Úterý 28. května 1991

9. den jednání - úterý 28. 5. 1991

(Jednání zahájeno v 10.05 hodin.)

Přítomno:124 poslanců Sněmovny lidu
x68 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
x62 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:Bakšay, Battěk, Branná, Dienstbier J.st., Dlouhý, Hubálek, Chýlek, Jambor, Klaus, Kňažko, Kováč, Krejcar, Kukučka, Miller, Richter, Ropek, Sahligerová, Savčinský, Sedlák, Suchánek, Šidík, Tyl, Varga, Vidím, Záležáková, Žáček

Sněmovny národů zvolených v České republice:

Dostál, Jičínský, Jílek, Kobylka, Měrák, Skalický, Toman

Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice:

Bačinský, Bellušová, Čalfa, Duray, Glezgo, Kanis, Mečiar, Novitzky, Pánis, Posluch, Sándorová, Šebej, Zlocha

(Jednání zahájil a řídil místopředseda FS a předseda SN M. Šútovec.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Vážení poslanci a vážené poslankyne, vážení hostia, srdečne vás vítam na 9. dni jednania 15. spoločnej schôdze Snemovne ľudu a Snemovne národov, vítam predsedu vlády pána Mariána Čalfu, ktorý v tejto chvíli zastupuje celú vládu, vítam i hostí.

Dovoľte, aby som vás oboznámil s predpokladaným programom jednania 15. spoločnej schôdze v tomto týždni. Dnešné jednanie začneme návrhom zákona o Federálnej informačnej službe a o používaní spravodajských prostriedkov (tlač 471 a 654).

Podľa časových možností sme sa pôvodne chceli vrátiť ku správe vyšetrovacej komisie Federálneho zhromaždenia pre objasnenie udalostí 17. novembra 1989. Dostali sme však list Českej správy sociálneho zabezpečenia, v ktorom nás upozorňujú na jednu dôležitú oblasť, ktorá sa týka predlôh zákona o 2. zvýšení dôchodkov v roku 1991 (tlač 642) a zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákonné opatrenie nášho predsedníctva o štátnom vyrovnávacom príspevku (tlač 641).

Tieto dva texty sme chceli prejednať na 16. spoločnej schôdzi, avšak Česká správa sociálneho zabezpečenia nás upozorňuje, že sú rozbehnuté práce tak, aby účinnosť týchto zákonov mohla byť dodržaná k 1. 7. 1991.

Prečítam vám teraz kúsok textu: "Česká správa sociálneho zabezpečenia začala s prípravou úprav dôchodku a štátneho vyrovnávacieho príspevku ihneď, ako náhle jej bol predložený návrh zákona o zvýšení dôchodkov v roku 1991, to znamená opatrenie predsedníctva Federálneho zhromaždenia číslo 206/1990 Zb., o štátnom vyrovnávacom príspevku z 15.4.1991. Bol spracovaný harmonogram rozhodujúcich činností pre zabezpečenie oboch úprav vrátane prejednávania postupu so všetkými vonkajšími partnermi. Po všetkých jednaniach bol uvažovaný termín účinnosti 1. 7. 1991. K tomuto dátumu bola zameraná celá programová príprava a zahájená 14. 5. tak, aby bolo zahájené klasické spracovanie príprav bežných dôchodkových agend. A to už so zmenami predpokladanými od júla 1991. Takto bolo doteraz spracovaných viac ako 25 000 prípadov. Aby mohla byť dodržaná účinnosť 1.7.1991, vlastná procedurálna časť automatizovaného zvýšenia celého súboru vyplácania dôchodkov musí byť zahájená najneskôr 28. 8. 51991."

Z tohto pre nás vyplýva nutnosť, ktorú vám chcem navrhnúť, prejednať tieto dva materiály ešte na dnešnej 15. spoločnej schôdzi. K tomu je však potrebné, aby výbory, ktorým boli materiály prikázané, a jedná sa o výbory pre plán a rozpočet, ústavnoprávne výbory a výbory sociálne a kultúrne, pokiaľ možno dnes po ukončení agendy o Federálnej informačnej službe, zasadli a tieto dva materiály pripravili tak, aby sme mohli odsúhlasiť zaradenie týchto tlačí ešte na tento týždeň. O súhlas s týmto zaradením nebudem žiadať dnes, chcem vám len oznámiť, že na dnešok by bolo dobré, aby príslušné výbory zvolali schôdze k týmto dvom materiálom.

Ku správe vyšetrovacej komisie Federálneho zhromaždenia pre objasnenie udalostí 17. novembra sa dostaneme pravdepodobne až zajtra ráno ako k prvému bodu. Ďalej by sme zajtra prejednali informáciu o plnení ústavných zákonov o navrátení majetku Komunistickej strany Československa a Socialistického zväzu mládeže ľudu Československa (tlač 659). To bude informácia, ktorú nám prednesie pani ministerka Kořínková.

Ďalej by sme zajtra prebrali odpovede a interpelácie, interpelácie a otázky a správu komisie poslancov Federálneho zhromaždenia.

Ďalej návrhy na zriadenie komisií snemovní (tlač 658 a 644), dokončili by sme stanovenie pravidiel pre užívanie hlasovacieho zariadenia (tlač 489 a 586).

  1. spoločnú schôdzu by sme potom ukončili vo štvrtok 30. mája voľbou predsedu a podpredsedu iniciatívneho a petičného výboru snemovne, prejednaním týchto bodov, ktoré by sa do štvrtka neprejednali a samostatnými schôdzami snemovní a schôdzami predsedníctiev snemovní.

Ako prvý bod dnešného programu by som uviedol

17

Iniciatívny návrh poslancov Federálneho zhromaždenia o vydaní zákona o Federálnej informačnej službe a o používaní spravodajských prostriedkov (tlač 471) a návrh uznesenia Snemovne ľudu a Snemovne národov (tlač 654).

Podkladovým materiálom tohto bodu programu je i tlač 660, to je návrh výborov branných a bezpečnostných na spôsob voľby a odvolania zvláštneho kontrolného orgánu voleného Federálnym zhromaždením. Jeho prejednávanie je však podmienené prijatím návrhu zákona o Federálnej informačnej službe.

Skôr ako pristúpime k návrhu tohto zákona, odporúčam, aby sa nášho jednania zúčastnil terajší riaditeľ Federálnej bezpečnostnej služby pán Jiří Novotný.

Pýtam sa vás, či sú zásadné námietky proti tomu, aby sa pán Novotný zúčastnil našej schôdze k tomuto bodu? (Námitky nebyly.) Nepočujem, ale musím konštatovať, že nie sme uznášaniaschopní v Snemovni národov, takže pozvem poslancov, ktorí sa eventuálne zdržujú v priľahlých priestoroch.

Snemovňa ľudu je uznášaniaschopná. Pýtam sa poslancov Snemovne ľudu, či súhlasia s účasťou pána Novotného na tomto programovom bode? Kto súhlasí, prosím, nech zdvihne ruku! Hlasujú poslanci Snemovne ľudu. (Šedesát devět.) Šesťdesiatdeväť. Ďakujem.

Kto je proti? (Nikdo.) Nikto. Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (Osm.) Osem. Ďakujem.

Proti nebol nikto, osem sa zdržalo hlasovania.

Už je uznášaniaschopná i Snemovňa národov, v slovenskej časti nie.

Poslanec SN J. Olej: Ja som možno naivný človek, ale ideme schvaľovať zákon o Federálnej informačnej službe. Pán predsedajúci hovoril o tom, že sa má zúčastniť riaditeľ tejto služby, keď ešte nebola zriadená.

Predsedající předseda SN M. Šútovec: Áno, ja som povedal doterajší riaditeľ FIS, pán Novotný.

Ešte sa hlási s technickou poznámkou pán Uhl.

Poslanec SN P. Uhl: Já využívám toho, že nás ještě není třicet osm a odpovím panu kolegovi Olejovi. Existuje v současné době Federální informační služba, která je součástí federálního ministerstva vnitra. Její ředitel je pan Novotný. My neschvalujeme zákon o Federální informační službě, nýbrž zákon o Federální bezpečnostní informační službě a o zpravodajských prostředcích, což má být instituce nová, která nebude součástí federálního ministerstva vnitra.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem za vysvetlenie. Uznášania schopná je už i Snemovňa národov v oboch častiach. Dám preto hlasovať o mojom návrhu, aby sa nášho jednania mohol zúčastniť i pán Novotný, riaditeľ Federálnej informačnej služby.

Kto z poslancov Snemovne národov súhlasí s jeho účasťou, hlasujú spoločne obe časti Snemovne národov, prosím, zdvihnite ruku! (Osmdesát dva.) Osemdesiatdva súhlasí. Ďakujem.

Kto je proti? (Nikdo.) Nikto nie je proti.

Kto sa zdržal hlasovania? (Sedm.) Sedem sa zdržalo hlasovania. Ďakujem.

Pán Novotný môže zaujať miesto v jednacej sále.

Teraz volám pani poslankyňu Janu Petrovú, aby odôvodnila predložený návrh zákona.

Poslankyně SN J. Petrová: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych vás za skupinu poslanců - navrhovatelů, seznámila s návrhem zákona o Federální bezpečnostní informační službě a o používání zpravodajských prostředků. Jedná se o mimořádně obtížnou právní úpravu, která u nás nemá žádné tradice právního zakotvení, na které bychom mohli koncepčně navázat.

Na návrhu zákona spolupracovala v zastoupení vláda České a Slovenské Federativní Republiky a poslanci Federálního shromáždění. Je to poprvé, kdy v naší zemi bude zákonem upravena činnost zpravodajských služeb. Je to velmi důležitá chvíle. Jde nám totiž o to, aby naše země byla opravdu zabezpečena, a přitom aby se v žádném případě nemohla nikdy opakovat situace jako ve Státní bezpečnosti, která zneužívala svého postavení a bez jakékoliv kontroly jednala protizákonně.

Federální bezpečnostní informační služba z charakteru své činnosti nebude, ani nemůže být federálním ústředním orgánem státní správy. Podle úpravy zákona č. 194/1988 Sb., ve znění zákona č. 297/1990 Sb., a podle úpravy zákona č. 384/1990 Sb., § 1 písm. a), b), c), z části g) o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti. Ochrana ústavního zřízení, práv a svobod občanů a bezpečnosti je jedním z důležitých předpokladů pro pokrokový vývoj každé demokratické společnosti. Pro plnění úkolů v této oblasti zřizují všechny demokratické státy příslušné zpravodajské služby a organizace. Přičemž těžiště jejich činnosti je získávání, shromažďování a vyhodnocování informací.

V uvedené oblasti působili ve značné míře útvary Státní bezpečnosti, a to od 50-tých let až do svého zrušení v lednu 1990. Činnost této složky ministerstva vnitra nebyla právně regulována, a tak nekontrolovatelně působila téměř ve všech oblastech života společnosti. Pronikáním do organizací a sdružení, které pak pracovaly podle přání vládnoucí skupiny, plnila Státní bezpečnost úlohu vykonavatele moci.

Docházelo k tomu, že Státní bezpečnost vyráběla tzv. vnitřního nepřítele a převažující část své činnosti směřovala na boj proti takovému vnitřnímu nepříteli. Tyto zkušenosti z působení Státní bezpečnosti v totalitním režimu, jakož i poznatky o činnosti zpravodajských služeb jiných států vyžadují, aby postavení a úkoly tohoto orgánu na úseku ochrany ústavního zřízení a obrany a bezpečnosti státu byly upraveny zákonem. Navrhovaná zákonná úprava předpokládá vytvoření Federální bezpečnostní informační služby, která bude získávat, soustřeďovat a vyhodnocovat informace, a tím přispívat k ochraně ústavního zřízení, k samostatnosti státu, jeho obranyschopnosti a bezpečnosti.

Informace tohoto druhu jsou velmi významné především pro ústavní činitele, kterým mohou usnadnit volbu a přijetí správného rozhodnutí. Neméně významným posláním Federální bezpečnostní informační služby je boj proti cizím zpravodajským službám, vyhledávání a dokumentování jejich činnosti. Zaměření činnosti Federální bezpečnostní informační služby reaguje i na dosavadní vývoj především v evropském měřítku, kdy mimo jiné státy dochází k přenášení činností různých extrémistických, rasistických a fašistických hnutí na naše území a k vytvoření širokého prostoru pro aktivizaci mezinárodně organizovaného zločinu.

Činnost Federální informační služby má zpravodajský charakter, soustřeďuje se do oblasti informační, a proto nemá výkonné složky a neprovádí vyšetřování podle trestního řádu. Federální bezpečnostní informační služba je budována na základě apolitičnosti, což znamená, že její pracovníci nepracují pro žádnou politickou stranu nebo hnutí, případně se nesmějí politicky angažovat.

Navrhovaná zákonná úprava předpokládá široké kontrolní pravomoci Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, čímž se vytváří bariéra proti zneužití Federální informační služby k prosazování zájmů úzkých mocenských skupin. Takovéto kontrolní mechanizmy jsou běžné a osvědčené v demokratických státech. Velmi významná je úpravaproblematiky používání zpravodajských prostředků, neboť dosud v České a Slovenské Federativní Republice nebyla právně regulována.

Zpravodajské služby byly v minulosti používány podle směrnic, vydaných ministrem vnitra České a Slovenské Federativní Republiky, a to na základě usnesení Rady obrany státu ze dne 13.12.1972. Tyto směrnice byly dnes již pochopitelné zrušeny. Používání zpravodajských prostředků bezpečnostní službou výrazně ovlivňuje efektivnost její práce. V řadě případů dokonce představuje jediný možný způsob plnění úkolů zpravodajské služby při ochraně ústavního zřízení, obranyschopnosti a bezpečnosti České a Slovenské Federativní Republiky, života a zdraví občanů a majetkových hodnot při odhalování a dokumentování zejména činnosti cizích zpravodajských služeb, teroristické činnosti, extrémistické činnosti a zvlášť závažných trestných činů. Z obdobných důvodů jsou zpravodajské prostředky používány ve zpravodajských službách všech vyspělých států, které možnost jejich použití nejen neutajují, ale ve svých normách přímo zakotvují.

Nyní k jednotlivým paragrafům. V hlavě I půjde především o plnění úkolů důležitých z hlediska ochrany ústavního zřízení, obrany a bezpečnosti státu, přičemž těžiště této služby spočívá v oblasti informační. Z toho vyplývá, že Federální informační služba nebude mít žádné výkonné složky. Klasickou činností zpravodajské práce je i ochrana určitého okruhu informací a získávání informací o činnosti cizích zpravodajských službách, o zájmu těchto služeb, o působení a stycích jejich pracovníků. V působnosti Federální bezpečnostní informační služby bude soustřeďování, vyhodnocování informací na úseku boje proti terorismu, pokud je uskutečňován ve spojení s cizinou, na úseku ochrany hospodářských zájmů státu, a bude spolupůsobit při ochraně zájmů státního tajemství.

Jedním ze základních úkolů je získávat informace, týkající se odhalování trestné činnosti proti bezpečnosti státu. Veškeré postupy a úkony v tomto směru se budou řídit ustanoveními tohoto zákona. Činnost Federální informační služby nebude tedy postupovat podle trestního řádu.

Získávání informací Federální informační službou není samoúčelné. Tyto informace budou především využívány ústavními orgány. Půjde zejména o informace důležité z hlediska ochrany ústavního zřízení, obrany a bezpečnosti, hospodářských zájmů státu apod.

Řada informací bude významná i pro jiné orgány, zejména orgány činné v trestním řízení. Z tohoto důvodu je nutné zákonnou úpravou stanovit povinnost Federální informační služby předávat informace kompetentním orgánům, které pak přijmou vlastní opatření, např. zahájení trestního stíhání. Řediteli se stanoví povinnost podat na požádání zprávu prezidentovi České a Slovenské Federativní Republiky, zákonodárným sborům, federální a republikovým vládám. Řediteli je stanovena povinnost předkládat nejméně jednou ročně zprávu o činnosti Federální informační služby zákonodárným orgánům federace a republik. Předkládání těchto zpráv je též jednou z forem kontrolní činnosti ze strany Federálního shromáždění.

V § 4 je zakotven základní princip organizace Federální informační služby. Způsoby jmenování a odvolání ředitele a jeho odpovědnost Federálního shromáždění a podřízenost vládě České a Slovenské Federativní Republiky ve smyslu úkolování i způsob navrhování náměstků ředitele respektují zásadu národní alternace, což je nezbytné u federálního orgánu. Navrhovatelé si však myslí, že náměstci mají být navrhováni republikovými vládami a ne národními radami.

Ředitel Federální bezpečnostní informační služby je odpovědný Federálnímu shromáždění ve smyslu kontroly ze strany Federálního shromáždění. Jde nám o to, aby tato služba nemohla být zneužita. Vládě České a Slovenské Federativní Republiky je Federální bezpečnostní informační služba podřízena ve smyslu úkolování podle § 4 odstavec 4. Zde nám jde o to, aby Federální bezpečnostní informační služba měla konkrétně zadané úkoly usnesením vlády a nepracovala stále na všem podle svého uvážení.

V § 5, § 6 a § 7 je velmi podrobně upravena kontrola ze strany Federálního shromáždění. Navrhovatelé by v souladu s návrhem části výborů ústavně právních byli raději, kdyby tak podrobná ustanovení byla upravena jiným způsobem mimo tento zákon, ale zároveň uznávají potřebu okamžité kontroly, a proto v zájmu nutnosti nebudeme protestovat proti návrhům výborů branně bezpečnostních. Trváme však na tom, aby kontrolní orgán byl početně co nejmenší, maximálně 8 osob.

Hlava II hovoří o povinnostech a oprávněních příslušníků Federální informační služby. Příslušníci skládají přísahu, při plnění úkolů jsou povinni dbát cti a důstojnosti všech, nesmějí nikoho nutit k podávání informaci. Je zde také navržen zvláštní režim při používání střelné zbraně v rámci charakteru této služby.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP