Čtvrtek 19. července 1990

Čtvrtek - 19. července 1990

(Pokračování schůze v 10.00 hodin)
Přítomno:184 poslanců Sněmovny lidu
61 poslanec Sněmovny národů zvolený v České republice
64 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Omluveni poslanci:

Sněmovny lidu:

Balgavý, Bartončík, Borguľa, Černý J., Dienstbier J. st., Dienstbier J. ml., Hubálek, Kavan, Kňažko, Kováč, Langoš, Pobežal, Sahligerová, Vašáryová, Vidím, Zán

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Arnošt, Brodský, Bureš, Dostál, Fišera, Gandalovič, Hradílek, Kaplanová, Měřák, Mikan, Motyčka, Petrová, Sláma, Toman

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Babálová, Baculáková, Horský, Kurťák, Mečiar, Mlynárik, Morovič, Pavúková, Seman, Stank, Zlocha

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Budeme pokračovat v jednání o návrzích zákonů, k nimž včera proběhla rozprava. Do diskuse se ještě přihlásil poslanec Bakšay. Dávám mu slovo.

Poslanec SL J. Bakšay: Vážený pán predseda, predsedajúci, dámy a páni, nedá mi, aby som pri rozprave prerokúvaných zákonov nevystúpil s krátkou úvahou.

Osobne, z odborného hľadiska, som presvedčený, že v záujme ďalšieho blahobytu občanov našich národov je bezpodmienečne potrebné, aby na federálnej úrovni ostali ministerstvá podľa návrhov zákonov. Budem hlasovať za prijatie týchto zákonov. Myslím si však, že práve v súčasnej dobe prežívame rozhodujúce minúty v dejinách nášho štátu. Prežívame takú hospodársku reformu, ktorá má zabezpečiť pre našich občanov stabilitu a istotu.

A práve teraz by sme si mali spomenúť na starú slovenskú povesť o Svätoplukovi, jeho synoch a troch prútoch.

Ekonomika je totiž neľútostná, nepozná sentiment. Je ako prvá milenka, ktorú ak raz sklamete, nikdy viac sa nevráti.

Prečo to hovorím? Pretože čoraz viac aj v tomto parlamente, ale aj v našich národoch sa určitá skupina ľudí pokúša presvedčiť, že teraz, a jedine teraz, nadišiel čas, keď je nevyhnutné vytvoriť samostatné republiky, či dokonca samostatné zemské celky. Neviem, či títo ľudia zabudli na Svätoplukove prúty. Neviem, či títo ľudia zabudli na to, že svet čaká na silné a jednotné Česko-Slovensko. Neviem, či títo ľudia zabudli na to, že reformné kroky sa musia robiť rýchle, presne a bez zbytočných prieťahov, či elektrinu v Čechách bude spravovať česká vláda, na Morave moravská, v Sliezsku sliezska, na Slovensku slovenská a možno na východnom Slovensku rómska vláda.

Neviem, či títo ľudia chcú dobro pre svoj národ, z ktorého vzišli, alebo či na politicky najjednoduchšej vlne - nacionalistickej - sa chcú vyplaviť na politické výslnie. Neviem, či občania našich národov vôbec chcú takýchto politikov.

Jedno však viem s istotou, že česká, moravská, sliezska, slovenská, rómska či maďarská mamička chce, aby mohla podľa svojich predstáv vychovať svoje dieťa bez existenčných starostí, v ekonomicky, morálne a duchovne silnej a čistej spoločnosti.

Včera sme mali v hospodárskom výbore vynikajúci seminár s pánom ministrom Klausom, ktorý, myslím, presvedčil prítomných, že táto federálna vláda má presne pripravený postup na zabezpečenie hospodárskej rentability a prosperity pre náš spoločný štát. Minulý týždeň nás o tom vo výboroch presvedčili i ďalší ministri: pán Dlouhý, Stračár, Hoffmann či ďalší.

Ale ak uskutočňovanie týchto opatrení, týchto krokov, bude neustále brzdené pseudoproblémami, založenými na nacionalisticko-separatistickej báze, môžeme sa dočkať jedine politickej a hospodárskej nestability, neistoty a skepsy.

Áno, slovenský i český národ, etniká, či krajinské zoskupenia majú plné právo nechcieť "husákovsko-biľakovskú" federáciu, založenú na osvedčenom boľševickom princípe "rozdeľuj a panuj". My ale žijeme, dámy a páni, v inej, chvalabohu, v inej spoločnosti, žijeme už iný život. Prezident Havel, premiér Čalfa alebo predseda Federálneho zhromaždenia pán Dubček sú zárukou toho, že naše federatívne usporiadanie bude plne autentické, s plnou identitou národov, etník, či krajinských zoskupení.

Najprv ale musíme vybudovať pevný, betónový ekonomický základ. Toto v prvom rade chcú naši voliči, a k tomu musíme smerovať aj my, poslanci.

Ak však budeme postupovať ako včera, ak si budeme navrhovať len tak, od boku, zrušenie Ústavy k nejakému dátumu, ak budeme tak neodborne a nekompetentne vystupovať, tak navrhujem, aby sme zajtra nerokovali o poslaneckých náhradách, ale o poslaneckých poplatkoch za využívanie verejných priestorov a mikrofónu. (Potlesk).

Na záver, dámy a páni, jedno prirovnanie zo života. Ak na dedine sa stavia nový rodinný dom, pomáha celá dedina. Staviteľ vie, že istú chvíľu sa bude musieť obmedziť, utiahnuť si opasok, ale čaká ho budúcnosť v novom, zdravom, peknom a svetlom dome.

Náš spoločný pekný dom stavali páni Masaryk a Štefánik. Obdobie komunistickej totality ho zdevastovalo, zničilo základy, opraskali steny. Túto ruinu sme 17. novembra zbúrali. Začali sme budovať náš krásny, nový, svetlý, spoločný dom. Naši občania s vervou a spoločne začali tento dom budovať, dokonca si utiahli bez veľkého reptania opasky. Potenciál a obetavosť týchto ľudí sú zárukou, že vybudujeme skutočne šťastný a prosperujúci nový dom spojený dúhovým mostom s celou Európou a so svetom.

Preto veľmi pekne prosím, budujme ho, budujme ho spoločne, bez nacionalistických emócií a vášní, bez politickej a ekonomickej krátkozrakosti, budujme ho pre šťastie našich detí a našich národov.

Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Pan Bakšay byl poslední, kdo se přihlásil do rozpravy. Ptám se, zda-li si přeje ještě někdo vystoupit. Hlásí se pan Molnár s faktickou poznámkou.

Poslanec SN J. Molnár: Vážený pán predseda, predsedajúci, milé poslankyne, poslanci, chcel by som v krátkosti zareagovať na svojho predrečníka v tomto zmysle: pokiaľ ide o rovnoprávne postavenie krajín a národov, nejde len o historické obdobie husákovského totalitného režimu, ale ide o obdobie, ktoré bolo poznačené čechoslovakizmom prvej republiky, ktoré bolo poznačené i gottwaldovskou totalitou, a nielen husákovskou. Pokiaľ ide o tieto prúty, sú niečím zviazané. Až tieto prúty má zväzovať pražský centralizmus, ktorý dá dýchať len jednému tomu prútu. Niet divu, že tieto dva prúty majú trochu iný názor na to, ako a čím majú byť tieto prúty zviazané. (Potlesk.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Dovolte mi faktickou poznámku, snad jako poslanec také mám právo něco říci. Rozprava byla ukončena a nikdo další se nepřihlásil.

Tyto problémy přesahují rámec jednání o těchto zákonech. To, co bychom si všichni měli uvědomit, včetně kolegy, který mluvil přede mnou, je to, že tyto zákony jdou ve smyslu postihování působnosti republik. Myslím, že toto stanovisko bychom si měli uvědomit. Jestli tyto zákony nějak postihují pražský centralismus - mně se zdá, že tomu tak není a zdá se mi, že tyto výhrady v této souvislosti nejsou namístě. Jinak bude dost příležitostí, abychom tyto základní problémy probírali v souvislosti s přípravou nové ústavy, resp. nových ústav. Budeme-li ale chtít jisté věci zásadně řešit, při každé konkrétní otázce, pak se stane, že žádnou konkrétní otázku nevyřešíme a nebudeme vůči veřejnosti, která nás sem poslala, vystupovat jako odpovědný nejvyšší zákonodárný orgán. Čili, dovolte mi, abych poslancům připomenul tuto jejich odpovědnost - veřejnost od nás čeká, že se budeme chovat odpovědně, že budeme přijímat zákony, které jdou ve smyslu demokratizačního procesu, posilování působnosti republik, toho, co si veřejnost přeje. Myslím, že tuto odpovědnost bychom neměli zklamat a že od samého začátku naší práce bychom měli takto vystupovat.

Prosím zpravodaje, aby zaujali stanoviska k pozměňovacím návrhům, které byly předneseny.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Jansta: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hosté, včera zasedal ústavně právní výbor, zasedal také dnes a zaujal stanoviska k předneseným návrhům. V tisku č. 16 - pozměňovací návrh přednesl poslanec Vrchovský, týkal se článku 17 odstavec d), kde navrhoval ponechat původní znění až na slovo "strojírenství".

Výbor ústavně právní po jednání s příslušnými ministry federální vlády a navrhovatelem zaujal stanovisko upustit od tohoto návrhu z toho důvodu, že při delimitacích na jednotlivé správní orgány půjde o delimitaci komplexní, včetně zajištění útlumových programů na tento rok. Toto bude sledováno komisí Federálního shromáždění pro problematiku hornictví.

K tisku č. 16 vystoupili a připomínku měli ještě poslanci Šimko a Uhl. Týkala se návrhu vypustit body 3 a 4. Jde o vypuštění ustanovení týkajícího se výjimečného stavu. Výbory ústavně právní zaujaly stanovisko, že je možné vyhovět těmto návrhům, protože i návrh ústavně právních výborů svazoval možnost vyhlášení výjimečného stavu přijetím ústavního zákona, takže tento návrh nejde proti návrhu ústavněprávních výborů, a proto bude ze společné zprávy článek 1 bodu 3 vypuštěn včetně bodu 4.

K tisku č. 18 měl pozměňovací návrh poslanec Zelenay - týkal se doplnění článku 6. Poslanec Zelenay svůj návrh stáhl.

Dále byly návrhy k tisku č. 17. Poslanec Kostya měl návrh k bodu 3, odst. 1. Navrhoval rozšíření povinností, aby federální ministerstvo mělo povinnost projednávat navrhovaná závěrečná opatření nejen s odborovými orgány, ale i s dalšími zájmovými svazy a organizacemi. Výbor ústavně právní tuto problematiku projednal a navrhuje formulovat do společné zprávy toto: § 18 odst. 1 by zněl: "Federální ministerstva informují veřejnost o návrzích závažných opatřeních, týkajících se zejména životní úrovně, ochrany zdraví, sociálních a kulturních potřeb občanů.

Toto ustanovení by dávalo povinnost vládě o těchto závažných opatřeních včas informovat veřejnost a příslušné orgány, které zastupují občany, aby se mohly k tomu vyjádřit a vláda by je akceptovala. Vláda je zde pro lid a když bude lid něco požadovat, měla by vláda tento požadavek splnit. Musíme si uvědomit, že jdeme do jiné situace a nemůžeme vládu zavazovat tím, že bude projednávat toto závažné opatření s tím a s tím. Jestli má příslušný odborový svaz nebo nějaká organizace zájem, pak se samy ozvou a budou požadovat zahrnutí svých připomínek. Vláda má tedy uloženou povinnost prostřednictvím zejména svého tisku informovat včas o svých opatřeních.

Potom byly návrhy k § 20 odst. 2 písm. a/, kde bylo z podnětu výboru pro hospodářství obou sněmoven - zde bych upozornil, že ze společné zprávy vypadlo písm. a/ v § 20, odst. 2 - přeformulováno znění tak, jak bylo ve společné zprávě a včera o tom výbory ústavněprávní jednaly.

Doporučuji nahradit slova "dlouhodobých záměrů státní strukturální politiky" slovy "a státní politiky strukturálních změn".

Potom byla připomínka výborů pro plán a rozpočet, kdy se v obou připomínkách jednalo o navrhované změny v § 20 odst. 2 písmeno g), přeformulovat tak, že písmeno f) by znělo "celospolečenských koncepcí dílčích záměrů" a písmeno g) by znělo "dlouhodobých důsledků vládou zvažovaných opatření".

I přes tuto změnu výbory ústavně právní nedoporučily přijetí těchto ustanovení z důvodu, že už v § 20 odst. 2 je výpočet příkladný a je tedy možné, aby další úkoly, které vyplynou z činnosti tohoto ministerstva, vláda do své činnosti zahrnula.

Potom byla připomínka výboru pro životní prostředí, týkající se § 24 odst. 2 a tak, jak byla tady čtena, byla zohledněna do společné zprávy. Myslím, že není potřeba, abych to znovu četl.

Potom bylo v § 24 na návrh výboru pro životní prostředí navrženo místo slova "zajišťuje" slovo "koordinuje". Výbor ústavně právní k tomu zaujal stanovisko a navrhl tento text:

"Federální výbor pro životní prostředí koordinuje plnění úkolů na úseku...". Pak už to bude ve smyslu společné zprávy. Takže tady dojde ke změně.

To byly všechny připomínky, které výbory projednaly.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Prosím druhého zpravodaje - poslance Kočtúcha. Omlouvám se, že jsem porušil jednací řád a dal jsem slovo zpravodajům dřív než místopředsedovi federální vlády JUDr. Rychetskému.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec H. Kočtúch: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, páni poslanci, pani poslankyne. Odporúčal by som najskôr hlasovať o tých dvoch ústavných zákonoch (tlač 16 a 17). Potom ako spoločný spravodajca vysvetlím rozpor návrhu (tlač 17) a pokúsim sa nájsť prijateľné riešenie.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Slovo má nyní místopředseda federální vlády JUDr. Rychetský.

Místopředseda vlády ČSFR P. Rychetský: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, páni poslanci, paní poslankyně. Rozprava k předloženým třem návrhům základních státoprávních změn v naší zemi byla po mém soudu dokladem velmi odpovědného přístupu k řešení této zásadní státoprávní změny v naší zemi. Mohu odpovědně říci, že tak, jak zde přednesli oba zpravodajové výsledek řízení v ústavně právních výborech, federální vláda se všemi změnami, které jak už při projednávání ve výborech, tak při včerejším řízení byly navrženy, souhlasí. Chci tím říci, že považuje tyto změny dokonce za pozitivní, za změny, které odpovídají důstojnému poslání Federálního shromáždění, neboť došlo i k výraznému posunu i v předložených normách, k přesnějšímu vyjádření.

Vláda souhlasí i se stanoviskem zde předneseným, že by nebylo vhodné vyhovět návrhu, respektive protinávrhu směřujícímu k tomu, aby se nepřenášela kompetence z federace na republiky v oblasti rudných dolů a magnezitu. Domníváme se, že lze už v tomto okamžiku přenést tyto kompetence na republiky. I v tomto bodu jsme naprosto souhlasného stanoviska.

Pokud se týče návrhu branných a bezpečnostních výborů, ke kterému se přihlásily i ústavně právní výbory, ohledně vypuštění článku 3 a 4 v tisku 16 o výjimečném stavu, už v původním slovu jsem zdůrazňoval, že motivem pro toto ustanovení ze strany federální vlády není v žádném směru pouze vyhlašovat výjimečný stav.

Motiv byl skutečně pouze legislativně technický s ohledem na to, že zde jiná už předložená norma tento termín používá, a bylo potřeba jistého zastřešení.

Dohoda, ke které došlo včera na společném zasedání ústavně právních výborů a kterou jsme plně akceptovali, předpokládá pouze, že budeme muset udělat stejnou úpravu ve zde již předložených návrzích zákona o novém vymezení působnosti federace a republik ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti státu.

Pokud se týče návrhu ústavně právního výboru, kterým byl modifikován návrh poslance Kostyi, považuji návrh za zvlášť cenný. Dosavadní znění, které ukládalo federálním ministerstvům projednávat s odborovými organizacemi návrhy závažných opatření atd., bylo znění, které představuje klasické reziduum minulosti. V normálně fungující společnosti s tržním hospodářstvím vlády i ministerstva přesně vědí, co s kým musí projednat, aby se udržely, aby obstály ve společnosti a nemusí jim to být zákonem ukládáno. My zatím ještě nemáme takto fungující společnost. Návrh, který vzešel z ústavně právních výborů, který ukládá jednoznačnou povinnost federální vládě informovat veřejnost, a to je nejen odborové organizace, ale celou veřejnost o všech ukládaných opatřeních, považuji za významný posun v demokratizaci právního řádu, o kterém hovořil pan místopředseda Jičínský, neboť jsme toho názoru i při přípravě nové ústavy, že právo na informace by mělo být ústavním právem každého občana. Tento návrh proto vítáme zcela jednoznačně.

Zbývá jeden jediný problém. Chtěl bych zdůraznit, že jde o problém, který nestojí jako konflikt před vládou jako předkladatelem a Federálním shromážděním jako schvalovatelem zákonů, je to konflikt mezi výbory pro plán a rozpočet a ústavně právními výbory. Už včera na společné schůzi těchto výborů jsem vyjádřil přesvědčení, že jde o konflikt víceméně formální. Jde o to, zda ustanovení § 20 odst. 2 kompetenčního zákona v příkladném výčtu působností ministerstva pro strategické plánování rozšířit o další příkladné ukázky toho, co by mohlo dělat. Zdůrazňuji, že pokud vyjadřujeme stanovisko, že není potřeba toto doplnění zákona, nevyjadřujeme je proto, že vláda, respektive příslušné ministerstvo, nechce tyto funkce plnit, nýbrž proto, že se domníváme, že právní řád by se měl stahovat do užších a jednoznačnějších celků. Není proto vhodné jej roztahovat ustanoveními, která nemají závazný charakter právní normy, která jsou svým způsobem vyjádřením toho, co byl právní řád v minulosti. Jinak ponecháváme zcela spor mezi těmito výbory uvnitř FS na rozhodnutí pléna a zásadní stanovisko nepovažujeme za nutné zaujmout.

Na závěr bych chtěl říci, že způsob, jakým byly tyto tři zákony projednány v rozpravě i ve výborech, považujeme za příklad toho, jak by se mohla i v budoucnosti vláda spolu s Federálním shromážděním podílet na tvorbě nových zákonů způsobem, který nelze nazvat jinak, než veskrze pozitivním a pro nás povzbuzujícím. Děkuji za vaši pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP