Čtvrtek 23. ledna 1992

3. den - čtvrtek 23.1.1992
Přítomno:129 poslanců poslanců Sněmovny lidu
69 poslanců Sněmovny národů zvolení v České republice
65 poslanců Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice

Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adámek M., Bláha, Bakšay, Bobovnický, Čejková, Čič, Deyl, Dienstbier J. st., Dlouhý, Jégl, Kapusta, Klaus, Kňažko, Komárek, Korman, Langoš, Miller, Nazari, Rajnič, Šimko, Záležáková

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Arnošt, Devátý, Lédl, Pernica Fr., Šolc, Štern

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice: Bačinský, Čalfa, Dubček, Haško, Kováč Marián, Krištofík, Mečiar, Posluch, Slota, Vicen

(Jednání opět zahájeno ve 13.18 hodin.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Vážení kolegovia a kolegyne, dovoľte, aby som vás privítal pri otvorení tretieho dňa rokovania našej spoločnej schôdze. Na úvod dávam slovo pánovi poslancovi Zlochovi, ktorý sa hlási s technickou poznámkou. Je to začiatok trochu netradičný.

Poslanec SN J. Zlocha: Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne a poslanci, vážení hostia, pretože sa včera vo večerných hodinách na poslaneckej ubytovni stala odsúdeniahodná udalosť hrubej slovnej urážky a pokusu o fyzické napadnutie poslanca HZDS R. Zelenaya poslancom ODA Karlom Novosádom za jeho včerajšie vystúpenie v rozprave, musím v mene klubu HZDS protestovať proti praktikám nehodným nielen slušného človeka, ale aj poslanca a navyše lekára, ktorý nás okrem iného informoval a poučil, že sme na českej pôde, kde máme predovšetkým právo "držet hubu". Preto v mene klubu HZDS žiadam o okamžité zasadnutie mandátového a imunitného výboru na vyriešenie prípadu, aby sa niečo podobné zo strany nášho parlamentu neopakovalo.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Tento prípad odkazujem predsedovi Snemovne ľudu, ktorý určite požiada predsedu mandátového a imunitného výboru svojej snemovne, aby sa zaoberal prípadom poslanca Novosáda.

Vážení kolegovia a kolegyne, včera som prerušil rozpravu k tlači 1071 A a 1212, teda rozpravu k novelizácii Ústavy, jej troch hláv, ktoré sa týkajú moci zákonodarnej, výkonnej a prezidentskej. Navrhli sme, že námety, ktoré v rozprave odznejú, spracujú výbory ústavnoprávne včera večer a v dnešných dopoludňajších hodinách, a že tieto výbory sa budú zaoberať aj stanoviskami ústavnoprávnych výborov národných rád a federálnej vlády. Zatiaľ čo ústavnoprávne výbory pracovali, zasadalo o 10.00 hodine politické grémium, aby posúdilo situáciu okolo prerokúvania týchto tlačí. V rozprave grémium dospelo k jednomyselnému názoru, že politicky aj inak bude účelné prerušiť prerokúvanie tohto bodu programu, a to do tej doby, než skončí rokovanie národných rád 15.2. tohto roku. Rozhodli sme sa navrhnúť vám, aby rokovanie o tomto bode bolo prerušené do pondelka 17.2.

Zároveň by som vás chcel požiadať, pokiaľ by ste súhlasili s takýmto prerušením, aby ste súhlasili aj s tým, že schôdza k tomuto bodu by sa konala 17., eventuálne 18.2., pričom 17.2. je pondelok. Znamenalo by to, že by ste museli súhlasiť s výnimočným rokovaním v pondelok. Ostatné body schôdze by ostali zachované. Modifikovalo by sa len poradie prerokúvania vecí. Znamenalo by to, že dnes by sme nepokračovali, v prípade vášho súhlasu, s prerokúvaním tlače 1071 a 1212, ale zasadli by výbory a dopracovali by tie legislatívne predlohy, ktoré majú rozpracované. Zajtra by sme pokračovali interpeláciami a odpoveďami na interpelácie a správou o dodržiavaní ľudských práv, ktorú prednesie podpredseda vlády pán Mikloško za účasti generálneho prokurátora Gašparoviča a ministra vnútra Langoša.

V utorok by schôdza pokračovala programom, ktorý bol určený do piatku 31.1. tak, ako bolo stanovené.

Chcem povedať, že návrh na toto prerušenie rozpravy a prerokúvanie tohto jedného bodu programu bolo prijaté jednomyseľne zástupcami všetkých poslaneckých klubov v politickom grémiu.

Dodatočne mi prišiel oznámiť zástupca politického klubu Slovenskej národnej strany, že po prerokúvaní vo svojom klube opravuje svoje stanovisko a modifikuje ho v tom zmysle, že poslanecký klub Slovenskej národnej strany s týmto postupom nesúhlasí.

Poprosil by som vás teraz, aby ste sa hlasovaním vyjadrili k tomuto námetu, ktorý vzišiel z politického grémia a ktorý sme všetci, ktorí sme tam sedeli, pokladali za politický zhodný, pretože by národné rady nielen vtiahol do procesu prebudovania nových štátoprávnych pomerov oveľa zodpovednejším spôsobom, ako doteraz, ale že by im stanovil jasnú hranicu, jasný dátum, po ktorom Federálne zhromaždenie bude musieť tak či onak rozhodnúť. Toho 17. alebo prijmeme návrh na ústavnú zmenu, alebo potvrdíme status quo.

Teraz by som si vás dovolil vyzvať k hlasovaniu o návrhu politického grémia. Podotýkam ešte raz - zástupcovia politických klubov s výnimkou klubu Slovenskej národnej strany s týmto riešením súhlasili.

(13.26 hodin)

Kto súhlasí s týmto postupom, nech zdvihne ruku a stisne tlačidlo! (Hlasuje se.) (SN 89, SL 88) Snemovňa národov osemdesiatdeväť, Snemovňa ľudu osemdesiat osem. Ďakujem.

Kto je proti? (Hlasuje se.) (SN 11, SL 3) Snemovňa národov jedenásť, Snemovňa ľudu traja. Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (Hlasuje se.) (SN 10, SL 9) Snemovňa národov desať, Snemovňa ľudu deväť. Ďakujem.

Teraz by som požiadal pána poslanca Tahyho zo Snemovne národov, aby vás oboznámil s listom, ktorý politické grémium odoslalo predsedníctvam Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady.

Poslanec SN M. Tahy: Vážené Federálne zhromaždenie, vážení hostia. Politické grémium v dopoludňajšom rokovaní prijalo nasledujúci text listu, ktorý bol odoslaný predsedom obidvoch národných rád:

"Vážené Predsedníctvo Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady. Politické grémium Federálneho zhromaždenia ČSFR na svojom rokovaní vo štvrtok dňa 23.1.1992 dospelo k názoru, že prijatie novelizácie troch hláv ústavného zákona č. 143/1968 Zb. je spojené aj s úspešným dojednaním zmluvy o štátoprávnom usporiadaní medzi národnými radami Českej republiky a Slovenskej republiky. V tejto súvislosti politické grémium Federálneho zhromaždenia ČSFR vyzýva svojich kolegov v národných radách, aby zintenzívnili rokovania o príslušnej zmluve a aby s výsledkom svojich rokovaní oboznámili Federálne zhromaždenie ČSFR do 15. februára 1992. Snemovne Federálneho zhromaždenia by tak mohli na obnovenom rokovaní 20. schôdze zaujať konečné stanovisko k novelizovaným hlavám Ústavy, ktoré na federálnej úrovni riešia vzťahy medzi mocou zákonodarnou, vládou ČSFR a hlavou štátu.

Prerušením rokovania o ústavných zmenách chce Federálne zhromaždenie vyjsť národným radám v ústrety pri spoluzodpovednosti na tvorbe nového štátoprávneho usporiadania."

Tento text listu bol po telefonickom rozhovore s obidvoma predsedami národných rád zaslaný faxom do Bratislavy. Pôvodný zámer politického grémia, aby bol osobne doručený prostredníctvom reprezentantov politického grémia, sme zmenili na základe toho, že by pravdepodobne rokovania obidvoch predsedníctev v Bratislave skončili skôr, ako by sa tam naši reprezentanti dostali.

S textom tohto znenia som osobne telefonicky oboznámil pána predsedu Slovenskej národnej rady Františka Mikloška a nemal voči nemu žiadne výhrady. Ďakujem za pozornosť.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Ja len doplním, že s odfaxovaným stanoviskom politického grémia boli dnes pravdepodobne oboznámení členovia predsedníctev obidvoch národných rád, ktoré spolu rokujú v Bratislave a dúfame, že ich tento apel ovplyvní v pozitívnom slova zmysle.

Teraz sa o slovo prihlásil prvý podpredseda FZ ČSFR profesor Jičínsky. Dávam mu slovo.

První místopředseda FS Z. Jičínský: Vážené Federální shromáždění, moje sdělení je organizační. Prosím poslance, kteří jsou iniciátory návrhu pod číslem 1074, to je návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákona č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, ve znění zákonného opatření přesednictva Federálního shromáždění č. 208/1990 Sb., to je poslance Bendu, Petra Kučeru, Josefa Mečla, Josefa Oleje, Antona Ondrejkoviče, Aloise Rajniče, Jiřího Rumla, Jana Sokola, Věnka Šilhána, Ernesta Valka, Jana Vosčeka, aby se po skončení této schůze dostavili do zasedací místnosti číslo 026.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. O slovo požiadal predseda Najvyššieho súdu federácie dr. Otakar Motejl, ako zástupca prezidenta pri prerokúvaní niektorých osnov zákonov.

Předseda Nejvyššího soudu ČSFR O. Motejl: Vážený pane předsedající, vážené Federální shromáždění, vystupuji zde opět v roli zástupce pana prezidenta jako navrhovatele některých zákonů, které jsou předmětem tohoto jednání.

Před chvílí jste přijali usnesení, kterým se projednání bodu 5 této schůze překládá na dobu po 15. únoru. Pokud pan předsedající informoval v dalším programu, nebyla v něm učiněna další zmínka, kdy bude projednáván bod 6 programu této schůze tak, jak byl přijat, týkající se návrhu ústavního zákona, který předkládá pan prezident, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143 z roku 1968, tisk 1078.

Pan prezident žádá, aby bylo možno tento jeho návrh projednat ne v návaznosti na bod 5, jehož projednání je přerušeno nebo odloženo, aby byl tento bod programu projednán ještě v rámci původního časového programu této schůze v průběhu ledna 1992, přičemž chce připomenout příslib předsednictva Federálního shromáždění z prosince 1991, že Federální shromáždění v lednu 1992 se bude zabývat jím předloženými zákony.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Predsedníctva snemovní sa budú zaoberať touto žiadosťou a stanovia riešenie. Zatiaľ vám ďakujem za prítomnosť.

O slovo sa hlási poslanec Karel Novosád, ktorý chce reagovať na to, čo tu odznelo na úvod schôdze.

Poslanec SL K. Novosád: Ohrazuji se proti způsobu, kterým zde vystoupil poslanec Zlocha a hrubě zkreslil celý včerejší večerní incident. Rád bych sdělil jednu skutečnost, kterou neřekl, a to k tomu, že kolega Zelenay mne obvinil veřejně, že jsem způsobil smrt jeho matky. Mnozí si pamatujete, že podobná situace vznikla už v předchozím parlamentu. Moje reakce byla sice na jedné straně dostatečně razantní, ale v žádném případě se nejednalo ani o napadení, pouze o vysvětlení celé situace. Rád bych řekl, že kolega Zelenay se snaží z toho udělat nacionální konflikt a já do dnešního dne neposuzuji a ani nebudu posuzovat lidi pro příslušnost k jednotlivým národům, ale spíš podle charakteru.

Vzhledem k tomu, že toto je prolongovaná věc, která se táhne od doby, kdy mne kolega Zelenay obvinil z podobné věci v minulém parlamentu, domnívám se, že celá záležitost by se měla přešetřit a oznámit její výsledky celému parlamentu.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Urobí tak príslušný mandátový a imunitný výbor. Ešte jedna poznámka pána poslanca Zlochu.

Poslanec SN J. Zlocha: Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, musím podotknúť, že my sme pána poslanca Novosáda k nášmu stolu nepozvali. Ja som sedel s pánom Ondrejkovičom... (Smích v sále.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Túto záležitosť vydajte ako svedectvo na mandátovom a imunitnom výbore. My to nepotrebujeme počuť.

Poslanec SN J. Zlocha Len dokončím vetu. Prišiel vtedy, keď si k nám prisadol pán Zelenay a začal nadávať.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Skutočne tieto detaily nepotrebujeme počuť.

Mám tu niekoľko výziev. Chcem apelovať na predsedov všetkých výborov, ktorí majú rozpracovanú istú agendu, aby dnes zorganizovali schôdzu svojich výborov. Ďalej prosím členov komisie pre ľudské práva a menšiny, aby ostali v tejto miestnosti po zasadnutí.

Prosím, pán poslanec Šlápota. Azda smiem dohovoriť.

Poslanec SL J. Šlápota: Pane přesedající, myslím, že když jsme teď byli nepatrně seznámeni s tím, jak vlastně k těmto sporům došlo, jestli by ti páni poslanci, kteří toto způsobili, si to neměli ve stejném prostředí znovu vyříkat a netahat to na půdu parlamentu.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ja som ich tiež prosil, aby nás s tým neoboznamovali.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, končím dnešný tretí, veľmi krátky deň 20. spoločnej schôdze a pozývam vás zajtra o 9.00 hodine na program interpelácie, odpovede na interpelácie a správa o dodržiavaní ľudských práv.

Pán poslanec Prokop si praje ešte niečo oznámiť.

Poslanec SN M. Prokop: Poprosil bych poslance výborů sociálních a kulturních obou sněmoven, aby bezprostředně po skončení schůze přišli do místnosti X. Bod, který jsme měli projednávat zítra, projednáme dnes.

(Schůze přerušena ve 13.36 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP