Pondělí 15. července 1991

9. den jednání - pondělí 15. července 1991

(Pokračování schůze ve 13.10 hodin.)

Přítomno:125 poslanců Sněmovny lidu
70 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
60 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adámek, Bakšay, Battěk, Černý A., Dienstbier J. st., Dlouhý, Drešerová, Hrušínský, Hrušovský, Jambor, Kavan, Klaus, Kňažko, Kocáb, Kováč, Laluha, Langoš, Nováková, Němcová, Rajnič, Ropek, Rynda, Schneider, Šidík

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Němec, Parkanová, Patočka, Pernica J., Vodehnal

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Babálová, Bugár, Dubček, Duray, Gémesi, Kováč Marián, Krištofík, Kurťák, Mečiar, Molnár, Sándorová, Slota, Sýkora, Vicen

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vstúpte do snemovne a usaďte sa do lavíc. Pokračujeme v 16. spoločnej schôdzi. Prosím zvlášť poslancov Snemovne národov, aby sa usadili do lavíc, pretože nasledujúci bod programu sa bude týkať hlavne ich.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, zdravím vás v prvý deň 3. týždňa 16. spoločnej schôdze Snemovne ľudu a Snemovne národov. Dnes máme na programe správu spoločného výboru pre dohodovacie riadenie k vládnemu návrhu zákona o zmenách v sociálnom zabezpečeniu (tlač 762) a tlače 640 a 712. A ďalej voľbu zvláštneho kontrolného orgánu Federálneho zhromaždenia podľa § 5 odst. 1 zákona č. 244/1991 Zb., o Federálnej bezpečnostnej službe a o používaní spravodajských prostriedkov.

Schôdzu bude viesť prvý podpredseda Federálneho zhromaždenia prof. Z. Jičínský.

Ja by som rád dokončil program, ktorý sme mali v piatok. Išlo o bod Interpelácie a otázky poslancov. V rámci tohoto bodu odzneli dva návrhy, dve požiadavky, o ktorých sme nemohli hlasovať, pretože nebolo v Snemovni národov uznášaniaschopné množstvo poslancov. Ide o požiadavky poslanca Miloslava Ransdorfa a poslanca Ladislava Kováča, aby sa ich interpelácie vyhlásili za naliehavé. Záležitosť sa týka Snemovne národov, z ktorej obidvaja poslanci sú.

Poslanec Miloslav Ransdorf predniesol interpeláciu voči podpredsedovi vlády Jozefovi Mikloškovi o ochrane kultúrnych pamiatok a obmedzení ich vývozu a požiadal, aby Snemovňa národov prehlásila interpeláciu za naliehavú podľa § 55, odst. 3 a stanovila lehotu kratšiu ako 30 dní na podanie odpovede. Pozerám sa, či je tu pán poslanec Ransdorf. Chcel by som sa ho opýtať, akú lehotu navrhuje. V každom prípade to má byť lehota kratšia ako 30 dní. Nevidím ani podpredsedu federálnej vlády Miklošku. V každom prípade však o záležitosti nechám hlasovať.

Podobný návrh predniesol pán poslanec Ladislav Kováč, ktorý požadoval prijatie uznesenia, ktorým sa jeho interpelácia ohľadom telekomunikácií má pokladať za naliehavú. Táto interpretácia sa týka kompetenčného zákona, pretože štátne podniky nerešpektujú zakladateľov a tým sa porušuje kompetenčný zákon a vznikajú problémy medzi federáciou republík. Nevidím ani pána poslanca Kováča. V tejto chvíli nie je prítomný ani minister Ehrenberger. Dám však hlasovať. Podstatu vecí som vám naznačil. Ešte raz: poslanec Ransdorf naznačil, že žiada skrátiť lehotu na odpoveď na jeho interpeláciu ohľadom ochrany kultúrnych pamiatok a zákona o kultúrnych pamiatkach. A poslanec Kováč interpeláciu týkajúcu sa rozdelenia kompetencie v oblasti telekomunikácií.

Hlasovať bude len Snemovňa národov. Snemovňa národov je uznášaniaschopná v obidvoch svojich častiach. Pýtam sa poslancov Snemovne národov, či súhlasia s tým, aby poslancovi Miloslavovi Ransdorfovi bola odpoveď na jeho interpeláciu doručená v čase kratšom než stanovuje zákon. (Začátek hlasování 13.24 hodin.)

Kto súhlasí s požiadavkou pána poslanca Ransdorfa, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (66) Šesťdesiatšesť. Ďakujem. Požiadavka je odsúhlasená.

O hlasoch proti a o tom, kto sa zdržal, nedávam ani hlasovať.

(Poznámka redakce: Usnesení SN č. 286.)

Teraz budeme hlasovať o požiadavke pána poslanca Kováča, ktorý žiada skrátenie lehoty na odpoveď na jeho interpeláciu ohľadom problematiky telekomunikácií. Čakáme na vynulovanie. Záležitosť sa znovu týka len Snemovne národov.

Prosím Snemovňu národov, aby sa vyjadrila, či je nutné skrátiť i lehotu odpovedi na interpeláciu poslanca Kováča. Kto súhlasí, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! Ďakujem. (83) Osemdesiattri. To je dostačujúci počet.

Nebudem zisťovať hlasy proti ani tie, ktoré sa zdržali. Ďakujem vám.

(Poznámka redakce: Usnesení SN č. 287.)

Ďalšie vedenie schôdze odovzdávam prvému podpredsedovi profesorovi Zdeňkovi Jičínskému.

Ešte konštatujem, že snemovňa prijala návrhy oboch poslancov na skrátenie lehoty pre doručenie odpovedí na interpelácie.

Bol tu však ešte jeden návrh poslankyne Petrovej na hlasovanie o jednom uznesení, ktoré navrhla. Poslankyňa Petrová ma však požiadala, či by záležitosť nemohla byť preložená na neskorší termín, pretože má problémy s presným formulovaním svojho návrhu, takže najprv záležitosť musí preformulovať a potom o nej dáme prípadne hlasovať.

(Řízení schůze převzal první místopředseda FS Z. Jičínský.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Vážení kolegové, než začneme projednávat bod, který máme na programu - v pátek jsem jej ohlásil jako první - podle pružně změněného programu bude jako druhý - bych chtěl říci ještě jednu věc. Z jednání politického grémia i z pátečního jednání obou sněmoven vyplynulo, že si většina poslanců přeje nebo taková část poslanců, jejichž stanovisko musíme brát v úvahu, abych byl přesný, skončit 16. společnou schůzi v tomto týdnu. Myslím, že je v zájmu věci, abychom tak skutečně učinili a zároveň abychom ty body programu, které máme k projednání, skutečně projednali.

Dnes večer se sejdou ústavně právní výbory, aby projednaly novelu zákona o malé privatizaci. Já vás chci jenom poprosit, abyste si na příští večery nedávali nějaké zvláštní programy, protože se nedá vyloučit, že někdy budeme muset hlasovat o tom, zda sněmovny souhlasí s konáním schůzí i večer. Říkám to jen proto, že při některých bodech programu, které budeme projednávat v nebližších dnech, musíme počítat s tím, že schůze se přeruší pro jednání poslaneckých klubů, případně politického grémia, čili abychom body, které máme na programu, skutečně stihli projednat, nemůžeme vyloučit i konání schůzí večer. Říkám to tedy s předstihem. Budu samozřejmě raději, pokud k takovému hlasování o večerních schůzích nedojde, ale považuji za účelné na to předem upozornit.

Dnes máme na programu

Zprávu společného výboru pro dohadovací řízení k vládnímu návrhu zákona o změnách v sociálním zabezpečení (tisk 762) a související tisky 640 - vládní návrh a tisk 712 - návrh usnesení.

Dále máme na programu volbu zvláštního kontrolního orgánu Federálního shromáždění podle § 5 odst. 1 zákona č. 244/1991 Sb.

Přistoupíme tedy nyní ke zprávě společného výboru pro dohadovací řízení k vládnímu návrhu zákona o změnách v sociálním zabezpečení. Jsou to uváděné tisky, jak jsem je již jmenoval.

V úvodu je nutné krátce připomenout, že vládní návrh - tisk 640 ve znění usnesení - tisk 712 byl projednáván dne 2. července t.r. V průběhu rozpravy bylo předneseno několik pozměňujících a doplňujících návrhů. Po skončení rozpravy bylo o nich hlasováno. Schválen byl pouze pozměňující návrh poslance Novosáda k § 145 písm. g) odst. 4, který se týká tisku 640.

Myslím, že si ještě pamatujete obsah pozměňovacího návrhu. Při hlasování o celém návrhu zákona vsak obě části Sněmovny národů tento návrh neschválily. Na doporučení předsednictev sněmoven bylo přijato usnesení o konání dohadovacího řízení. Zvolený společný výbor posoudil celou problematiku tohoto vládního návrhu a předkládá vám svou zprávu. Je to tisk 762.

Nyní prosím předsedu tohoto společného výboru poslance Prokopa, aby seznámil poslance obou sněmoven s jednáním výboru a podal výklad k tisku 762. Dále žádám oba sněmovní zpravodaje - poslankyni Martu Nazari-Buřivalovou a poslance Jiřího Maštálku, aby zaujali místa zpravodajů.

S technickou poznámkou se hlásí poslanec Hubálek.

Poslanec SL B. Hubálek: Pane místopředsedo, dal jsem písemnou přihlášku k procedurálnímu doplnění programu. Kdyby nešlo o závažnou věc, netroufal bych si s tím přijít. Bylo by dobře, bychom na konec naší schůze zařadili krátké usnesení, které by zavazovalo ministra zahraničních věcí informovat Federální shromáždění alespoň o zásadních výsledcích projednávané státní smlouvy mezi naší federací a Spolkovou republikou Německa.

Předkládám toto velmi stručné písemné sdělení, které má závažnost nejen pro poslance, ale pro celou naší veřejnost. Byl bych rád, abychom posléze o tomto návrhu hlasovali.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Pane poslanče, vy si přejete, abychom o tom jednali ještě na této schůzi?

Poslanec SL B. Hubálek: Pane místopředsedo, já bych byl rád, abychom na závěr této schůze tento bod na program zařadili a dohodli se, jestli to budeme projednávat na této schůzi nebo na příští. Byl bych rád, kdyby to bylo na této schůzi, ale jsme demokratické shromáždění a záleží na názoru každého z nás.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Rád bych upozornil, že ministr zahraničí je během této schůze v cizině. Ten se na tuto schůzi dostavit nemůže. Nemůžeme ho odvolávat z cesty, která byla řádně projednána a s partnery svolána. Ministr zahraničí tento výklad podat nemůže.

Druhá věc je, že se obě strany dohodly, že v době projednávání textu smlouvy se o něm nebude v širší míře referovat, ani v německém ani v našem parlamentu. To dávám poslanci Hubálkovi na vědomí a myslím, že je to skutečnost důležitá pro projednávání obsahu smlouvy, protože víme, že řada těchto věcí je komplikovaných. Politicky nejsou tyto věci zcela jednoznačné, čili jde o to, abychom předčasným projednáváním věcí spíš situaci nezkomplikovali než ulehčili.

Poslanec SL B. Hubálek: Nechám to na posouzení Federálního shromáždění.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Pane poslanče, trváte na svém návrhu. Budeme o něm hlasovat.

S technickou poznámkou se hlásí poslanec Lédl.

Poslanec SN L. Lédl: Domnívám se, že problematika, kterou otevřel pan poslanec Hubálek, je velmi důležitá, ale nejsem si jist, zda je správné prakticky tři dny před skončením naší společné schůze opět otevírat další body do programu společné schůze.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: O návrhu budeme hlasovat bez rozpravy. Návrh byl podán. Pan poslanec Hubálek na něm trvá. Sněmovny rozhodnou hlasováním. Návrh je jasný. Slyšeli jste konkrétní poznámky, pokud jde o tento návrh.

Nejprve hlasují poslanci Sněmovny lidu. Kdo z poslanců Sněmovny lidu je pro návrh poslance Hubálka, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko! (Hlasuje se ve 13.36 hodin.) Děkuji. (20) Dvacet.

Je někdo proti? (4) Čtyři.

Zdržel se někdo hlasování? (63) Šedesát tři.

Čtyři poslanci nehlasovali. Sněmovna lidu návrh nepřijala.

Nyní budou hlasovat poslanci Sněmovny národů. Kdo z poslanců Sněmovny národů je pro uvedený návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko! (Hlasuje se ve 13.37 hodin.) Děkuji. (40) Čtyřicet.

Je někdo proti? (3) Tři.

Zdržel se někdo hlasování? (55) Padesát pět.

Jeden poslanec nehlasoval. Ani Sněmovna národů návrh nepřijala.

Program se v tomto smyslu rozšiřovat nebude.

Nyní má slovo pan poslanec Prokop jako předseda dohadovacího výboru.

Poslanec SN M. Prokop: Pane předsedající, dámy a pánové, poslankyně a poslanci, dohadovací výbor se sešel 10. července na schůzi, ve které se pokusil vyřešit problémy, které vznikly s návrhem novely zákona o sociálním zabezpečení, tisk 640 a následně s návrhem na usnesení výborů sociálních a kulturních k zákonu, tisk 712.

Jak asi všichni víte, problematická část návrhu této novely byla část, která se týkala § 98 zákona o sociálním zabezpečení, tedy ta část zákona, která hovoří o souběhu důchodů a výdělku.

Dohadovací výbor po zvážení všech argumentů, které na jeho zasedání zazněly ze strany ať už odpůrců nebo příznivců vládního návrhu a i ze strany navrhovatele, doporučil určité řešení, které je vlastně obsažené v tisku 762. Zároveň doporučil, aby závěry byly projednány nejprve v politickém grémiu Federálního shromáždění a následně také v politických klubech, což se stalo, protože ve čtvrtek odpoledne jsem přednesl tuto zprávu v politickém grémiu, které ji projednalo.

Vzhledem k tomu, že navrhovaná novela obsahuje kromě vlastního § 98, který je spornou částí, ještě celou řadu jiných bodů závazných ustanovení a změn, které považuje jak navrhovatel, tak zpravodajové i gesční výbory kulturní a sociální za velmi podstatné a důležité v našem sociálním zabezpečení a dále také vzhledem k tomu, že během projednávání této novely zákona vůči těmto částem novely nebyly vzneseny žádné podstatné pozměňovací návrhy, zdá se, že by bylo vhodné - a to bych také chtěl navrhnout v dalším projednávání této novely - abychom hlasovali o § 98 ve znění zprávy společného výboru pro dohadovací řízení, tisk 762 nejprve zvlášť a teprve potom abychom hlasovali o zbytku vládního návrhu tisk 640 ve znění návrhu usnesení výborů sociálních a kulturních, tisk 712 a ve znění přijatého pozměňovacího návrhu poslance Novosáda, jak uvedl předsedající. Abychom potom hlasovali o tomto zbytku zákona zvlášť.

Ostatní smysl vlastního návrhu, který doporučuje společný výbor pro dohadovací řízení, přednesou oba zpravodajové, paní poslankyně Nazari-Buřivalová a pan poslanec Maštálka. Děkuji za pozornost.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP