Úterý 3. července 1990

2. den - úterý 3. června 1990

(Začátek schůze v 10.06 hodin)

Přítomno: 132 poslanci Sněmovny lidu

67 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice

67 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Omluveni poslanci:

Sněmovny lidu:

Bartončík, Dienstbier J. ml., Hrušovský, Jurečka, Kapusta, Kavan, Kňažko

Komárek, Konečný P., Kováč M., Kovář, Sedlák, Vašáryová, Vidím

4 poslanci rezignovali

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Bureš, Hradílek, Maštálka, Motyčka, Petrová, Samková

2 poslanci rezignovali

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Babálová, Glezgo, Mečiar, Mlynárik, Poslúch, Rašev, Roman

1 poslanec rezignoval

Předsedající předseda SL R. Battěk: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hosté, všechny vás srdečný vítám. Zejména vítám členy federativní vlády vedené jejím předsedou panem Mariánem Čalfou. Dále vítám členy pražského diplomatického sboru.

Budeme pokračovat v jednání 2. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů, které jsme začali v pátek 29. června projevem prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky pana Václava Havla.

V jeho projevu byly vyzvednuty základní úkoly, které stojí před naší zemi v nadcházejících dvou letech a též se týkal funkce federace, složení vlády a úlohy prezidenta republiky.

Dnes jednání obou sněmoven Federálního shromáždění pokračuje programovým prohlášením vlády České a Slovenské Federativní Republiky jmenované dne 29. Června l990.

Zahajuji dnešní jednání. Na začátku musím omluvit technické nedostatky našeho zařízeni pro zjišťování stavu přítomných poslanců. Zjišťováni stavu poslanců uskutečníme tedy podle prezenčních listin. Vizuálně mohu zjistit, že obě sněmovny Federálního shromáždění jsou usnášení schopné.

Dříve než přistoupíme k prvnímu bodu našeho dnešního jednání, ke složení slibu poslanců, dovolte, abych vás seznámil se sdělením prezidenta republiky Václava Havla.

Předsednictvu Federálního shromáždění České‚ a Slovenské Federativní Republiky. Sděluji, že podle článku 61 odst. 1 písmeno g) ústavního zákona o československé federaci jsem až do přijetí nových ústavních zákonů pověřil Vladimíra Dlouhého dočasným řízením federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, federálního ministerstva paliv a energetiky a federálního ministerstva zemědělství a výživy, Pavla Hoffmanna dočasným řízením Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Václava Klause dočasným řízením Federálního cenového úřadu, Květoslavu Kořínkovou dočasným řízením Výboru lidové kontroly ČSFR. Václav Havel."

Dovolte, abychom přistoupili ke složení slibu poslanců, kteří dosud předepsaný slib nesložili.

Ze Sněmovny lidu je to poslanec Ladislav Žáček a ze Sněmovny národů poslanec František Šebej.

Zákon o poslancích stanoví, že poslanecký dají slib na schůzi sněmovny, které se poprvé účastní.

Prosím jmenované poslance, aby předstoupili před předsednickou tribunu ke složení slibu. Předsedy sněmoven prosím, aby přijali slib od poslanců své sněmovny. Slib se skládá podáním ruky předsedovi sněmovny a slovem "Slibuji".

Prosím místopředsedu Sněmovny národů poslance Jana Sokola, aby přečetl znaní slibu.

(Poslanci vstávají - Čtení poslaneckého slibu - poslanci Žáček a Šebej skládají poslanecký slib.)

Učinili jsme zadost naší společné povinnosti a já mohu konstatovat, že dnešním dnem složili slib poslanci Ladislav Žáček a František Šebej.

Pro vaši informaci sděluji, že dle prezence jsou přítomni ve Sněmovně lidu 123 poslanci a ve Sněmovně národů za Českou republiku 57 poslanců a za Slovenskou republiku 66 poslanců. Jsme usnášení schopní.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, program naší společné schůze byl schválen už minuly pátek. V souladu s § 10 odst. 4 jednacího řádu navrhuji, abychom program druhé společné schůze SL a SN doplnili ještě o jeden bod. Jde o bod Příprava 3. společné‚ schůze SL a SN k volbě prezidenta republiky.

Jsou k tomuto návrhu nějaké připomínky? (Nejsou.) Není tomu tak.

Budeme o doplnění tohoto návrhu hlasovat. Nejprve budou hlasovat poslanci Sněmovny národů. Hlasujeme dohromady. Kdo z nich souhlasí s návrhem na doplnění programu jednání tak, jak bylo předneseno, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) To je většina.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo. Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Sněmovna národů návrh schválila.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu. Kdo z nich souhlasí s návrhem na doplnění programu jednání, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) Je to naprostá většina. Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo. Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Také sněmovna lidu návrh schválila.

Návrh doplnění programu byl schválen oběma sněmovnami.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 17, SN č. 16)

Přistoupíme k projednávání bodu, kterým je

Programové prohlášení vlády České a Slovenské Federativní Republiky.

Prosím předsedu federální vlády Mariána Čalfu, aby se ujal slova.

Rád bych vám oznámil, že prohlášení federální vlády, které nemáte prozatím k dispozici, vám bude předáno ihned po přestávce po projevu pana premiéra. Děkuji.

Předseda vlády ČSFR M. Čalfa: Vážený pán predseda Federálneho zhromaždenia, vážené poslankyne a poslanci, dovoľte mi, aby som vás z poverenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zoznámil s programom novej federálnej vlády. Pri jeho zostavovaní sme vychádzali z presvedčenia, že ľud vo voľbách hlasoval pre dôstojný život slobodného človeka užívajúceho plody civilizácie v zdravom životnom prostredí. Pre úplné naplnenie tohto priania nebude stačiť čas do budúcich volieb. Musímevšak vymedzené‚ dvojročné obdobie využiť na to, aby sme sa k tejto mete čo najviac priblížili a vytrovili podmienky pre plynulé pokračovanie na započatej ceste.

Nevyhnutným predpokladom naplnenia požiadavku ľudu je začlenenie našej krajiny ako rovnoprávneho partnera do svetových a európskych integračných procesov. Toto zapojenie vyžaduje vykonanie veľmi zložitého ekonomicko-sociálneho manévru. Jeho úspešné‚ uskutočnenie bude potrebovať aktivitu každého občana. Ciel je jasný. Pokúsme sa charakterizovať cestu k nemu.

Dámy a páni, pre dosiahnutie vytýčeného cieľa je treba vedieť, z akého miesta vychádzame, aké máme prostriedky a v neposlednom rade i právomoci. Predvolebné obdobie prinieslo nemálo kritiky, námetov a sporov týkajúcich sa vzťahov medzi federáciou, republikami, oblasťami, mestami a obcami. V nadväznosti na tieto diskusie považujeme za svoju úlohu dať vláde miesto, ktoré jej náleží: chceme, aby ako najvyšší výkonný orgán moci realizovala vôľu Federálneho zhromaždenia a zároveň zabezpečovala naplňovanie svojich vlastných kompetencií, ktoré jej zverila ústava. To znamená, že nevidíme vládu v postavení akéhosi "generálneho riaditeľa" národného hospodárstva, vydávajúceho priame riadiace akty, do akého bola vmanipulovávaná doteraz.

Náš spoločný mandát, odvodený z prvých slobodných volieb po 44 rokoch, je limitovaný dvoma rokmi. Vrcholom nášho legislatívneho pôsobenia budú návrhy nových ústav federácie, Českej republiky a Slovenskej republiky. V nich budú zakotvené práva a slobody občanov v plnom rozsahu medzinárodných dokumentov o ľudských právach. Vymedzia sa v nich ich vzájomné právomoci republík a federácie tak, aby zodpovedali svojbytným záujmom oboch našich národov a prípadným potrebám vytvorenia zemského zriadenia. Podporíme ideu miestnej samosprávy, pretože správa miest a obcí je podmienkou emancipácie každého jednotlivca a celej našej občianskej spoločnosti a taktiež nevyhnutelným prostriedkom na riešenie súčasných ekonomických, sociálnych kultúrnych a ekologických problémov.

Vieme, že iba silná samospráva môže pretvoriť predchádzajúci životný spôsob občanov závislých na príkazoch a dotáciách z centra. Nové pojatie samosprávy miest a obcí vyžaduje, aby v novej zákonnej úprave sa dôsledne oddelila sféra štátnej správy od miestnej politickej samosprávy obcí a miest.

Samospráva územná je natoľko významnou formou usporiadania štátnych, verejných a individuálnych záležitostí, že jej rozsah a obsah musí byť zaručený ústavou a z ruky samosprávy obcí sa musia opierať o zákon o samospráve obcí a miest, charakterizujúci obec ako samosprávny subjekt.

Súčasný stav právneho poriadku, v ktorom sa prelínajú zastaralé a prekonané právne normy s celým radom nových zákonodarných aktov a čiastkových novelizácií, nepredstavuje ucelený systém. Vniesť do právneho poriadku logiku garantujúcu právne istoty občanov, nie je úloha ľahká. Bude vyžadovať úzku spoluprácu vlády s ústavnoprávnymi výbormi Federálneho zhromaždenia, teoretickými pracoviskami i zástupcami právnej praxe. Tvorba kultivovaného právneho systému vyžaduje dostatok času. Ten ovšem nemáme. Budeme v spolupráci s legislatívnymi orgánmi oboch republík pracovať na nevyhnutných novelizáciách a čiastkových právnych úpravách, ktoré neznesú odklad a bez ktorých by nebolo možné odštartovať ekonomickú reformu. Súbežne však začneme práce na veľkých kodifikáciách, ako sú napríklad nový Občiansky, Obchodný a Trestný zákonník, ktoré by spolu s ústavami položili základné kamene demokratického právneho poriadku.

Vláda bude usilovať o návrat nášho štátu do Európy. V tejto súvislosti je rozhodnutá zabezpečiť, aby v spoločnosti európskych národov mohli Česi a Slováci vystupovať ako svojbytné‚ a rovnoprávne subjekty. Považujeme však dnes za neoddiskutovatelné, že Česká a Slovenská Federatívna Republika ako jeden štát musí mať spoločnú hospodársku, sociálnu a ekologickú stratégiu i nástroje na jej presadenie, jednotnú menu, jedinú armádu, zahraničnú politiku a jednotnú štatistiku. Všetky inštitúcie a činnosti od týchto postulátov odvodené pokladáme za prirodzenú oblasť pôsobnosti federálnej vlády. I vo vzťahu k okolitému svetu musí mať náš štát reprezentáciu, ktorej sila bude spočívať nielen v mravne a politicky integrálnych osobnostiach, ale najmä v mravne silnej a jednotnej spoločnosti, ktorú budú zastupovať.

Vychádzame z toho, že v hraniciach ČSFR existuje a bude sa naďalej rozvíjať jednotný trh, to znamená volný pohyb výrobkov, peňazí i pracovných síl. Je zvlášť dôležité uvedomiť si túto skutočnosť. Jednotný trh totiž musí spolu vytvárať a chrániť jednotná legislatíva, jednotná zahraničná obchodná politika, v zásade jednotná finančná sústava a pracovno právne a sociálne zákonodarstvo. Vláda je presvedčená, že ústup od uvedených princípov by bol cestou spať, vývojom smerujúcim plne proti úsiliu a tendenciám, ktoré sú vlastné vyspelému svetu. Prosperujúce republiky potrebujú silnú federáciu a silná federácia môže vyrásť iba z autentickej vôle silných republík.

Na základe požiadaviek republikových vlád sme už pri zostavovaní ederálnej vlády vychádzali z predpokladu, že v čo najkratšom čase organizačne zabezpečíme prevedenie riadenia strojárstva, elektrotechniky a ťažby i spracovania rúd - s výnimkou uránu - z federálnej úrovne, na republikové orgány. Do pôsobnosti federácie tak bude spadať iba problematika palív, energetiky, hutníctva, spojov a dopravy. Samozrejme i úlohy v oblasti ekológie pre svoj globálny rozmer by sa mali koordinovať z federálnej úrovne, i keď vecné zabezpečenie tvorby a ochrany životného prostredia bude v kompetencii republík. Pristúpime i k úprave činnosti štátnej kontroly, pričom konečné usporiadanie dopracujeme v nadväznosti na nové ústavy. Zároveň počítame s odstránením prílišného centralizmu pri riadení celej štátnej správy a to vrátane riadenia bezpečnostného aparátu. Úlohu centra budú oveľa viac plniť republikové orgány.

S novým pojatím je v súlade princíp samostatnosti rozpočtového hospodárenia oboch republík pri podstatnom obmedzení tradičných prerozdeľovacích procesov. Akceptujeme zásadu, že základom sústavy rozpočtov bude samosprávne hospodárenie obcí. Nechceme však ľahkomyseľne opúšťať výhody jednotného väčšieho hospodárskeho celku, ku ktorému sa iné štáty ťažko a často bolestne prepracovávaj.

Federálna vláda bude rešpektovať stanoviská vlád republík a prihliadať na ne pri akomkoľvek svojom rozhodovaní. Očakávame rovnaký partnerský vzťah i od republikových vlád. Opúšťame nedôstojnú prax, keď predsedovia republikových vlád plnili ako podpredsedovia federálnej vlády rôzne uznesenia tohto orgánu. Toľko som chcel uviesť na vysvetlenie k navrhnutej štruktúre ústredných orgánov federácie, o ktorých tu minulý týždeň hovoril pán prezident.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, jadrom humanistickej politiky štátu je starostlivosť o človeka. Vieme, že všetky Politické sily v krajine sa před voľbami prihlásili k trhovej ekonomike. Všetky však taktiež v tej či onej podobe zdôrazňovali myšlienky sociálnej spravodlivosti, ochranu slabých alebo tých, ktorí nemôžu pracovať. Vláda usudzuje, že osou jej úsilia, zodpovedajúcou vôli nášho ľudu, sa musí stať sociálne a ekologicky orientované trhové hospodárstvo - ako to nakoniec zodpovedá charakteru spoločenského systému prevažnej časti civilizovaných krajín.

Takto chápaná trhová ekonomika vyžaduje, aby sme prekonali predstavy, že štát plne zodpovedá za zárobky, zdravie, dôchodky alebo bývanie každého jednotlivca. Absurdne sa u nás ľudia z nedostatku možností nútili ku vzdelávaniu, o ktoré sami nemali záujem, a naopak tí, ktorí mali záujem, sa k nemu často nedostali. Nielen byty, ale i mnoho druhov tovaru a cestovanie do cudziny bývali na prídel. Tak sa strácala prirodzená motivácia k práci. Potlačilo sa proste vedomie skutočnosti, že ten, kto lepšie pracuje, taktiež viac zarába a môže sa mať lepšie ako ostatní. Prosím, aby ste dôraz na osobnú motiváciu nechápali ako paušálny útek vlády od zodpovednosti. Trhová ekonomika vyžaduje, aby si každý občan uvedomil, že v prvom rade on sám zodpovedá za svoj osud. Bude menej prostriedkov na prerozdeľovanie z úrovne štátu, ktoré má ako každé prerozdeľovanie v sebe prvky nespravodlivosti, ale ľudia i spoločnosť budú bohatší.

Vláda bude usilovať o efektívnu a slobodne zvolenú zamestnanosť, o prácu všetkým občanom. V najkratšom čase predložíme Federálnemu zhromaždeniu návrh zákona o zamestnanosti a v spolupráci s vládami republík sa vytvorí systém služieb zamestnanosti, ktoré by bol schopný účinne a aktívne riešiť problémy na trhu práce. Tohto roku pôjde najmä o dôsledky znižovania výroby v útlmových odvetviach ťažkého priemyslu, rušenia neefektívnych podnikov, obmedzovania a rušenia rôznych riadiacich a správnych orgánov na všetkých úrovniach i na úrovni centra. Nakoniec, už minulý týždeň sme predložili Federálnemu zhromaždeniu návrh na zrušenie šiestich ústredných orgánov federácie. Rozvinieme systémy rekvalifikácie, vytvárania spoločensky užitočných pracovných miest a motiváciu pre individuálne podnikanie.

Chcel by som na tomto mieste znovu zdôrazniť, že vláde záleží na vytvorení skutočne partnerského a plodného vzťahu s odbormi. Náš štát si dnes bez konsolidovaných a silných odborov jednoducho nevieme predstaviť. Pre vymedzenie úloh nových sociálnych partnerov sa budú koncipovať moderné pracovnoprávne predpisy. Tie budú poskytovať dostatočný priestor pre príslušné dohovory o pracovných i sociálnych podmienkach a stanovia pravidlá pre perobúvanie a riešenie sporov. Zákonník práce bude garantom štátom všeobecne uznávaných nárokov i povinností zamestnancov a zamestnávateľov. Zároveň bude dôsledne rešpektovať dohovory Medzinárodnej organizácie práce, ktorými je náš štát viazaný, a prihliadať na súčasné trendy v európskom pracovnom zákonodarstve.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP