Úterý 30. října 1990

4. den úterý 30. října 1990

(Pokračování schůze v 11.12 hodin)
Přítomno:135 poslanců Sněmovny lidu
145 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
138 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Omluveni poslanci:

Sněmovny lidu:

Balgavý, Borguľa, Dienstbier st., Dlouhý, Klaus, Kňažko, Konečný, Kováč, Langoš, Niedoba, Šidík, Šilhán, Vrchovský, Záležáková, Zán

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Hradílek, Lis, Matochová, Parkánová, Ševčík

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Bugár, Čalfa, Duray, Kováč, Marián, Mečiar, Mišura, Muška, Pavúková, Rašev, Roubal, Tamás, Vicen

(Řízení schůze převzal a čtvrtá den jednání zahájil předseda SN M. Šútovec)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážené Federálne zhromaždenie, prosím, abyste zaujali miesta v laviciach. Menom funkcionárov Federálneho zhromaždenia sa ospravedlňujem za viac ako hodinové zdržanie otvorenia tejto spoločné schdze. Výbory ústavno právné tejto chvíli ešte pracujú na niektorých materiáloch, ktoré sme mali prerokovať dnes. Situácia v nich je komplikovaná a očakávam každú chvíľu príchod niektorého z predsedov, aby nám situáciu vysvetlil.

Otváram schdzu Snemovne ľudu a Snemovne národov. Máme prijať záver k hodnoteniu obdobia od februára 1948 do novembra 1990 a prerokovať návrh zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia. K programu dnešného dňa sa prihlásil predseda FZ A. Dubček. Dávam mu slovo.

Předseda FS A. Dubček: Chcel som len navrhnúť rozšírenie programu, aby sme prijali vo FZ stanovisko na podporu deklarácie prijatej v Slavkove. Návrh predložím.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Teraz vyzývam niektorých z predsedov výborov ústavno právnych, buď poslanca Mikuleho, alebo poslanca Čiča, aby nám vysvetlil situáciu ohľadne zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia. Nie sú prítomní, i keď som ich poprosil, aby prišli o 11 hodine do snemovne.

Tento bod teda na chvíľu odložíme. Ďalej vám chcem oznámiť, že sa navrhuje stiahnuť z programu 7. schdze návrh zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia. Robím to v zastúpení poslanca Mikuleho. Robím to predbežne, pretože zdvodnenie musí predniesť niektorí z predsedov ústavno právnych výborov.

Ďalej navrhujeme rozšíriť program o návrh zákona, ktorým sa mení zákon 403/90 Zb., o zmiernení následkov majetkových krívd, tak ako je obsiahnutý v tlači 249, ktorý ste dostali do lavíc.

Ďalej navrhujem rozšíriť program o novelu zákona o rokovacom poriadku FZ, ako je obsiahnutá v tlači 197 a o vyhlásení FZ na podporu slavkovskej deklarácie tak , ako to pred chvíľou navrhol predseda FZ A. Dubček. Nechávame si rezervu pre vysvetlenie k bodu o rokovacom poriadku. Snáď sa niektorý z predsedov ústavno právnych výborov predsa len dostaví. Predbežne sa pýtam, či sú k týmto odporúčaniam pripomienky a návrhy? Hlási sa poslanec Bakšay.

Poslanec SL J. Bakšay: Vážený pán predsedajúci, dovolím si položiť vám otázku, akým zpsobom sa bude riešiť prípad poslanca Federálneho zhromaždenia pána Morica, ktorý podľa názoru poslaneckého klubu VPN a KDH - s výnimkou jedného poslanca - hrubo porušil poslanecký sľub Federálneho zhromaždenia. Po objasnení situácie si dovolím prečítať text deklarácie pre poslancov Federálneho zhromaždenia, ktorý podpísal poslanec Federálneho zhromaždenia Víťazoslav Moric. Deklarácia bola predčítaná za účasti pána Morica v čase, kedy Federálne zhromaždenie pracovalo naplno na dejinnom zákone, ktorým sme definitívne premenili slová na činy pri prechode na trhové hospodárstvo a pán Moric a časť poslancov SNS nepovažovala za dležité zúčastniť sa tohoto dejinného aktu.

Text deklarácie:

Vážení Slováci a Slovenky, uplynul určený čas k uzákoneniu jazyka, tak jako bol oznámený Slovenskou Národnou radou . Z dvodov, že o zákone sa ďalej len zbytočne diskutuje a vyjadrená vôľa poslancov sa zámerne odkladá zo strany Predsedníctva dnešného pléna SNR, dávam vám návrh na odsúhlasenie nášho ďalšieho postupu:

Nakoľko Slovenská národná rada matičný návrh neschválila a tým ignorovala vlu rozhodujúcej väčšiny občanov Slovenskej republiky, toto zhromaždenie považuje najvyšší orgán SNR za nelegitímny a neschopný zastávať záujmy slovenského národa. Z toho dvodu žiadame odstúpenie poslancov SNR a vypísanie nových parlamentných volieb Do doby ustanovenia nového slovenského parlamentu sa necítime viazaní rozhodnutiami doterajšieho parlamentu. Pristupujeme k protestným akciam na území celé Slovenské republiky v rátane občianskej neposlušnosti.

V Bratislave 25. októbra 1990

za Národný blok bol podepsaný pán Víťazoslav Moric.

Domnievam sa, že práve my, poslanci VPN a KDH, sme boli zvolení rozhodujúcou väčšinou občanov SR v prvých slobodných voľbách po 40 rokoch. Žiadam, aby nás pán predsedajúci oboznámil, akým spsobom sa bude riešiť tento hrubý priestupok poslanca FZ. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Pán poslanec Bakšay, na otázku vám odpovedám takto. Jako predseda Snemovne národov som zvolal na dnes predsedníctvo SN, na ktorom bude záležitosť prerokovaná, pretože existuje dvodné podezrenie, že pán poslanec Moric sa spreneveril svojmu sľubu. Následne záležitosť eventuálně prerokuje výbor mandátový a imunitný a na zvláštnom zasadnutí SN bude záležitosť doriešená. Ste spokojený s takou odpoveďou?

Poslanec SL J. Bakšay: Áno, ďakujem.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: K doporučeniam, ktoré boli prečítané, sa prihlásil ešte poslanec Kroupa.

Poslanec SL D. Kroupa: Pane předsedající, vážené Federální shromáždění, podporuji návrh pana předsedy tohoto shromáždění pana Dubčeka, abychom podpořili deklaraci ke vzniku republiky přijatou ve Slavkově u Brna 28. října tohoto roku. Prosím, abyste tuto připojili své podpisy k této deklaraci a vyzývám také občany Československa, aby tuto deklaraci podpořili. Máme zde příležitost vyjádřit se k federativnímu uspořádání naší republiky. Tuto příležitost bychom neměli zmeškat.

Děkuji vám. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: S návrhom na rozšírenie programu sa prihlásil ešte poslanec Malina.

Poslanec SL Z. Malina: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, obracím se na vás s problémem, který navazuje na moji interpelaci nebo podnět vládě, který jsem podal jménem parlamentní skupiny poslanců na zářijovém zasedání, a který se týká problému informatizace státní správy a nejen státní správy, ale celé naší společnosti.

Já si myslím, že je to problém velice důležitý a také vláda na ten podnět reagovala tím, že na posledním svém zasedání se problémem zabývala a schválila v podstatě náš návrh na to, aby byl ustaven vládní výbor pro informatizaci.

Já bych navrhoval tento způsob; cítím potřebu, a se mnou i další skupina polsanců, aby činnost tohoto vládního výboru nebyla formální a naše kontrola nad činností výboru jako parlamentu byla zaručena. Myslím, že k tomu nestačí, aby jednotliví poslanci se zúčastnili činnosti vládního výboru, ale že je potřeba, aby parlament ustanovil stálou komisy pro informace.

Rád bych vás seznámil s poslanci, kteří cítí potřebu pracovat v této komisi parlamentní, a navrhuji ten postup, abychom při dalším zasedání po tom, co se - jak doufám - k nám připojí další poslanci, schválili tuto komisi parlamentní tak, abychom mohli být rovnocenným partnerem vládnímu výboru.

Komise by měla podle naší představy tuto náplň práce: zejména by měla dohlížet na legislativu a ochranu občana před zneužitím dat číslicově zpracovaných, dále by měla dohlížet na to, aby byly dodržovány mezinárodní normy, aby se používaly otevřené systémy a dále by měla dohlížet na budování informační soustavy státu.

Zájem o práci v této komisi projevili zatím poslanci Bakšay, Kopřiva, Kovář, Richter, Suchánek, Sokol, Soukup, Malina.

Žádám tedy, aby další zájemci z jiných stran, hnutí se k nám připojili tak, abychom mohli na dalším zasedání tuto komisi ustavit. Děkuji.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Pán poslanec, zatiaľ išlo o rozšírenie programu nášho rokovania. To znamená, že navrhujete zaradiť bod ustanovenia komisie pre informácie Federálného zhromaždenia jako ďalší bod nášho dnešného programu?

Poslanec SL Z. Malina: Pane předsedající, omlouvám se, že jsem špatně slyšel. V tomto případě nenavrhuji tento bod rozšířit. Domnívám se, že by bylo vhodnější, aby tato komise byla schválená včetně jmenného složení.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Beriem to jako informáciu o úmysloch.

Konštatujem, že do rokovacej siene sa dostavil pán poslanec Vladimír Mikule a prosím ho, jako predsedu výboru ústavnoprávneho Snemovne národov, aby sa ujal slova a ozrejmil nám situáciu okolo tých osnov, ktoré máme dnes prediskutovať.

Poslanec SN V. Mikule: Já budu velmi stručný. Jsou to osnovy dvojího druhu: jednak je to novela zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd, jednak je to novela platného jednacího řádu, kterou má být umožněno zřizovat vyšetřovací komise s určitými speciálními oprávněními. Oba tyto problémy jsme už projednali, omlouvám se sněmovnám, ale bohužel se stalo, že jsme měli schůzi svolanou na 8 hodinu a ještě ve tři čtvrtě na devět byla přítomná pouhá třetina členů výboru. Tím jsme se velice zdrželi, i když hlavním důvodem zdržení bylo, podle mého názoru, že jsme vlastně osnovy obou těchto návrhů dostali až ráno, a zase jsme byli nuceni jednat ve velmi silné časové tísni, a tedy takovým způsobem, který neustále odmítáme a v němž nechceme pokračovat, ale nicméně stále ještě pokračujeme.

Čili jestli mohu, pane předsedající, navrhujeme takový postup, který vyplynul z jednání ústavně právních výborů, že nejdříve bychom doporučovali zařadit problematiku novelizace zákona o zmírnění některých majetkových křivd a potom druhou osnovu, doplnění zákona o jednacím řádu.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ešte bysom vás prosil, abyste nám ozrejmil situáciu okolo rokovacieho poriadku Federálneho zhromaždenia. Je tu návrh na stiahnutie tohoto bodu z programu dnešnej schôdze. Prosil by som o krátke zdôvodnenie tohoto návrhu.

Poslanec SN V. Mikule: Ústavně právní výbory návrh - je to osnova číslo 197, která byla ovšem ústně při jednání ústavně právních výborů podstatně doplněna - doporučují se změnami, které sdělí zpravodajové.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: To značí, že sa odporúča, aby bol návrh zákona predložený na dnešnú schôdzu?

Poslanec SN V. Mikule: Jsme připraveni sdělit sněmovnám stanovisko ústavně právních výborů, které je doporučující.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Zákona o rokovacom poriadku.

Poslanec SN V. Mikule: Novely.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Nie, ja sa pýtam na ten veľký kompletný zákon. Prosím, okolo toho situácia aká je?

Poslanec SN V. Mikule: Já mluvím výslovně o tisku 197, tedy o dílčí novele, která se týká pouze vyšetřovací komise.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Áno, ale ja by som vás predsa len prosil, abyste nám ozrejmil situáciu okolo toho veľkého, komplexného zákona o rokovacom poriadku, pretože ten má byť programom dnešného spoločného zasadania.

Poslanec SN V. Mikule: Pane předsedo, já se omlouvám, ale já nejsem na to připraven, abych prováděl nějakou zevrubnější analýzu.

Předsedající předeseda SN M. Šútovec. Já nemyslím na analýzu. Jednoducho nie je zákon do tejto chvíle v ústavno právnych výboroch hotový a zrelý na prerokovanie v pléne.

Poslanec SN V. Mikule: Není. Jsme zhruba u § 13 a máme na programu pokračování v projednávání tohoto návrhu dnes, pokud sněmovny skončí v odpoledních hodinách, zítra, pozítří atd., pokud nebude návrh projednán, plus je třeba projednat v ústavně právních výborech návrh zásad zákona o ztrátě mandátu poslance Federálního shromáždění.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Myslím, že poslancom je z tohoto výkladu zrejmé, že skutočne tento zákon dnes prerokovávať nemôžeme. Pýtam sa pána poslanca Mikuleho, či tlač č. 249 budeme môcť prerokovať ešte v dopoludňajších hodinách?

Poslanec SN V. Mikule: Ano.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Len aby som vedel, aký časový rozvrh stanoviť.

S jednou poznámkou sa prihlásil ešte pán poslanec Kobylka.

Poslanec SN J. Kobylka: Jenom kratičkou organizační informaci. Venku vyložíme archy s rozdělením zemí pro Meziparlamentní unii. Buďte tak laskavi a připojte svá jména tam, kde by ste rádi pracovali. Děkuji.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Odzneli tu odporúčania na úpravu dnešnej schôdze. Odzneli i pripomienky. Pýtam sa, či ešte niekto má pripomienku? Prosím, pán poslanec Zavřel.

Poslanec SL M. Zavřel: Vzhledem k tomu, že Sněmovna národů na dnešní večer rozhodla projednat případ poslance Morice, chtěl bych, aby její práce byla efektivní a aby vzala najednou dva případy. Kdo z vás četl dnešní Občanský deník, tak v pravém horním rohu na první stránce je článek s názvem "Rozbít vládní koalici". V tomto článku je napsáno, že v Bratislavě ve včerejších podvečerních hodinách byl míting, který vedl poslanec Federálního shromáždění pan Pánis, a uvádí se tady v něm, že v prohlášení hnutí se mimo jiné uvádí: "Nestačí jen změnit zákon. Je třeba rozbít totalitu současné vládní koalice." A v závěru prohlášení vyzývají jeho signatáři občany, aby se sjednotili na dalším postupu v boji za nezávislé svobodné a demokratické Slovensko. Já si myslím, že je to podobné jako vystupování poslance Morice a dávám proto návrh, aby oba tyto případy byly projednávány dnešní den. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Pán poslanec, ďakujem vám za návrh. Avšak návrh prichádza z inej snemovne než ktorá je v tejto záležitosti kompetentná. Chcel by som upozorniť, že nestačí len niečo zisťovat, vyšetrovat, ani sa na niečom uznášať len na základě novinových správ. Musíme mať autentické podklady, tak, jako jich máme v této chvíli, pokial ide o pána poslanca Morica. Možno ste mi zle rozumeli. Na dnešný večer sa zvoláva predsedníctvo Snemovne národov, nie plenárna schôdza SN. Tú je třeba pripraviť trošku starostlivejšie. Ešte sa hlási pán poslanec Hladík.

Poslanec SN J. Hladík: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci. Navrhuji, aby se výbory mandátové a imunitní zabývaly též věcí porušení poslaneckého slibu pana poslance Bárty, který v druhé moravskoslezké deklaraci nabádá poslance ČNR k opuštění ČNR a převzetí zákonodárné moci na Moravě. Dále upozorňuji, že tento návrh podal poslanec Dostál již ve čtvrtek. Děkuji. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Chápem to ako podnet, ale nie jako podnet na rozšírenie dnešného programu spoločnej plenárnej schôdze. Takže, ak už odzniely pripomienky, ako sa zdá, nechám hlasovať. Konštatujem, že v tejto chvíly je v SN prítomných 121 poslancov a v SĽ 122 poslancov.

Najprv prosím o hlasovanie poslancov SN. Kto súhlasí s navrhnutým odporúčením upraviť program 7. spoločnej schôdze SN a SĽ, nech zdvihne ruku a stlačí tlačítko. (Sedmdesát čtyři.)

Ďakujem. Kto je proti? (Čtyři.)

Ďakujem. Kto sa zdržal hlasovania? (Pět.)

Teraz bude hlasovať Snemovna ľudu. Kto súhlasí s úpravou programu spoločnej schôdze SN a SĽ, nech zdvihne ruku a stiskne tlačítko. (Jednosto pět.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP