Středa 6. listopadu 1991

Společný zpravodaj výborů SL O. Világi: Ďalší návrh smeruje k § 87 c). Ja som navrhoval upraviť znenie, ako je uvedené v tlači. Písmeno c) by znelo: "Je umiestnená organizačná zložka právnickej osoby, ktorá je odporcom, keď sa týka spor tejto zložky."

Vláda odporučuje a spravodajcovia tiež.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Návrh je jasný, budeme hlasovat.

(14.33 hodin)

(Hlasuje se.)

Kdo je pro výše uvedený pozměňovací návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko! Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji.

Zdržel se hlasování? Děkuji.

Ve Sněmovně národů 79 pro, nikdo proti, 13 se zdrželo. Ve Sněmovně lidu 77 pro, nikdo proti, 8 se zdrželo.

Návrh byl přijat.

Prosím zpravodaje o další pozměňovací návrh.

Společný zpravodaj výborů SL O. Világi: Ústavnoprávne výbory prijali uznesenie, v ktorom § 172 odst. 1 návrhu zmenili v tom zmysle, že je to v spoločnej správe ústavnoprávnych výborov, tlač 965 na strane 7, bod 27, k bodu 73, § 172 ods. 1 za slová "neprevyšujúci 5 000.- Kčs" nahraďujem slovami "neprevyšujúce 20 000.- Kčs, vo veciach obchodných neprevyšujúce 100 000.- Kčs".

Vláda žiada a trvá na tom, aby sme o tom hlasovali zvlášť, pretože s týmto návrhom ústavnoprávnych výborov nesúhlasí. To znamená, musíme o tom hlasovať ako o pozmeňujúcom návrhu s tým, že vláda neodporúča, spravodajcovia odporúčajú prijať znenie, ako vyplýva z uznesenia ústavnoprávnych výborov.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Je to jasné, budeme hlasovat.

(15.35 hodin)

(Hlasuje se.)

Kdo je pro tento pozměňující návrh ústavně právních výborů, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko! Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji.

Zdržel se hlasování? Děkuji.

Ve Sněmovně národů 79 pro, 1 proti, 1 se zdržel.

Ve Sněmovně lidu 67 pro, 1 poslanec proti, nikdo se nezdržel, ale řada poslanců nehlasovala.

Návrh byl přijat.

Pan kolega, který mi tady řídí hlasovací zařízení upozorňuje, že při zdržení mohlo dojít k určitému omylu, ale ten omyl nemá vliv na hlasování pro, protože výsledek je naprosto jednoznačný, pokud jde o hlasy pro.

Prosím o další návrh. Návrh byl přijat.

Společný zpravodaj výborů SN V. Ševčík: Přistoupíme ke klíčové otázce, která souvisí s příslušností krajských soudů, jak se podávaly v expozé pana místopředsedy. Čili jsme na straně 3 zprávy ústavně právních výborů. Týká se to § 9 odst. 4, kde se navrhuje vypuštění ustanovení pod písm. b). Stanovisko, rozpor je znám, mezi zprávou ústavně právních výborů a já jako zpravodaj ústavně právních výborů samozřejmě musím navrhovat, abychom se drželi zprávy. Jinak stanovisko vlády je známo z přednesu pana místopředsedy vlády.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Je jasné nebo má zpravodaj ještě přesně říci, oč jde? Je to jasné.

Pane zpravodaji, řekněte meritorně, oč se jedná, protože je obtížné roztahovat všechny tisky, které k tomu máme k dispozici.

Společný zpravodaj výborů SN V. Ševčík: V podstatě jde jen o to, kdo povede podnikové rejstříky, zda okresní nebo krajské soudy. Vláda stojí na stanovisku, že je zapotřebí dát pravomoci krajským soudům, výbory ústavně právní přenášejí tuto působnost na soudy okresní.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Hlasujeme o pozměňujícím návrhu, v § 9 odst. 4 se vypouští ustanovení pod písm. b), což je pozměňující návrh ústavně právních výborů ve vztahu k vládnímu návrhu. Poslanec Ševčík to teď odůvodnil. Myslím, že je to jasné. Budeme hlasovat.

(15.39 hodin)

(Hlasuje se.)

Kdo je pro tento pozměňující návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko! Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji.

Zdržel se hlasování? Děkuji.

Ve Sněmovně národů 80 pro, 2 proti, 20 poslanců se zdrželo.

Ve Sněmovně lidu 61 pro, 4 proti, 24 poslanců se zdrželo hlasování, 4 poslanci nehlasovali.

Návrh byl přijat.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Prosím o další návrh.

Společný zpravodaj výborů SL O. Világi: Keď sme hlasovaním potvrdili stanoviská ústavnoprávnych výborov, musíme sa teraz vrátiť k pôvodným pozmeňujúcim návrhom, ktoré som dal na začiatku. Je to § 36 ods. 2. Slová "o vedení Obchodného registra" vypustiť a v článku 3 vypustiť ustanovenia od písmena a). Tieto zmeny vyplývajú z výsledkov predchádzajúceho hlasovania. To znamená, že Obchodný register bude viesť okresný súd. Potom musíme samozrejme ešte hlasovať o mojom návrhu § 200 písmeno d). Musíme vymedziť okresný súd, ktorý je príslušný tento register viesť. Musíme teraz hlasovať o mojich dvoch pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sa týkajú § 36 b) ods. 2 a článku 3 bod 8, vypustenie ustanovenia pod písmenom a). To sú moje návrhy, ktoré vyplývajú z predchádzajúceho hlasovania. Vláda odporúča v tomto prípade prijať tieto zmeny a spravodajcovia tiež.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Pane zpravodaji, pokud první dva návrhy jsou logickým důsledkem přijetí pozměňovacího návrhu, který jsme před chvílí odhlasovali, tak bychom o tomto hlasovat nemuseli.

Společný zpravodaj výborů SL O. Világi: Pokiaž je to koncenzus, tak hlasovať nemusíme, ale je to zmena.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Je to změna, ale je to logickým důsledkem toho, že jsme přijali před tím jistou změnu, čili je zbytečné o této změně hlasovat. Ta se podle mého soudu provést musí. O tom hlasovat podle mého soudu nemusíme.

Společný zpravodaj výborů SL O. Világi: Pokiaž nie, tak musíme hlasovať o § 200 písm. d). Je to vecná zmena. Z uznesenia ústavnoprávnych výborov vyplýva, že okresné súdy všeobecné môžu ako príslušné súdy viesť Obchodný register. Ja som navrhol znenie, z ktorého vyplýva, že tento register sú schopné viesť len súdy, ktoré majú svoje sídlo v obvode krajského súdu. To znamená okresné súdy, ktoré majú sídlo v sídle krajského súdu.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Je to ten návrh, který je obsažen v § 200 písm. d).

Společný zpravodaj výborů SL O. Világi: Vláda odporúča a spravodajcovia odporúčajú tiež.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Hlásí se poslanec Zelenay.

Poslanec SN R. Zelenay: Vážený pán predsedajúci, chcel by som odpoveď. Znamená to, že v návrhu pána poslanca Világiho, aj keď sme prijali znenie,o okresných súdoch, tak v tomto prípade by sme to obmedzili napríklad na územie Slovenskej republiky na štyri okresné súdy. Rozumel som tomu dobre? Znamená to, že ide o centralizáciu len na okresnej úrovni?

Společný zpravodaj výborů SN V. Ševčík: Nedomnívám se, že jde o centralizaci. Je třeba si uvědomit to, že obchodní agenda je agenda zvláštního druhu a není dost dobře možné, aby rejstříky byly rozsety po okresech, protože to ztěžuje jednak evidenci a jednak i práci soudu. Musí se to ve větším regionu soustředit u jednoho soudu a protože jsme odmítli, aby to byly krajské soudy, nezbývá nic jiného, než sice na nižším stupni, a sice na okresním soudu, ale nicméně na soudu, který je v sídle krajského soudu.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Myslím, že věc je jasná. Ještě pan poslanec Világi.

Společný zpravodaj výborů SL O. Világi: Ešte je treba k tomu dodať, že ústavnoprávne výbory nemali v úmysle zrušiť súčasný právny stav. Majú úmysel taký, aby súčasný právny stav bol zachovaný. Nedopatrením bol nepresne formulovaný návrh do uznesenia ústavnoprávnych výborov sa dostalo také znenie, z ktorého vyplýva, že každý okresný súd by mohol viesť Obchodný register. Je to absolutne neprijatežné riešenie z toho hžadiska, čo tu povedal pán poslanec Ševčík, ale aj z iných dôvodov, hlavne z hžadiska právnej istoty podnikatežov.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Myslím, že věc je jasná. Budeme hlasovat. Hlasujeme o pozměňujícím návrhu týkajícího se § 200 písm. d). Ještě se hlásí poslanec Lédl.

Poslanec SN L. Lédl: Jde o to, aby mně to bylo jasné. V tom případě je třeba specifikovat obvodní soudy v Praze a Bratislavě. V tom případě všechny obvodní soudy v Praze a Bratislavě mají své sídlo v sídle kraje. Děkuji.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Myslím, že k tomu směřuje pozměňující návrh pana poslance Šamalíka. O tom budeme zřejmě ještě jednat, nemýlím-li se. Je to tak páni zpravodajové? Prosím, aby byla vysvětlena otázka panu poslanci Lédlovi.

Společný zpravodaj výborů SL O. Világi: Zo súčasného znenia vyplýva, že by to mal viesť, pokiaž sa jedná o Prahu, Bratislavu a Košice, jeden z obvodných súdov. Vyplýva to z faktu, že pokiaž obvod je na úrovni kraja, tak musíme v tomto prípade vymedziť jeden z obvodných súdov, ktorý môže viesť Obchodný register. Nevidím dôvod, aby sme v prípade hlavného mesta to takto rozlišovali. K tomu nesmerovali žiadne pozmeňujúce návrhy. Bol som si toho vedomý, tak som to navrhol. V rozprave žiadne takéto pozmeňujúce návrhy nepadli. To znamená, že v tomto prípade bude v Prahe viac súdov, ktoré môžu viesť Obchodný register.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Pan místopředseda Rychetský.

Místopředseda vlády ČSFR P. Rychetský: Musím říci, že laskavě padly a ze záznamu to lze jistě vyčíst. Pan profesor Šamalík zde doslova řekl. Půjčil jsem si jeho vystoupení.

Pro případ, že by však tento návrh byl Federálním shromážděním přijat, je třeba si uvědomit, že situace je již v současnosti jiná, než se domnívají ústavně právní výbory. U některých velkých měst totiž došlo k rozdělení původních obvodů okresních soudů na menší obvody. Tak je tomu, pokud vím, nejen v Praze, ale i v Plzni, Brně a Bratislavě. Pokud bychom připustili, že rejstříkovým soudem bude okresní soud v sídle krajského soudu, potom musíme říci, který z více již existujících okresních soudů v sídle krajského soudu bude rejstříkovým soudem ve smyslu návrhu ústavně právních výborů. V Praze je tato situace komplikována tím, že Obvodní soud pro Prahu 1 je rejstříkovým soudem nejen pro Městský soud v Praze, ale též pro Krajský soud v Praze.

Dámy a pánové, to cituji pana profesora Šamalíka. Prosím tedy o to, aby v případě, bude-li schválen návrh úpravy sídla rejstříkových soudů ve znění předloženém ústavně právními výbory, bylo přihlédnuto k mým návrhům. Domnívám se, že minimálně bude třeba v tomto případě doplnit § 200 písm. d) vládního návrhu zákona tak, aby v dalších odstavcích tohoto ustanovení bylo stanoveno, že pro obvod Krajského soudu v Plzni je rejstříkovým soudem Okresní soud Plzeň - město, pro obvod Krajského soudu v Brně je rejstříkovým soudem Městský soud v Brně atd. Takže tento návrh tu zazněl. Je třeba o něm hlasovat.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Bohužel nebyl přesně formulován. Doporučoval bych, abychom postupovali k dalším návrhům a aby mezitím byl tento návrh pana poslance Šamalíka přesně formulován tak, aby odpovídal pozměňovacímu návrhu, který jsme přijali. Přijali jsme pozměňovací návrh ústavně právních výborů a musíme jej doplnit o pozměňovací návrh pana poslance Šamalíka, který vyplývá z našeho rozhodnutí.

Můžeme pokračovat v jednáních o dalších pozměňovacích návrzích a k tomuto bychom se vrátili.

Společný zpravodaj výborů SL O. Világi: Pri § 337 písm. a) ods. 1 poslanec Šamalík a ja sme navrhovali nové znenie tohto paragrafu. Máte to pred sebou. Vláda odporúčajú, spravodajcovia odporúčajú.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Jde o novou formulaci zástavním právem podle § 151 občanského zákoníku pro tutéž pohledávku, dále jen vespolné zástavní právo.

Čili budeme hlasovat. Slyšeli jste, že pozměňující návrh doporučuje i vláda, takže je tu jisté vodítko pro hlasování.

(15.50 hodin)

Kdo je pro tento pozměňovací návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko!

(SN 72, SL 82.) Děkuji.

Kdo je proti? (SN 2, SL 0.) Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? (SN 23, SL 3.) Děkuji.

Několik poslanců nehlasovalo. Pozmeňovací návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

Společný zpravodaj výborů SL O. Világi: K § 39 ods. 2 - jedná sa o Notársky poriadok - navrhoval som znenie: "ale dobrým mravom" a s tým by som chcel zaradiť súčasné znenie tohto odseku "alebo záujmov spoločnosti". Vláda navrhuje, spravodajcovia tiež. Je to v súlade so súčasným znením Občianskeho zákonníka.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Pan poslanec Špaček má technickou poznámku.

Poslanec SL J. Špaček: Pane místopředsedo, prosím vás, požádejte pana zpravodaje, ať řekne vždy, na kterém místě kterého tisku máme návrh hledat. Máme před sebou tři, dokonce čtyři tisky.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Je to tisk Pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní zákon, notářský řád (tisk 679, 965), čl. 2, § 39 odst. 2 - str.1 tohoto tisku.

Společný zpravodaj výborů SL O. Világi: Keď to výslovene neuvádzam, jedná sa o túto tlač. O inú tlač sa jedná len vtedy, keď vláda trvá na tom, aby sme hlasovali o pôvodnom znení vládneho návrhu, aby sme neprijali uznesenie ústavnoprávnych výborov. V ostatných prípadoch vždy hlasujeme o týchto pozmeňujúcich návrhoch, ktoré padli v pléne.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Je to jasné, můžeme hlasovat.

(15.53 hodin)

Kdo je pro uvedený pozměňovací návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko!

(SN 76, SL 61.) Děkuji.

Kdo je proti? (SN 1, SL 0) Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? (SN 15, SL 23.) Děkuji. Několik poslanců nehlasovalo, návrh byl přijat. Společný zpravodaj výborů SL O. Világi: Teraz k pozmeňujúcemu návrhu k § 39 ods. 3 na strane 2 dole. Spolu s tým môžeme hlasovať o mojom návrhu - vypustiť odsek 4 § 39. Pokiaž sa jedná o odsek 3, navrhnutá zmena vyplýva zo skutočnosti, že sme vynechali v Občianskom zákonníku inštitút vysporiadania dedičstva štátnym notárom. Pokiaž štátny notár nemôže vysporiadať dedičstvo proti vôli dedičov, museli sme riešiť túto situáciu i v Notárskom poriadku. Zmeny vyplývajú z prijatého znenia Občianskeho zákonníka. Vláda aj spravodajcovia odporúčajú.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Je to jasné, budeme hlasovat.

(15.54 hodin)

Kdo je pro tento pozměňovací návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko!

(SN 78, SL 64) Děkuji.

Kdo je proti? (SN 1, SL 0) Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? (SN 15, SL 15) Děkuji.

Opět několik poslanců nehlasovalo. Návrh byl přijat. Společný zpravodaj výborů SL O. Világi: Ďalej budeme hlasovať o dvoch pozmeňujúcich návrhoch k § 40 ods. 1 písmeno d), kde navrhujeme nové znenie. To isté vyplýva z predložených skutočností. Paragraf 40 ods. 3 - znovu navrhujeme nové znenie tohto odseku. Vyplýva zo skutočnosti, že štátny notár nemôže vysporiadať dedičstvo proti vôli dedičov. Vláda aj spravodajcovia odporúčajú.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Pan zpravodaj řekl, že součástí jeho návrhu, o kterém jsme hlasovali před tím je i vypuštění § 39 odst. 4. Čili nyní hlasujeme o § 40 odst. 1 písm. d). Je to tak, pane zpravodaji? A zároveň odst. 3. Můžeme hlasovat najednou? (Ano.) Takže budeme hlasovat.

(15.56 hodin)

Kdo je pro uvedený pozměňovací návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko!

(SN 88, SL 72) Děkuji.

Kdo je proti? (SN 0, SL 1) Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? (SN 10, SL 11) Děkuji.

Obě sněmovny návrh přijaly.

Společný zpravodaj výborů SL O. Világi: Navrhnuté zmeny, ktoré sú v článku 3, to znamená k bodu 6, slovo "opatrenie" nahradiť slovami "poskytnutím" a ku slovu "náhrada" vložiť "bytová". V bode 10 doterajší text označiť ako písmeno a) a pripojiť písmeno d) tohto znenia: "o zriadení dedičstva po tých, ktorí zomreli pred účinnosťou tohto zákona, užije sa doterajších predpisov. Tieto zmeny vyplývajú tiež z prijatého Občianskeho zákonníka. Navrhujem, aby sme hlasovali spoločne o týchto zmenách. Vláda odporúča, spravodajcovia odporúčajú.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Budeme tedy hlasovat o těchto změnách současně.

(15.57 hodin)

Kdo je pro tyto návrhy, o kterých hlasujeme současně, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko!

(SN 86, SL 76) Děkuji.

Kdo je proti? (SN 0, SL 0) Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? (SN 7, SL 7) Děkuji.

Šest poslanců, pokud mne neklame zrak, vůbec nehlasovalo. Návrh byl přijat.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP