáždění se žádostí, aby vytvořilo komisi, která by se zabývala situací vzniklou kolem hladovky pana Marečka. Dovoluji si navrhnout, aby se toto shromáždění vyjádřilo k návrhu, aby tímto úkolem byla pověřena stávající parlamentní komise pro lidská práva a menšiny a abychom komisi požádali, aby se neprodleně začala situací zabývat v dohodě se všemi zainteresovanými stranami.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem, ďalší procedurálny návrh má pán poslanec Soukup.

Poslanec SL J. Soukup: Dámy a pánové, Federální shromáždění už několikrát požádalo o přímý televizní přenos při projednávání návrhů zákonů, které vahou a autoritou předkladatele, ani aktivním zájmem občanů se nemohou srovnávat s legislativními iniciativami pana prezidenta. Navrhuji proto, aby sněmovny FS požádaly televizní štáb nikoliv o přímý přenos, ale o podrobný záznam rozpravy a hlasování o volebním zákoně a o rozšířené zpravodajství ve večerních hodinách

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Prosil by som pani poslankyňa Šormová, keby ste presnejšie naformulovala návrh uznesenia a budeme o ňom hlasovať ihneď potom, ako prejdeme k uzneseniu k interpeláciám.

Prosím, pán poslanec Benda má ešte poznámku.

Poslanec SL V. Benda: Je to reakce na návrh paní poslankyně Šormové. Já jsem s panem Marečkem v sobotu večer delší dobu hovořil a obávám se, že jiné, než tragické řešení tohoto případu je velmi obtížné, a že v žádném případě řešení, které navrhuje paní poslankyně Šormová, pomocí komise, která není vybavena příslušnými pravomocemi k vyšetřování, není vybavena prakticky žádnou pravomocí, není řešení, které by mohlo být realizováno v takovém čase, který panu Marečkovi ještě zbývá pro jeho život. Dovolil bych si navrhnout paní poslankyni Šormové, zda by nepřistoupila na modifikaci svého návrhu, aby prošetřením těchto záležitostí, případně nějakým operativním zásahem do nich, byla pověřena komise pro vyšetřování událostí 17. listopadu, která je ze zákona vybavena určitými pravomocemi vyšetřovat, určitými pravomocemi nahradit nečinné vyšetřovací orgány, které v případě pana Marečka svou neaktivitou vyvolaly nebo přispěly k této tragické situaci.

Není v tom naprosto žádný politický element, v mém návrhu, je to upřímný zájem o záchranu života pana Marečka. Obávám se, že cesta, kterou navrhuje paní poslankyně je cesta správná, ale tento základní problém neřeší.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Áno, ďakujem. Pán poslanec Sokol sa chce vyjadriť.

Poslanec SN J. Sokol: Kolegyně a kolegové, na totéž téma hovořil s panem Marečkem pan místopředseda vlády Mikloško, a to v neděli a ten mi právě telefonicky vzkázal, že by takové řešení považoval za rozumné, tedy navrhované řešení, aby se toho ujala parlamentní komise, např. komise pro lidská práva.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Dovoľte, vážené kolegyne a kolegovia, aby najskôr pripravila pani poslankyňa Šormovaná návrh uznesenia, až ho bude mať, tak ho prečíta a potom by ste eventuálne vyjadrili k nemu svoje pripomienky. Tak môžeme prikročiť k tlači 1233? Pán poslanec Kočtúch.

Poslanec SN H. Kočtúch: Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia, k návrhu uznesenia tlač 1233... (Šum v sále).

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Moment počkajte, ja som sa presne z tohto dôvodu pýtal, či môžeme pristúpiť k tlači 1233, pretože ste sa hlásili skôr. Vy máte pripomienku k tlači 1233, k nej sme ešte rokovanie nezačali. Pán poslanec Pospíšil sa chce vyjadriť.

Poslanec SL J. Pospíšil: Chtěl bych se vyjádřit k návrhu pana Bendy. Mandát komise pro vyšetřování událostí 17. listopadu zanikl 31. 12. m.r., my máme jenom přednést zprávu. Obecně ani tato komise nebyla vybavena pravomocemi, které by mohly řešit záležitosti pana Marečka a domnívám se, že je to snaha přenášet odpovědnost z prokuratury na parlament. Pokud bude řešení, jak je navrhováno, je třeba vybavit komisi nějakými pravomocemi specifickými pro tuto záležitost.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Môžeme to nechať až na tú časť nášho rokovania, kedy bude pripravená pani poslanyňa Šormová, aby predniesla návrh uznesenia. Ešte sa k tomu hlási pani poslankyňa Samková.

Poslankyně SN K. Samková: Bohužel pan ing. Gémesi, předseda komise pro lidská práva a národnostní otázky, tady není, takže zřejmě se musím k tomuto vyjádřit já. Domnívám se, že komise v této věci může udělat naprosto minimální kroky, protože nemá naprosto žádné pravomoce, tedy ve stejném smyslu, jak to tady právě prohlásil pan kolega Pospíšil o komisi pro vyšetřování událostí 17. listopadu.

Jsem přesvědčena o tom, že opět Generální prokuratura je nečinná a opět se snaží svalit na parlament břímě svých povinností. Myslím, že jménem komise pro lidská práva mohu proti tomu jenom protestovat.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Pani poslankyňa Nováková, ešte predtým, než je návrh uznesenia predložený, sa chce vyjadriť.

Poslankyně SL E. Nováková: Dovolte rovněž za komisi pro lidská práva, které jsem místopředsedkyní, vyslovila svůj názor. Samozřejmě, tady bychom teď mluvili jednotlivci za tuto komisi, myslím, že bude vhodné, když se o přestávce sejdeme, poradíme se k této otázce a dáme stanovisko jako komise. Mám skutečně vážné obavy, že je nebezpečí z prodlení, než bychom aktivně začali jednat, že už by mohlo být pozdě. Děkuji.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Áno. Najskôr musí byť jasné, čo Federálne zhromaždenie od komisii chce. A to chce zrejme spresniť pani poslankyňa Šormová.

Poslankyně SL R. Šormová: Chtěla bych se vyjádřit k připomínkám, které zde zazněly. Domnívám se, že i z vystoupení pátečních a i z toho, co zde zaznělo, bylo zřejmé, že právě to, zda např. Generální prokuratura něco zanedbala nebo nezanedbala, to má být jeden z úkolů, kterým by tato komise měla být pověřena, jako orgán parlamentu, který má vlastně být třetí stranou, jakýmsi zprostředkovatelem. Nedomnívám se, že by se tím Generální prokuratura zbavovala odpovědnosti, naopak myslím, že Generální prokuratura jako jedna ze stran toho sporu své možnosti již objektivně vyčerpala. Domnívám se, že by bylo na parlamentní komisi, aby všechny souvislosti posoudila. V tomto smyslu chceme také usnesení navrhnout.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Áno, pripravte ho prosím, presne.

Ešte než pristúpime k tlači 1233, budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Soukupa, v ktorom žiada, aby sa Federálne zhromaždenie obrátilo na Československú televíziu, aby vyhotovila z nášho rokovania o volebných zákonoch podrobný záznam, ktorý by potom v primeranom čase zaradila do vysielania. Je to tak, pán poslanec? Áno.

Budeme teda hlasovať o tomto návrhu.

(Hlasuje se v 10.40 hodin.)

Kto súhlasí s návrhom pána poslanca Soukupa, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo!

(SN 61, SL 49) Snemovňa národov šesťdesiatjeden, Snemovňa ľudu štyridsaťdeväť. Ďakujem.

Kto je proti? (SN 1, SL 1) Snemovňa národov jeden, Snemovňa ľudu jeden. Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (SN 24, SL 36) Snemovňa národov dvadsaťštyri, Snemovňa ľudu tridsaťšesť. Ďakujem.

Jedenásť poslancov Snemovne národov a osem zo Snemovne ľudu nehlasovalo. Návrh pána poslanca Soukupa bol prijatý nadpolovičnou väčšinou v obidvoch snemovniach, takže je to žiadosť Federálneho zhromaždenia na Československú televíziu.

Teraz pristúpime k tlači 233. Chcel by som upozorniť, vážené kolegyne a kolegovia, že rozprava k jednotlivým návrhom bola skončená. Teraz prichádzajú do úvahy len formulácie alebo procedurálne návrhy. Znamená to teda, že Federálne zhromaždenie vezme na vedomie odpovede na interpelácie tak ako sú tu uvedené, prípadne jednotlivé snemovne tam, kde poslanci nesúhlasili navrhli prijať uznesenia, ktoré máte uvedené. O týchto uzneseniach budeme hlasovať zvlášť. K tomu sa hlási pán poslanec Kočtúch.

Poslanec SN H. Kočtúch: Prosím upraviť návrh uznesenie vzhľadom k tomu, že som vyslovil nesúhlas s odpoveďou pána premiéra Mariána Čalfu k mojej interpelácii. Strana 4 návrh uznesenia Snemovne národov - odpovede na interpelácie - prosím, aby bol vyčiarknutý. Je to tla 1188 a moja interpelácia 1133. Prosím preto zaradiť do návrhu uznesenia Federálneho zhromaždenia, kde sa žiada od jednotlivých členov vlády, aby osobne prejednali nespokojnosť s odpoveďou, za pána poslanca Miloša Zemana. Ďakujem.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Uznesenia, ktoré sú navrhnuté zodpovedajú vašim návrhom? Nenavrhujete nič iné?

Poslanec SN H. Kočtúch: Nenavrhujem nič, len návrh uznesenia na poslednej strane doplniť. Jedná sa o interpelácie poslancov Snemovne ľudu a Snemovne národov za poslancov Miloša Zemana - tlač 949 doplniť "Hvezdoňa Kočtúcha", tlač 1133.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Áno. Sú ďalšie návrhy na úpravy: Hlási sa pán poslanec Kováč.

Poslanec SN M. Kováč: Pán predsedajúci, moja prosba je podobná predchádzajúcej. Rovnako tak žiadam vyčiarknuť. Upozorňoval som snemovnu, že občania sú si rovní a v tomto prípade, podľa odpovedi pána premiéra Čalfu, sú občania, ktorí majú plyn rovnejší.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Vecne o tom nediskutujeme. Čo konkrétne navrhujete?

Poslanec SN M. Kováč: Zo strany 4 tlač 1191 moje meno vyčiarknuť a dať do uznesenia na záver s tým, že žiadam znova odpoveď. Ďakujem.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Môžem potvrdiť, že oba návrhy, tak ako boli teraz prednesené, v piatok odzneli a nejakým nedopatrením sa dostali do časti, kde sa hovorí o tom, že odpoveď sa navrhuje vziať na vedomie.

Sú ďalšie pripomienky? Hlási sa poslankyňa Sándorová.

Poslankyně SN E. Sándorová: Pán predsedajúci, mám procedurálnu pripomienku. Keď sa prerokovávajú interpelácie a interpelujúci nie je spokojný s odpoveďou, po diskusii v pléne sa uváži každá jednotlivá odpoveď vlády a vezme sa na vedomie i napriek názoru interpelujúceho alebo nie. V prípade všetkých odpovedí, s ktorými nie sú interpelujúci spokojní, by sme mali hlasovať zvlášť.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Áno, tak si to tiež predstavujem. Hlasovať budeme po skupinách, najskôr Snemovňa ľudu, potom Snemovňa národov, potom obe spoločne a samozrejme k jednotlivým textom zvlášť.

Sú ešte ďalšie pripomienky? (Nebyly.)

Teraz budeme hlasovať.

Tam, kde boli interpelujúcimi len poslanci Snemovne ľudu alebo Snemovne národov stačí, aby tá príslušná snemovňa vzala interpeláciu na vedomie, alebo prijala príslušné uznesenie. Kde boli interpelácie z oboch snemovní, tam hovoríme o Federálnom zhromaždené. Je to tak rozdelené.

Teraz budeme hlasovať a to v Snemovni ľudu o strane 2 a 3. Tam sa hovorí, že by Snemovňa ľudu mala vziať na vedomie tie odpovede, ktoré sú na strane 2 a 3. Strany síce nie sú očíslované, ale v poradí sú za sebou ako 2 a 3.

(Hlasuje se v 10.47 hodin.)

Pýtam sa poslancov Snemovne ľudu kto súhlasí s týmto uznesením, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo!

(SL 85) Snemovňa ľudu osemdesiatpäť. Ďakujem.

Kto je proti? (SL 0) Snemovňa ľudu nikto. Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (SL 10) Snemovňa ľudu desať. Ďakujem.

Hlasovali všetci prítomní poslanci, uznesenie bolo prijaté.

Teraz prosím poslancov Snemovne národov. Ide o stranu 4 a 5. Strana 4 s vypustením tlače 1188 a 1191, to sú odpovede na interpelácie poslancov Kočtúcha a Kováča.

(Hlasuje se v 10.48 hodin.)

Teraz hlasujú poslanci Snemovne národov. Kto súhlasí s týmto návrhom uznesenia, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo!

(SN 91) Snemovňa národov deväťdesiatjeden. Ďakujem.

Kto je proti? (SN 0) Snemovňa národov nikto. Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (SN 8) Snemovňa národov osem. Ďakujem.

Hlasovali všetci prítomní poslanci. Uznesenie bolo prijaté.

Teraz pristúpime k ďalšej strane, kde sa požaduje v zákonnom termíne nová odpoveď na interpeláciu pána poslanca Miloša Zemana. Dôvody sú tam uvedené, nebudem ich čítať.

(Hlasuje se v 10.49 hodin.)

O tomto návrhu budeme hlasovať v Snemovni národov. Kto z poslancov Snemovne národov súhlasí s týmto návrhom uznesenia, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo!

(SN 78) Snemovňa národov sedemdesiatosem. Ďakujem.

Kto je proti? (SN 0) Snemovňa národov nikto. Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (SN 21) Snemovňa národov dvadsaťjeden. Ďakujem.

Dvaja poslanci nehlasovali. Snemovňa národov toto uznesenie prijala.

Ďalšie uznesenie navrhol, myslím, pán poslanec Kočtúch. Budeme hlasovať o tomto uznesení. Je to druhé uznesenie na strane 6. Snemovňa požaduje, aby vláda ČSFR, jej jednotliví členovia atď. vo svojich odpovediach plne rešpektovali fakty atď.

Hlasujeme o tomto uznesení v Snemovni národov. Kto súhlasí s týmto uznesením, ako navrhuje pán poslanec Kočtúch, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo!

(Hlasuje se v 10.50 hodin.)

(SN 65) Snemovňa národov šesťdesiatpäť. Ďakujem.

Kto je proti? (SN 0) Snemovňa národov nikto. Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (SN 32) Snemovňa národov tridsaťdva. Ďakujem.

Štyria poslanci nehlasovali.

I toto uznesenie bolo prijaté.

Ďalej je návrh, aby odpovede na interpelácie, ktoré podali poslancom oboch snemovní predseda vlády, podpredsedovia vlády a jednotliví ministri, ako je uvedené na ďalších dvoch stránkach, Federálne zhromaždenie vzalo na vedomie.

Pýtam sa poslancov oboch snemovní, kto je pre tento návrh, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo!

(Hlasuje se v 10.52 hodin.)

(SN 94, SL 87) Snemovňa národov deväťdesiatštyri,

Snemovňa ľudu osemdesiatsedem. Ďakujem.

Kto je proti? (SN 0, SL 0) Snemovňa národov nikto, Snemovňa ľudu nikto. Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (SN 3, SL 6) Snemovňa národov tri, Snemovňa ľudu šesť. Ďakujem.

Traja poslanci Snemovne národov a dvaja Snemovne ľudu nehlasovali.

Uznesenie boli prijaté.

Teraz budeme hlasovať o prvej čatsi textu, ktorý máte na poslednej strane, t.j. "žiada predsedu vlády, aby príslušní členovia osobne prerokovali výhrady k odpovediam atď." Po tomto odporučení odhlasujeme samostatne. Sú dva odlišné problémy a dve odlišné metódy. O prvej časti návrhu budeme teraz hlasovať.

(Hlasuje se v 10.53 hodin.)

Kto je pre prijatie tohto uznesenia, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo!

(SN 80, SL 89) Snemovňa národov osemdesiat, Snemovňa ľudu osemdesiatdeväť. Ďakujem.

Kto je proti? (SN 0, SL 0) Snemovňa národov nikto, Snemovňa ľudu nikto. Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (SN 17, SL 4) Snemovňa národov sedemnásť, Snemovňa ľudu štyri. Ďakujem.

Štyria v Snemovni národov a traja v Snemovni ľudu nehlasovali.

Návrh bol prijatý Federálnym zhromaždením.

Máme posledný návrh uznesenia, uvedený v poslednom odseku na poslednej strane. Ide o odporúčanie vláde, zvážiť politický dopad viacnásobného zvýšenia ceny paliva. Hlasujú opäť poslanci oboch snemovní.

(Hlasuje se v 10.54 hodin.)

Pýtam sa kto súhlasí s týmto návrhom uznesenia, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo!

(SN 70, SL 68) Snemovňa národov sedemdesiat, Snemovňa ľudu šesťdesiatosem. Ďakujem.

Kto je proti? (SN 3, SL 5) Snemovňa národov tri, Snemovňa ľudu päť. Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (SN 24, SL 21) Snemovňa národov dvadsaťštyri, Snemovňa ľudu dvadsaťjeden. Ďakujem.

Päť v Snemovni národov, traja v Snemovni ľudu nehlasovali. Aj tento návrh bol Federálnym zhromaždením prijatý.

Tým sme sa vysporiadali s problematikou, ktorá bola prerokovávaná v piatok, minulý týždeň, okrem bodu, ktorý sa týka pána Marečka. A k tomu prosím pani poslankyňu Šormovú, keby nám prečítala návrh uznesenia.

Som upozornený na to, že sme nezahrnuli pána poslanca Kováča. My sme vyčiarkli pána poslanca Kováča zo strany 4 a zaradili sme ho za pána poslanca Zemana na poslednú stranu. Pokiaľ to takto nebolo pochopené, alebo som to takto jednoznačne nepovedal, tak by som prosil pána poslanca Bendu - nebolo to takto podľa vášho názoru? Budeme musieť o tom potom zvlášť hlasovať.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP