Čtvrtek 16. května 1991

3. den jednání - čtvrtek 16. 5. 1991

(Jednání zahájeno v 9.04 hodin.)

Přítomno:137 poslanců Sněmovny lidu
72 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
66 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu: Adámek, Bakšay, Baštigal, Čič, Dienstbier J.st., Hanák, Jambor, Knažko, Langoš, Mornár, Ropek, Suchánek, Zavřel

Sněmovny národů zvolení v české republice: Arnošt, Motyčka, Uhl

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice: Boros, Čalfa, Kanis, Mečiar, Pánis, Posluch, Slota, Sýkora, Zelenay

(Řízení schůze místopředseda FS a předseda SL R. Battěk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Vážené Federální shromáždění, srdečně vás vítám a zahajuji třetí pracovní den 15. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů. Podle sčítacího zařízení sice nejsme usnášení schopní, ale k projednání dnešního pořadu můžeme přistoupit.

Dnešní program zahájíme zprávou vlády o hospodářské situaci, včetně doplňujících zpráv. Jde o parlamentní tisky č. 554, 592, 614. Po projednání tohoto bodu by měly následovat odpovědi na interpelace poslanců a ústní otázky poslanců. Tento bod, nemýlím-li se, jsme zahájili už včera odpoledne.

Pokud bude dostatek času, pokračovali bychom ještě dalším bodem, kterým je usnesení k používání hlasovacího technického zařízení. K tomuto bodu jsou tisky č. 489 a č. 586. Dále případně vládní návrh zákona o odpadech (tisk 590), vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi ČSFR a Italskou republikou o podpoře k ochraně investic (tisk 562). To by byl ovšem asi optimální rozsah našeho dnešního jednání.

Dovolte, než přistoupíme přímo k prvnímu bodu, abych vás ještě seznámil s tímto sdělením. Při zahájení společné schůze jsme vám slíbili, že zpracujeme přehled o složení poslaneckých klubů a dáme vám ho k dispozici. Diskuse s některými poslanci však ukazuje, že je potřebné aktualizovat přehledy, které kluby předaly podle § 8 odstavec 2 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění. Od odevzdání seznamu mohlo dojít k některým změnám a patrně došlo.

Proto doporučuji, po dohodě s předsedou Federálního shromáždění, aby předsedové všech poslaneckých klubů prověřili tyto seznamy v sekretariátu předsedy Federálního shromáždění u dr. Jaroše v pátém patře, č. dveří 538, případně předložili nové seznamy, nejpozději do zítřka 17. května 1991.

Zvláště upozorňuji, že Klub maďarského křesťansko-demokratického hnutí Egyutélés-Spolužitie nepředal žádný seznam. Prosil bych vás o zajištění tohoto úkolu.

Dovolte, abych zahájil dnešní program. Prvním bodem programu je zpráva vlády o hospodářské situaci České a Slovenské Federativní Republiky a hospodářské politice federální vlády (tisk 554), doplňující zpráva o sociální politice federální vlády (tisk 592) a doplňující zpráva o řešení ekologické situace v České a Slovenské Federativní Republice (tisk 614). Návrh usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k těmto zprávám (tisk 634) předkládají výbory hospodářské. Upozorňuji však, že platí upravená verze tohoto tisku. Tento parlamentní tisk jste obdrželi včera do lavic, protože ještě v úterý odpoledne o něm jednaly hospodářské výbory. Podle § 19 odstavec 1 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění nemůže však být jednání zahájeno, jestliže poslanci nemají předány materiály 48 hodin předem. Abychom mohli zařadit tento bod dnes na pořad společné schůze, navrhuji sněmovnám přijmout usnesení, že přes nedodržení stanovené lhůty sněmovny souhlasí s projednáváním zprávy o hospodářské situaci České a Slovenské Federativní Republiky i obou doplňujících zpráv a navrženého usnesení (tisk 634).

Domnívám se, že můžeme o tom rozhodnout bez rozpravy, přesto se ptám, zda někdo žádá slovo? Hlásí se pan poslanec Rajczy.

Poslanec SN L. Rajczy: Vážený parlamente, nasaďte si, prosím sluchátka. Budu hovořit maďarsky.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Ale pane poslanče, vy přece hovoříte velmi pěknou slovenštinou!

Poslanec SN L. Rajczy: (Poslanec hovořil v maďarském jazyce.) Překlad: Vážený pane předsedající, vážení poslanci, reakce na včerejší událost, že v našem parlamentě poprvé zazněla maďarština, byla taková, že v televizi a v tisku k tomuto problému zaujali jednotné stanovisko v tom, že parlament musí zaplatit za tuto službu 12 000 Kčs. Kam se dostalo právo, o kterém parlament mluvil? Ale kde jsou ty milióny korun, které parlament vyhazoval v uplynulých letech?

Předsedající předseda SL R. Battěk: Pane poslanče, já vás přerušuji. (Poslanec Rajczy hovoří maďarsky dále, ale není slyšet překlad.) Žádám vás, abyste vyslechl moje přerušení.

Poslanec SN L. Rajczy: (z maďarského překladu do češtiny) Vy mne upozorňujete, ale já bych chtěl upozornit na to, že i včera pan předsedající porušil jednací řád.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Nemluvíte k věci, pane poslanče.

Poslanec SN L. Rajczy: (z maďarského překladu do češtiny) Parlament se má zabývat zákonem č. 608 a my jsme tento zákon nedostali 48 hodin předem.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Jsem nucen konstatovat, že chování pana poslance bylo dost nepříjemným a hrubým porušením jednacího řádu.

Žádá ještě někdo o slovo? (Nikdo se nehlásil.) Není-li tomu tak, provedeme hlasování o schválení tohoto bodu jednání i s ohledem na disproporci, která se týkala nevčasného předložení textu.

Sněmovny jsou usnášení schopné. Nejprve bude hlasovat Sněmovna národů. (Hlasování v 9.16 hodin.)

Kdo z poslanců souhlasí s takto navrženým pořadem, nechť zvedne ruku a stlačí tlačítko! (Hlasuje se.)

(Šedesát tři.) Šedesát tři. Děkuji.

Kdo je proti? (Dva.) Dva. Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? (Čtrnáct.) Čtrnáct. Děkuji.

Konstatuji, že Sněmovna národů počtem hlasů 63 schválila navržený pořad, 2 poslanci byli proti, 14 se zdrželo hlasování a 10 hlasování ignorovalo.

Nyní budou hlasovat poslanci Sněmovny lidu. Kdo z poslanců je pro navržený pořad, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko! (Hlasuje se.)

(Sedmdesát sedm.) Sedmdesát sedm.

Kdo je proti? (Jeden.) Jeden.

Kdo se zdržel hlasování? (Deset.) Deset. Děkuji.

Konstatuji, že Sněmovna lidu rovněž schválila navržený pořad 77 hlasy, jeden byl proti, 10 se zdrželo hlasování a 1 poslanec nehlasoval.

Usnesení bylo tedy schváleno oběma sněmovnami.

9

Zprávu o hospodářské situaci ČSFR včetně doplňujících zpráv.

Zprávu přednesl na 14. společné schůzi sněmoven Federálního shromáždění předseda vlády ČSFR Marián Čalfa.

Obě sněmovny rozhodly, že rozprava k této zprávě bude zahájena na 15. společné schůzi, až po jejím projednání ve výborech sněmoven. Součástí této zprávy se však staly doplňující zprávy o sociální politice a o řešení ekologické situace, které dnes přednesou ministři Petr Miller a Josef Vavroušek. Před jejích vystoupením se ale ptám pana místopředsedy vlády Václava Valeše, zda chce zprávu o hospodářské situaci a hospodářské politice federální vlády doplnit a aktualizovat.

Jak vidím, chce tak učinit, uděluji mu slovo a prosím, aby předstoupil před sněmovnu.

Místopředseda vlády ČSFR V. Valeš: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Jak už bylo řečeno, úvodní slovo ke zprávě o hospodářské situaci, kterou vláda předložila v březnu Federálnímu shromáždění, přednesl už při jejím předkládání předseda vlády, proto se omezím při výkladu jednak na doplnění informací o dosavadních výsledcích transformačního procesu, charakterizovaných alespoň některými základními údaji a jednak bych chtěl informovat o opatřeních, která vláda přijala pro formování hospodářské politiky pro nejbližší období.

Především několik doplňujících dat, jak byly zjištěny statistikou ke konci dubna, resp. ke konci kvartálu letošního roku. Pokud se týká tempa výroby, pokračoval její pokles a dosáhl ke konci dubna 13 %. Ve stavebnictví poklesla výroba o 35 %, i když tyto údaje se týkají pouze podniků nad 100 pracovníků a jsou bez soukromého sektoru, kde lze očekávat, že podrobnější údaje z této oblasti mohou vykazované údaje poněkud zlepšit.

U spotřebitelských cen se růst sice zpomalil, v dubnu byl růst proti minulému měsíci 2,9 %, ale celkový vzrůst spotřebitelských cen dosáhl do konce dubna proti prosinci 1990 indexu 136,3 %. Tomu odpovídá i růst indexu životních nákladů, které vzrostly v dubnu o 1,7 % a dosáhly proti prosinci indexu 132,9 %.

K podstatným změnám dochází i v oblasti zaměstnanosti, ke konci dubna bylo evidováno cca 220 000 žadatelů o práci, tj. asi 2,8 % z celkového počtu pracujících, a počet osob pobírajících příspěvek před umístěním dosáhl počtu 145 000 a bylo vyplaceno na podporách do konce dubna 540 miliónů Kčs.

Průměrné mzdy vzrostly za první čtvrtletí o 2,6 %, reálné mzdy byly proti prosinci 1990 nižší o cca 20 %.

V oblasti zahraničního obchodu probíhal odlišně vývoj se zeměmi s tržní ekonomikou a odlišně se zeměmi s netržní ekonomikou, tedy především se Sovětským svazem a zeměmi Rady vzájemné hospodářské pomoci.

Zatímco vývoz do zemí s tržní ekonomikou dosáhl indexu 78 % a představoval celkový vývoz asi 32 mld. Kčs, dovoz byl nižší, dosáhl pouze indexu 69 % a celkového objemu 20,9 mld. Kčs, takže v této oblasti skončila výměna zboží aktivním saldem 2,7 mld. Kčs.

Do zemí s netržní ekonomikou, především do Sovětského svazu a bývalých zemí RVHP byl dosažen vývoz v rozsahu 19,5 mld. Kčs, tedy asi 80 % proti stejnému období loňského roku. A proti dubnu dovoz stoupl na 109,8 % proti stejnému období loňského roku a bylo dosaženo pasivního salda 7 mld. Kčs. Na tomto saldu se podílí především změna platových podmínek a růst cen ropy a malý rozsah objednávek i na dohodnuté rozsahy obchodní výměny jak ze Sovětského svazu, tak některých dalších zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci.

Platební bilance v konvertibilních měnách vykázala předběžný schodek cca 300 miliónů dolarů, to je v podstatě stejný výsledek jako v minulém roce. Podařilo se udržet stabilní kurs koruny při nižším čerpání stabilizační půjčky a při mírném nárůstu devizových rezerv. Hospodaření státních rozpočtů skončilo za první čtvrtletí přebytkem 15, 3 mld. Kčs. O tom byla však předložena Federálnímu shromáždění samostatná zpráva, která bude zvlášť projednávána, a proto ji dál nekomentuji.

Chtěl bych se však ještě zmínit o postupu privatizace a přísunu zahraničního kapitálu. V malé privatizaci bylo zatím privatizováno přes 4 000 objektů a hodnota získaná na aukcích přesahuje 2 mld. Kčs. Počet podniků se zahraniční kapitálovou účasti se proti počátku letošního roku zdvojnásobil a dosáhl již počtu 2 638 subjektů a zahraniční kapitál vzrostl o 7,8 mld. Kčs a dosáhl více než 10 mld. Kčs.

Už tato stručná charakteristika dosavadního průběhu transformačního procesu prokazuje, že všech pět jeho základních pilířů, to znamená privatizace, vnitřní směnitelnost a liberalizace zahraničního obchodu, liberalizace cen, makroekonomická restriktivní politika a sociální záchranná síť, zapustilo kořeny a začíná s různou mírou intenzity působit. Je tedy zřejmé, že nejnaléhavějším úkolem je formulovat takovou hospodářskou politiku pro nejbližší období, která by působení všech pilířů transformačního procesu harmonizovala. Současně musí být zvolen takový postup, aby v přípravě i realizaci hospodářské politiky bylo koordinováno působení všech hlavních subjektů hospodářského života, tj. státních orgánů, měnové banky, komerčních bank i podniků a podnikatelů. Pro dosažení tohoto cíle přijala vláda počátkem dubna soubor opatření, jehož cílem je zpracovat především podrobnější analýzu reálného vývoje ekonomiky z hlediska dosavadního postupu transformačního procesu a dalších vnitřních a vnějších faktorů. Analýza je zaměřena především na to, aby byl odlišen vliv systémových změn od působení dalších, zejména vnějších faktorů, aby byly posouzeny zejména otázky, na kolik reálný vývoj ekonomiky odpovídá původním kvantifikovaným předpokladům, jaká je účinnost restriktivní finanční a měnové politiky ve vztahu k vývoji cenové hladiny a reálné adaptaci hospodářských subjektů, jak působí vnitřní konvertibilita koruny a výše kursů na zvýšení míry konkurence, vývoj platební bilance a stimulace exportu, jak postupuje privatizace a demonopolizace, jak je vytvářeno konkurenční prostředí, příliv zahraničního kapitálu, a rovněž bude provedeno předběžné zhodnocení situace v podnikové sféře z hlediska výroby, odbytu, platební schopnosti a prosazování strukturálních změn.

Zvláště jsou hodnoceny sociální souvislosti dosavadního ekonomického vývoje, to znamená míra nezaměstnanosti, vytváření nových pracovních příležitostí, postup rekvalifikace se zaměřením na republikové a regionální dopady a konečně cenový vývoj a jeho vliv na životní náklady druhově zabezpečení sociální záchranné sítě a podmínky fungování rozpočtové sféry.

Tato analýza má být zpracována do 20. května, na jejím podkladě pak připraven program hospodářské politiky pro nejbližší období. Odhad krátkodobého vývoje ekonomiky je zaměřen na formování makroekonomického rámce na odhad vývoje vnějších podmínek, na základní tendence a problémy v jeho rozpočtové sféře a očekávaný vývoj v zemědělsko-potravinářském komplexu.

Program hospodářské politiky v nejbližším období bude připraven do konce května, ve vládách projednán v první polovině června. Předpokládáme, že dosáhneme souhlasu, aby projednání tohoto programu bylo společné se všemi třemi vládami.

Federální vláda požádala o spolupráci při přípravě tohoto materiálu obě národní vlády. Jejich účast je zajištěna nejen spoluprací v příslušných pracovních komisích, ale také tím, že se bude opírat o programy rozvoje ekonomické reformy, které zpracovaly nebo připravují obě národní vlády. Je to nezbytné nejen proto, že rozdělení kompetencí vyžaduje zejména při formulaci průmyslově strukturální politiky aktivní účast národních vlád, ale také proto, že jenom za jejích aktivní účasti může hospodářská politika dostat také nezbytnou regionální dimenzi. Mluvím o regionální dimenzi, nikoli o národních zvláštnostech, protože regionální problematika a odvětvová odlišnost existuje. Existuje ovšem nejen v českých zemích, ale také na Slovensku. V tom smyslu je třeba, aby regionální politika, resp. hospodářská politika z této dimenze regionální dostala patřičné nástroje. Je známo, že růst nezaměstnanosti probíhá rychlejším tempem na Slovensku, ale zejména je složité, že probíhá velmi rychle v některých okresech, a to zejména tam, kde převažují podniky textilního průmyslu, orientované převážně na trh Sovětského svazu, a také tam, kde na zpracovatelský průmysl dopadá devalvace, zdražení vstupních materiálů a kde není možná rychlá přizpůsobivost exportu.

Je samozřejmě velmi známo a v usneseních výborů je zmínka o transformaci, resp. o problémech konverze zbrojního průmyslu, ale soudím, že některé z těchto regionálních problémů jsou minimálně stejně brizantní jako tento problém.

Podobně je to i v českých zemích, kde v důsledku útlumových programů, příp. jiných odlišných podmínek jsou stejně některé regiony, které vyžadují určitou konkrétní hospodářskou politiku. Kromě toho pouze aktivní spoluprací s národními vládami může být formulována hospodářská politika pro oblast zemědělsko-potravinářského komplexu, která je zatím značnou slabinou současné hospodářské politiky. Přes omezené kompetence musí však i v této oblasti federální vláda spolupracovat.

Další oblasti, ve které musí být připravena a realizována hospodářská politika v úzké a tvořivé spolupráci všech tří vlád, je soubor opatření, který kromě likvidace neefektivních článků ekonomiky nastartuje postupně také adaptační procesy, pro něž už trh poskytuje dostatečné signály a jež umožní obnovit rozvoj výroby a tvorbu nových pracovních míst v podnicích, kde jsou nebo mohou být vytvořeny podmínky efektivního rozvoje. Je přirozené, že součástí všech analytických i programových práci je také vyhodnocení rozpočtové politiky a hledání možností, jak i v této oblasti nejen uplatnit dosažený stupeň transformace ekonomiky, ale najít i možnosti na povzbuzení poptávky pokud možno s multiplikačním účinkem.

Rovněž Státní banka, jako tvůrce měnové a úvěrové politiky, provádí důkladnou analýzu dosavadního vývoje a připravuje aktivní opatření v této oblasti. Jako zvláštní část prováděné analýzy a připravovaných opatření je hodnocení vývoje v podnikové sféře. Těžiště prací této oblasti leží na průmyslových resortech národních vlád, s nimiž federální ministerstvo hospodářství aktivně spolupracuje. Hlavním cílem zde musí být provést alespoň základní selekci článků ekonomiky, které je možno nechat utlumit a těch, kterým je třeba poskytnout šanci a čas k obnově růstu a konečně takových, u nichž je možno podporovat ohniska růstu rozvoje efektivnosti. Je ovšem samozřejmé, že tato selekce nemůže být podkladem pro uplatnění administrativních metod rozhodování, ale naopak může a musí sloužit jako základní informace pro aktivní hospodářskou politiku komerčních bank.

Základem pro selektivní výběr budou nejen signály trhu, ale také - a to především - vlastní transformační projekty podniků. Mimořádnou důležitost v této oblasti sehraje příprava a realizace velké privatizace, jejíž prováděcí dokumenty se připravují. V tomto měsíci budou projednávat vlády jednak zásady pro výběr podniků, jednak zásady pro přípravu projektů privatizace i jejích způsobu.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP