Středa 15. května 1991

15. společná schůze SL a SN 15.5.1991

2. den jednání - středa 15. 5. 1991

(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Přítomno: 138 poslanců Sněmovny lidu
70 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
69 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Bakšay, Baštigal, Čič, Dienstbier J. st., Dlouhý,

Klaus, Knažko, Kováč, Miller, Nováková, Ropek,

Suchánek

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Arnošt, Jičínský, Patočka, Sokol, Toman

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Čalfa, Kanis, Mečiar, Seman, Slota, Zelenay

(Řízení schůze místopředseda FS a předseda SN M. Šútovec.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Vážené kolegyne a kolegovia poslanci, vítam vás na 15. spoločnej schôdzi oboch snemovní Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a otváram druhý deň nášho rokovania. Vítam tiež prítomných členov federálnej vlády a ďalších hostí nášho rokovania.

Pristúpime k prerokúvaniu ďalšieho bodu programu. Dnes prerokujeme vládny návrh zákona o cestovaní do zahraničia a o cestovných dokladoch (tlač 428) a k tomu tlač 608 - novelu zákona o niektorých služobných pomeroch vojakov (tlač 466) - novelu branného zákona (tlač 467) - novelu zákona o brannej výchove (tlač 468) - návrh zákona o štátnych sviatkoch (tlač 300) a uznesenie k používaniu hlasovacieho zariadenia (tlač 489 a 586).

Nie sme uznášaniaschopní, ale cez to si myslím, že začať môžeme. Začneme

5

vládnym návrhom zákona o cestovaní do zahraničia a cestovných dokladoch (tlač 428) a návrh uznesenia SĽ a SN (tlač 608).

S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Rajczy.

Poslanec SL L. Rajczy: Vážený parlament, žiadal by som, aby sme dodržiavali rokovací poriadok, keď nie sme schopní uznášať sa, tak nemôžeme začať.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Pán poslanec, citujte mi príslušný paragraf zákona o rokovacom poriadku.

Návrh zákona predkladajú výbory ústavnoprávne oboch snemovní v zmysle § 39 odstavec 4 zákona č. 56/1991 Zb., o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia.

Prosím teraz ministra vnútra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pána Jána Langoša, aby návrh zákona zdôvodnil.

Ministr vnitra ČSFR J. Langoš: Vážený pán predsedajúci, vážené panie kolegyne, vážení páni poslanci, vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vám predložila na ústavné prerokovanie návrh zákona o cestovaní do zahraničia a cestovných dokladoch a poverila ma jeho odôvodnením.

Navrhovaný zákon nahradí doterajší zákon z roku 1965 a vykonávacie predpisy k nemu prijaté v rokoch 1969 a 1970. Tieto právne predpisy v rozpore s medzinárodnými dokumentmi o ľudských právach vychádzali predovšetkým z týchto zásad:

- obmedzovali cesty do štátov, ktoré nie sú členmi Varšavskej zmluvy, individuálnym vydávaním cestovných doložiek, ich vydávanie bolo podmienené požiadavkami, ako sú pozvanie príbuzného, prídel devízových prostriedkov, zaplatenie zájazdov cestovnou kanceláriou,

- dôvody pre nevydanie cestovného dokladu boli zákonom stanovené tak všeobecne, napr. štátny záujem, vnútorný poriadok a bezpečnosť, že široký priestor pre úvahu správnych orgánov viedol až k popretiu zákonnosti rozhodovania,

- povinnosť občanov bola v rozpore s princípom právneho štátu ustanovenými nezákonnými predpismi,

- akékoľvek opustenie republiky bez predchádzajúceho súhlasu štátu sa až do novely trestného zákona z roku 1990 postihovalo ako trestný čin.

Tieto zásady boli premietnuté aj do minimálneho počtu uskutočňovaných ciest do zahraničia, napr. každoročne cestovalo zo súkromných dôvodov do Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie 300 - 350 000 občanov a do ďalších tzv. nesocialistických štátov 250 - 300 000 občanov.

V roku 1989 boli podmienky pre vydanie výjazdnej doložky čiastočne zmiernené a v roku 1990 prestali byť výjazdné doložky používané.

Pre ilustráciu uvádzam niektoré strategické údaje v porovnaní s rokom 1989:

- počet ciest československých štátnych občanov vzrástol z 19,3 mil. na 49,3 mil.,

- počet vydaných cestovných pasov vzrástol zo 65,2 na 96,5 miliónov.

Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, základným cieľom navrhovaného zákona je realizácia práva československého občana na slobodné vycestovanie do zahraničia a práva na slobodný návrat do vlasti, v zhode s medzinárodnými dokumentmi o ľudských právach a humanitárnych otázkach a s ústavným zákonom, ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd. Realizácia tohto práva je viazaná na splnenie len dvoch podmienok - občan musí byť pri vycestovaní držiteľom platného cestovného dokladu a musí prekročiť československú štátnu hranicu určeným spôsobom.

Navrhovaný zákon neobmedzuje počet ciest ani dĺžku pobytu v zahraničí - s výhradou doby platnosti cestovného dokladu, ani účel vycestovania, s výnimkou niektorých špeciálnych cestovných dokladov vydávaných podľa medzinárodných zmlúv.

Zruší sa tým dvojaký režim vydávania cestovných dokladov na služobné a na súkromné cesty do zahraničia, a tiež inštitút trvalého pobytu, resp. vysťahovania, v zahraničí.

Obmedziť vycestovanie bude možné len v prípadoch, v ktorých to výslovne stanoví zákon. Rozsah týchto dôvodov zaraďuje navrhovaný zákon v porovnaní s inými štátmi, napr. Nemeckom, Rakúskom, USA, Maďarskom a ďalšími, k najliberálnejším právnym úpravám.

Federálne ministerstvo vnútra k takémuto rozhodnutiu pristúpi výhradne na podnet súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní, pretože len súdy a orgány činné v trestnom konaní môžu posúdiť potrebu obmedziť cesty do zahraničia v záujme zaistenia výkonu rozhodnutia alebo trestného konania. V roku 1990 orgány Federálneho ministerstva vnútra rozhodli o nevydaní cestovného dokladu v nepatrnom počte prípadov - jeden z dvoch tisíc žiadostí - prevažne z dôvodu prebiehajúceho trestného konania.

Na posilnenie právnej istoty občanov sa navrhuje, aby proti rozhodnutiu, ktorým sa zamietlo vydanie cestovného dokladu, alebo proti rozhodnutiu, ktorým sa cestovný doklad odňal, mohli občania podávať opravné prostriedky na súd.

V tejto súvislosti je treba zdôrazniť, že cestovanie do zahraničia bude limitované nielen navrhovaným zákonom, ale že na cestovaní sa bude podieľať aj vízová politika a podmienky vstupu a pobytu ustanovené právnymi predpismi iných, prijímacích štátov.

Porušenie povinností ustanovených navrhovaným zákonom sa kvalifikuje ako priestupok. Návrh zákona predpokladá, že tieto priestupky budú prerokúvavať orgány Federálneho ministerstva vnútra.

Navrhovaná právna úprava rešpektuje požiadavky na zjednodušenie styku občanov s orgánmi štátnej správy a na zníženie administratívnej náročnosti v činnosti správnych orgánov. V súlade s už uplatňovanou praxou sa odstránia nadbytočné administratívne požiadavky voči občanom, napr. povinnosť predložiť výpis z registru trestov, súhlas zamestnávateľa a pod.

Navrhovaný zákon splnomocňuje vládu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, aby ustanovila nariadením podrobnosti o údajoch vyžadovaných na vydanie cestovného dokladu.

Federálne ministerstvo vnútra predpokladá, že pôjde o dva druhy údajov: údaje uvádzané v samostatnom cestovnom doklade (rozsah týchto údajov je rozličný, napríklad v cestovnom pase ide len o údaje o totožnosti držiteľa, v preukaze pre prekračovanie štátnych hraníc údaje o totožnosti a popisu držiteľa, jeho povolanie, o účele, mieste, dobe prekračovania štátnych hraníc, o trvalom bydlisku a pod.), o ďalšie údaje potrebné pre rozhodnutie (rozsah týchto údajov je taktiež rozličný hlavne u cestovných dokladov, vydávaných podľa medzinárodných zmlúv, v prípade cestovného pasu ide len o pôvodné priezvisko a miesto súčasného a predchádzajúceho trvalého pobytu, prípadne údaje potrebné na posúdenie československého štátneho občianstva, keď ide o žiadosť podávanú v zahraničí).

Predložený návrh zákona posúdili v rámci doterajšieho ústavného prerokúvania zahraničné, hospodárske, branné a bezpečnostné a ústavnoprávne výbory. Celkový počet uplatnených pripomienok bol 36, čo dokazuje zodpovedný prístup všetkých výborov a v nich pracujúcich poslancov k predloženému návrhu. Som presvedčený, že uplatnené pripomienky objektívne odrážajú potreby občanov v oblasti právnej úpravy cestovania do zahraničia a cestovných dokladov a že vo svojom celku predstavujú upresnenie návrhu zákona, hlavne z hľadiska jeho jednoznačnosti. Pripomienky a pozmeňovacie návrhy boli vopred prerokované so spravodajcami a je možné s nimi vysloviť súhlas.

Dovoľte, aby som na záver poďakoval za pozornosť, ktorú ste predloženému návrhu zákona až do súčasnej doby venovali, a aby som vám menom svojím a menom vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky doporučil tento návrh schváliť.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem, pán minister, konštatujem, že návrh prerokovali výbory ústavnoprávne, zahraničné, branné a bezpečnostné a výbory hospodárske obidvoch snemovní.

Prosím teraz spoločného spravodajcu výborov Snemovne ľudu pána poslanca Hrušovského, aby predniesol spravodajskú správu.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec P. Hrušovský: Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, predložený vládny návrh zákona o cestovných dokladoch, ktorý je obsiahnutý hlavne v zákone č. 63/1965 Zb., v nariadení vlády č. 114/1969 Zb., a vo vyhláške č. 44/1970 Zb., v znení neskorších predpisov a ktoré boli do veľkej miery spojené s obdobím tzv. normalizačného procesu, ktorého súčasťou bolo aj obmedzovanie možností občanov cestovania do zahraničia.

Za základný nedostatok doterajšej právnej úpravy je možno považovať hlavne inštitút individuálneho povoľovania ciest do nesocialistických štátov a širokej možnosti správneho orgánu odmietnuť vydanie cestovných dokladov s odvolaním sa na štátne záujmy alebo bližšie nedefinovaný obecný právny pojem.

Tento nevyhovujúci stav si vyžiadal prijatie celého radu opatrení, z ktorých najvýznamnejšie bolo zrušenie výjazdových doložiek a štatistických lístkov, ktoré prijala vláda v decembri 1989 a v auguste 1990. Tieto opatrenia si vyžiadali neodkladné prijatie zákonných úprav na úseku cestovných dokladov a cestovania do zahraničia v súlade s pojatými opatreniami, ktoré by v plnom rozsahu rešpektovali medzinárodné záväzky, ktoré Česká a Slovenská Federatívna Republika prijala v medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a v rámci helsinského procesu.

Predložený vládny návrh zákona umožňuje vycestovať do zahraničia len s platným cestovným dokladom, ktorý sa občanovi vydá, pokiaľ to neodporuje ustanoveniu tohto zákona, ktorého dôvody sú fakultatívne v zákone uvedené. Vydanie cestovného dokladu môže byť odobrané len v tom prípade, keď je proti nemu nariadený výkon rozhodnutia pre neplnenie vyživovacej povinnosti alebo finančných záväzkov alebo keď je proti nemu vedené trestné stíhanie, alebo keď nevykonal trest odňatia slobody, uložený súdom, pokiaľ mu trest nebol odpustený alebo výkon trestu premlčaný. Návrh zákona ďalej umožňuje, aby právoplatné rozhodnutie, ktorým bolo zamietnuté vydanie cestovného dokladu alebo ktorým bol cestovný doklad vzatý, bolo možné preskúmať po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov súdom. Doba pobytu občana v zahraničí je obmedzená len platnosťou jeho cestovného dokladu a zdržiavanie sa občana v zahraničí bude v budúcnosti ovplyvňované len povolením vstupu prijímacieho štátu, krytím nákladov spojených s pobytom v zahraničí, prípadne sociálnym zabezpečením v dobe pobytu občana v zahraničí.

Vládny návrh zákona pôvodne nepripúšťal možnosť cestovania detí do 15 rokov na pas rodičov, avšak v tlači 608 táto možnosť upravená je a deti do 15 rokov budú môcť vycestovať do zahraničia ako na vlastné cestovné doklady, tak aj na pas rodičov, do ktorého budú zapísané. Domnievam sa, že toto opatrenie, ktoré je bežné v mnohých štátoch, zjednoduší problematiku cestovania detí do zahraničia.

V tejto súvislosti chcem pripomenúť aj ďalšie zjednodušenie, ktoré sa týka vydávania cestovných dokladov neplnoletým osobám, ktoré spočíva v tom, že na vydanie cestovného dokladu týmto osobám sa nebude vyžadovať písomný súhlas oboch rodičov, ale postačí súhlas len jedného z rodičov.

Návrh novej právnej úpravy aj v ďalších smeroch zjednodušuje postup občanov pri vydávaní cestovných dokladov a odstraňuje nadbytočné administratívne úkony doteraz vyžadované v súvislosti s vydávaním cestovných dokladov.

Na záver chcem dodať, že pokiaľ bude zákon v navrhovanej podobe prijatý, stane sa legislatívna úprava vydávania cestovných dokladov a cestovania do zahraničia u nás jednou z najliberálnejších v porovnaní s úpravami iných štátov. Preto ako spoločný spravodajca Snemovne ľudu odporúčam vládny návrh zákona schváliť.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem, pán poslanec Hrušovský, prosím o slovo pána poslanca Mišuru ako spoločného spravodajcu výborov Snemovne národov.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Mišura: Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, federálny minister vnútra ČSFR uviedol dnes Federálnemu zhromaždeniu vládny návrh zákona o cestovaní do zahraničia a cestovných dokladoch podľa tlače 428.

Tento návrh zákona prerokovali v mesiacoch január a február 1991 výbory Českej národnej rady, konkrétne výbor petičný, výbor pre právnu ochranu a bezpečnosť, výbor pre obchod a cestovný ruch a výbor ústavnoprávny, ďalej výbory Slovenskej národnej rady, konkrétne výbor zahraničný, výbor pre vzdelávanie, vedu a kultúru a šport, výbor pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy, výbor pre životné prostredie a ochranu prírody, výbor branný a bezpečnostný, výbor pre národnostné etnické skupiny a pre ľudské práva, výbor pre štátnu správu a územnú samosprávu, výbor pre obchod a služby, výbor národohospodársky a rozpočtový a výbor ústavnoprávny.

V mesiaci február a marec 1991 prerokovali návrh výbory branné a bezpečnostné Snemovne ľudu a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia, výbory zahraničné Snemovne ľudu a Snemovne národov, výbory hospodárske Snemovne ľudu a Snemovne národov a v mesiaci apríl výbory ústavnoprávne Snemovne ľudu a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia.

Všetky uvedené výbory vyslovili súhlas s vládnym návrhom zákona o cestovaní do zahraničia a cestovných dokladoch a odporúčali snemovniam schváliť ho s príslušnými zmenami a doplnkami.

Ústavnoprávne výbory ako garančné výbory prerokovali návrh uvedeného zákona dňa 23. apríla 1991. Zaoberali sa všetkými pozmeňujúcimi návrhmi a doplňujúcimi návrhmi a pripomienkami, ku ktorým si spravodajcovia spolu s legislatívnym útvarom Federálneho zhromaždenia a zástupcovia navrhovateľa vyžiadali stanoviská od expertov a legislatívnych odborníkov vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Federálneho ministerstva vnútra, Generálnej prokuratúry a Najvyššieho súdu.

Na základe spracovaných, ujasnených stanovísk, v spolupráci so zástupcami navrhovateľa, spracovali ústavnoprávne výbory doplnky a pripomienky do zákona a v zmysle § 39 odstavec 4 zákona 56/1991 Zb., o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia, tento predkladajú s návrhom na schválenie Federálneho zhromaždenia v podobe tlače 608.

Dovoľte niekoľko slov k pozmeňovacím návrhom a doplňovacím návrhom. Pozmeňovacie návrhy a doplnky k návrhu zákona o cestovaní do zahraničia a cestovných dokladoch je možno zhruba zaradiť do troch skupín.

Prvú skupinu tvoria návrhy na vecné zmeny. Do druhej skupiny patria zmeny, ktoré si vyžiadala nová právna úprava v dobe legislatívnej prípravy a tretia skupina zahŕňa návrhy na usporiadanie ustanovení zákona.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP