Úterý 5. února 1991

4. den jednání - úterý 5. února 1991

(Pokračování schůze v 10.04 hodin)

Přítomno:123 poslanců Sněmovny lidu
70 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
62 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Omluveni poslanci:

Sněmovny lidu:

Adámek, Andelová, Bárta, Battěk, Branná, Čič, Dienstbier J. st., Gyimesi, Gürtler, Honner, Huml, Chýlek, Jambor, Kapusta, Kňažko, Korman, Kováč, Langoš, Miller, Mohorita, Rothmayerová, Šidík, Šlápota, Varga, Vidím, Záležáková, Žáček

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Bratinka, Fišera, Kovaříková, Lux, Tichý

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Glezgo, Kočtúch, Kováč L., Mečiar, Molnár, Morovič, Seman, Slota, Suchán, Sýkora, Viktorín, Vincze, Zelenay

(Řízení schůze převzal první místopředseda FS Z. Jičínský)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Vážení kolegové, protože jsou určitě problémy kolem dalšího pořadu této schůze, dohodli jsme se teď na schůzce s představiteli poslaneckých klubů, že by se teď na krátkou poradu sešly jednotlivé poslanecké kluby.

Řeknu vám místnosti: Klub poslanců Občanského fóra v čísle 209, Klub poslanců Veřejnosti proti násilí v sále Sněmovny národů, Klub poslanců Komunistické strany Československa včetně Strany demokratické levice v čísle X, Klub poslanců KDU v čísle 026, Klub poslanců Křesťansko-demokratického hnutí v čísle 534, Klub Slovenské národní strany v čísle 102, Klub poslanců Hnutí za samosprávnou demokracii v čísle 105, Klub poslanců Soužití v předsálí u síně Sněmovny národů.

Prosím, aby tato porada o dalším pořadu schůze byla krátká tak, abychom v 10.30 hodin se tu sešli a mohli začít jednat. Děkuji vám a prosím o dochvilnost.

(Jednání přerušeno v 10.06 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 10.40 hodin.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Vážené Federální shromáždění, pokračujeme v přerušené 13. schůzi Federálního shromáždění ČSFR, na které vás vítám. Vítám zároveň i hosty této schůze. Vítám pana předsedu federální vlády, jakož i ostatní členy federální vlády.

Přikročíme k vlastnímu jednání, které by mělo začít jednáním o změně pořadu schůze. Připomínám poslancům, že na minulé schůzi byl na návrh poslance Motyčky změněn bod 9 a 10, a to tak, že vládní návrh zákona o převodech státního majetku do soukromého vlastnictví - tisk 257 - a s ním spojený tisk číslo 382 byly převedeny jako bod 10 s tím, že bod 10 - vládní návrh zákona o mimosoudních rehabilitacích - byl předřazen jako bod 9.

Stalo se to, že bod 9 nebyl dostatečně připraven, na což poukazoval minule ve svém pozměňovacím návrhu pan poslanec Benda, který svůj pozměňovací návrh podmiňoval tím, že za předpokladu, že bude tento návrh zákona připraven, že by měl být projednáván přednostně - pak na základě návrhu poslance Motyčky jsme tento bod pořadu, tento přesun, schválili.

To je tedy první bod, o kterém bychom měli rozhodnout. Prosím tedy zástupce poslaneckých klubů, aby zaujali k této věci svá stanoviska pokud možno bez hlubšího odůvodňování, abychom potom hlasováním mohli rozhodnout.

Za Klub poslanců Občanského fóra vystoupí poslanec Sokol.

Místopředseda SN J. Sokol: Vážený pane předsedající, vážené Federální shromáždění, Klub poslanců Občanského fóra zaujal většinové stanovisko takto:

Za prvé - navrhujeme, aby gesce vypracování společné zprávy k zákonu o mimosoudních rehabilitacích bylo převedeno na hospodářské výbory. Tím není nijak dotčeno to, že ústavně právní výbory zákon normálně projednají, ale společnou zprávu by podle našeho většinového názoru měly zpracovat výbory hospodářské.

Za druhé - navrhujeme, aby na pořad jednání vzhledem k tomu, že tento zákon není připraven, abychom nyní zařadili zákon o převodu majetku státu - tisk 257 - a po jeho projednání přerušili tuto schůzi tak, aby zákon o mimosoudních rehabilitacích mohl být projednán jakmile bude připravena společná zpráva, což očekáváme v druhé polovině příštího týdne.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji poslanci Sokolovi. Nyní prosím představitele Klubu poslanců Veřejnosti proti násilí.

Poslanec SL J. Bakšay: Vážený pán predseda, kolegyne a kolegovia, Verejnosť proti násiliu sa plne stavia za to, aby sme dnes prerokúvali zákon o veľkej privatizácii. Domnievame sa, že je posledný čas na to, aby sme tento zákon čo najskôr prijali. Väčšina našich podnikov žije totiž v neistote, nevedia, čo ich čaká, nevedia plánovať dopredu, nevedia motivovať svojich pracovníkov. My sme v scenári ekonomickej reformy jednoznačne trvali na veľkej privatizácii a jej ďalšie odďaľovanie by viedlo k tomu, že občania by nám prestali veriť. Všetky pripomienky o tom, že vláda by eventuálne po prijatí veľkého privatizačného zákona mohla nejakým spôsobom blokovať reštitučný zákon, sa zakladajú na absolútnej nepravde. Skupina opozičných poslancov má, samozrejme, jednoznačnú snahu, aby naše Federálne zhromaždenie bolo nefunkčné. Nesmieme tomu za žiadnu cenu podľahnúť - chceme a prijmeme obidva zákony. Na dnešné prerokovanie odporúča Klub poslancov Verejnosti proti násiliu prerokovať zákon o veľkej privatizácii.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji poslanci Bakšayovi a prosím zástupce poslanců komunistické strany včetně poslanců demokratické levice.

Poslanec SN M. Grebeníček: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, přednesl jsem podrobné stanovisko v užším klubu za přítomnosti zástupců jednotlivých klubů a vedení Federálního shromáždění. Na následném jednání klubu komunistických poslanců zazněly ovšem hlasy, které jsou ovlivněny prací konkrétních poslanců v jednotlivých výborech. Obecně bych mohl předpokládat, že předložený návrh změny jednání bude ze strany klubu komunistických poslanců podpořen, může se ovšem stát, že někteří poslanci se vyjádří jinak. Skutečně jsme nikoho nezavazovali, ale jednoznačně máme zájem, aby naše Federální shromáždění pracovalo, aby nedošlo k neočekávané přestávce, která by mohla být interpretována naší společností a veřejností různým způsobem.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Prosím zástupce Klubu Křesťansko-demokratické unie.

Poslanec SL V. Benda: Vážené Federální shromáždění, Klub poslanců Křesťansko-demokratické unie jednoznačně podporuje návrh, aby byla gesčnost převedena z ústavně právních výborů, které prokázaly neschopnost, včetně neusnášeníschopnosti, alespoň v jedné sněmovně, tento návrh dovést do konce, na výbory hospodářské.

Jinak se stavíme proti změně programu - domníváme se, že právě v souladu se scénářem ekonomické reformy, které se kolegové dovolávali, je třeba vyřešit především otázku restitucí, která je ve scénáři zařazena jako první etapa a domníváme se, že odklad by byl zbytečný. Navrhujeme a podáváme tedy protinávrh, aby byla v tuto chvíli přerušena společná schůze obou sněmoven, aby okamžitě zasedly výbory hospodářské a ústavně právní - podotýkám, že skupina poslanců Federálního shromáždění, hlavně poslanců ústavně právních výborů, spolu s představiteli vlády projednala a připravila de facto společnou zprávu ze stanovisek ostatních výborů, která byla konzultována s vládními představiteli a byl vytvořen kompromis k vládnímu návrhu. Tato zpráva je k dispozici i tak, aby mohla být vytištěna, to znamená, že je reálná možnost, že by hospodářské výbory dnes tuto zprávu odsouhlasily po meritorní stránce, ústavně právní výbory by ji měly projednat z hlediska legislativní čistoty a zítra by mohla společná schůze obou sněmoven pokračovat projednáváním návrhu zákona o mimosoudních rehabilitacích.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Dále prosím zástupce Křesťansko demokratického hnutí o stanovisko.

Poslanec SN M. Tahy: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, vážení hostia, Klub Kresťansko demokratického hnutia je toho názoru, že v prvom rade má byť prerokovaný vo Federálnom zhromaždení zákon o mimosúdnej rehabilitácii a až potom transformačný zákon. Zdôvodňovať to nie je treba, v minulom týždni sme sa rozhodli pre tento postup. Chcem uviesť jednu skutočnosť. Na Slovensku sa nerozbehla malá privatizácia práve z toho dôvodu, že chýba zákon o mimosúdnej rehabilitácii. Malá privatizácia by mala v každom prípade predbiehať veľkej privatizácii. Pokiaľ nebudeme mať zákon o rehabilitáciách skôr ako schválime tranformačný zákon, bude chýbať hromada inštitútov, ktoré veľkú privatizáciu podporia.

Čo sa týka stanoviska k hospodárskym výborom - pretože som predseda hospodárskeho výboru - tieto výbory vypracovali stanovisko k návrhu zákona i mimosúdnej rehabilitácii, takže po vecnej stránke je stanovisko hospodárskych výborov pripravené. Chýbajú nám však legislatívne doplnky, ktoré by kvalifikovane tento návrh zákona postavili pred plénum. Čiže je potrebné vytvoriť maximálne podmienky ústavnoprávnym výborom, aby dnes a zajtra čo najrýchlejšie prerokovali návrh hospodárskeho výboru z hľadiska legislatívneho. Potom na záver sa môžu všetky štyri výbory stretnúť a niektoré otázky, ktoré by ostali otvorené, prerokovať.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Za Hnutí za samosprávnou demokracii jsou dva zástupci, čili každý dostane slovo. Prosím prvního zástupce.

Poslanec SN V. Tomis: Pane předsedající, páni kolegové, dovolte, abych řekl stanovisko za oficiální klub HSD (Smích v sále). Stavíme se plně za to, aby bylo dodrženo, na čem jsme se shodli nejprve. Aby nejdříve byl projednán zákon o mimosoudních rehabilitacích a pak zákon o velké privatizaci. I když záleží na tom, aby tento zákon byl schválen. Za to, co tady řekl poslanec Tahy, se také plně stavíme, protože to dělá problémy v terénu i s malou privatizací.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Nyní vystoupí druhý zástupce Hnutí za samosprávnou demokracii poslanec Vysloužil.

Poslanec SL Z. Vysloužil: Vážení kolegové a kolegyně, přednesu nyní stanovisko jedenácti poslanců HSD Společnosti pro Moravu a Slezsko. Naše stanovisko je takové, že bychom měli projednávat mimosoudní rehabilitaci před velkou privatizací a přikláněli bychom se k návrhu, který přednesl kolega poslanec Benda. Jsme toho názoru, že pokud se týká přenesení gesce, situace se příliš nezmění. Zaujímáme stanovisko, aby výbory jednaly pohromadě.

Poslanec SN P. Hrivík: Vážené Federálne zhromaždenie, poslanecký Klub Slovenskej národnej strany po dôslednej analýze schváleného programu prišiel minulý týždeň k záveru, že nie je vhodné tento program meniť z dôvodov, že reštitúcie v rámci mimosúdnej rehabilitácie musia bezprostredne predchádzať veľkej privatizácii. (Potlesk.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Nyní promluví zástupce klubu poslanců soužití.

Poslanec SN M. Duray: Vážené kolegyne, vážení kolegovia, poslanci nášho klubu sú toho názoru, že najprv by sme mali prerokúvať zákon o mimosúdnych rehabilitáciách, považujeme v slede týchto zákonov za logické, aby tento zákon bol prerokovaný a, dúfajme, aj schválený.

Hovorili sme aj o tom, či mal byť gesčným výborom pôvodný ústavnoprávny výbor. Za tohoto stavu sme toho názoru, že by bolo lepšie, keby sa zmenil gesčný výbor a hospodársky výbor by bol gesčný. (Potlesk.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Než dám slovo k faktické poznámce poslanci Malému, přihlásil se o slovo premiér Čalfa. Má slovo.

Předseda vlády ČSFR M. Čalfa: Vážený pán predsedajúci, vážené Federálne zhromaždenie, chcem povedať, že vláda predložila obidva návrhy, pokiaľ ide o vládny návrh o mimosúdnych rehabilitáciách, prosím, ak bude vypracovaná spravodajská správa, ktorá by tento návrh podstatným spôsobom menila, alebo v ňom robila systémové zásahy, prosím, aby podľa rokovacieho poriadku táto správa bola predložená vláde a vláda požiadaná o stanovisko k nej. Nedomnievam sa teda, že je možné prerokovať vládny návrh zákona o mimosúdnych rehabilitáciách, ak v ňom dôjde v parlamente k podstatným zmenám, bez toho, aby bol v tomto punkte porušený rokovací poriadok. Ďakujem.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Poslanec Malý má faktickou poznámku.

Poslanec SL M. Malý: Chtěl jsem se pana ministra Bakšaye, až na to bude vhodnější doba, zeptat, koho myslí opozicí, ale chci konstatovat jednu věc: předseda Klubu Občanského fóra Jan Sokol neřekl zcela úplně stanovisko našeho klubu, protože my jsme se dohodli, že většinově jsme ochotni akceptovat změnu programu za jedné jediné podmínky, že platnost tohoto zákona bude podmíněna přijetím restitučního zákona, to zde nebylo řečeno. A vzhledem k tomu, pokud to postavíme takto, tak tady děláme pouze šidítko na lidi i na nás, protože se může stát jedna jediná věc, že v případě, kdy my transformační zákon nepřijmeme, tak může být restituční zákon stažen a dojde tady k dvou až tří měsíční prodlevě. A já jsem zvědav, co by nám veřejnost a podniky řekly v tomto případě.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP