Středa 18. prosince 1991

19. společná schůze SL a SN 18. 12. 1991

8. den - středa 18. 12. 1991

(Jednání zahájeno ve 14.17 hodin.)
Přítomno:130 poslanců Sněmovny lidu
67 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
61 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice


Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adámek M., Andelová, Bakšay, Bartončík, Benda, Dienstbier J. st., Hrušovský, Hubálek, Jambor, Kakačka, Kavan, Kňažko, Kopřiva, Langoš, Minka, Miller, Sahligerová, Šidík, Šilhán, Vrchovský

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Arnošt, Hlavička, Motyčka, Němec, Pernica Fr., Ransdorf, Sokol, Uhl

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Čalfa, Gémesi, Kanis, Kováč Marián, Krištofík, Mečiar, Mináč, Posluch, Roman, Slota, Tahy, Vicen, Vosček, Zelenay

(Jednání opět zahájeno ve 14.17 hodin.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, pokračujeme v rokovaní 19. spoločnej schôdze Snemovne ľudu a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia. Otváram ôsmy deň 19. spoločnej schôdze. Všetkých vás srdečne vítam, zvlášť vítam členov vlády, podpredsedu vlády a ministra financií Ing. Václava Klausa, ministra hospodárstva Vladimíra Dlouhého, ktorý je v priľahlých priestoroch, a vítam hostí.

Navrhujem vám, aby sme pristúpili k prerokúvaniu programu a síce, aby sme rokovali o týchto bodoch: Navrhujem, aby sme ako o prvom bode rokovali a prerokovali postup na zjednotenie uznesenia snemovní FZ k vládnemu návrhu zákona o ŠBČS, to bola tlač 1024, a k vládnemu návrhu zákona o bankách, tlač 1023. Potom by sme dokončili hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa doplňuje zákon 563/90 o rozpočtových pravidlách federácie, tlač 1026, a príslušný návrh uznesenia snemovní, tlač 1068. Potom by mohol nasledovať bod Správa vlády o plnení štátneho rozpočtu federácie a súhrnu štátneho rozpočtu za 1. - 3. štvrťrok 1991. To bola tlač 1087. A návrh výborov pre plán a rozpočet SN na uznesenie SN, tlač 1107. Potom by sme mohli dokončiť bod Návrh uznesenia FZ k interpelácii poslancov M. Soldáta a F. Šedivého vo veci prevodu vlastníctva k ropovodom a tranzitnému plynovodu, tlač 1101. Ďalej sme nerokovali o zákone, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 427/90 Zb., o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení zákona č. 541/90 Zb., a v znení zákona č. 429/91 Zb., to bola tlač 1112, a návrh uznesenia SĽ a SN, tlač 1141. Uskutočnili by sme aj voľbu kandidáta na člena Ústavného súdu ČSFR a otvorili by sme prerokúvanie vládneho návrhu zákona o úprave a vysporiadaní majetkových vzťahov v družstvách, tlač 1047, a návrh uznesenia SĽ a SN, tlač 1144.

Teraz by sme prešli k bodu, v ktorom by sme mali nájsť cestu k zjednoteniu uznesenia snemovní Federálneho zhromaždenia k vládnemu návrhu zákona o ŠBČS, tlač 1024, a k vládnemu návrhu zákona o bankách, tlač 1023.

Ako viete, v obidvoch prípadoch boli prijaté rozdielne uznesenia snemovní, pričom Snemovňa ľudu v obidvoch prípadoch návrh zákona schválila. Snemovňa národov v obidvoch prípadoch návrh zákona neschválila. Je treba rozhodnúť o ďalšom postupe. Chcem vám navrhnúť, aby sme postupovali v zmysle § 31 a zákona o rokovacom poriadku FZ a aby sme tieto vládne návrhy opäť prerokovali v Snemovni národov.

Navrhujem preto Snemovni národov, aby schválila uznesenie tohto znenia: "Snemovňa národov súhlasí s opätovným prerokúvaním vládneho návrhu zákona o ŠBČS a vládneho návrhu zákona o bankách na samostatnej schôdzi Snemovne národov a to ešte v dňoch konania 19. spoločnej schôdze obidvoch snemovní."

Pýtam sa, či k navrhovanému postupu máte alternatívu, či sú k nemu pripomienky? (Nejsou.) Ďakujem.

Konštatujem, že Snemovňa národov je schopná uznášať sa, a preto dávam hlasovať.

(14.25 hodin)

Kto súhlasí s návrhom uznesenia, ako som ho prečítal, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo!

(Hlasuje se.) (100 pre, 0 proti, 8 sa zdržalo hlasovania.)

Hlasovala Snemovňa národov - 100 bolo pre, nikto nebol proti a 8 sa zdržalo hlasovania. Návrh na opätovné prerokúvanie obidvoch zmienených zákonov, ešte po dobu 19. schôdze, bol schválený.

Teraz prejdeme k bodu

23

vládny návrh zákona, ktorým sa doplňuje zákon č. 563/90 Zb., o rozpočtových pravidlách federácie, tlač 526, a návrh uznesenia Snemovne ľudu a Snemovne národov, tlač 1068.

Prosím spravodajcov obidvoch snemovní, pána poslanca Ježka a Tichého, aby obsadili svoje spravodajské miesta. Rozprava o tejto záležitosti bola skončená. Pán minister Klaus si nevyžiadal záverečné slovo. Spravodajcov požiadam, aby svoje záverečné slová povedali a navrhli spôsob hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch, respektíve o texte zákona.

Společný zpravodaj výborů SL K. Ježek: Vážené sněmovny, vracíme se k tisku 1068. Bude zde třeba rozhodnout tři problémy formou hlasování.

Dva z bodů, které tento tisk obsahuje a které do něj byly zařazeny na návrh gesčního výboru, bod 4 a bod 5, nebyly doporučeny ministrem financí. Budeme tedy muset o nich rozhodnout hlasováním. Dále je tam pozměňovací návrh poslance Zemana, který zpřísňuje § 14 zákona o rozpočtových pravidlech federace.

Závěrem bych chtěl pouze říci, že ať hlasování o těchto bodech dopadne jakkoli, doporučuji, aby zákon byl přijat, poněvadž v jakékoliv podobě bude prospěšný pro naše ekonomické počínání.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Prosím pána spravodajcu Tichého, aby sa ujal slova.

Společný zpravodaj výborů SN B. Tichý: Vážený pane předsedající, vážené Federální shromáždění, domnívám se, že nebude od věci, když si velmi stručně připomeneme věcnou problematiku, abychom mohli rozhodovat s co největší pečlivostí.

Pokud máte před sebou tisk 1026 vládního návrhu a také tisk 1068, tak můžeme porovnat, že body 1 a 2 vládního návrhu jsou obsaženy v bodech 1 a 3 návrhu výborů pro plán a rozpočet celkem beze zbytku. Jedno rozšíření je spíš technicko-legislativní na příslušný odstavec, kde je to také vhodné.

Co se týče rozšíření uvedené v návrhu výboru pro plán a rozpočet, tam se žádá určité omezení přesunu rozpočtových prostředků mezi jednotlivými druhy výdajů v rámci jednotlivých kapitol a je tam uvedena podílová hodnota omezení, tedy limit 10 % z výdajů celé kapitoly. Odpovídá to zcela návrhu vlády, který je uveden v návrhu zákona o rozpočtu na rok 1992. Jestliže to odsouhlasíme zde, nebudeme se muset tímto bodem zabývat ještě v rámci devíti novel, které jsou uvedeny v návrhu zákona o rozpočtu na rok 1992. Tím potom naše jednání zjednodušíme.

Konečně je tam ještě bod 5, kterým se snaží výbory pro plán a rozpočet upravit § 21. Tomuto návrhu je vytýkána určitá nejasnost, resp. absolutnost v tom smyslu, že by ke každé položce změny prováděné v rámci státních finančních aktiv bylo nutno obstarat si předem souhlas Federálního shromáždění.

To je oprávněná výtka. Podíváme-li se na to věcně a rozebereme-li položky státních finančních aktiv, vidíme tam dva druhy příjmů, nebo dva druhy aktiv.

Jedním druhem aktiv je výsledek rozpočtového hospodaření z minulého roku, kde i bez toho má vláda za povinnost požádat o souhlas s jeho použitím Federální shromáždění. Ostatní položky jsou už různorodější, spíš náhodnějšího charakteru, takže do jisté míry je stejně zacházení s těmito aktivy omezeno.

Můžeme tedy po tomto krátkém vysvětlení přikročit k hlasování o všech třech pozměňovacích návrzích, pokud můžeme stanovisko navrhovatele za pozměňovací návrh považovat.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Upozorňujem snemovne, že pri hlasovaní o tomto návrhu, teda aj o pozmeňujúcich návrhoch, platí zákaz majorizácie.

Znamená to, že každý pozmeňujúci návrh potrebuje minimálne 38 platných hlasov v obidvoch častiach snemovne. Je to základná informácia, ktorou sa riadime pri účasti v pléne aj pri hlasovaní. Žiadam poslancov, ktorí sú v priľahlých miestnostiach, aby sa dostavili do sály.

Společný zpravodaj výborů SN B. Tichý: Prvním pozměňovacím návrhem je návrh poslance Zemana, aby se na konec bodu čtyři (jímž se upravuje odstavec dva § 14) vsunulo další zpřísnění možnosti přesunu rozpočtových prostředků tímto způsobem: U kapitoly Všeobecné pokladní zprávy činí tento podíl 5 procent... (Společný zpravodaj výborů SL K. Ježek hovoří s B. Tichým.) Upozorňuji FS na to, že účelnější bude nejdříve odhlasovat, zda tento návrh necháme jako celek v návrhu změny, rozpočtových pravidel anebo zda bude daný bod ponechán v návrhu zákona o rozpočtu na rok 1992.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ešte raz opakujem, že teda ide o bod 4, tlač 1068. Ide o to, či bod 4 v tejto podobe má byť súčasťou novely. Minister Klaus sa k tejto myšlienke vyjadril záporne. My rozhodneme hlasovaním.

Společný zpravodaj výborů SN B. Tichý: Navrhovatelé doporučují ponechat daný bod v novele zákona o rozpočtových pravidlech.

Společný zpravodaj výborů SL K. Ježek: Pan kolega se asi přeřekl, ne navrhovatelé, ale zpravodajové. Reprezentujeme výbory pro plán a rozpočet, které to tam zařadily.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Poslanec Kanis sa hlási s faktickou poznámkou.

Poslanec SN P. Kanis: Keď ide o hlasovanie, dovolil by som si upozorniť na článok 47 zákona o československej federácii.

"Výkon poslaneckého mandátu je nezlučiteľný s výkonom poslaneckého mandátu národnej rady a s výkonom funkcie prokurátora, sudcu, štátneho arbitra, vojaka z povolania, príslušníka ZNB a príslušníka Zboru nápravnej výchovy."

Keby sme znenie tohto článku mohli aplikovať aj na zložky, ktoré majú funkcie bývalého Zboru národnej bezpečnosti, dávam na zváženie, či je vhodné, aby hlasoval aj šéf tajnej federálnej polície.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: To je výklad, ktorý by sme museli nechať overiť niekým, či FBIS je nástupkyňou ZNB. Okrem toho podotýkam, že menovanie poslanca Bačinského je od 1. januára 1992. Mám za to, že poslanec Bačinský je oprávnený hlasovať.

Prosím poslancov, aby sa posadili a žiadam pracovníkov Kancelárie FZ aj pracovníkov poslaneckých klubov, aby v dobe hlasovania nechodili po snemovni a neroznášali odkazy ani iné materiály. S technickou poznámkou sa hlási poslanec Dostál.

Poslanec SN P. Dostál: Pane předsedající, promiňte, ale ze zpravodajské ohlášky nebylo jasné, o čem budeme hlasovat?

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Budeme hlasovať o tom, či v § 14 sa za ods. 1 vkladá odsek 2, znenie, ako je uvedené v príslušnej tlači. Je to bod 4 tlače. Rozumel som tomu správne, páni spravodajcovia? (Souhlas.)

Kto súhlasí s tým, aby príslušný bod ostal v znení, ako ho navrhli výbory pre plán a rozpočet, nech zdvihne ruku!

(Hlasuje se.) (SN ČR 22, SN SR 21, SL 51)

Kto je proti? (SN ČR 13, SN SR 3, SL 22)

Kto sa zdržal hlasovania? (SN ČR 29, SN SR 34, SL 40)

Za tento návrh bolo v Snemovni národov v Českej republike 22 poslancov, proti bolo 13 poslancov a hlasovania sa zdržalo 29 poslancov. V Snemovni národov Slovenskej republiky bolo za návrh 21 poslancov, proti 3 a hlasovania sa zdržalo 34 poslancov. V Snemovni ľudu bolo za návrh 51 poslancov, proti 22 a hlasovania sa zdržalo 40 poslancov.

Ani jedna snemovňa nesúhlasí s tým, aby bod 4 tlače 1068 ostal súčasťou uznesenia Snemovne ľudu a Snemovne národov k vládnemu návrhu zákona, ktorý práve prerokúvame. Prosím predkladateľa o ďalšie návrhy.

Společný zpravodaj výborů SN B. Tichý: Tím nám odpadla nutnost hlasovat o pozměňovacím návrhu poslance Zemana a můžeme hlasovat o posledním pozměňovacím návrhu. To jest, aby bod číslo 5 byl z návrhu novely tohoto zákona (jak je uvedeno v tisku 1068) vyloučen.

To je úprava § 21, že prostředků finančních aktiv lze použít jen se souhlasem Federálního shromáždění.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Spravodajca Snemovne národov odporúča, aby tento bod tam bol ponechaný. (Poslanec SN B. Tichý: Souhlas.)

Aké je stanovisko spravodajcu Snemovne ľudu?

Společný zpravodaj výborů SL K. Ježek: My potřebujeme teď říci, o čem hlasujeme. Hlasujeme o ponechání bodu 5 v usnesení. Kdo se vyjádří ano, souhlasí s tím, aby bod 5 ve znění zprávy garančního výboru číslo 1068 byl ponechán.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Nespomínam si na vyjadrenie ministra financií, či súhlasí, či jeho stanovisko bolo kladné alebo záporné. Stanovisko zakladateľa bolo záporné, minister Klaus sa k tomu vyjadrí.

Ministr financí ČSFR V. Klaus: Vyjádřil jsem problém realizovat fakticky tuto myšlenku. Jestli je záměrem Federálního shromáždění zabývat se častěji, jednou měsíčně a podobně, státními rozpočty, ať se tak Federální shromáždění rozhodne. Ale i přesto bych doporučoval, aby raději zpřísnilo vazbu na běžný rozpočet než na státní finanční aktiva, která jsou pohyblivá z různých důvodů včetně změn kursu a podobně.

Nevnáším do toho žádnou doktrinární úvahu, čistě praktickou.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Vaše stanovisko teda nie je kladné.

Vypočuli ste si stanoviská spravodajcov, stanovisko vlády, budeme hlasovať. S technickou poznámkou sa ešte prihlásil poslanec Borguľa.

Poslanec SL M. Borguľa: Ospravedlňujem sa, vážené kolegyne a kolegovia, včera som tu nebol a neviem teda, či sa o tom diskutovalo. Dal niekto k tomuto pozmeňujúci návrh, pýtam sa pána predsedajúceho. Pokiaľ nie, malo by sa vychádzať zo spravodajskej správy, nie? Pokiaľ to tak nie je, možno sa mýlim.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Pán poslanec Ježek navrhol, aby sa o tom hlasovalo zvlášť. Nepamätám sa teraz, z akého dôvodu. Prosím, aby to objasnil.

Společný zpravodaj výborů SL K. Ježek: My o tom musíme hlasovat, protože ministr financí se k tomuto bodu vyjádřil záporně. Nebylo to součástí vládního návrhu.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ide o to, či bod 5, s ktorým vláda nesúhlasí ústami ministra financií, má ostať súčasťou návrhu uznesenia snemovní v tlači 1068. Ide o to, aby § 21 znel takto: "Prostriedky štátnych finančných aktív možno použiť len so súhlasom Federálneho zhromaždenia."

Budeme hlasovať o tom, kto bude súhlasiť s tým, aby bod 5 ostal súčasťou správy. Na otázku "áno" odpovedáme, že súhlasíme s tým, aby tá vec ostala tak, kde je.

(14.42 hodin)

Kto súhlasí s tým, aby tento bod bol súčasťou správy, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo!

(Hlasuje se.) Ďakujem.

(SN ČR 19, SR 20, SL 45)

Kto je proti? (SN ČR 28, SR 10, SL 19)

Kto sa zdržal hlasovania? (SN ČR 19, SR 27, SL 49)

V Snemovni národov Českej republiky 19 za, 28 proti a 19 sa zdržalo hlasovania, v Snemovni národov Slovenskej republiky 20 za, 10 proti a 27 sa zdržalo hlasovania, v Snemovni ľudu 45 za, 19 proti, 49 sa zdržalo hlasovania. Ani jedna zo snemovní nesúhlasila, aby bod 5 bol súčasťou uznesenia snemovní. Prosím spravodajcov, aby navrhli ďalší postup.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP