Pátek 6. prosince 1991

19. společná schůze SL a SN 6. 12. 1991

3. den - pátek 6.12.1991

(Jednání zahájeno v 9.14 hodin.)
Přítomno:123 poslanců Sněmovny lidu
64 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
47 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice


Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adámek, Andelová, Bakšay, Benčík, Černý A., Černý J., Dienstbier J. st., Dlouhý, Kňažko, Konečný J. Kováč, Langoš, Miller, Mornár, Němcová, Rajnič, Ruml, Sahligerová, Soboňa, Šidík, Šimko E., Tvrdá, Veverka, Vrchovský, Záležáková, Zán, Žáček

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Burian, Hradílek, Jílek, Kovaříková, Mikan, Němec, Parkanová, Pernica F., Prokop, Samková, Štern

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice: Anderko, Babálová, Bugár, Čalfa, Farkaš, Gémesi, Glezgo, Klokner, Kočtúch, Kontra, Košnár, Kováč Michal, Kováč Marián, Krištofík, Mečiar, Molnár J., Moric, Muška, Posluch, Roman, Seman, Serenčéš, Slota, Šedovič, Vincze, Vosček, Glosíková

(Schůze opět zahájena v 9.14 hodin.)

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, prajem vám dobrý deň.

Dnes pokračujeme v jednaní 19. spoločnej schôdze Snemovne ľudu a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia. Všetkých vás čo najsrdečnejšie vítam. Hlavne vítam podpredsedu federálnej vlády a ministra financií, pána Václava Klausa.

Môžeme pristúpiť k prejednávaniu programu, ktorý bol oznámený včera v závere schôdze. Ide o tieto body:

Vládny návrh na ustanovenie prezídia a dozornej rady Federálneho fondu národného majetku (tlač 975) a návrh výborov ústavnoprávnych Snemovne ľudu a Snemovne národov na voľbu predsedu, podpredsedu, členov prezídia a členov dozornej rady Federálneho fondu národného majetku ČSFR (tlač 1075).

Ďalší je návrh zákona, ktorým sa doplňuje zákon č. 109/64 Zb., Hospodársky zákonník, v znení neskorších predpisov (tlač 927) a návrh uznesenia výborov Snemovne ľudu a Snemovne národov (tlač 1061).

Ďalej budú odpovede na interpelácie poslancov a interpelácie a otázky poslancov.

Prikročíme k prejednaniu prvého bodu.

8

Ustanovenie prezídia a dozornej rady Federálneho fondu národného majetku (tlač 975) a návrh ústavnoprávnych výborov Snemovne ľudu a Snemovne národov pre voľbu predsedu, členov prezídia a členov dozornej rady Federálneho fondu národného majetku (tlač 1075).

Pôvodný návrh tlače sme prerokovali dňa 12. novembra 1991. Bolo prijaté snemovňami uznesenie, v ktorom sa žiadali vlády ČSFR o doplnenie osobných dát kandidátov, hlavne o bližšiu odbornú charakteristiku, osobné predstavenie všetkých kandidátov vo výboroch pre plán a rozpočet a návrh väčšieho počtu kandidátov v záujme umožnenia výberu a predsedníctva snemovní, aby uložila ústavnoprávnym výborom vypracovanie volebného poriadku pre voľbu prezídia a dozorcov rady Federálneho národného majetku, navrhla plénu Federálneho zhromaždenia zaradenie voľby prezídia a dozornej rady na program 19. spoločnej schôdze Federálneho zhromaždenia.

Bolo vám dané nové znenie tlače 975. Ďalej vám bol dodaný návrh volebného poriadku pre voľbu prezídia a dozorcu rady Federálneho národného majetku. K novému zneniu tlače 975 podá výklad podpredseda federálnej vlády a minister financií, pán Václav Klaus.

Ministr financí ČSFR V. Klaus: Vážené Federální shromáždění, jsme si jistě všichni dobře vědomi toho, že právě v těchto dnech a týdnech vstupujeme do druhé a rozhodující etapy transformace naší ekonomiky. Obsahem této druhé etapy je privatizace, které jsme si již navykli říkat "velká". Bylo by zbytečné znovu vysvětlovat všechny politické a ekonomické důvody, které vedly naše vlády a parlamenty k ráznému a rozsáhlému privatizačnímu programu. Tyto argumenty byly velice podrobně diskutovány na půdě Federálního shromáždění při přijímání příslušných privatizačních a restitučních zákonů.

Naším dnešním úkolem je dořešit technickou stránku provádění privatizace. Zákon o velké privatizaci v závislosti na třech typech státního majetku založil tři fondy národního majetku, čili vedle dvou republikových i fond federální. Hlavní objemy majetku samozřejmě budou procházet republikovými fondy, neboť naše státní podniky jsou dnes v drtivé většině případů založeny na úrovni republik. Nicméně i na úrovni federace je dnes majetek, který bude převáděn do soukromého vlastnictví a pro který potřebujeme Federální fond, který provede technické operace předepsané zákonem a příslušným privatizačním projektem.

Federální fond národního majetku je zcela zvláštní instituce, založená přímo výše uváděným zákonem. Tentýž zákon rovněž vymezuje orgány tohoto fondu a způsob, jakým jsou tvořeny. Zákon říká, že tyto orgány volí Federální shromáždění a že členy prezídia fondu navrhuje vláda ČSFR. Právě tento úkol dnes plníme a předkládáme návrh na tyto členy.

Se svým návrhem přichází vláda do Federálního shromáždění už podruhé. Na základě projednávání původního návrhu ve výborech schválilo Federální shromáždění na 18. společné schůzi obou sněmoven usnesení č. 226, které požádalo vládu jednak o rozšíření počtu kandidátů a dále o doplnění osobních dat kandidátů, zejména o bližší odbornou charakteristiku a o jejich osobní představení ve výborech pro plán a rozpočet. Představení kandidátů v těchto výborech se uskutečnilo 22. a 29. listopadu. Počet navrhovaných kandidátů byl rozšířen, takže vláda dnes předkládá Federálnímu shromáždění návrhy 15 kandidátů pro volbu prezídia fondu a 10 kandidátů pro volbu dozorčí rady fondu. Součástí materiálu jsou i osobní data všech kandidátů včetně jejich odborné charakteristiky.

Samozřejmým specifikem Federálního fondu je i to, že do jeho orgánu jsou navrhováni občané české a slovenské národnosti. Ze všech uvedených omezení a specifik vychází náš dnešní návrh. V úvahu jsme vzali i to, že fond nebude mít převážně rozhodovací pravomoci a že jeho role spočívá především v provedení toho, co již bylo rozhodnuto při schvalování privatizačních projektů.

Proto by se měl skládat především z odborníků. Tito odborníci by měli reprezentovat především oblast financí a bankovnictví. Rovněž tak je vláda názoru, že v prezídiu fondu mají být zastoupeny hlavně ty resorty, které jsou z hlediska objemu privatizovaného federálního státního majetku nejdůležitější.

Federální fond byl zřízen ze zákona, ale činnost může zahájit až po ustavení prezídia, které pak dále jmenuje a řídí výkonný výbor fondu. Pokud nezvolí Federální shromáždění prezídium, nemůže federální fond národního majetku zahájit činnost. V současné době již působí republikové fondy, a proto je nanejvýš potřebné, aby činnost zahájil i federální fond. Proto tento náš návrh. Děkuji za pozornost.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem. Prosím spravodajcov oboch snemovní, aby sa vyjadrili k tlači 975 k novému zneniu. Za Snemovňu ľudu má slovo pán poslanec Richard Richterek.

Společný zpravodaj SL R. Richterek: Vážené Federální shromáždění, k volbě orgánů federálního fondu národního majetku České a Slovenské Federativní Republiky se vracíme ve Federálním shromáždění podruhé. Na 18. schůzi Federálního shromáždění byl přijat návrh gesčního výboru, a to rozšíření kandidátů do obou orgánů fondu, jejich osobní představení v gesčním výboru a v neposlední řadě příprava volebního řádu do obou orgánů, a to prostřednictvím ústavně právních výborů.

Kandidáti se představili výboru pro plán a rozpočet 22. 11. a jeden kandidát 4. 11. Po představení kandidátů do prezídia a do dozorčí rady a po vzájemné diskusi mohu jako zpravodaj Sněmovny lidu konstatovat, že všichni kandidáti mají předpoklady pro výkon funkcí a splňují podmínky pro uskutečnění voleb. Charakteristika všech kandidátů je uvedena v tisku 985, nové znění pro 19. schůzi Federálního shromáždění.

Proti původnímu tisku 975, který jsme projednávali na 18. schůzi, došlo k rozšíření kandidátů o šest do prezídia fondu a o šest do dozorčí rady fondu s tím, že jeden kandidát navržený do dozorčí rady v původním materiálu - Ing. Veleta - se své kandidatury vzdal. Jako důvod Ing. Veleta uvádí neslučitelnost funkce v dozorčí radě fondu s výkonem funkce na Generální prokuratuře a současně důvodem jeho odstoupení z kandidatury je i to, že jeho kandidatura nebyla s ním projednána. Toto sdělil - předpokládám - panu místopředsedovi Klausovi ve svém osobním dopise.

Nyní zůstává pro volbu do prezídia celkem patnáct kandidátů, pro volby do dozorčí rady devět kandidátů. Návrh volebního řádu pro uskutečnění voleb do obou orgánů byl odsouhlasen ústavně právními výbory. Jde o tisk 1075, který jste obdrželi do lavic 5. 12. letošního roku.

Sděluji Federálnímu shromáždění, že pro volbu do obou orgánů fondu národního majetku jsou splněny všechny podmínky, jež vyplývají ze zákona č. 92 Sb. ze dne 26. února 1991 o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

Doporučuji sněmovnám: za prvé, odsouhlasit seznam kandidátů pro uskutečnění voleb - viz tisk 975. Za druhé, odsouhlasit volební řád - tisk 1075.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem. Prosím pani poslankyňu Adrianovú, aby vystúpila za Snemovňu národov.

Společná zpravodajka výborů SN M. Adrianová: Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, na základe zákona č. 92/ /1991 v § 30, kde sa hovorí, že najvyšší orgán fondu národného majetku je prezídium, ktoré sa skladá z 9 členov, z toho predsedu, podpredsedu a siedmich členov zvolených na dobu 5 rokov tajným hlasovaním. V § 36 ods. 1 sa hovorí, že rada sa skladá z piatich členov volených na päť rokov tajným hlasovaním, kde nie je účasť poslancov Federálneho zhromaždenia vylúčená.

Dvadsaťšesť kandidátov sa bolo predstaviť vo výbore pre plán a rozpočet Snemovne národov, z toho jeden kandidát sa vzdal, ako vás už informoval kolega zo Snemovne ľudu. Kandidáti odpovedali na otázky, ktoré im kládli členovia výboru. Výbor pre plán a rozpočet Snemovne národov odporúča dvadsaťpäť kandidátov, ktorých máte v zozname - tlač 975 - pred sebou, voliť tajným hlasovaním podľa volebného poriadku a tlač 1075 odporúča tiež odsúhlasiť. Ďakujem.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem. Skôr ako pristúpime k rozprave, je treba vypočuť zástupcov ústavnoprávneho výboru, pána poslanca Pohanku, ktorý podá výklad k návrhu volebného poriadku - tlač 1075. Prosím pána poslanca Pohanku.

Poslanec SL M. Pohanka: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážené poslankyně a vážení poslanci, ústavně právní výbor byl pověřen úkolem připravit volební řád pro volby do prezídia a do dozorčí rady Federálního fondu národního majetku ČSFR. Tento úkol splnil tiskem, který vám byl předložen pod číslem 1075. Prosím, abyste si ho pokud možno našli ve svých papírech, protože vám k němu podám malý výklad.

Vycházeli jsme ze zkušeností s volbou kandidátů na funkce soudců Ústavního soudu. V podstatě jsme převzali způsob, který se tehdy také osvědčil, s malým upřesněním asi ve dvou směrech. Tehdy vznikly nesrovnalosti při výkladu pojmu "poslanec přítomný při volbě". Proto jsme vysloveně do tisku k bodu 5 do poslední věty připsali, že za přítomného se považuje poslanec, který osobně převzal hlasovací lístek. Z takto zjištěného počtu poslanců se bude vypočítávat při zjišťování výsledků voleb většina přítomných poslanců.

Dále pak byla snaha, aby se pokud možno neopakovalo to, co se nám přihodilo právě při volbě soudců Ústavního soudu, že se nepodařilo zvolit všechny. Proto jsme přidali ještě jedno kolo, přičemž vždy, kdy se nepodaří obsadit všechna místa v předchozím kole, na místa, na která dosud nebyli v předchozím kole zvoleni kandidáti, budou postupovat z předchozího kola ti, kteří získali největší počet hlasů. V případě rovnosti postoupí oba, kteří měli stejný počet, přičemž postoupí vždy nejvýše dvojnásobný počet, což odpovídá tomu, že mám k dispozici dvojnásobný počet kandidátů vcelku.

V této souvislosti prosím, abyste si opravili nepřesnost, která se vloudila v bodě II/4. My jsme předpokládali, že se bude opakovat to, co jsme stanovili pod bodem I, že pro volbu do dozorčí rady mají platit stejná pravidla. Protože je více kol, nedá se mluvit o počtu kandidátů, kteří mají být zvoleni, neboť v dalším kole bude vždy voleno jen tolik kandidátů, kolik nebylo zvoleno v kole předchozím. Na konci bodu 4 je napsáno "více než pět kandidátů".

Analogicky s bodem I/4 si opravte bod II/4.

Změnou také je, že se nebudou zaškrtávat ti, kteří mají být zvoleni, ale naopak se škrtat jména kandidátů, které si nepřejete zvolit. Zůstává tedy směrodatný počet jmen, která nebyla přeškrtnuta. Do dalšího kola bude postupovat vždy jen tolik kandidátů z předchozího kola, kolik jich má být ještě zvoleno. Nemusí to být vždy pět.

Vcelku bude platit jako minule u voleb kandidátů na funkce soudců Ústavního soudu volební řád pro tajnou volbu předsedy a dalších funkcionářů sněmoven FS s tím rozdílem, že navrhujeme, aby volební komise byla dvanáctičlenná, aby šest jejích členů bylo zvoleno Sněmovnou lidu a šest Sněmovnou národů, přičemž Sněmovna národů zvolí tři členy z poslanců zvolených v České republice a tři z poslanců zvolených ve Slovenské republice. V tom smyslu se mění údaj pod bodem III/1.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem. Zahajujem rozpravu k obom prerokúvaným tlačiam. Do rozpravy sa písomne prihlásili traja poslanci. Sú to poslanci Sokol, Zeman a Tahy. Pán Sokol bude hovoriť za klub OH. Prosím, aby sa ujal slova. Pripraví sa poslanec Zeman.

Poslanec SN J. Sokol: Pane předsedo, pane předsedající, vážené Federální shromáždění, kontrolnímu orgánu, prezídiu rady Fondu přikládáme velký význam.

Nejde jen o to, že má provádět nějakou kontrolní činnost, ale zároveň jeho podstatnou úlohou je učinit celý proces privatizace věrohodným v očích veřejnosti, zejména té části veřejnosti, která není kupónové privatizaci příliš nakloněna. Proto vás prosím, abyste to, co řeknu, považovali za pokus tuto věrohodnost posílit.

Návrh, který jsme dostali a procedura, která je tu navržena, se v jednom bodě liší od procedury, kterou jsme používali pro volbu kandidátů na soudce Ústavního soudu, a to v tom, že se zároveň volí předseda a místopředseda. Na tyto dvě funkce jsou navrženi jediní kandidáti a v jediném kroku máme zvolit jak členy rady, tak jejího předsedu.

Smysl prezídia je v tom, aby tento orgán byl oddělen od výkonné moci. Opakuji - nejen proto, aby ji kontroloval, ale aby jí dodával na věrohodnosti.

Tady se nám zdá nevhodné, aby předsedou byl zároveň v tomto kroku jako jediný kandidát volen náměstek ministra. Proto navrhujeme, aby se v prvním kole volili pouze členové prezídia a buď aby prezídium samo zvolilo předsedu nebo ve druhém kole abychom my zvolili předsedu ze zvolených členů.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Mám to chápať ako pozmeňujúci návrh? (Poslanec SN J. Sokol: Ano.) Hovoriť bude poslanec Zeman, pripraví sa poslanec Tahy.

Poslanec SN M. Zeman: Pane předsedo, pane předsedající, budu velmi stručný, protože všechno podstatné včetně pozměňovacího návrhu řekl přede mnou poslanec Sokol. Chtěl bych vás pouze informovat, že výbory pro plán a rozpočet neusilovaly o to, manipulovat tímto shromážděním a dělat jakýkoliv předvýběr kandidátů. Jejich jedinou funkcí bylo zjistit, zda jsou všichni kandidáti volitelní. Domnívám se, že tuto funkci jsme už splnili.

Na druhé straně už tyto výbory v minulém kole upozornily, že je poněkud zvláštní způsob, jestliže nám je na určitý počet funkčních míst dodáván tentýž počet kandidátů. Tehdy navrhovatel argumentoval tím, že zájemců o tato místa je poměrně málo.

Byly tedy předloženy vládě další návrhy, z nichž několik (pokud jsem informován) bylo vládou odmítnuto s tím, že kandidátů je dnes naopak přebytek. Skutečností však zůstává, že v původní verzi navrhovatele ona centrální funkce, tedy funkce předsedy a místopředsedy, je pokryta opět pouze jedním kandidátem.

Chtěl bych proto plénu připomenout, že při projednávání zákona o velké privatizaci jsme vcelku jednoznačně zastávali stanovisko, podle něhož má být prezídium Fondu národního majetku odděleno od výkonné moci. Pokládám za absurdní realizovat toto rozhodnutí tím, že na funkci předsedy tohoto prezídia budeme navrhovat náměstka ministra financí a plně se připojuji k pozměňovacímu návrhu, který zde předložil kolega Sokol. Děkuji vám za pozornost.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem. Slovo má poslanec Tahy.

Poslanec SN M. Tahy: Pán poslanec Sokol povedal to, čo som chcel povedať ja, preto svoj príspevok sťahujem.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem. Ďalej do rozpravy nie je nikto písomne prihlásený. Pýtam sa, či niekto z prítomných žiada ešte o slovo?

Poslanec SL J. Jurečka: Pane předsedající, dámy a pánové, pozměňovací návrh kolegy Sokola je zajímavý, ale bohužel jedna jeho část není v souladu se zákonem č. 92/91 Sb., takže kdybychom chtěli nechat volbu předsedy prezídia na tomto prezídiu, museli bychom nejdříve novelizovat zákon č. 92. Co se týče toho, co jsme měli na mysli při schvalování zákona č. 92, interpretace kolegy Zemana je příliš úzká.

Myslím, že jsme měli na mysli transformaci a privatizaci jako rychlou a razantní, realizovanou co nejlépe a nejfundovaněji. Když se podíváme s trochou snahy se inspirovat k republikovým fondům, tak tam dokonce z dobrých důvodů došlo k personální unii. Předsedou prezídia českého Fondu je ministr pro privatizaci Tomáš Ježek a předsedou slovenského Fondu je náměstek ministra pro privatizaci. Říkám to jen jako příklad.

Jsme svrchovaným orgánem a budeme se rozhodovat podle sebe. Důvody, které poslanec Zeman uváděl, nejsou jediné, které bychom měli brát v úvahu.

Poslanec SN M. Tahy: Domnievam sa, že pán poslanec Jurečka nemá pravdu, že sa stretávame so zákonom. Pretože v návrhu sa hovorí, že návrh prezídia na predsedu a podpredsedu dáva vláda Federálnemu zhromaždeniu. Myslím, že tomu nebránime. Je fakt, že zo zvolených členov prezídia si môže vláda vybrať a navrhnúť Federálnemu zhromaždeniu, koho odporúča. Tomuto princípu nikto nezamedzuje, naopak vytvárame určitú diskrimináciu pre navrhnutého predsedu a podpredsedu. Keby neboli zvolení do týchto funkcií, neboli by členmi prezídia.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Chce ešte niekto vystúpiť? O slovo sa hlási poslanec Hubálek.

Poslanec SL B. Hubálek: Mám dotaz na zpravodaje ing. Richterka. Říkal, že byly zkontrolovány všechny předpoklady. Upozorňoval jsem na výpis z rejstříku trestů a lustrační zákon - jestli toto bylo bráno v úvahu. A pak další. Žádal jsem před zahájením schůze, abychom byli průběžně informováni o jednání SNR ohledně rozpočtu federace.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem. Chce k tomu pán spravodajca Richterek niečo dodať?

Společný zpravodaj SL R. Richterek: Možná jsem opomněl to sdělit ve zpravodajské zprávě, ale všichni, kteří se představili, souhlasili s podepsáním slibu o bezúhonnosti.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Praje si ešte niekto vystúpiť? Nie je tomu tak, končím rozpravu. Pán podpredseda vlády, minister Václav Klaus si praje záverečné slovo.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP