Úterý 17. prosince 1991

19. společná schůze SL a SN 17. 12. 1991

7. den - úterý 17.12.1991

(Jednání zahájeno ve 13.20 hodin.)

Přítomno:111 poslanců Sněmovny lidu
69 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
60 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice


Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adámek M., Andelová, Bakšay, Bartončík, Benda, Borguľa, Černý J., Čič, Dienstbier J. st., Dlouhý, Honner, Hrušovský, Hubálek, Jambor, Kakačka, Kavan, Kňažko, Kopřiva, Kováč, Laluha, Langoš, Magyar, Miller, Nazari - Buřivalová, Nováková, Rajnič, Sahligerová, Soboňa, Suchánek, Szöcs, Šidík, Šimko I., Tvrdá, Világi, Voleník, Vrabec, Vrchovský, Záležáková, Zán

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Houška, Němec, Pernica, Sláma, Sokol, Uhl

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Čalfa, Gémesi, Kováč Marián, Krištofík, Mečiar, Mináč, Molnár J., Posluch, Roman, Seman, Slota, Vicen, Vincze, Vošček, Glosíková

(Schůze zahájena ve 13.20 hodin.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážené Federálne zhromaždenie, vážení hostia, dovoľte mi, aby som zahájil 7. deň 19. spoločnej schôdze Snemovne ľudu a Snemovne národov a všetkých vás čo najsrdečnejšie privítal. Zvlášť vítam podpredsedu federálnej vlády a ministra financií, poslanca Václava Klausa.

Chcem vám navrhnúť, aby sme dnes prerokovali tento program:

- vládny návrh zákona, ktorým sa doplňuje zákon č. 563/90 Zb. o rozpočtových pravidlách federácie (tlač 1026) a návrh uznesenia Snemovne ľudu a Snemovne národov (tlač 1068)

- vládny návrh zákona, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 427/90 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení zákona č. 541/90 Zb. a v znení zákona č. 429/91 Zb. (tlač 1112), a návrh uznesenia Snemovne ľudu a Snemovne národov (tlač 1141)

- správu federálnej vlády o plnení štátneho rozpočtu federácie a súhrnov štátnych rozpočtov za I. - III. štvrťrok 1991 (tlač 1087) a návrh výboru pre plán a rozpočet Snemovne národov na uznesenie Snemovne národov (tlač 1107)

- návrh uznesenia Federálneho zhromaždenia k interpelácii poslancov Soldáta a Šedivého vo veci prevodu vlastníctva k ropovodom a tranzitnému plynovodu (tlač 1101)

- voľba kandidáta na funkciu člena Ústavného súdu federácie.

Potom by som vám chcel ešte navrhnúť prerokovanie postupu k zjednoteniu uznesení snemovní Federálneho zhromaždenia k vládnemu návrhu zákona o ŠBČS (tlač 1024) a k vládnemu návrhu zákona o bankách (tlač 1023).

Bol som informovaný, že do tejto chvíle nepriletelo lietadlo s poslancami z Východoslovenského kraja, presnejšie lietadlo z letiska Košice. Navrhujem vám, aby sme aj cez to dnešné rokovanie skončili o 18.00 hodine, pretože je treba, aby ešte večer zasadali výbory kultúrne a sociálne a pripravili svoje stanoviská k návrhu zákona o štátnom rozpočte pre výbory pre plán a rozpočet, ktoré tieto stanoviská potrebujú integrovať do svojej správy. Dnes večer by tiež mali ešte zasadať výbory hospodárske a dokončiť správu k zákonu o transformácii družstiev tak, aby návrh tohto zákona mohol byť zajtra ráno o 8.00 hodine rozdaný poslancom do skriniek.

Počíta sa s tým, (túto vec ešte spresníme v priebehu dnešnej schôdze), že zajtra ráno o 9.00 hodine zasadnú poslanecké kluby, zoznámia sa s návrhom transformačného zákona, zaujmú k nemu stanovisko, o 13.00 hodine by potom zasadalo politické grémium, ktoré by sa prednostne zaoberalo stanoviskami klubov k transformačnému zákonu, a o 14.00 hodine zajtra by pokračovala schôdza bodmi, ktoré vám navrhnem schváliť na konci dnešného dňa.

Teraz by som prosil podpredsedu vlády Ing. Klausa, aby nás uviedol do problematiky rozpočtových pravidiel a plnenia štátneho rozpočtu za tri štvrťročia.

Místopředseda vlády ČSFR a ministr financí V. Klaus: Nejprve k pořadí. Vy jste uvedl dva zákony a teprve na třetím místě plnění státního rozpočtu za tři čtvrtletí. Já jsem chtěl poprosit, jestli bychom mohli spojit tyto dvě rozpočtové věci.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Prosím vás, poradie ako som ho uviedol, si nevšímajte. Na programe sú vaše dve prvé záležitosti a potom budeme jednať o zákone č. 427. Dávam vám slovo.

Místopředseda vlády ČSFR a ministr financí V. Klaus: Vážené Federální shromáždění, návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 563/90 Sb., o rozpočtových pravidlech federace, byl vypracován na základě požadavku vaší 17. společné schůze z 27. září t.r. Při projednávání vládní zprávy o plnění státního rozpočtu za první pololetí roku tehdy požádalo Federální shromáždění vládu, aby ještě před návrhem státního rozpočtu na r. 1992 předložila novelu rozpočtových pravidel federace zejména ve smyslu prohloubení rozpočtové suverenity Federálního shromáždění a zvýšení jeho kontrolní funkce. Se základním principem, tedy s potřebou zvýšit proti dnešní situaci rozpočtové pravomoci Federálního shromáždění vláda souhlasí. V tomto duchu byl vypracován i vládní návrh novely rozpočtových pravidel. Navrhuje se v něm omezit rozsah změn, které může v rozpočtu provádět v průběhu rozpočtového roku vláda bez předchozího souhlasu FS a o nichž jen parlament následně informuje.

Z různých hledisek jsme velmi odpovědně také posuzovali nejen nezbytný rozsah vládních oprávnění, ale také požadavek jejich zcela jednoznačného vymezení. Jde o to, aby v průběhu roku pokud možno nedocházelo ke sporům, která opatření vyžadují předběžného souhlasu FS a kdy stačí jen následný parlamentní souhlas, tedy souhlas při schvalování státního závěrečného účtu.

Především tento důvod, tedy důvod přesnosti a jednoznačnosti při vymezení toho, co vyžaduje již předchozí souhlas parlamentu, vedl k tomu, že vláda v zákoně o rozpočtových pravidlech federace, konkrétně v jeho § 13 odst. 2, navrhuje "pouze" doplnit odkaz na to, že hranice vládních pravomocí měnit rozpočet v průběhu roku stanoví roční rozpočtový zákon.

V § 2 vládního návrhu zákona o státním rozpočtu federace na rok 1992, který jste již také obdrželi, jsou pak takovéto hranice velmi přesně stanoveny. S tímto postupem vyslovily svůj souhlas prakticky všechny výbory obou sněmoven až na gesční výbory pro plán a rozpočet. Ty navrhují řešení jiné, chtějí stanovit hranice vládních pravomocí přímo v textu zákona o rozpočtových pravidlech.

Přesto doporučuji, aby dnešní společná schůze sněmoven přijala vládní návrh. Jeho předností je to, že v ročním rozpočtovém zákoně jsou uvedena kvantitativní omezení pravomocí vlády přímo v číselných přílohách rozpočtu. Avšak i tehdy, kdyby se FS přiklonilo k tomu, aby tyto otázky byly řešeny přímo v zákoně o rozpočtových pravidlech, nepovažuji za možné souhlasit s některými pozměňujícími formulacemi, které navrhují výbory pro plán a rozpočet. Jde o tyto navrhované změny rozpočtových pravidel:

1. Faktický zákaz jakýchkoliv přesunů prostředků mezi jednotlivými rozpočtovými kapitolami, který je obsažen v nově navrženém (podle návrhu výborů pro plán a rozpočet) druhém odstavci § 14 rozpočtových pravidel.

2. O navrhovanou změnu oprávnění k dispozicím s prostředky státních finančních aktiv, tj. § 21 zákona o rozpočtových pravidlech.

K prvnímu problému bych chtěl říci následující: výbory pro plán a rozpočet navrhují, aby bylo možno provádět přesuny rozpočtových prostředků bez souhlasu (rozumějme bez předběžného souhlasu) Federálního shromáždění jen v rámci jednotlivých kapitol rozpočtu.

Prosil bych vás o zvážení, zda pro skutečnou kontrolu rozpočtového hospodaření vlády považujete za opravdu nezbytné, aby na váš předběžný souhlas byly vázány všechny vzájemné delimitace prostředků mezi jednotlivými resorty. My máme pocit, že se tím mění účelový charakter rozpočtových prostředků a máme pocit, že by pro tyto účely mohla stačit následná kontrola Federálním shromážděním při státním závěrečném účtu.

Stejně tak mám za to, že rozpouštění rozpočtových rezerv, o jejichž výši, případně dokonce o jejichž účelovém určení, parlament vždy rozhodne při schválení konkrétního rozpočtu, že by toto rozpouštění mohlo být v průběhu roku v operativní pravomoci vlády. Domnívám se, že pro parlamentní kontrolu postačuje, když vláda při závěrečném účtu předloží Federálnímu shromáždění potřebný odpočet. Nedovedeme si technicky představit, že by Federální shromáždění chtělo suplovat odbor státního rozpočtu federálního ministerstva financí, že by se chtělo minimálně každý měsíc zabývat detaily státního rozpočtu. I při tomto měsíčním projednávání by došlo k řadě ztrát z prodlení.

Ke druhému problému - výbory pro plán a rozpočet navrhují novou formulaci § 21 rozpočtových pravidel, podle nichž by bylo při použití prostředků státních finančních aktiv vždy, tedy v každém případě třeba souhlasu Federálního shromáždění. Vládní návrh s takovou změnou nepočítá. Nový návrh zní na první pohled lákavě. Kdo z nás by nepropadl někdy dojmu, že vláda má mimo řádně schválené výdaje v rozpočtu ještě jakési zvláštní další fondy, státní finanční aktiva, z nichž hradí temné a neprůhledné operace. Musím ale konstatovat, že tomu tak není. Jakési mimorozpočtové financování ze státních finančních aktiv není možné. Federální shromáždění ostatně dostává o pohybech státních finančních aktiv podrobné zprávy při státních závěrečných účtech. Zůstává tedy otázka, zda stačí tato následná kontrola nebo mají-li být i tyto všechny operace ze státních finančních aktiv projednávány a schvalovány parlamentem předem.

Musím upozornit, že charakter jednotlivých položek státních finančních aktiv je velmi různorodý. Jsou to nejen skutečné úspory státu i depozita vzniklá z přebytků rozpočtového hospodaření v minulých letech, tedy tzv. státní finanční rezervy. Ale jsou to také různé majetkové účty pohledávek státu, zejména ve vztahu k zahraničí, které se v korunovém vyjádření - a o toto korunové vyjádření ve státních finančních aktivech jde - v průběhu roku mění již prostým technickým promítnutím kursových rozdílů, rozdílů podle aktuálních měn devizového kursu, aniž na vztahu mezi ČSFR jako věřitelem a jiným státem jako dlužníkem se cokoliv změnilo. Nedomníváme se, že je třeba účetní operace tohoto typu schvalovat ve Federálním shromáždění.

Vládní návrh novely rozpočtových pravidel proto neuvažuje s žádnou změnou současného stavu § 21, kdy na předchozí souhlas Federálního shromáždění je vázáno pouze použití prostředků vzniklých z prostředků rozpočtového hospodaření federace v minulých letech, zatím co s ostatními finančními aktivy, tedy především s pohledávkami a s majetkovými právy, nakládá sama vláda, která potom při závěrečném účtu o celkovém složení pohybu a výsledném stavu státních finančních aktiv i pasiv podává Federálnímu shromáždění zprávu.

Mimo otázky pravomoci vlády v rozpočtovém hospodaření, o nichž jsem dosud hovořil, obsahuje vládní návrh také další doplnění rozpočtových pravidel o rozpočtovém určení výnosu nově zaváděné dovozní daně. Vzhledem k charakteru této daně se navrhuje, aby byla dělena mezi státní rozpočet federace a státní rozpočty obou republik stejným způsobem jako je tomu v dnešní době u daně z obratu. S touto daní je situace obdobná.

To je tedy názor vlády, úvodní slovo vlády k projednávání vládního návrhu zákona na doplnění zákona o rozpočtových pravidlech federace. Děkuji za pozornost.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem pánu ministrovi Klausovi. Konštatujem, že tento vládny návrh bol prikázaný k prerokovaniu výborom pre plán a rozpočet, výborom ústavnoprávnym, výborom zahraničným, výborom branným a bezpečnostným, výborom hospodárskym, výborom sociálnym a kultúrnym a výborom pre životné prostredie. Prípravou stanoviska k návrhom príslušného uznesenia boli poverené výbory pre plán a rozpočet a členovia týchto výborov pán poslanec Ježek za Snemovňu ľudu a pán poslanec Tichý za Snemovňu národov boli určení ako spravodajcovia k tomuto vládnemu návrhu. Prosím teraz spravodajcov, aby sa ujali slova.

Společný zpravodaj SL K. Ježek: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážené sněmovny. Je vám předkládán ke schválení vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 563/90 Sb., o rozpočtových pravidlech. Ve Federálním shromáždění návrh projednaly výbory hospodářské, ústavně právní, zahraniční, výbory pro životní prostředí, výbory sociální a kulturní, výbory branné a bezpečnostní a v roli garančních výborů také výbory pro plán a rozpočet. Všechny uvedené výbory s návrhem zákona souhlasí a po zapracování několika změn jej doporučí ke schválení.

K návrhu zákona se rovněž vyjádřily Česká a Slovenská národní rada. Ze Slovenské národní rady bylo doručeno usnesení národohospodářského a rozpočtového výboru ze dne 21. 11. 1991, ve kterém je vyjádřen nesouhlas s vládním návrhem. V samotném usnesení není zdůvodněn tento nesouhlas a blíže se k němu vyjádří ještě můj kolega, zpravodaj ze Sněmovny národů.

Výbor ústavně právní Slovenské národní rady dne 2. 12. 1991 se usnesl návrh na změnu a doplnění rozpočtových pravidel federace neprojednávat vzhledem k nepřítomnosti zástupce navrhovatele.

Z České národní rady byla doručena společná zpráva výborů ústavně právního, rozpočtového a kontrolního a výboru národohospodářského, datovaná 29. listopadu 1991, ve které je doporučováno Federálnímu shromáždění, aby návrh uvedeného zákona o změnách rozpočtových pravidel byl přijat.

Garanční výbory vzaly v úvahu již citovaná stanoviska a zákon vám předkládají ke schválení v podobě parlamentního tisku 1068. Prosím vás, abyste si v tisku provedli malou opravu. Technickým nedopatřením při přepisu byla vynechána řádka textu v bodu 4. Proto si tam laskavě doplňte tento bod o text: "Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3". Tento dovětek bude poslední řádkou bodu 4.

Zákon o rozpočtových pravidlech federace je právním rámcem, podle kterého jsou vytvářeny, nebo v jehož intencích jsou sestavovány zákony o státním rozpočtu federace. Rozpočtová pravidla by proto měla obsahovat trvale platné zásady rozpočtového hospodaření. Jejich novelizace je však nutná vždy, dojde-li ke změnám daňové soustavy či k úpravě vztahů mezi jednotlivými články rozpočtové soustavy. Lze proto předvídat novelizaci pravidel, jak v souvislosti s přijetím nových ústav, tak i v souvislosti s připravovanými daňovými zákony.

Potřeba současné novelizace byla způsobena změnou importních možností a s tím související nově zaváděné dovozní daně. Na výnosech z této daně by se měla federace podílet stejným dílem jako na výnosech daně z obratu. Tato skutečnost je řešena návrhem úpravy znění § 4 zákona č. 563.

Další navrhované změny se týkají zpřesnění pravomocí vlády a ministra financí, s cílem posílit rozpočtovou suverenitu parlamentu. Promítají se pak i do vládního návrhu zákona o státním rozpočtu federace.

Na závěr mi dovolte, abych za výbor pro plán a rozpočet Sněmovny lidu vám předložený návrh v podobě tisku 1068 doporučil k přijetí.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem pánu poslancovi Ježkovi. Prosím pána poslanca Tichého.

Poslanec SN B. Tichý: Vážený pane předsedající, vážené Federální shromáždění, kolega Ježek už tady pečlivě popsal genezi návrhu na změnu rozpočtových pravidel v tisku 1068. V uvedeném ohledu jej mohu doplnit v okolnosti projednání tohoto návrhu zákona v Slovenské národní radě. Při osobním setkání včera v Papierničce uvedl předseda rozpočtového výboru SNR Ivan Lupták (za účasti asi dalších pěti členů tohoto výboru), že jediným důvodem vyjádření nesouhlasu byl první bod tisku 1068, konkrétně dovozní daň. Ostatní body návrhu nebyly předmětem jejich nesouhlasu. Ukázalo se, že mají dokonce sami svůj vlastní návrh na úpravu rozpočtových pravidel, kde je navrženo takřka všechno, co je obsaženo v našem návrhu, zejména v bodě 4.

Nelze tedy v daném ohledu dost dobře hovořit o věcném nesouhlasu SNR s uvedenými položkami. Jak víme, tak zákon o dovozní dani byl již schválen a nemůže už být předmětem sporu mezi námi.

Po projevu mého kolegy a po projevu pana ministra financí mně zůstal trochu obtížnější popis věcné geneze návrhu a jeho zdůvodnění.

V předloženém návrhu jde v podstatě o dvě věci.

První je jednodušší. Je to víceméně legislativní potřeba doplnění rozpočtových pravidel o tzv." dovozní daň", která již byla schválena a v návrhu pravidel se má rozhodnout, jak s dovozní daní bude v rozpočtu nakládáno. Vzhledem k tomu, že tato dovozní daň je meritorně daní z obratu, je zcela logické, že je přiřazena k výnosu daně z obratu a že její rozdělení se bude provádět obdobně, jak je tomu u daně z obratu do všech tří státních rozpočtů.

V této věci je návrh vlády i návrh výborů pro plán a rozpočet souhlasný.

Druhá okolnost navržená k novelizaci je zásadnějšího charakteru. Totiž otázka provádění změn v rozpočtu během roku a použití aktiv. V bodu 2 tisku 1026) navrhla vláda, aby dosavadní, značně volná, případně i nejasná, ustanovení rozpočtových pravidel, byla řešena podmínkami stanovenými vždy ad hoc k danému rozpočtu v ročním rozpočtovém zákonu.

Výbory pro plán a rozpočet se však přiklonily i k tomuto názoru a přijaly vládní návrh, ovšem jen v poněkud jiné dikci, která smysl nemění. Je to uvedeno v bodu 3 (tisk 068). To znamená, že by rozpočtová pravidla uvedená v příslušných paragrafech platila jen v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o státním rozpočtu federace na příslušný rok. To je obsahem bodu 2 a 3 návrhu zákona dle výborů pro plán a rozpočet a v tomto ohledu nejsme v rozporu s vládou.

Dále naše výbory usoudily, že je nutno ještě přesněji a konkrétněji vyjádřit zájem Federálního shromáždění na utužování rozpočtové kázně a domnívají se, že každoroční vkládání omezujících pravidel by nebylo tak zcela účelné. V těchto pravidlech by bylo vhodné mít jakýsi víceletý a souvislostní rámec. Navrhly tedy nejdříve konkrétní omezení objemů přesunu rozpočtových prostředků i rozdělování vyšších příjmů bez souhlasu - myslí se předběžného souhlasu Federálního shromáždění avšak jen v rámci určitého podílu. A to vždy do 10 % z dané rozpočtové kapitoly. Chtěl bych upozornit, že tuto vazbu na příslušnou kapitolu má i návrh vlády, jak je obsažen v písm. b) § 2 (tisk 1118), resp. návrhu zákona o státním rozpočtu federace.

Tohle omezení změn na rámec kapitoly je stejné jak v návrhu výborů pro plán a rozpočet, tak i ve vládním návrhu. Tomu, kdo to nemůže najít, bych to pro jistotu ocitoval:


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP