Úterý 4. prosince 1990

4. den jednání - úterý 4. prosince 1990

(Pokračování schůze v 9.10 hodin.)

Přítomno:128 poslanců Sněmovny lidu
68 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
70 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Omluvení poslanci:

Sněmovny lidu: Andeľová, Bárta, Borguľa, Černý J., Čič, Dienstbier st., Dlouhý, Klaus, Kňažko, Kocáb, Kopřiva, Kováč, Kroupa, Langoš, Minka, Rajnič, Ruml, Soukup, Špaček, Valko, Világi, Voleník

Sněmovny národů zvolení v České republice: Bratinka, Grebeníček, Hradílek, Motyčka, Pernica J., Samková, Šolc

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice: Čalfa, Kočtúch, Mečiar, Miklós, Tahy

(Řízení schůze převzal místopředseda FS a předseda SL R. Battěk)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Zahajuji dnešní jednání. Vážené poslankyně, vážení poslanci, ve středu 28. listopadu jsme přerušili jednání 9. společné schůze obou sněmoven, abyste mohli jednat ve výborech, případně v poslaneckých klubech a projednat některé naléhavé otázky i legislativní návrhy.

Zahajuji čtvrtý den jednání 9. společné schůze obou sněmoven Federálního shromáždění. Měl bych vás v prvé řadě seznámit s navrženým programem, který po předchozím projednání vypadá takto: dnes bychom měli projednat tři návrhy zákonů:

- návrh zákona o zaměstnanosti (tisk 215)

- zákon o kolektivním vyjednávání (tisk 260)

- zákoník práce (tisk 261)

Předpokládáme, že dnešní jednání by trvalo do 18.30 hodin. Vzhledem k tomu, že kompetenční zákon, a s ním související zákony, týkající se rozpočtových pravidel a strategického plánování, nebylo možné připravit tak, abychom ho dostali do našeho projednávání, byl změněn program. Zítra by byly na pořadu tyto body:

1. zákon o služebních poměrech v policejních sborech

2. novela privatizačního zákona (to předpokládá rozšíření programu, neboť s touto novelou jsme nepočítali: předpokládám, že stanoviska České národní rady a Slovenské národní rady už jsou k dispozici)

3. celní zákon

4. zákon o kontrole nakládání se zbožím a trestní zákon s tím související

5. zákon o Generálním inspektorovi

6. zpráva o činnosti komise 17. listopadu.

Pokud se nám podaří všechny tyto body programu projednat ve středu, mohly by ve čtvrtek a v pátek jednat výbory. Pokud budeme muset něco ze středečního programu dokončit, jednali bychom ještě ve čtvrtek dopoledne.

Ve čtvrtek a v pátek by všechny výbory, kromě ústavně právních, projednaly Chartu lidských práv. Ústavně právní výbory by se zabývaly kompetenčním zákonem tak, abychom v pondělí, případně v úterý mohli pokračovat v zasedání obou sněmoven 9. společné schůze. Na programu by v pondělí byly tyto body:

- kompetentní zákon (tisk 233) a společná zpráva výborů (tisk 325)

- rozpočtová pravidla

- strategické plánování

- jednací řad Federálního shromáždění.

To je celý pořad 9. společné schůze, který bychom měli dokončit.

Na 10. schůzi bychom přesunuli návrh ustavního zákona, kterým se vyhlašuje Listina základních práv a svobod včetně Opčního protokolu. Tento bod programu by byl posunut na naši prosincovou schůzi 19. - 21. prosince. Na této schůzi by byl na programu ještě státní rozpočet a státní závěrečný účet.

Dám hlasovat o navrženém programu. Vzhledem k tomu, že program byl v zásadě schválen, měli bychom odhlasovat pouze rozšíření programu. Nic z programu nevypouštíme, jde jen o to, abychom jej rozšířili o novelu privatizačního zákona. Hlásí se poslanec Mandler. Dávám mu slovo.

Poslanec SL E. Mandler: Pane předsedající, teprve po přerušení schůze jsme se dozvěděli o odvolání ředitele Úřadu na ochranu ústavy a demokracie. Podle zpráv tisku jedním z vysvětlení je, že dosavadní ředitel Jiří Müller žádal, aby Úřad na ochranu ústavy a demokracie byl pod kontrolou parlamentu. Tato věc je velmi závažná a já myslím, že by bylo správné, aby byla zařazena na program této schůze s tím, aby předsednictvo bylo pověřeno požádat o účast na tomto bodu ministra vnitra federální vlády i odvolaného ředitele úřadu.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Nepochybuji o tom, že záležitost, tykající se Úřadu na ochranu ústavy a demokracie je závažná a výsostně se nás týká. Chtěl bych jen upozornit, že je v přímé kompetenci ministra činit taková rozhodnutí. Nicméně vzhledem k tomu, že tento problém opravdu není politicky jednoduchý, měli bychom vyčkat jednání našich branných a bezpečnostních výborů v této věci a po zprávě, která bude natolik dostatečná, aby byla podkladem našeho jednání, bychom o tom mohli jednat v plénu. Domnívám se, že za dané situace by celá rozprava k této otázce nedospěla k žádnému závěru. Upřímně varuji před tím, abychom o tom jednali, i když já sám mám osobní zájem na tom, aby tato záležitost byla vyřízena v našem zájmu.

Poslanec SL E. Mandler: Projednávání v branném výboru je něco jiného. Toho se to samozřejmě týká z hlediska zajištění bezpečnosti státu, ale tady jde o otázku pravomoci parlamentu. Já myslím, že je to něco úplně jiného, že je to otázka, která přesahuje kompetence branných a bezpečnostních výborů.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Já jsem teď dostal zprávu, že branné a bezpečnostní výbory o tom jednaly. Poslanec Stome vám o tomto jednání podá zprávu. Předem bych rád konstatoval jednu základní věc. Nikdo na ministerstvu není proti tomu, aby budoucí ústav, tento Úřad byl v rámci kompetence ministerstva vnitra.

Já teď předávám vysvětlující slovo poslanci Stomemu.

Poslanec SN K. Stome: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, výbory branné a bezpečnostní se zabývaly otázkou, kterou zde exponoval pan kolega Mandler a toto zabývání se touto otázkou vyústilo v to, že branné a bezpečnostní výbory požádaly federálního ministra vnitra pana ing. Langoše, aby se dostavil včerejšího dne a ozřejmil motivy této změny, o které hovořil pan poslanec Mandler, a musím říci, že branné a bezpečnostní výbory v této věci ještě budou požadovat další vysvětlení a další informace, takže v této situaci se domnívám, že není vhodné, abychom to projednávali na plénu, protože během několika dnů branné a bezpečnostní výbory si obstarají další informace i od pana ministra, případně i slyšením dalších osob, pokud by to bylo zapotřebí. Domnívám se tedy, že toto by bylo předčasné a předpokládám, že tato informace by mohla tazatele uspokojit. Děkuji vám.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji také. Kolega Doležal.

Poslanec SN B. Doležal: Já se ovšem domnívám, že i když tato jednání probíhají, mělo by snad být o tom plénum sněmoven podrobněji informováno, než jak to učinil pan poslanec Stome, a že by k této informaci měla být otevřena rozprava.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Já mám takový pocit, že je to obdivuhodná tvrdohlavost. My, kolegyně a kolegové, máme před sebou úkoly, které jsou doslova eminentní, ale nikdo není proti tomu, aby se rozprava konala. Ale můžeme ji zahájit na nějakém večerním zasedání po 18.00 hodině třeba, ale musíme si uvědomit závažnost pořadu jednotlivých bodů projednávání. Skutečně prosím, abychom se spokojili s tím, že o té věci se jedná a že budeme všichni informováni. Já jsem také jeden z těch, který čeká na ty informace. Je mi zde napovídáno, pokud trvá někdo na tom, aby to bylo jako bod rozšíření programu, museli bychom o tom hlasovat. Ale já vás oba, páni kolegové poslanci prosím, abyste to nerozšiřovali. Pan kolega Hubálek.

Poslanec SL B. Hubálek: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, já bych se přikláněl k názoru poslanců Mandlera a Doležala o stručnou informaci. Jak navrhl pan předsedající ing. Battěk, po normálním programu. My tím uklidníme naši veřejnost, protože tato otázka je velice diskutovaná. Je pravdou, že pan ministr Langoš včera vystoupil v branném a bezpečnostním výboru, dal stručnou informaci tisku, ale my jsme parlament, vy jste všichni ve výboru nebyli a víme, že tisk nestačí postihnout celou škálu toho problému.

Já bych se velice přimlouval za časově omezené setkání s oběma představiteli, s panem ministrem Langošem i s panem ing. Müllerem. A proto bych doporučoval, abychom o tomto hlasovali. Děkuji.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Slovo má poslanec Malý.

Poslanec SL M. Malý: Já bych chtěl, pane předsedající, podotknout, že jsme včera o této otázce v branných a bezpečnostních výborech jednal i s vyloučením veřejnosti, z pochopitelných důvodů. Já se domnívám, že až bude naše jednání ukončeno, branné a bezpečnostní výbory k tomu dají své vyjádření a pak by se o této otázce mělo jednat v plénu.

Apeluji na své kolegy, aby ukojili do čtvrtka nebo do příštího týdne svoji zvědavost a počkali, až záležitost uzavřeme v rámci branných a bezpečnostních výborů.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Ještě kolega Lis.

Poslanec SN L. Lis: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych podpořit stanovisko pana předsedajícího v tom smyslu, že se domnívám, že projednávání této otázky, i když budí jakýsi zájem a popřípadě senzacechtivost, by bylo nevhodné. Ne proto, že by se tajily některé skutečnosti, ale proto, že jednání, které včera začalo v branných a bezpečnostních výborech, není ukončeno. Jsou určité skutečnosti, které je třeba ještě prověřit. Na jednání výborů branných a bezpečnostních ve čtvrtek má přijít také pan Müller, který by podal další vysvětlení. Jak víme, došlo k tomu, že pan ministr Langoš odvolal svého podřízeného - ředitele úřadu, a to je v jeho kompetenci.

My zde můžeme, samozřejmě, k tomu mít určité námitky, výhrady, můžeme se dotazovat, ale to dělá branný a bezpečnostní výbor. Domnívám se, že se můžete spolehnout na to, že branné a bezpečnostní výbory, popř. i ministr Langoš, eventuelně i s panem Müllerem podají dostačující a uklidňující vysvětlení. Domnívám se, že bychom zanesli do tohoto jednání, které je nabyté programem, do určité míry i emoce, popř. některé otázky, které se mohou řešit v klidu na normálním zasedání. Děkuji.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Nevím, jestli kolega Mandler chce před tím něco říci?

Poslanec SL E. Mandler: Děkuji. Ovšem myslím, že všechna tato vysvětlení jsou krajně neuspokojivá. V podstatě samozřejmě nejde jenom o uklidnění nás a veřejnosti. Jde, myslím, o to, že tato velice aktuální a palčivá věc by neměla být uzavřena v jednom výboru, protože se týká celého parlamentu. Nikdo nenavrhoval, že to musí být do čtvrtka, tak ať se to dá na program v úterý nebo ve středu, nechť se pověří branný a bezpečnostní výbor, aby podal do té doby zprávu, a ať je věc projednána v uzavřeném zasedání. Ale nechť se to neodsune do nekonečna jako mnohé další problémy, které tím ztratí svou aktuálnost. Tak se vlastně vytváří živná půda pro kabinetní politiku.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Jsem rád, že jste nepodal návrh na rozšíření programu. Nicméně v nějakém dalším zasedání. Chtěl bych konstatovat, že tato věc se neztratí z programu protože vládní návrh zákona o Úřadu na ochranu demokracie a ústavy se bude projednávat, takže věc je aktuální a bude aktuální při dalším projednávání

Já dávám nejprve hlasovat o rozšíření programu o novelu tzv. malé privatizace (tisk 340). Prosím, aby nejprve hlasovali poslanci Sněmovny národů.

Táži se poslanců Sněmovny národů, kdo souhlasí s rozšířením programu o návrh novely zákona o tzv. malé privatizaci, nechť zvedne ruku! Děkuji. (Sedmdesát šest.) Sedmdesát šest.

Kdo je proti? (Tři.) Tři. Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? (Dvacet tři.) Dvacet tři. Děkuji.

Sněmovna národů návrh na rozšíření programu schválila.

Hlasovat bude Sněmovna lidu. Kdo z poslanců je pro rozšíření programu, jak bylo uvedeno, nechť zvedne ruku! (Osmdesát osm.) Děkuji. Osmdesát osm.

Kdo je proti? (Pět.) Děkuji. Pět.

Kdo se zdržel hlasování? (Osmnáct.) Děkuji. Osmnáct.

Také Sněmovna lidu návrh na rozšíření programu schválila. Tudíž v jeho programu bude projednáván pod návrh novely zákona o malé privatizaci.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 119, SN č. 119)

Dovolte tedy, abychom přistoupili k projednání

13

vládního návrhu zákona o zaměstnanosti, tisk 325.

Návrh projednaly výbory sociální a kulturní, hospodářské, pro plán a rozpočet, pro životní prostředí a ústavně právní obou sněmoven.

Žádal bych, než dojde ke zpravodajské zprávě, aby výklad k tomuto návrhu zákona podal člen federální vlády pan ministr Petr Miller.

Ministr práce a sociálních věcí ČSFR P. Miller: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předstupuji před vás s jedním ze základních zákonů, které vytvářejí podmínky přechodu naší ekonomiky na tržní hospodářství, s návrhem zákona, který nám vláda ČSFR předložila k projednání - zákona o zaměstnanosti.

V programovém prohlášení vlády ČSFR je ujištění, že vláda bude usilovat o efektivní a svobodně zvolenou zaměstnanost a zabezpečení práva na práci všem občanům. Tímto prohlášením vláda vzala na sebe závazek, jehož splnění bude možné v nejbližších letech, kdy očekáváme relativně vysoký přirozený přírůstek nových zdrojů pracovních sil, je při dosazení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po práci, a to nabídkou efektivní a ekonomicky účelné a užitečné práci. K tomu by měl napomáhat i trh práce, což bez vytvoření tržních vztahů nebude možné, protože tak, jak zboží a služeb a trh výrobních činitelů, je jeho organickou součástí i trh práce. Proto politika trhu práce jako bezprostřední ovlivňování nabídky a poptávky po práci v daném čase a místě bude konkrétním výrazem celkové aktivní politiky zaměstnanosti. Tato politika, jejímž cílem v dlouhodobé perspektivě je dosažení plné a produktivní zaměstnanosti, musí trvale podporovat vytváření rovnováhy mezi zdroji a potřebou pracovních sil, mezi nabídkou a poptávkou po práci, a to jak v celku, tak i v odvětvové, oblastní a profesné kvalifikační struktuře. Musí na trhu práce přispívat především vytvářením podmínek pro rozšíření poptávky po pracovních silách formou nových pracovních příležitostí, rozšiřováním podmínek pro efektivní práci. Jejím obsahem musí tedy být i aktivní ovlivňování potřeby výborů a služeb.

V nejbližším období je však prvořadým úkolem politiky zaměstnanosti utváření trhu práce, to je vytváření jeho institucionálních, právních a systémových předpokladů, které budou přinášet prospěch jednotlivcům i celé společnosti. Jen za pomoci takto dokonale a komplexně vybudovaných služeb zaměstnanosti dokážeme řešit řadu závažných problémů, spojených s velkými přesuny v zaměstnanosti vyvolaných strukturálními změnami, útlumem a likvidací neefektivních výrob a činností.

V zájmu zmírnění těchto dopadů a v zájmu co nejnižší nezaměstnanosti bude nutné na přechodnou dobu některým podnikům, zejména těm, které se dostanou do finační tísně a které dávají záruku budoucí prosperity, poskytovat určitou ochranu pomocí ekonomických nástrojů. Takováto aktivita státní politiky zaměstnanosti bude mít jediný cíl: podporovat rozvoj nových perspektivně potřebných odvětví, oborů, služeb a činností a zároveň podporovat drobné soukromé podnikání v zájmu vytváření nových pracovních příležitostí.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP