Úterý 26. února 1991

9. den jednání - úterý 26. února 1991

(Pokračování jednání od 10.20 hodin.)
Přítomno:117 poslanců Sněmovny lidu
69 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
56 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adam, Adámek, Bárta, Bartončík, Battěk, Benčík, Branná, Černý J., Dienstbier st., Honner, Huml, Kňažko, Konečný J., Kos, Kováč, Kříž, Kučera P., Kučera S., Langoš, Mandler, Miller, Niedoba, Novotný, Rynda, Sahligerová, Savčinský, Soboňa, Šebek, Šepetka, Tolar, Vrchovský, Zán, Žalud

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Bureš, Doležal, Dostál, Gandalovič, Ovčačíková, Samková

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Bugár, Čalfa, Hlávková, Horský, Kanis, Kováč L., Mečiar, Miklós, Molnár, Olej, Serenčéš, Slota, Suchán, Sýkora, Šedovič, Vicen, Viktorín, Vosček, Zlocha

(Řízení schůze místopředseda FS J. Stank)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Vážené poslankyne, vážení poslanci, podľa zistenia z prezencie je podpísaných 63 poslancov Snemovne ľudu a 76 poslancov Snemovne národov, z toho iba 15 poslancov zo Slovenskej republiky.

Z Kancelárie Federálneho zhromaždenia sme dostali informáciu, že v Bratislave na letisku z technických príčin zostalo asi 20 poslancov, ktorí sú teraz prepravovaní do Prahy špeciálnou linkou. Ich príjazd sa očakáva o 11.30 hodín, v parlamente môžu byť o 12.00 hodine. Z tohto dôvodu, po porade s vedúcimi funkcionármi, by sme začali v pokračovanie 13. spoločnej schôdze hlasovaním o pozmeňovacích návrhoch k vládnemu návrhu zákona o prevode majetku štátu na iné osoby, po 12.00 hodine.

Začiatok dnešnej spoločnej schôdze bude o 12.00 hodine.

O 10.30 hodín sa stretnú predsedovia klubov jednotlivých politických strán u predsedu Federálneho zhromaždenia na krátku poradu.

(Jednání přerušeno v 10.25 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 12.45 hodin.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Vážené Federálne zhromaždenie, vážení hostia, dovoľte, aby som vás všetkých srdečne privítal na 9. dni schôdze Snemovne ľudu a Snemovne národov. Ako všetci vidíme, sú prítomné nadpolovičné väčšiny poslancov a snemovne sú teda uznášania schopné.

Budeme pokračovať v prerokúvaní vládneho návrhu zákona o prevode majetku štátu na iné osoby pre účely podnikania - parlamentná tlač č. 257 - podľa spoločnej správy výborov Snemovne národov (tlač 452) - a návrhov ústavného zákona o prevode majetkov do fondu hospodárskej obnovy a podmienkach jeho privatizácie (tlač 382).

Spravodajcovia sú na svojich miestach, v piatok minulý týždeň sme ukončili rozpravu a môžeme teda pristúpiť k prerokovaniu pozmeňovacích návrhov. Prehľad týchto návrhov ste dostali písomne a budeme, až na malé korekcie, postupovať podľa neho. Pri schvaľovaní tohto zákona platí podľa článku 42 odsek 2 písm. k) zákona o československej federácii zákaz majorizácie. To znamená, že v Snemovni národov hlasujú oddelene poslanci zvolení v Slovenskej republike. Prosím teraz spravodajcov, aby informovali o tom, ako boli spracované jednotlivé návrhy, o ktorých budeme teraz hlasovať, a aby ich postupne predložili. Ešte by som vám chcel povedať, že o slovo požiadal člen predsedníctva, pán poslanec Benda. Chcel zaujať stanovisko k niektorým veciam, takže pokiaľ čakáte na toto stanovisko, odzneje ihneď po ukončení hlasovania. Teraz sa nachádzame v troch štvrtinách tohto zákona, takže navrhujem, aby sme v zmysle rokovacieho poriadku tento bod nášho programu ukončili a potom - v rámci interpelácie a podnetov môžete predniesť vaše prípadné podnety alebo iné návrhy.

(Hlas z pléna: Z procedurálneho hľadiska nie je možné, aby sme mohli hlasovať o pozmeňovacích návrhoch, pokiaľ je účasť nutná na to, aby sme stopercentne hlasovali o nich. Je fakt, že z Košíc ešte nepriletelo lietadlo a z tohto dôvodu žiadam teda odložiť schôdzu.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Bol tu predložený procedurálny návrh. Chápem tento návrh tak, že pán poslanec žiada odložiť otvorenie spoločnej schôdze na termín, kedy priletí lietadlo z Košíc, čo bude asi o 14.30 hodín. Mohli by sme teda začať o 14.30 hodine.

Poslanec SL T. Kopřiva: Mám jiný dotaz - chtěl bych se zeptat předsedů sněmoven, zda se k dnešnímu dni někteří z poslanců nevzdali svého mandátu. Domnívám se, že ve Sněmovně národů by to ovlivnilo i kvórum potřebné pro hlasování. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Pán predseda Šútovec ma informuje, že mu nie je o tom nič známe, že by sa niektorý z poslancov Snemovne národov vzdal mandátu.

S technickou pripomienkou sa hlási pán poslanec Benda.

Poslanec SL V. Benda: Vážené Federální shromáždění, nemám technickou připomínku. Za těchto okolností, kdy se zdá být pravděpodobné, že schůze bude odročena do příjezdu dalších slovenských poslanců, použiji patrně naposledy - protože jeho platnost pozítří končí - ustanovení § 15 jednacího řádu, které mně jako členu předsednictva dovoluje požádat o slovo kdykoliv a hovořit i mimo předmět rozpravy.

Chtěl jsem učinit krátké prohlášení, které úzce souvisí s mými špatnými zkušenostmi s tiskovými opravami a jejich vymáháním. Dnešní Mladá fronta a možná i některé jiné noviny, to nevím, uvádějí noticku, že jsem se jako poslanec Federálního shromáždění včera zúčastnil zahalování pamětní desky Josefa Smrkovského na Václavském náměstí. K tomu chci konstatovat, že to není pravda - hovořil jsem na manifestaci na Václavském náměstí, svolané několika spojenými stranami, včetně Křesťansko-demokratické strany a ihned po svém projevu jsem Václavské náměstí opustil, takže v době onoho inkriminovaného obřadu zahalování desky jsem se nacházel několik kilometrů od Václavského náměstí, při jednání o úplně jiné věci, což může být svědecky dosvědčeno. Nechci vás unavovat svými názory nebo historickými rozbory úlohy Josefa Smrkovského v těch či oněch etapách naší národní historie, ale obecně nesdílím národní zálibu ať ve stavění nebo boření pomníků a za svoji osobu pokládám potřebnější věnovat se boji proti skutečným nebezpečím, než boji proti symbolům toho či onoho typu.

Proto opakuji, tisková zpráva se nezakládá na pravdě, v uvedenou dobu jsem na Václavském náměstí nebyl přítomen. Děkuji vám.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. O tomto bode sa nemôže viesť rozprava v tejto chvíli. Tak prosím, aby ste to rešpektovali. Je to v súlade so zákonom o rokovacom poriadku. Nebudeme viesť rozpravu. Pán poslanec Malý.

Poslanec SL M. Malý: Já jenom bych chtěl k tomu říci velmi krátce, díky kolegovi Bendovi jsem se dozvěděl, že i já jsem jmenován deníkem Mladá fronta Dnes, že jsem se této akce zúčastnil.

Prohlašuji, že to je lživé tvrzení v Mladé frontě, nebyl jsem tam, byl jsem dole na Václavském náměstí tam, kde mluvil pan poslanec Benda.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Budeme hlasovať o návrhu na prerušenie schôdze. Prosím, pán poslanec Magyar.

Poslanec SL F. Magyar: Ja mám otázku, či predsedníctvo má predstavu, koľko ľudí je v tom lietadle, či ide o 2 či 20 ľudí? Kvôli dvom sa asi nevyplatí to prerušiť.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Podľa predbežnej úvahy, ktorú sme nemali možnosť si overiť, malo by tam byť asi 7 poslancov, v Košiciach na letisku. Z Bratislavy lietadlo priletelo.

Poslanec SN F. Šebej: Keďže prichádzam z Bratislavy, tak to môžem korigovať. Tých poslancov je tam podstatne viac, niektorí mali letenky a predpokladali, že prestúpia do tej linky. Ja som ich videl v Bratislave aspoň desiatich ďalších.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: o Bratislave nehovorím, lebo z Bratislavy priletelo špeciálne lietadlo, ktoré priviezlo tých poslancov, ktorí boli v Bratislave. V Košiciach by malo byť 7 poslancov - podľa nášho odhadu. Nevieme presne, či tam skutočne fyzicky sú.

Návrh tu padol, nikto ho neodvolal; pán poslanec Benda.

Poslanec SL V. Benda: Já jenom, pane předsedající, upozorňuji, že od chvíle, kdy padl návrh, se ten stav přece jenom výrazně vylepšil, z 38 na 46, což je tedy nejslabší část sněmovny. Domnívám se, že by navrhující mohl zvážit, jestli se opravdu jedná o 7 poslanců, zase někteří jiní mohou z naléhavých důvodů během odpoledne zmizet, tak jestli opravdu není možné přistoupit k jednání a hlasování.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Pán poslanec Roubal, trváte na svojom návrhu? (Ano.)

Budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Roubala, ktorý navrhuje prerušiť schôdzu do 14.30 hodín. Hlasovať bude Snemovňa národov.

Kto z poslancov Snemovne národov súhlasí s prerušením schôdze, nech zdvihne ruku a stlačí tlačítko! Snemovňa národov hlasuje ako celok. (Hlasuje se.)

Kto súhlasí s prerušením schôdze? (Šedesát pět.) Šesťdesiatpäť. Ďakujem.

Stačí prostá väčšina, návrh bol prijatý.

Kto je proti tomuto návrhu? (Šest.) Šesť.

Kto sa zdržal hlasovania? (Dvacet sedm.) Dvadsaťsedem. Ďakujem.

Teraz prosím Snemovňu ľudu, kto je za tento návrh? Hlasujte, prosím! (Padesát čtyři.) Päťdesiatštyri. Ďakujem.

Kto je proti? (Sedmnáct.) Sedemnásť. Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (Osmnáct.) Osemnásť. Ďakujem.

Snemovňa ľudu návrh schválila.

Konštatujem, že Federálne zhromaždenia odhlasovalo začatie pokračovania spoločnej schôdze na 14.30 hodín. Budeme pokračovať v 14.30 hodín.

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 14.38 hodin.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Vážené Federálne zhromaždenie, vážení hostia, konštatujem, že sme schopní uznášať sa a môžeme pokračovať v prerušenej spoločnej schôdzi Snemovne ľudu a Snemovne národov. Lietadlo z Košíc priletelo a príslušní poslanci, i keď nie v takom počte ako sme predpokladali, sú medzi nami.

Zopakujem, že budeme pokračovať v prerokúvaní vládneho návrhu zákona o prevodoch majetku na iné osoby pre účely podnikania, parlamentná tlač 257, spoločnej správy výborov Snemovne ľudu a Snemovne národov (tlač 452) a návrhu ústavného zákona o prevode majetku do fondu hospodárskej obnovy a podmienkach jeho privatizácie (tlač 382).

Rozpravu sme ukončili v piatok minulý týždeň. Podkladom pre naše rokovanie budú predovšetkým pozmeňovacie návrhy, ktoré ste dostali písomne a ktoré spravodajcovia spracovali po ich predložení v piatok minulý týždeň. Prosím teraz spravodajcov, aby pripadne úvodom informovali, akým spôsobom pristupovali k jednotlivým pozmeňovacím návrhom.

Slovo má spravodajca výboru Snemovne ľudu pán poslanec Jurečka.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Jurečka: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych uvedl dnešní hlasování anknotickým příměrem. Před časem jsem se zúčastnil mezinárodního semináře o privatizaci. Jeden z britských specialistů na otázku, jak bychom měli postupovat při privatizaci, odpověděl anekdotou:

"Potká jeden muž druhého na určitě rozkopané ulici jistého města a ptá se, jak by se nejlépe dostal do druhého města. Dostane se mu odpovědi - pane kolego, já bych tu cestu nezačínal odtud."

Když jsme se připravovali na dnešní jednání, vzpomněl jsem si na tuto příhodu, a to proto, že mnohé diskusní příspěvky a pozměňovací návrhy chtějí naši cestu k ekonomice a prosperitě opravdu začít někde jinde, než zde a zase jsou zde jiné, které když bychom přijali, tak by rozkopanou neutěšenou ulici definitivně udělali ulici slepou.

Nicméně všechny pozměňovací návrhy jsou seřazeny. Je jich 74. S kolegou Šternem jsme připraveni pravidelně se střídat, objasňovat vztah zpravodajů, který se bude opírat o jednání ve výborech k těmto pozměňovacím návrhům, takže vám slibuji, že budeme postupovat konstruktivně, bez snahy ovlivňovat, manipulovat, budeme vyjadřovat názory, jejichž podkladem jsou jednání v gesčních výborech a ve výborech Federálního shromáždění. Po tomto úvodu bych hned přistoupil k prvnímu pozměňovacímu návrhu, který se týkal změny názvu zákona. Podal ho kolega Košnár, který navrhoval, aby se zákon jmenoval Ústavní zákon o převodu majetku státu na jiné osoby pro účely podnikání.

K tomuto návrhu, který vyplýval z postoje iniciativní skupiny v tisku 380, jsem se již vyjádřil ve své úvodní řeči. Transformační zákon, jakkoliv je velmi důležitým zákonem, nelze chápat jako právní normu nejvyšší, jsou proto důvody, které se opírají o ústavní zákon č. 43/1968 Sb.

Pokud bychom přijali tuto změnu názvu, pak celý zákon by musel vypadat v zásadě jinak, nemohl by se zabývat technickými problémy a detaily, takže přijetí tohoto pozměňovacího návrhu nedoporučujeme.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Budeme o návrhu hlasovať. Znovu pripomínam, že pri tomto zákone platí zákaz majorizácie, to znamená, že o všetkých pozmeňovacích návrhoch budú hlasovať oddelene poslanci Snemovne národov zvolení v Českej republike a oddelene poslanci Snemovne národov zvolení v Slovenskej republike.

Teraz budú hlasovať poslanci Snemovne národov zvolení v Českej republike. Kto z nich je za uvedený pozmeňovací návrh poslanca Košnára, nech zdvihne ruku a stlačí tlačítko! (Hlasuje se.) (Čtyři.) Štyri. Ďakujem.

Kto je proti? (Čtyřicet.) Štyridsať. Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (Šest.) Šesť. Ďakujem.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej republike. Kto z nich je za tento návrh, nech zdvihne ruku a stlačí tlačítko! (Hlasuje se.) (Šest.) Šesť. Ďakujem.

Kto je proti? (Třicet čtyři.) Tridsaťštyri. Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (Osm.) Osem. Ďakujem.

Snemovňa národov tento návrh neprijala.

Ďalej budú hlasovať poslanci Snemovne ľudu. Kto z nich je za tento návrh, nech zdvihne ruku a stlačí tlačítko! (Hlasuje se.) (Šestnáct.) Šestnásť. Ďakujem.

Kto je proti? (Šedesát sedm.) Šesťdesiatsedem. Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (Šestnáct.) Šestnásť. Ďakujem.

Ani Snemovňa ľudu tento návrh neprijala.

Prosím o ďalší návrh. Hovoriť bude spravodajca poslanec Štern.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Štern: Další návrh je k § 1. Poslanec Borguľa navrhl nahradit odstavec 3 novým zněním: "Podmínky převodu majetku státu stanovené tímto zákonem se nevztahují na majetek podniků, jejichž zakladatelem je obec a na majetek, který podle ústavních nebo zvláštních zákonů může být jen ve vlastnictví státu".

Tento odstavec je rozšířen o omezení, aby tento zákon se nevztahoval na majetek obci, to znamená, že zde by se předjímal zákon o majetku obci, který za prvé čeká národní rady a kde se teprve bude specifikovat, co má a co nemá být majetkem obcí. Z tohoto důvodu návrh doporučujeme.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Budeme o návrhu hlasovať. Hlasujú poslanci Snemovne národov, zvolení v Českej republike. Kto z nich je za tento návrh, nech zdvihne ruku! (Hlasuje se.) (Čtrnáct.) Štrnásť. Ďakujem.

Kto je proti? (Devatenáct.) Devätnásť. Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (Osmnáct.) Osemnásť. Ďakujem.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej republike. (Hlasuje se.) (Dvanáct.) Dvanásť. Ďakujem.

Kto je proti? (Dvanáct.) Dvanásť. Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (Dvacet dva.) Dvadsaťdva. Ďakujem.

Snemovňa národov tento návrh neprijala.

Prosím o hlasovanie poslancov Snemovne ľudu. Kto z nich je za prijatie tohto návrhu? (Hlasuje se.) (Třicet jeden.) Tridsaťjeden. Ďakujem.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP