Čtvrtek 25. října 1990

3. den - čtvrtek 25. října 1990

(Pokračování schůze v 10.30 hodin)
Přítomno:120 poslanců Sněmovny lidu
66 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
61poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Omluvení poslanci:

Sněmovny lidu:

Andelová, Bláha, Bobovnický, Černý A., Černý J., Dientsbier st., Dlouhý, Doksanský, Honner, Jambor, Jenerál, Kačer, Kavan, Kňažko, Kocáb, Konečný J., Kováč, Langoš, Malina, Miller, Rynda, Sychra, Šepetka, Šilhán, Šimko, Tvrdá, Vidím, Zahrádka, Záležáková, Zukal

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Hladík, Hradílek, Lis, Mikule, Petrová, Sokol, Stome, Šolc, Tichý

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Čalfa, Dubček, Hacaj, Hrivík, Mišura, Molnár, Moric, Muška, Pánis, Poslúch, Suchán, Šútovec, Tahy, Zelenay

(Řízení schůze převzal a třetí den jednání zahájil místopředseda FS J. Stank)

Předsedající místopředseda FS. J. Stank: Vážené poslankyne, vážení poslanci, otváram tretí deň 7. spoločnej schdze SĽ a SN. Prajem vám dobrý deň a konštatujem, že sme práve dostali do lavíc alternatívne znenie niektorých paragrafov spoločnej správy výborov k malej privatizácii, tlač 214. Toto je výsledok rokovania spravodajcov a ústavnoprávnych výborov. Informáciu k tomu podá pán spravodajca Jurečka. Prosím, aby sa ujal slova.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Jurečka: Dobrý den pane předsedající, dámy a pánové, na základě včerejší rozpravy v obou našich sněmovnách se jednak pracovní skupina a jednak dnes ráno i ústavně právní výbory zabývaly všemi připomínkami, které zazněly. Připravili jsme variantní znění jednotlivých paragrafů k původnímu textu č. 214. Omlouvám se za kvalitu tohoto doplňku textu č. 214 a zvláště bych chtěl upozornit, že všude, kde je alternativa, se rozumí samozřejmě varianta.

Řada připomínek nebyla do variant zahrnuta. Myslíme si, že bychom mohli postupovat takto: Chtěli bychom se jako zpravodajové podělit o připomínky, které do variant zahrnuty nebyly, pokusíme se obhájit stanovisko spravodajů a ústavně právních výborů, proč se tak stalo. Potom bychom vystupovali tak, že vezmeme doplňující znění tisku č. 214, kde připomínky ve variantách jsou odraženy, v rámci jednotlivých paragrafů bychom pak hlasováním o variantách, a to v pořadí, v jakém návrhy, které vyústili ve variantu, byly podány.

Nyní bychom se na to pracovně vrhli a časově tak, jak byly podány připomínky, které nebyly zahrnuty, bychom se pokusili o vyjasnění.

Chronologicky první byly připomínky pana poslance Němce a já prosím o slovo kolegu Kopřivu.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec T. Kopřiva: Kolega Němec požadoval, aby na družstva bylo uvaleno moratorium do doby poslední dražby. Tento požadavek jsme nezařadili proto, že jsme vycházely z toho, že všem má být dána možnost stát se účastníkem dražby podle § 3. Tady píšeme, že se mohou účastnit právnické osoby, jejich společníky jsou výlučně fyzické osoby. Pokud by se některá družstva dnes rozhodla stát se akciovou společností nebo jiným právnickým seskupením tak, že by členský poměr přešel na poměr účastnický nebo společenský, bylo by přesně dosaženo účelu tohoto zákona. Účelem tohoto zákona je najít vlastníka, dopracovat se konkrétního vlastnického vztahu. To by tím, že by družstva přeměnila např. na akciové společnosti, právě bylo dosaženo.

Další připomínka kolegy Němce směrovala k tomu, aby byl licitátor při porušení svých povinností sankcionován. Zařadili jsme v tomto znění v tisku č.214 v § 6 "Veřejnou dražbu provádí licitátor jmenovaný příslušným orgánem republiky". Jestliže je tam slovo "jmenovaný", je možné chápat licitátora jako veřejného činitele a jestliže by svoji povinnost nesplnil nebo porušil hrubým spůsobem průběh dražby tak, že by někoho poškodil, pak se sankce odvíjejí z trestního zákona.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Pýtam sa pána poslanca Němca, či súhlasí s týmto vysvetlením? (Souhlasí.) Netrváte na svojich pozmeňovacích návrhoch? (Ne.) Ďakujem.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Jurečka: Omlouvám se, protože ještě časově předcházela připomínka pana Sachera, kterou si však v kuloárech vyjasnili, takže tím sněmovny nebudu zatěžovat.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Pán poslanec Sacher, netrváte na tejto pripomienke? (Ne.) Bol presvedčený, netrvá.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec V. Ševčík: Celou problematiku jsem s panem poslancem Sachrem projednával a dostalo se mi ujištění, že na svém závěru netrvá.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Jurečka: Následuje připomínka poslance Tomise, který měl celkem 3 připomínky, 2 byly akceptovány do variantních návrhů. Jednu jsme i při dobré vůli zahrnout nemohli, to je úprava § 2. Požadoval, aby nebyly součástí privatizace ty jednotky, které byly dány do samosprávy zaměstnanců provozních jednotek. Problém je v tom, že nejsou právní ustanovení co to je samospráva, kdo je ten, který jí může na základě rozhodnutí kolektivu potvrdit, atd.

Částečně je jeho připomínka myslím řešena v tom, že kolektivy - a on má na mysli právě tento akcent - a nebo i jednotlivci mohli mít, a to podle tohoto znění, do 1. 9. ekonomický pronájem a z tohoto faktu se pak odvíjí určitá částečná dílčí preference tak, jak pro tento případ je v původním textu 214 navrhováno.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Trváte, prosím pán poslanec Tomis, na svojej pripomienke?

Poslanec SN V. Tomis: Trvám, protože v té době nevěděli, za jakých podmínek do toho půjdou. 5. září je moc brzy. Chtějí do toho vstoupit ještě teď a mělo by jim to být umožněno.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Tomisa. Je jasné, o čom hlasujeme? Pán poslanec Jurečka prečíta text.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Jurečka: Pan poslanec Tomis navrhuje, aby v ustanovení § 2 odst. 3 byl doplněn text takto: "které byly dány do samosprávy kolektivu stávajících pracovníků".

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Konštatujem, že obidve snemovne sú uznášania schopné. V prípadě tohoto zákona platí zákaz majorizácie, takže budú hlasovať oddelene poslanci Snemovne národov zvolení v České republike a poslanci Snemovne národov zvolení v Slovenskej republike.

(Hlas z pléna: Podle zákona o majorizaci se hlasuje o celkovém znění zákona a ne o pozměňovacích návrzích.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Nie som si istý, pán poslanec, že je to tak, jako vy hovoríte, myslím si, že by sme mali hlasovať aj o pripomienkach, tak, jako sa hlasuje o celkovom zákone s tým, že sme si povedali minule to, v prípade, že sa nedohodnú jednotlivé snemovne, respektíve jedna časť snemovne národov nebude súhlasiť, nebude pri pripomienkach dohodovacie konanie.

Budeme teda hlasovať. Prosím poslancov Snemovny národov zvolených v Českej republike.

Kto je pro, aby bol prijatý pozmeňovací návrh pána poslanca Tomise. Nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) (Čtrnáct.)

Kdo je proti? (Čtyřicet dva.)

Kto sa zdržal hlasovania? (Jedenáct.)

Teraz prosím poslanca Snemovny národov zvolených v Slovenskej republice.

Kto je pre tento návrh, nech zdvihne ruku! (Hlasuje se.)

7 hlasov.

Kto je proti? (Čtyřicet čtyři.)

Kto sa zdržal hlasovánia? (Tři.)

Konštatujem, že Snemovňa národov tento návrh neprijala.

Teraz budú hlasovať poslanci Snemovne ľudu.

Kto je pre tento návrh, nech zdvihne ruku! (Hlasuje se.)

13 hlasov.

Kto je proti? (Osm.)

Kto sa zdržal hlasovania? (Devatenáct.)

Ani Snemovňa ľudu tento návrh neprijala.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Jurečka: Dalšími nezahrnutými náměty byly připomínky pana poslance Kontry. V § 3 navrhoval: "Provozní jednotku může vydražit i skupina fyzických osob, která po vydražení vytvoří některý z typů obchodních společností. Před dražbou musí předložit závazné prohlášení, že po úspěšném vydražení přistoupí okamžitě k založení takové společnosti."

To je problematický návrh, protože především nutí skupinu k nějakému prohlášení - není jasná závaznost takového prohlášení.

Kromě toho dikce navrhovaného paragrafu 3 nevylučuje to, že se fyzické osoby spojí po vydražení provozní jednotky. Ta dikce je: "Vlastníkem provozních jednotek se mohou stát fyzické osoby". Tato formulace spoluvlast- nictví nevylučuje.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Je spokojný pán poslanec Kontra s týmto vysvetlením?

Poslanec SN M. Kontra: Netrvám na svém návrhu.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Jurečka: Jeho druhým návrhem byla úprava § 13, která zněla: "po opakované neúspěšné dražbě provozní jednotky může ministerstvo pro správu a privatizaci národního majetku republiky prostřednictvím územního orgánu, státní správy, provozní jednotku odprodat do šesti měsíců bez dražby při zachování dražebních podmínek nebo provozní jednotku dát do ekonomického pronájmu."

Tuto připomínku nedoporučujeme zařadit, protože znění zákona neklade orgánům státní správy ani ministerstvu žádná omezení v tom, co se se státním majetkem má po neúspěšné druhé dražbě udělat. Tyto všechny možnosti i další orgány státní správy v podstatě mají. Tato formulace je tedy zbytečná, protože stát ji může prodat, zbourat nebo dát do ekonomického pronájmu - zákon v tomto smyslu žádná omezení neklade, takže považujeme tuto formulaci za zbytečnou.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Súhlasí s tým pán poslanec Kontra? Netrvá na hlasovaní?

Poslanec SN M. Kontra: Netrvám.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Jurečka: Další připomínkou, která nebyla do variantních návrhů zahrnuta, byly připomínky pana poslance Černého.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec V. Ševčík: Pozměňovací návrh poslance Černého má v sobě racionální jádro, vycházím v podstatě z jiné koncepce, pokud jde o přechod vlastnického práva. Naše koncepce je poněkud jiná v tom, že se snažíme uvést do života nový institut, a to se všemi náležitostmi a důsledky, které se k němu připínají. Znovu opakuji, že právně vzato, jsou možné oba instituty, nicméně stojíme stále na stanovisku, že přechod dražbou za okolností, které se z propozice podávají, je efektivnější a rychlejší. S panem dr. Černým jsem v diskusi tyto problémy projednal a pokud jsem jej správně pochopil, na pozměňovacím návrhu netrval.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Súhlasí s tým pán poslanec Černý?

Polanec SL J. Černý: Je to pravda, připomínám pouze problém zásob a problém kupní smlouvy.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec V. Ševčík: Naše stanovisko je takové, že zásoby, jejichž vlastnictví přecházejí kupní smlouvou, vytváří příslušenství věci hlavní, kterou je provozní jednotka samotná. V tomto směru to tedy nepokládáme za čistý přijmus, ale za součást dražebního aktu. Ten režim se zvolil z těch důvodů, které byly uvedeny v průběhu expozé i v průběhu podání vysvětlivek.

Pane poslanče, souhlasíte s tímto vysvětlením?

Poslanec SL J. Černý: Ano.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec V. Ševčík: Další připomínka, která nebyla zahrnuta do variant.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec T. Kopřiva: Pan poslanec požadoval, aby cizí státní příslušník nemohl vlastnit pozemek a vlastníka pozemku by určoval stát. Vycházeli jsme z toho, že se nám jedná o to......

Předsedající místopředseda FS J. Stank: S technickou poznámkou sa hlási pán poslanec Soboňa.

Poslanec SL V. Soboňa: Nie vlastníka pozemku, ale vzťah k pozemku.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec T. Kopřiva: Zákonodárci by se mělo jednat o to, aby pozemek, nemovitost, provozní jednotka tvořily jednotu. Tento vztah, kdy pozemek patřil státu nebo jednomu vlastníku, na tom stála budova někoho jiného, byl právě prolomením zvyklostí v celém právnickém světě. Vzhledem k tomu, že se chceme k těmto starým právnickým zásadám vrátit, je znění § 14 tak, jak je navrhováno.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Pán poslanec Soboňa, trváte na svojej pripomienke alebo vám stačí vysvetlenie? (Ano.) Ďalší pozmeňovací návrh.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Jurečka: Dalším pozměňovacím nepřijatým návrhem byl návrh pana poslance Kudláčka. Snažili jsme se o objasnění stanovisek zpravodajců ústavně právních výborů a pana poslance, ale protože jsme ke shodě nedošli, rozhodli jsme se, že jeho návrh zařadíme jako další variantu k § 15, neboť i o ní bylo diskutováno na pracovní skupině a v ústavně právních výborech. Tzn., že až dojdeme k § 15, doplníme jej o variantu, kterou navrhuje pan poslanec Kudláček.

S panem poslancem Kinclem jsme se domluvili tak, že jedna jeho připomínka je zapracována, druhou pan poslanec stáhnul.

Předposlední připomínka je od pana poslance Skalického. Jedna byla zapracována, druhá zapracována nebyla, a to proto, že bylo třeba si vyjasnit, co to je vlastně institut dražby. Tento návrh stejně jako doprovodné další zákony obou republik a také pracovní verze dražebního řádu počítá s tím, že dražbou se rozumí jeden jediný individuální akt. Není dražbou "celodenní představení", kde bude série jednotlivých aktů. Proto nebylo možné tuto připomínku zpracovat, protože se v ní hovoří o skupině dražebních věcí. Je to proti znění tohoto zákona.

Poslanec SN J. Skalický: Souhlasím, ale mám výhrady, jakým způsobem byl přijat můj první návrh.

Týká se § 10, v připomínkách je jako alternativa 3.

Podstata mého návrhu spočívala 1) v odstranění prvku libovůle, kterou původní dikce obsahuje oním slůvkem "může", 2) v tom, abychom neurčovali velikost kroku a ponechali jeho vyjasnění na dražební řád. Můj návrh se však nikterak nevyjadřoval k hranici, po kterou lze snižovat vyvolávací cenu. Proto bych prosil, aby z varianty 3, týkající se § 10, byla vyškrtnuta slova "až na nejnižší hranici 50 % vyvolávací ceny" a zůstala tam jen navrhovaná změna textu "licitátor vyvolávací cenu postupně snižuje".

Společný zpravodaj výborů SN poslanec V. Ševčík: Prosím ještě, aby pan kolega Skalický uvážil, že dražba musí respektovat určitá vlastnická práva vydražované věci. Je ve všech dražebních řádech obvyklé, že lze dražbu v jistém stádiu ukončit. Lze samozřejmě diskutovat event. o tom, jestli to má být v hranici 50 % nebo v hranici jiné, ale až na nulu dražba jít dost dobře nemůže.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP