Úterý 21. května 1991

5. den jednání - úterý 21. 5. 1991

(Jednání zahájeno v 10.04 hodin.)

Přítomno:131 poslanců Sněmovny lidu
69 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
64 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adámek, Čič, Dienstbier J. st., Klaus, Kňažko, Kocáb, Kováč, Kříž, Langoš, Malý, Miller, Molnár, Mornár, Richter, Ropek, Tyl, Vidím, Záležáková, Žáček

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Hruška, Jílek, Kobylka, Sokol, Stome, Toman

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Boros, Dubček, Kanis, Mečiar, Moric, Pánis, Posluch, Slota, Šebej, Vicen, Zelenay

(Řízení schůze místopředseda FS J. Stank.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Vážené Federálne zhromaždenie, vážení hostia, všetkých vás srdečne vítam a otváram piaty deň rokovania 15. schôdze Federálneho zhromaždenia. Vítam tiež našich hosťov, predpokladám, že sa zúčastnia i členovia vlády, asi na pol hodiny sa ospravedlnil pán minister Dlouhý, ale nášho rokovania sa zúčastní.

Môžeme pristúpiť k prerokovaniu ďalšieho programu, pretože ako som vás informoval, sú pripravené ďalšie tri body nášho programu na prerokovanie. Mali by sme prerokovať návrh zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde, prijatím návrhu uznesenia, ktoré je uvedené v tlači 643, ďalej by sme uznesením alebo hlasovaním dokončili prerokúvanie Správy o hospodárskej, sociálnej a ekologickej situácii a podľa časových možností prerokujeme návrh uznesenia Federálneho zhromaždenia k hodnoteniu obdobia od 25. 2. 1948 do 17.11. 1989.

Pristúpime k prerokovaniu vládneho návrhu zákona, pán poslanec Rajczy má faktickú poznámku.

Poslanec SL L. Rajczy: (Poslanec hovořil v maďarském jazyce - překlad.)

Pan předsedající mluvil o zprávě, podle mých informací tu jsme již projednali minulý týden. Možná, že jsem dobře nerozuměl, ale tisk 643 jsem dostal dnes ráno, vlastně včera odpoledne do rukou.

Tak jsem neměl dostatek času k tomu, abych tuto zprávu prostudoval. Rád bych vás upozornil na to, že na základě návrhu programu by měl být návrh vlády (tisk 393) zařazen na dnešní program, takže jsem trochu nejistý, o který se jedná návrh, zda-li o návrh upravený nebo o návrh neupravený, který tedy z těchto návrhů bude na dnešním programu. Chtěl bych se tedy zeptat pana předsedy a požádat ho, aby mě to vysvětlil.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Samozrejme, že som to predpokladal, že vám to poviem, ale nemal som zatiaľ možnosť vysvetliť celý postup.

Takže dovoľte, vážené Federálne zhromaždenie, aby sme pristúpili k prerokovaniu

16

vládneho návrhu zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde.

Ide o tlač č. 393, t. j. ten vládny návrh. Tento vládny návrh v znení spoločnej správy spravodajcov sme prerokovali na 14. spoločnej schôdzi. 5.4. ho po pozmeňovacích návrhoch Snemovňa ľudu schválila a Snemovňa národov ho neprijala. Na základe odporúčania politického grémia sme v prvom bode programu tejto schôdze, teda 15. spoločnej schôdze, prijali uznesenie, zodpovedajúce § 31 a) zákona o rokovacom poriadku, aby zákon znova prerokovali hospodárske výbory snemovne.

Hospodárske výbory prerokovali zákon schválený Snemovňou ľudu, dostali ste ho všetci na informáciu dnes do lavíc, t. j. ale len na informáciu ako podklad, ktorý slúžil predovšetkým hospodárskym výborom a formou uznesenia prijali tieto výbory k nemu pozmeňovacie návrhy, ktoré sú premietnuté do celého textu zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde. Ide o tlač 643, ktorý je návrhom hospodárskych výborov na uznesenie Snemovne ľudu a Snemovne národov a teda základným podkladom nášho ďalšieho rokovania.

K nemu budú prijímané prípadné pozmeňovacie návrhy. Tento podklad (tlač 643) ste dostali v piatok popoludní, resp. ste si ho mohli vyzdvihnúť v piatok popoludní, takže lehota 48 hodín bola v tomto prípade dodržaná. Na konci spoločnej schôdze toto oznámil pán poslanec Sokol. Všetci, ktorí cestovali lietadlom napr. do Bratislavy, tak im to bolo prinesené na letisko a na letisku sme mali možnosť si tento text vyzdvihnúť.

Teraz by sme zvolili takýto postup: ako prvý vystúpi predseda hospodárskeho výboru Snemovne národov, pán poslanec Tahy, ktorý nás bude informovať o tom, ako prerokovali hospodárske výbory tento návrh a aké mali k nemu pozmeňovacie návrhy. V tomto prípade bude vystupovať v úlohe navrhovateľa.

Ďalej by vystúpili spravodajcovia, ktorí sa vyjadria k predloženému návrhu a po ich vystúpení by bola otvorená rozprava, v ktorej očakávam, že by mali vystúpiť predovšetkým predstavitelia jednotlivých poslaneckých klubov, ktorí považujú za potrebné k tomuto návrhu vystúpiť.

Máte nejaké pripomienky voči takémuto postupu? Pripomienky nie sú, prosím spoločných spravodajcov, aby zaujali miesta na miestach spravodajcov, pán poslanec Világi za Snemovňu ľudu a poslanec Lux ako spoločný spravodajca Snemovne národov.

Pripravený návrh uznesenia (tlač 543) odôvodní predseda výboru hospodárskeho Snemovne národov, pán poslanec Tahy, prosím, aby sa ujal slova.

Poslanec SN M. Tahy: Vážený pán predsedajúci, vážené Federálne zhromaždenie, vážení hostia, pán predsedajúci, poslanec Stank, veľmi jasne a stručne uviedol, čo budeme dnes prerokúvať. Ja by som len akcentoval, že je potrebné, aby ste si v laviciach hlavne pripravili tú správu o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, ktorú ste dostali do lavíc a ktorá predstavuje tú dikciu, ktorou bola schválená správa spravodajcov (tlač 547) na poslednej spoločnej schôdzi a ktorú schválila Snemovňa ľudu. Táto úprava bola základom pre rokovanie zástupcov poslaneckých klubov, ktorí tvorili expertnú skupinu odborníkov zastupujúcich jednotlivé politické sily. Na základe prerokovania tohto základného materiálu bol vypracovaný záznam z rokovania zástupcov politických klubov, ktorý zhodnotil rokovanie expertov a predložil jednotlivé závery ako podklad pre rokovanie hospodárskych výborov.

Expertná skupina poslancov sa zaoberala predovšetkým tými problémovými a kontroverznými paragrafmi, ktoré pravdepodobne na základe stanovísk poslaneckých klubov znamenali, že vládny návrh zákona 393 neprijala Snemovňa národov, pričom na základe svojho rokovania odporučila úpravy určitých paragrafov a aj vytypovala tie veci, ktoré nevedela sama rozhodnúť a žiadala, aby ich hospodárske výbory prerokovali, aby sa rozhodli pre predkladané varianty, ktoré znamenali zásadné otázky pre ďalšie rozhodovanie.

Budeme teda teraz prerokovávať tlač 643 a pre vaše porovnávanie vlastne máte dva spôsoby:

1. návrh, ktorý prijala Snemovňa ľudu,

2. podčiarknuté časti v tlači 643, ktoré znamenajú zmenu oproti materiálu, ktorý schválila Snemovňa ľudu.

Páni spravodajcovia ma iste veľmi fundovane doplnia detailnými paragrafovanými zmenami. Ja by som chcel poukázať hlavne na kľúčové problémové otázky, ktoré vyzneli do rozhodnutia hospodárskych výborov v tlači 643.

Začal by som hádam, od konca. Od návrhu poslaneckých klubov, kde žiadali, aby hospodárske výbory rozhodli, či zákon má zabezpečovať reštitúciu i transformáciu v jednom návrhu zákona, alebo či tento návrh zákona má byť rozdelený na dve časti.

Hospodárske výbory po prerokovaní a hlasovaní sa rozhodli pre také riešenie, aby tento zákon riešil reštitučnú časť celého problému a transformácia aby sa spracovala osobitnou právnou normou. Zatiaľ, prirodzene, nevieme, či sa to uskutoční v rámci novely zákona o poľnohospodárskom družstevníctve, alebo to bude separátny zákon. Osobne by som sa prihováral, aby to bol samostatný zákon, pretože tým sa vytvoril určitý problém v tom, že medzi prijatím reštitučného zákona a transformačného zákona vzniká obdobie, keď by mohlo vznikať určité bezprávie v hospodárení s majetkom družstiev, bolo nutné prijať zv. blokačný paragraf - je to § 30 (tlač 643), ktorý by mal zabezpečiť, aby majetok družstiev nebol prevádzaný na iné subjekty neobvyklým spôsobom. Zároveň by mal tento paragraf vytvoriť určité podmienky, aby nebola zablokovaná a brzdená bežná hospodárska činnosť družstiev. Toľko k hlavnej zásade. Teda na našom dnešnom zasadnutí sa budeme zaoberať reštitučnou časťou, ktorá nadväzuje na úpravu vlastníckych vzťahov k pôde.

Ďalším významným a problémovým okruhom bola otázka riešenia bývalého § 4 a), ktorý spôsobil hlavne v slovenskej časti Snemovne národov značnú averziu. Tento § 4 a) bol modifikovaný a v podstate táto problematika je dnes v tlači, ktorú budeme prerokúvať, na strane 8 v § 5 a § 5 b).

Okrem toho bola prepracovaná a upravená tá časť návrhu zákona, ktorá sa týka náhrad. Je to počínajúc §10, § 11, hlavne § 12, ktorý zvýrazňuje zmeny, ktoré boli dohodnuté medzí jednotlivými zástupcami poslaneckých klubov. Teda je dôležité sa týmto paragrafom zaoberať, aby ste ho posúdili. Predpokladám, že ste si tieto veci v priebehu posledného víkendu stačili preštudovať, až na malé výnimky, ako to tu vyznelo z príspevku pána Rajczyho.

Chcel by som povedať, že pri včerajšom poslednom prerokúvaní ďalšieho postupu prerokúvania tohto návrhu v politickom grémiu nášho parlamentu bolo ďalej rokované ešte o možných určitých ďalších úpravách, ktoré by mali byť skutočne len zásadného charakteru a nemali by príliš množiť pozmeňovacími návrhmi určité detailné subjektívne názory vzhľadom na to, že charakter zákona je taký, to sme všetci mohli konštatovať, že keby sme sa k nemu vracali každý mesiac, vždy by sme našli určité vecí subjektívne nárokované, ktoré by mohli pozmeňovať a vlastne tento zákon by sme nemohli prakticky nikdy prijať.

Z politického hľadiska je to mimoriadne závažné, celá republika očakáva prijatie tohto zákona. Je treba, aby sme k tomu pristupovali mimoriadne seriózne, aby sme zvažovali svoje pripomienky.

Osobne si myslím, že tak, ako osud každého ekonomického zákona, ktorý v tomto období prijímame, pri používaní v praxi vyvolá určité skúsenosti, ktoré budú značiť, že nie je úplne dokonalý, môže sa stať, že to bude i v prípade tohto zákona. Potom bude úlohou nášho Federálneho zhromaždenia, aby sme tie veci, ktoré budú závažné, veľmi operatívne a včas korigovali a iniciovali vláde, aby tieto veci pripravila.

V tlači 643 by som chcel upozorniť ešte na jednu skutočnosť. Keď ste to študovali, našli ste tam asi mnoho vecí podčiarknutých. Chcem upozorniť na to, že mnohé z nich v podstate znamenajú kvalitatívne doladenie tohto návrhu v tom zmysle, že sme ho chceli maximálne priblížiť zákonu o mimosúdnej rehabilitácii, aby celkový ekonomický postup v celej sfére bol rovnaký. Okrem toho značia určité lingvistické a legislatívne úpravy, ktoré každopádne zlepšujú návrh, ktorý Snemovňa ľudu prijala, a preto by som vás prosil, aby ste sa neľakali mnohých drobných podčiarknutí. Väčšina z nich skutočne vecné zmeny neprezentuje.

Ďalej by som nechcel svoj príspevok predlžovať a pripravovať vás o drahocenný čas na konštruktívne prerokúvanie. Prosil by som spravodajcov, keby paragrafované úpravy ešte za mnou uviedli. Ďakujem za pozornosť.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem i ja pánu predsedovi Tahymu. Teraz prosím spravodajcov za výbory Snemovne národov, pána poslanca Luxa, aby sa vyjadril k prednesenému návrhu.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Lux: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, jen několik slov ke genezi projednávání tohoto zákona. Od minulého společného jednání proběhla celá řada jednání jednak v iniciativních skupinách poslanců, dále několikrát zasedli odborníci z politických klubů, kteří věcně projednávali tuto problematiku, několikrát se sešlo i politické grémium, což jsou předsedové politických klubů, aby sjednotili návrhy z pohledu politického přístupu, a závěrem se vyjádřily na několika jednáních hospodářské výbory. Kdybych to shrnul, tak vlastně projednáváme vládní návrh (tisk 393) ve znění zpravodajské zprávy (tisk 547) po zapracování změn schválených ve Sněmovně lidu ve znění návrhu hospodářských výborů na usnesení (tisk 643).

Já bych se jen zmínil o několika zásadních věcných změnách, které zde jsou. Ostatní změny, všechny, které jsou vyznačeny v textu, jsou v podstatě formálního charakteru tak, jak je charakterizoval pan kolega Tahy.

První věcná změna je v § 4 a), kde jsou specifikovány povinné osoby, kdy povinnými osobami je stát a právnické osoby, které ke dni účinnosti zákona věc drží. Je to v souladu s mimosoudními rehabilitacemi a vychází to z dikce návrhu paní poslankyně Šormové.

Druhou věcnou změnou je zařazení nového restitučního titulu v § 4 b), který hovoří o odevzdání do vlastnictví družstva podle zvláštních předpisů. Jedná se především o zákon č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech a zákon č. 127/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví.

Zde se hovoří o tom, že se vychází ze skutečnosti, že část tohoto majetku byla vnesena dobrovolně a část nedobrovolně. Těm, kteří ho vnesli dobrovolně, nic nebrání, aby tento majetek družstvu ponechali, ale jestliže uznáme, že část tohoto majetku byla vnesena nedobrovolně do družstva, na základě tohoto restitučního titulu, je možno tento nemovitý majetek získat zpět.

O § 5 a § 5 a) hovořil pan poslanec Tahy. V podstatě je zde doplnění, které dává zmocnění České a Slovenské národní radě, aby některé majetkové křivdy, které v jejich teritoriu se udály, napravily, řešily. Novým věcným paragrafem je § 6 a), který v podstatě dává úlevy z pohledu vyměřování správních poplatků a nezbytných nákladů spojených s oceněním věci, identifikace parcel, vyměření pozemku atd. Všechny tyto náklady se převádějí na stát.

V § 7, který hovoří o pozemcích, které nelze vydat, se po diskusi pod písm. b) zablokovaly pozemky, na kterých jsou tělovýchovná a sportovní zařízení. Domnívám se, že je to věcně správné.

Další věcné doplnění je v § 9, kde po diskusi se shodl termín uplatnění nároku do jednoho roku. Jsme si vědomi, že je to věc, která může být velmi diskutovaná, a otázka delšího časového úseku tří roků atd., v podstatě konzervuje současný stav a máme za to, že lepší, než měnit tuto lhůtu, je vyvinout tlak na technické řešení vybavení geodézií, otázka personálního vybavení, abychom zkrátili na co nejmenší možnou míru otázku konzervace současného stavu. Navrhuje se v této zprávě jeden rok.

K otázce § 12 - náhrad - zde bylo hovořeno. V podstatě se to věcně specifikuje.

V § 17, kde se hovoří o náhradě živého a mrtvého inventáře, zde je nový pohled na vnesený živý a mrtvý inventář, to znamená mimo odňatý movitý majetek se hovoří také o vneseném. Je to vazba na restituční titul p) v § 4 b).

Zcela nový je blokační paragraf pod číslem 30. K tomu bych chtěl říci, že respektuje obvyklé podmínky hospodaření družstva a vlastně blokuje majetek družstva mimo rámec vymezený předmětem činnosti družstva.

Tento zákon, jak bylo řečeno, neřeší otázku transformace, ale neřeší ji především proto, že vláda a federální ministerstvo hospodářství nebylo připraveno tuto otázku transformace řešit. Shodujeme se v tom, že je třeba tento problém řešit, a jelikož jsme nebyli schopni najít řešení v tomto zákoně především nepřipraveností jak ministerstva privatizace a dalších, kteří do toho byli zapojeni, bude to řešeno následně samostatným zákonem.

Tolik k věcným změnám, které jsou obsahem tohoto návrhu výborů hospodářských. Ostatní změny jsou formálního charakteru. Dovoluji si tedy Sněmovně národů tento návrh výborů hospodářských navrhnout přijmout.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem FS J. poslancovi Luxovi. Teraz má slovo spoločný spravodajca výborov Snemovne ľudu pán poslanec Világi.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec O. Világi: Vážené Federálne zhromaždenie, moji predrečníci už objasnili postup, akým sme sa dostali k riešeniu danej problematiky. Toto riešenie stelesňuje predložený návrh zákona. Vyjadrili sa i k vecným zmenám, ktoré smerujú k doriešeniu určitých právnych problémov a k vymedzeniu presnej filozofie a koncepcie tohto návrhu zákona.

Som presvedčený, že vecné zmeny prispeli k skvalitneniu celého návrhu a vytvárajú možnosť aplikácie tohto zákona v súlade so zámerom Federálneho zhromaždenia a poskytujú zvýšenú právnu ochranu nielen oprávneným osobám, ale i povinným osobám, v tomto prípade štátu a družstvám.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP