Úterý 16. července 1991

10. den jednání - úterý 16. července 1991

(Pokračování schůze v 9.12 hodin.)

Přítomno:126 poslanců Sněmovny lidu
62 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
62 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adámek, Bakšay, Bartončík, Černý A., Dientsbier J. st., Dlouhý, Hrušínský, Hrušovský, Jégl, Klaus, Kňažko, Kocáb, Kováč, Laluha, Langoš, Miller, Mynář, Němcová, Rajnič, Ropek, Rynda, Szöcs, Šidík,

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Adamec, Bureš, Devátý, Dostál, Kaplanová, Kostya, Maštálka, Němec, Parkanová, Patočka, Prokop, Stome, Šolc,

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Babálová, Bugár, Čalfa, Gémesi, Hrivík, Kováč, Marián, Mečiar, Molnár, Poslúch, Slota, Sýkora, Vicen.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé poslankyne, vážení poslanci, vážené Federálne zhromaždenie!

Vítam vás na rokovaní 10. dňa 16. spoločnej schôdze Snemovne ľudu a Snemovne národov.

Vítam podpredsedu federálnej vlády pána doktora Rychetského, vítam predsedu Najvyššieho súdu dr. Motejla.

Dnes máme na programe správu spoločného výboru pre dohodovacie riadenie k vládnemu návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a doplňuje ústava federácie v znení neskorších predpisov, to je tlač 677 a 629. Potom by malo nasledovať dokončenie prerokovávania vládneho návrhu zákona o súdoch a sudcoch, tlač č. 678 a 730.

Po ukončení tejto agendy by sme pristúpili k prerokovávaniu návrhu ústavného zákona o celoštátnom referende, tlač 372 a uznesenia 767. Problematiku referenda by sme začali prediskutovávať, potom by sme schôdzu prerušili, aby mohli zasadať politické kluby, aby politicky zo svojho hľadiska zhodnotili diskusiu k referendu. Potom by zasadalo politické grémium a zajtra by sme pristúpili k hlasovaniu o zákone o celoštátnom referende.

Teraz zahajujem rokovanie o ústavnej zmene.

S faktickou poznámkou sa prihlásil poslanec Šimko. Prosím, aby sa ujal slova.

Předseda volební komise poslanec SL I. Šimko: Vážení kolegovia, včera sme zvolili sedem členov kontrolného orgánu pre tlač v dvoch kolách. V treťom kole na zostávajúce jedno miesto nezískal ani jeden z dvoch kandidátov nadpolovičnú väčšinu, avšak pri oznamovaní výsledkov nebola už Snemovňa ľudu uznášaniaschopná. Nemohli sme teda rozhodnúť o ďalšom pokračovaní. Bol predložený procedurálny návrh, aby sa ešte raz uskutočnilo ďalšie kolo, a to medzi dvoma kandidátmi - pánom Vidímom a pánom Šlápotom. Mám za to, že by bolo potrebné o tomto návrhu rozhodnúť.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Domnievam sa, že komisia v sedemčlenom zložení je v túto chvíľu funkčná a ôsmy člen tejto komisie môže byť zvolený prípadne na ďalšom pléne Federálneho zhromaždenia po predchádzajúcom posúdení kandidátky, ktorú bude treba novo zostaviť. Domnievam sa, že táto kandidátka by mala obsahovať len dve mená, aby bol dodržaný princíp, že na každé neobsadené miesto sú potrební dvaja kandidáti. Toto je však potrebné politicky dohodnúť vopred.

Předseda volební komise poslanec SL I. Šimko: Myslím si, že predsa len sme tu viazaní jednak rokovacím poriadkom, jednak uznesením o voľbe tohoto orgánu.

Podľa rokovacieho poriadku o návrhu, ktorý niekto predloží, predloží platne, je treba rozhodnúť. Takýto návrh bol včera podaný.

Pokiaľ ide o druhú možnosť, a to v prípade, že by snemovňa nebola ochotná pokračovať v rozhodovaní medzi týmito dvoma kandidátmi, podľa uznesenia pre voľbu kontrolného orgánu, by musel predseda branného a bezpečnostného výboru vyhlásiť novú lehotu na podávanie kandidátok, a túto možnosť je asi možné ťažko obmedziť.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Pán poslanec Šimko, domnievam sa, že v tomto okamihu sme v Snemovni ľudu v problematickej situácii. Teraz už nejde o problematiku spoločnú obidvom snemovniam, pretože kandidát nebol zvolený v Snemovni ľudu, a preto si myslím, že by bolo správne, aby predsedníctvo Snemovne ľudu rozhodlo, ako v tejto záležitosti pokračovať. Nebudeme do toho zaťahovať Snemovňu národov, ktorá sa už svojej povinnosti zhostila. Preto navrhujem, aby ste záležitosť prerokovali s predsedníctvom Snemovne ľudu.

Pre dnešný deň by sme zostali u agendy, ktorú som ohlásil.

Poslanec SL S. Hanák: Pane předsedající, my jsme včera také ve Sněmovně národů jednali sami, takže bychom to dnes naopak mohli dovolit Sněmovně lidu.

Včera jsem podal návrh, aby se 4. kolo uskutečnilo dnes. Bohužel už bylo přítomno tak málo poslanců, že se o tomto návrhu nemohlo hlasovat. Revokuji tudíž svůj návrh se žádostí, aby o něm nyní Sněmovna lidu rozhodla.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Nemám proti tomu námietky, ale musím odovzdať vedenie schôdze predsedovi Snemovne ľudu, pretože toto nepovažujem za problematiku, ktorá patrí na spoločné zasadnutie. Prosím pána predsedu Snemovne ľudu Battěka, aby sa k tomu vyjadril.

Předseda SL R. Battěk: Vážené sněmovny, nutíte mě k prohlášení, k němuž nejsem dostatečně kompetentní, protože jsem nebyl přítomen jednání, lze z toho, co o věci vím, se domnívám, že bychom se nedopustili žádného procedurálního ani věcně právního poklesku, kdybychom tuto záležitost odsunuli na další jednání Sněmovny lidu. Příslušný výbor může jednat, bude zvolen předseda a bude zcela funkční.

Toto je můj názor a nevím, zda poslanci Sněmovny lidu se k této záležitosti chtějí vyjádřit. Neměli bychom však tímto způsobem narušovat program, který bychom měli splnit.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Prosím, aby sa ujal slova pán poslanec Soukup.

Poslanec SL J. Soukup: Pan předseda Battěk vyjádřil z velké části obsah mé technické poznámky, ale dále jsem chtěl podotknout, že při jednání Sněmovny lidu bylo podáno více pozměňujících návrhů a to v následujícím pořadí:

1. Otevřít další kolo k podávání kandidátek.

2. Dále se kontrolním orgánem nezabývat, protože sedmičlenný kontrolní orgán stačí, a k tomuto tématu se můžeme vrátit mnohem později.

3. Pokračovat ve volbě 4. kolem. Děkuji.

Poslanec SL O. Világi: Plénum sa uznieslo na tom, že komisia bude osemčlenná. Podľa zákona môže mať komisia 6 až 8 členov. Plénum sa môže vtedy uzniesť o tom, keď komisia bude sedemčlenná a tým, podľa môjho názoru, je záležitosť na určitú dobu doriešená. Môžeme teda hlasovať o tom, aby táto komisia bola sedemčlenná, a o tom musí hlasovať plénum, a do tej doby, pokiaľ dôjde k nejakej dohode, komisia môže pracovať. Tým v žiadnom prípade nie je porušený zákon. Navrhujem, aby sme o tom hlasovali.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem, Ešte má slovo pán poslanec Hanák.

Poslanec SL S. Hanák: Pane předsedo, musím se bránit. Podal jsem návrh a žádám, aby o něm bylo hlasováno. Zopakuji můj návrh takto: Sněmovna lidu čtyři jako Sněmovna národů. Ve všech ostatních podobných případech tomu tak vždy bylo.

Za druhé - máme dva kandidáty, stačí jedno kolo. To se dá během několika minut vyřídit. Prosím, aby o mém návrhu bylo hlasováno.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Pán poslanec, opakujem, že Snemovňa ľudu musí vo vlastnej réžii rozhodnúť, či chce uskutočniť samostatnú schôdzu svojej snemovne, na ktorej sa prevedie voľba, alebo sa neprevedie. Domnievam sa, že by sme mali pokračovať v normálnej legislatívnej práci a záležitosť riešiť poobede rozhodnutím predsedníctva Snemovne ľudu. Ja túto vec nemôžem rozhodnúť, ja som predseda inej snemovne a predsedám tu spoločnej schôdzi. Myslím, že táto problematika v tejto chvíli sa týka len jednej jedinej snemovne. Predsedníctvo Snemovne ľudu bude musieť rozhodnúť. Je možnosť záležitosť ešte dnes vybaviť, ale teraz by som dal prednosť prerokovaniu legislatívnej agendy. Súhlasíte, aby sme túto záležitosť zaradili eventuálne na koniec dnešného programu? Hlási sa pán poslanec Černý.

Poslanec SL J. Černý: Dovolte, abych se ohradil proti tomuto názoru, protože se jedná o tématiku společné schůze obou sněmoven. Tato tématika nebyla dokončena. Myslím, že se nejedná o tématiku výhradně Sněmovny lidu. Jedná se o kontrolní orgán, podle usnesení společné schůze tento program nebyl dokončen.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Aby som nepadol do podozrenia, že niečím manipulujem, čo nemám v úmysle a na čom nemám najmenší záujem, nechám hlasovať o tom, či dnes má v Snemovni ľudu prebehnúť štvrté kolo hlasovania o štvrtom kandidátovi na post v kontrolnej komisii.

Ako prvý návrh tu padol návrh poslanca Hanáka. Dám preto hlasovať, či Snemovňa ľudu súhlasí s tým, aby sa ešte v rámci dnešného dňa konala dovoľba štvrtého člena príslušnej komisie zo Snemovne ľudu.

(9.24 hodín.)

Kto zo Snemovne ľudu súhlasí s týmto postupom, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (Hlasuje se.) Ďakujem. (43) Štyridsaťtri.

Kto je proti? (16) Ďakujem. Šestnásť.

Kto sa zdržal hlasovania? (30) Ďakujem. Tridsať.

Pýtam sa poslancov Snemovne národov - pretože schôdza Snemovne ľudu by nám ukrojila z nášho programu, teda do istej miery sa to týka i nás - či súhlasia s návrhom pána poslanca Hanáka? (Hlasuje se.) Ďakujem. (28) Dvadsaťosem.

Kto je proti? (18) Ďakujem. Osemnásť.

Kto sa zdržal hlasovania? (35) Ďakujem. Tridsaťpäť.

Pán poslanec, váš návrh neprešiel ani v jednej zo snemovní. Pýtam sa teraz pán poslanca Világiho, či mám dať hlasovať o jeho návrhu. (Nie.) Nemám, odkladám teda záležitosť k rozhodnutiu predsedníctva Snemovne ľudu, ktorá rozhodne ako vo veci ďalej postupovať.

Pristúpime teraz k prerokovaniu

správy spoločného výboru pre dohodovacie riadenie k vládnemu návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a doplňuje Ústava Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v znení neskorších predpisov (tlač 769).

Ako si spomínate, túto záležitosť sme prerokovali. Nebola jednou zo snemovní schválená. Záležitosť bola postúpená dohodovaciemu výboru, ktorého predseda, pán poslanec Valko, nám teraz prečíta doporučenie príslušnej komisie. Prosím, aby sa pán poslanec Valko ujal slova.

Místopředseda SN E. Valko: Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som ako predseda dohodovacieho riadenia vám predniesol správu spoločného výboru pre dohodovacie rokovanie k vládnemu návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a doplňuje Ústava Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v znení neskorších predpisov.

Dohodovací výbor v zložení - za Snemovňu ľudu poslanci Černý, Čič, Konečný, Valko, Vrchovský, za Snemovňu národov Farkaš, Houška, Mečl, Ševčík, Vosček - doporučujú Snemovni ľudu a Snemovni národov, aby vo vládnom návrhu ústavného zákona:

  1. V článku 99 tlač 677 pod bod 3 doplniť nový odstavec 3 tohoto znenia: "Sídlo Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky stanoví zákon Federálneho zhromaždenia." Doterajší odstavec 3 označiť ako odstavec 4.

Dovoľte, aby som v krátkosti zdôvodnil tento návrh. Týmto spôsobom v ústavnom zákone určíme, že sídlo Najvyššieho sudu určí zákon Federálneho zhromaždenia. Môže to byť ako zákon o súdoch, ktorý máme pred sebou - tlač 678 - ako i akýkoľvek iný zákon Federálneho zhromaždenia. V prípade, keď z určitých dôvodov v súčasnej dobe - zdôrazňujem v súčasnej dobe - by sme neprijali žiadny iný zákon, z hľadiska ústavného zostáva v platnosti znenie článku 141, odstavec 1, ktorý okrem iného stanoví, že pravidelným sídlom orgánov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky je Praha. Teda do prijatia zvláštneho zákona o sídle je sídlom Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Praha.

  1. V článku 101 tlač 729 bod 4 - upraviť znenie odstavca 3 takto: "Sudcu Najvyššieho súdu republiky a ostatných sudcov menuje predsedníctvo príslušnej národnej rady na návrh vlády príslušnej republiky." Doterajší odstavec 4 vypustiť.

Dohodovacia komisia došla fakticky k jednoznačnému záveru, že pokiaľ ide o sudcov Najvyššieho súdu republík a ostatných súdov, teda súdov nižších stupňov, menovanie týchto sudcov by malo byť zverené do kompetencie tzv. kolektívnej hlavy štátu v príslušnej republike, čo sú predsedníctva príslušných národných rád, a to na návrh príslušnej vlády. Po tretie, v podstate ide o legislatívno technické vyjadrenie. V prípade, keď dôjde k prijatiu druhého bodu, potom upraviť doterajší článok 101 tak, aby ponechaný doterajší odstavec 5 bol označený ako odstavec 4 a doterajší odstavec 6 a 7 označený ako odstavec 5 a 6.

Osobne sa domnievam, že je nutné hlasovať v podstate o bode 1 a 2, bod 3 je len legislatívno technické vyjadrenie celej záležitosti.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem poslancovi Valkovi. Teraz pozývam spravodajcov k príslušnému návrhu, pána poslanca Pohanku a Šamalíka, aby zaujali miesto v lavici spravodajcov.

Pýtam sa podpredsedu federálnej vlády, ako zástupcu navrhovateľa, pána doktora Rychetského, či sa chce vyjadriť k správe dohodovacieho výboru?

Místopředseda vlády ČSFR P. Rychetský: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, před několika okamžiky jste byli seznámeni se závěry jednání dohodovací komise a možno říci i politického grémia k situaci, která nastala neschválením novely Ústavy České a Slovenské Federativní Republiky v článcích 97 až 104, to je pasáží upravující soudní moc.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP