Čtvrtek 19. prosince 1991

19. společná schůze SL a SN 19. 12. 1991

9. den - čtvrtek 19.12.1991

(Jednání zahájeno v 9.20 hodin.)

Přítomno: 133 poslanců Sněmovny lidu
68 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
64 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice


Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adámek M., Andelová, Bakšay, Bartončík, Dienstbier J. st., Dlouhý, Hrušovský, Jambor, Kavan, Klaus, Kňažko, Langoš, Minka, Miller, Sahligerová, Šidík, Vrchovský

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Arnošt, Mlčák, Němec, Ovčačíková, Pernica Fr., Sokol, Uhl

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Čalfa, Gémesi, Hrivík, Kováč Marián, Mečiar, Mináč, Posluch, Roman, Slota, Vicen, Vosček

(Schůze opět zahájena v 9.20 hodin.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hosté, zahajuji devátý den 19. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů.

Pokračujeme v jednání o bodu, který jsme začali projednávat včera. Na programu máme vládní návrh zákona o úpravě a vypořádání majetkových vztahů v družstvech (tisk 1047) a návrh usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 1144).

Než přistoupíme k projednávání tohoto bodu, chtěl jsem seznámit poslance s výsledkem volby kandidáta na ústavního soudce, ale protože nemáme k dispozici zápis, učiním tak později.

Současně sděluji, že v průběhu jednání se dnes uskuteční volba člena prezídia Fondu národního majetku. Prosím o technické zajištění volby.

Protože mně byl právě doručen zápis o volbě, poprosil bych předsedu volební komise pana poslance Čičmance, aby přednesl svoji zprávu.

Poslanec SL P. Čičmanec: Vážené Federálne zhromaždenie, o včerajšej voľbe sudcu Ústavného súdu ČSFR v druhom kole za Snemovňu ľudu prečítam tento zápis.

Zápis o voľbe kandidáta na funkciu Ústavného súdu ČSFR v druhom kole.

Komisia poslancov Federálneho zhromaždenia, ktorú Snemovňa ľudu zvolila pre tajnú voľbu kandidátov do funkcie Ústavného súdu ČSFR oznamuje, že poslancom bolo odovzdaných 102 hlasovacích lístkov. Po skončení hlasovania komisia zistila: Hlasovania sa zúčastnilo 102 poslancov, hlasovania sa zdržali 4 poslanci. odovzdaných bolo celkom 98 platných hlasovacích lístkov, neplatných hlasovacích lístkov bolo 19.

Za dr. Jana Blažka bolo odovzdaných 11 hlasov, za dr. Irenu Karpíškovú bolo odovzdaných 68 platných hlasov.

Volebná komisia zistila, že nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov získala dr.Irena Karpíšková.

18.12.1991.

Môj podpis a podpisy členov volebnej komisie.

Zápis o voľbe kandidáta na funkciu sudcu Ústavného súdu ČSFR, druhé kolo. Komisia poslancov Federálneho zhromaždenia, ktorú Snemovňa národov zvolila pre tajnú voľbu kandidátov do funkcie sudcov Ústavného súdu ČSFR oznamuje, že poslancom bolo odovzdaných 104 hlasovacích lístkov. Po skončení hlasovania komisia zistila: Hlasovania sa zúčastnilo 94 poslancov, hlasovania sa zdržalo 10 poslancov.

Odovzdaných bolo 93 platných hlasovacích lístkov, neplatný hlasovací lístok bol jeden.

Za dr. Jana Blažka bolo odovzdaných 19 hlasov, za dr. Irenu Karpíškovú bolo odovzdaných 60 hlasov.

Volebná komisia zistila, že nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných získala dr. Irena Karpíšková.

Poznámka: Ani s jedným z kandidátov nesúhlasilo 14 poslancov.

V Prahe dňa 14.12.1991

Podpisy predsedu poslanca Morica a členov komisie.

Vzhľadom na to, že v obidvoch snemovniach získala nadpolovičnú väčšinu hlasov dr. Karpíšková, pokladám ju za zvolenú za kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu ČSFR. (Potlesk.)

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 250)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji panu poslanci Čičmancovi za přednesenou zprávu o volbě a přistoupíme k projednávání našeho bodu programu, tedy vládního návrhu zákona o úpravě a vypořádání majetkových vztahů v družstvech.

Vyslechli jsme včera zprávy zpravodajů a dohodli jsme se, že při dnešním zahájení vystoupí za vládu pan ministr Dlouhý. Já mu tímto uděluji slovo a současně ho vítám mezi námi. S technickou poznámkou se hlásí pan poslanec Magyar.

Poslanec SL F. Magyar: V mene poslankýň a poslancov ľavého kúta Snemovne ľudu obraciam sa na všetkých kolegov a kolegyne, aby vzali ohľad na naše kolegyne, ktoré pred Vianocami majú dosť práce aj doma a nepreťahovali zbytočne schôdzu. Z toho dôvodu žiadam, aby sme odhlasovali obmedzenie dĺžky jednotlivých príspevkov na 10 minút, a to s platnosťou až do konca 19. spoločnej schôdze Snemovne ľudu a Snemovne národov. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Konstatuji, že tuto poznámku vítají i muži.

Jestli, pane ministře, dovolíte, protože jsme usnášení schopni, bych dal o této věci hlasovat.

Předně bychom měli dát slovo nejdříve zástupcům politických klubů. Já bych prosil, kdyby představitelé klubů, kteří mají za klub vystoupit, podali písemné přihlášky do rozpravy, abych je mohl zařadit. Bylo by dobré, kdyby nejdříve pokud možno odezněly všechny klubové příspěvky a zástupci klubů by měli - domnívám se, že bychom se měli dohodnout - neomezený časový limit, ale pak v rozpravě poslanecké bychom svým hlasováním stanovili časový limit 10 minut. Není-li proti tomuto návrhu žádná zásadní námitka, dal bych o něm hlasovat.

Poslanec SL F. Magyar: Môj návrh znie: Obmedzenie pre všetkých a to až do konca 19. spoločnej schôdze.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Pokud se zástupci klubů nehlásí proti, tak dávám odhlasovávat zásadní limit pro všechny členy v rozpravě na 10 minut. Kolega Mečl, prosím.

(Poslanec SN J. Mečl pronesl krátkou připomínku z místa, mimo mikrofon - neslyšitelná.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Poslanec Mečl navrhuje, že bychom měli limit zástupcům klubů povolit delší. Ještě poslanec Wagner.

Poslanec SL J. Wagner: Domnívám se, že by bylo lepší o tom hlasovat po vystoupení pana ministra Dlouhého, protože bude jasné, jestli zástupci klubů limity potřebují.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Nezlobte se, to není rozhodující argument. Dávám hlasovat o návrhu poslance Magyara, zásadně omezit vystoupení v rozpravě pro všechny vystupující na 10 minut. Hlasujete tedy o tomto návrhu.

Táži se poslanců obou sněmoven, kdo je pro takto omezenou řečnickou lhůtu, nechť hlasuje! (Hlasuje se.)

(9.30 hodin)

(SN 67, SL 81) (Potlesk.)

Kdo je proti, nechť hlasuje! (Hlasuje se.) Děkuji.

(SN 7, SL 1)

Kdo se zdržel hlasování, nechť hlasuje! (Hlasuje se.) Děkuji.

(SN 12, SL 14)

Obě sněmovny uvedený návrh odsouhlasily.

Takže uděluji konečně slovo ministru federální vlády panu Dlouhému. Prosím, aby se ujal slova.

Ministr hospodářství ČSFR V. Dlouhý: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych předem omluvil svoji hlasovou i ostatní tělesnou indispozici - já vůbec tělesně poslední dobou jsem čím dál víc indisponován - ale tentokrát mě skutečně postihla silná chřipka. Prosím, abyste mne tedy v tomto směru omluvili.

Jak jsem včera přislíbil, vyjádřím se dnes za navrhovatele ke společné zprávě hospodářských výborů a uvedu stanovisko vlády k tam předloženým návrhům.

Již včera jsem uvedl, že vláda se během nesnadného procesu formování vládního návrhu tohoto zákona snažila najít politický i věcný kompromis. Z tohoto hlediska i vláda pohlíží na politickou dohodu, o které informovali včera oba páni zpravodajové a která vznikla na půdě Federálního shromáždění. Vidí proto společnou zprávu - tisk 1144 - jako pokračování procesu hledání takového kompromisu.

Není prosím pravdou, že by vláda, vládní orgány, jednotlivé složky státní administrativy na jakémkoli ministerstvu, která se zabývala tímto zákonem, zevrubně nediskutovaly všechny otázky, to znamená i ty otázky, které se staly předmětem návrhů uvedených v tisku 1144. Připomínám však včerejší slova pana zpravodaje Šterna, když charakterizoval problém, který je v základě veškerých sporů - totiž problém, jak pohlížet na družstva - zda tato družstva družstvy jsou, či nikoli. Vědoma si i zmíněných rozporných skutečností, vláda akceptuje řadu změn uvedených ve společné zprávě hospodářských výborů, avšak s následujícími výjimkami. V případě těchto výjimek se domníváme, že otázka je tak komplikovaná, že ponecháváme na Federálním shromáždění, aby o nich rozhodlo hlasováním. Ale aby bylo jasno, musím konstatovat, že za navrhovatele nesouhlasíme s následujícími třemi body.

Paragraf 6, odst. 5 písm. g) - rozhodování o formě existence družstva. Přesněji odst. 5 je uveden návěštím "transformační projekt musí obsahovat... až písm. g)" v návrhu společné zprávy hospodářských výborů "návrh, aby družstvo po transformaci 1. působilo dále, 2. rozdělilo se na více družstev, 3. přeměnilo se na jednu nebo více právnických osob atd." S tímto rozšířením § 6 odst. 5 písm. g) vláda nesouhlasí. Zastáváme názor, který byl již ve vládním návrhu, že v současné situaci o družstvu mohou rozhodovat pouze členové. Pokud by rozhodovala celá valná hromada, rozhodovaly by osoby, které nejsou členy družstva, případně společnosti, o formě podnikání jiných osob. Celý proces by mohl být kvalifikován jako vnucování určité právní formy, a tím i vnitřního režimu, k vnucování formě skládání vkladů a jiné majetkové účasti nečleny, kteří ani do takové společnosti nehodlají vstoupit. Byl by problém kolem porušování obchodního zákoníku a jiných právních norem.

Za druhé - § 12 písm. a) - váha hlasu, který se potom promítá i do § 7. Odmítnutí tohoto návrhu vládou v podstatě vychází ze stejné argumentace jako v případě § 6 odst. 5 písm. g). Jde tam současně i o - podle našeho názoru - určité problémy zformulované v § 12 a).

Konečně třetí věc - § 24 odst. 2. Jakkoli chápu důvody, které navrhovatele vedly k novému zařazení odst. 2 do § 24, tento proces by vedl dnes k vyvlastnění bez náhrady bez ohledu na to, že se týká jen bezúplatného převodu rozhodnutím zakladatele ze státních podniků do majetku družstev, protože tento majetek byl do družstva právoplatně převeden podle platných zákonů rozhodnutím státu nebo příslušného ministerstva. Současný družstevní majetek by tak byl privatizován podle zákona č. 92. Obáváme se, že by nešlo o transformaci, že by šlo nejprve o vyvlastnění. Proto s dikcí uvedených tří paragrafů nemohu vyjádřit souhlas, nemám k tomu ani od vlády mandát. Předpokládám proto, že v tomto směru u zmíněných tří paragrafů a odstavců platí zatím původní vládní návrh.

Co se konkrétně týče ostatních případů, za navrhovatele uvádím, že souhlasím se změnami, které se týkají § 1, 2, 3. Akceptuji koncept transformační rady, tedy § 4a) a 4b) s tím, že za navrhovatele upozorňuji na určitou nekonzistenci u § 4b) mezi odst. 1 písm. a), č. 2, odst. 1 písm. d) a odst. 1 písm. f). Při včerejší večerní diskusi jsme konstatovali, že tato tři písmena, se do určité míry překrývají. Dále za navrhovatele akceptuji § 5 - kromě poslední věty odst. 2 písm. a), tedy větu "k této částce se připočte další částka ve výši 10 % čistého jmění". V § 5 po zevrubné diskusi chápeme důvody, které vedly k zařazení odst. 4, nicméně nepovažujeme jej za dobře formulovaný. Dále akceptuji změny v § 6, kromě již zmíněného písm. g). Akceptuji změny v § 7 - kromě dikce týkající se váhy hlasu; změny v § 8, změny v § 9a), 10, 10a), 11 a 12. Již jsem se zmínil o § 12a), že není vládou akceptován. Za navrhovatele akceptuji změny v § 13a), 14, 16, 20 a dále uvedené změny ve srovnání s vládním návrhem. Již jsem konstatoval, že vláda nesouhlasí se zařazením § 24 odst. 2.

Znovu bych chtěl připomenout, dámy a pánové, že jsme si vědomi o jak obtížnou právní normu jde. Domníváme se, že jde o otázky, které necháme ke schválení parlamentu s tím, že jestli dobře rozumím jednacímu řádu, potom změny, se kterými jsem zde vyjádřil souhlas, se stávají součástí vládního návrhu, a ty změny, se kterými jsem vyjádřil nesouhlas, by se měly stát prvními pozměňovacími návrhy k tomuto vládnímu návrhu.

Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji ministru Dlouhému. Přistoupíme teď k rozpravě. Technickou poznámku má teď pan zpravodaj Štern.

Společný zpravodaj výborů SN J. Štern: Mám jen technickou poznámku ve formě dotazu na pana ministra. Vláda nesouhlasí se čtyřmi věcmi, jak jsem pochopil. První tři věci pan ministr uvedl na začátku, to je váha hlasů, rozdělení družstev, aby to schvalovala valná hromada, a § 24. Nicméně ještě, pokud se nemýlím - a kladu to jen jako dotaz, protože to je důležité - vláda též nesouhlasila se zněním § 5 odst. 2a, poslední věta: "K této částce se připočítá další částka ve výši 10 %." Tam je nesouhlas. Děkuji.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji poslanci Šternovi. Konstatuji, že zatím jsou do rozpravy přihlášeni řečníci za poslanecké kluby HZDS, Klub levicových poslanců KSČM, Maďarské křesťanskodemokratické hnutí - Koexistence a pak ještě pan poslanec Roubal. Prosím o písemné přihlášky do rozpravy. Uděluji teď slovo panu poslanci Martinu Kontrovi za HZDS, připraví se pan poslanec Vladimír Tolar za Klub levicových poslanců KSČM.

Poslanec SN M. Kontra: Vážený pán predseda, pán predsedajúci, vážené poslankyne a poslanci, predovšetkým nie je možné súhlasiť s tvrdením spravodajcu SN poslanca Šterna, že ide o spoločnú správu hospodárskych výborov, pretože tá by musela podľa § 39 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku FZ obsahovať výsledky prerokúvania návrhu zákona o ostatných výboroch snemovní, rovnako ako stanoviská orgánov, ktorým bol návrh zákona zaslaný na vyjadrenie a takto by musela byť predložená snemovniam s ich stanoviskom ako návrh na uznesenie. Predložená pracovná tlač nemá formálne a ani obsahové náležitosti spoločnej správy, pretože chýbajú výsledky rokovaní v ôsmich výboroch, ktorým to bolo prikázané a stanovisko hospodárskych výborov k týmto pozmeňujúcim a doplňovacím návrhom. Ďalej chýbajú stanoviská národných rád a kladné stanovisko SNR je k pôvodnému návrhu. Včerajšie úvodné vystúpenie ministra Dlouhého jednoznačne vyznelo v prospech obhajoby pôvodného vládneho návrhu zákona. V dnešnom vystúpení čiastočne podcenil legislatívnu činnosť federálnej vlády, ktorá príprave návrhu zákona venovala viac ako polročnú pozornosť.

Náš poslanecký klub HZDS po preštudovaní pracovnej tlače predloženej hospodárskymi výbormi došiel k záveru, že návrh tlače 1144 podstatne mení pôvodný zmysel vládneho návrhu zákona, čo potvrdil aj spoločný spravodajca Snemovne národov poslanec Štern, keď poukázal na šesť najpodstatnejších zmien.

Bez toho, aby som opakoval, už samotným faktom vytvorenia transformačnej rady sa spochybňuje postavenie a úlohy najvyššieho demokraticky zvoleného orgánu družstva predstavenstva a komplikuje vlastný proces reštitúcie čo do času a nákladov.

Faktom vyčlenenia 25 % z čistého majetku poľnohospodárskeho družstva pre účely získania majetkových podielov formou predaja oprávneným osobám sa presadzujú zásady privatizácie ako v štátnych podnikoch formou dražieb, čím sa spochybňuje ústavný charakter majetku. Faktom preferovania vlastníkov pôdy bez ohľadu na ich členstvo v družstve pri stanovení majetkových podielov sa predlžuje proces reštitúcií za hranicu vlastných reštitučných zákonov a porušujú sa zásady reštitučných nárokov, pretože zakladajú určitý rentiérsky vzťah.

Celkove je možné konštatovať, že uvedenými zmenami sa porušuje zásada rovnosti všetkých vlastníckych foriem zakotvená v ústavnom zákone č. 100/90 Zb., a zásada družstevnej demokracie zakotvená v ústavnom zákone 23/91 Zb.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti poslanci nášho klubu navrhujú, aby základom pre rokovanie tejto spoločnej schôdze SĄ a SN nebol návrh predložený hospodárskymi výbormi, tlač 1144, pretože nesplňuje príslušné procedurálne náležitosti, ale pôvodný vládny návrh zákona, tlač 1047, pričom spoloční spravodajcovia by mali informovať plénum o výsledkoch rokovania o návrhu vo výboroch, ktorým to bolo prikázané. Autori nového návrhu môžu tento predniesť v rozprave ako pozmeňovací a doplňovací návrh. V prípade prerokúvania návrhu predloženého hospodárskymi výbormi poslanci nášho klubu ho pri záverečnom hlasovaní nebudú podporovať. Ďakujem za pozornosť.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji panu poslanci Kontrovi. Současně prosím poslankyně a poslance, aby i na překvapující výklad nereagovali hlučně. Takže teď má slovo pan poslanec Vladimír Tolar za Klub levicových poslanců KSČM a připraví se pan poslanec István Batta za Klub MKDH.


Související odkazy